• Sonuç bulunamadı

THE RESULTS OF THE CONSERVATIVE TREATMENT IN CALCANEAL FRACTURES

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "THE RESULTS OF THE CONSERVATIVE TREATMENT IN CALCANEAL FRACTURES "

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

J SSK TEPECiK HOSP TURKEY 2001 ; ı·ı (3): 80-6 80

KLİNİK ARAŞTIRMA.LAR

KALKANEUS KIRIKLARI~ıDA

KONSERVNfİF rrEDAVİ SClr.JU(~jL.t\RI

THE RESULTS OF THE CONSERVATIVE TREATMENT IN CALCANEAL FRACTURES

SUMlVIARY

Levent Kl\RAPINAR Hasan ÖZTÜRK Salih. FIRAT

Mehınet

Rdlu. US

AIM: to evaluate the results of the conservat:i.ve treatment method§ which we use in cakaneal fractureı;>o

l'v'!ATERL4L and METHOD: Between the September·l992 and March-1996, 76 calcaneus f:n:ı.ctuTes in 65 patients who were app!ied to our clinic we:ıre examineit 56 of thmn w ere intr:aarHcula:.., 20 of them (26%) w ere extaarticu1ar an.d there w as no open fracture. 9 of o ur cases we'i"e female and. the other 56 cases w ere uniteraL By u.sing lateral, axial, antero-posterior radiographics and especiaHy for comminuted fractures by computerized tomography, in extraa:d;i,cular fractures according to Essex-Lopresti dassification all fraıı.ctures were defined. AH cases were treated with conservative methods. Mean foH!IYw-up period were 18 month (4-45). Our h'eatment re§u.Us were managed according to ff./Iarylancl's food score.

RESULTS: The:ıre was no compUcation in our extraarticula:ır fractures ca§es, AL of the working peop.!.e returned theiK" old work in 3 mmıths. In patients with intra- articular fractures, 19 osteoporozis, 5 Sudeck atrophy, 15 pero:neal tenosinovitis, 9 heel spuırs and abnormal bone formatiomı, and 16 malunion were observed. Ac-

to Maryland's foot score, in ext:ıraarticular fractures 75% excellent and 24%

good results, in iı:ıt:s.·aarticular fractures 22% exceHent, 36.5% 27% fRir and 14.5'"/'o poor results were obtshıed.

CONCLUSION: The conservative treatment of extraaticu1ar and non-d:i.splaced intraarticular calcaneus fractures are succe§sfut In tongue type fır-actures if there is no comminution. Essex Lopresti technique is satisfactory. In comminuted tongue typ<::ı fractures treatment i§ operative, In jGint is commin.uted, the choice of treatment is conservative, open reduction will be appropriate if pasterior facei joint isn't comıninuted.

W or ds: Intraaticular fracture, h eel,

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği iOp.Dr.fVI.R Us, Klinik Şefi, Op.Dr.H Öztürk, Başasistan, Op.Dr.L Karapınar)

SSK Tepecik Eğitim Haslanesi 35120 iZMIR

Adoyarnarı Devlet Hastanesi (Op.Dr.S Fırat) Yaz!~ma: Op.Dr.L Karapınar

(2)

SSK TEPECiK HAST DERG 2001 Vol.11 No.3

ÖZET

AMAÇ: Kalkaneus kırıklarında uyguladığımız kanservatif

tedavi yöntemlerinin

sonuçlarını değerlendirmek.

GEREÇ ve YÖNTEM: Eylül 1992-Mart 1996 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 65

hastanın 76 kalkaneus kırığı incelendi. 56'sı (%74) eklemiçi, 20'si (%26) eklemdışı idi ve açık kırık yoktu. Olgularımızın 9'u (%14) kadın, 56'sı (%86) erkek ve ortalama yaş 41.4 (14-82) idi.

l l olgu (%1 7) iki taraflı, 54 olgu tek taraflı idi. Kalkaneus yan, aksiyel, ön-arka radyografileri ve çok parçalı kırıklarda Rowe, eklemiçi kırıklarda ise Essex-Lopresti sınıflamasıkullanıldı.

Tüm olgular konservatif yöntemlerle tedavi edildi. Ortalama izlem süresi 18 (4-45) ay idi.

Tedavi soıiuçlarımız Marylan d ayak skoruna göre değerlendirildi.

BULGULAR: Eklemdışı kırığı olan olgularımızda koroplikasyon görülmedi. Çalışan has-

taların hepsi 3 ay içerisinde eski işlerine döndüler. Eklemiçi kırığı olan olgularda ise 19 os- teoporoz, 5 Sudeck atrofisi, 15 peroneal tenosinovit, 9 topuk dikeni ve anormal kemik

oluşumu, 16 malunion görüldü. Maryland ayak skoruna göre eklemdışı kırıkların %76'sında

mükemmel, %24'ünde iyi, eklemiçi kırıkların %22'sinde mükemmel, %36.5'inde iyi, 91:27'sinde orta ve %14.5'inde kötü sonuç elde edildi.

SONUÇ: Eklemdışı ve deplase olmayan eklemiçi kalkaneus kırıklarının konservatif te- davisi başarılıdır. Dil tipi kırıklarda parçalanma yoksa Essex-Lopresti tekniği yeterlidir,

parçalı dil tipi kırıklarda ise cerrahi; eklem depresyon tipi kırıklarda arka yüzey ekiemi

parçalanmışsa konservatif, parçalanmamışsa açık düzeltme'uygun olacaktır.

(Anahtar Sözcükler: Eklemiçi kırıklar, topuk, travma)

Kalkaneus vücut ağırlığını taşıyan ve ayak uzunlama kavsinin oluşumuna yardım eden en büyük ayak kemiğidir.

Tüm ayak kemikleri kırıklarının yaklaşık

%1-2'si kalkaneusta görülmektedir (1).

Kalkaneus kırıklarının %10-20'si iki ta-

raflı görülmektedir. Bu kırıkların %25-30'u

eklemdışıdır; %70-75'i ise sul:ıtalar ekleme

uzanır ve bu eklernde dejeneratif bo- zukluklara yol açar. Kalkaneus kırıkları ile birlikte yaklaşık %50 oranında diğer ek yaralanmalar da olmaktadır. Bunlar

sırasıyla alt ekstremite kırıkları, omurga

kırıkları, kafa tabanı ve yumuşak doku

yaralanmaları şeklinde görülür (1).

Kalkaneus kırıkları sıklıkla yüksekten

düşme sonucu olmaktadır. Özellikle

çalışan erkek işçilede görülür, verim-

liliğini azaltır ve işten uzun süre uzak kal- madan dolayı sosyo-ekonomik yönden sorun yaratırlar.

Yapılan çalışmalara göre bu kırıklar en çok orta yaş grubunda görülmekle birlikte

erkekikadın oranı 5/1 olarak bulunmuştur

(1). Kalkaneus kırıklarının tedavisi kon- servatif veya cerrahi olarak yapılır. Ancak ne zaman cerrahi, ne zaman konservatif tedavi yapılması gerektiği konusunda hala

kesin bir goruş birliği yoktur. Eklemiçi

kırıklarda her iki tedavi yapılması ge-

rektiği konusunda hala kesin bir görüş birliği yoktur. Eklemiçi kırıklarda her iki tedavi şekli de subtahir eklernde deje- neratif bozukluklar ile sonuçlanmaktadır.

Biz bu çalışmamızda baskılı bandaj +aktif egzersiz, alçı ve Essex-Lopresti

tekniği ile aksiyel perkütan çivi yardımıyla kapalı redüksiyon+alçı uygulaması gibi konservatif tedavi yöntemleri kullanarak tedavi ettiğimiz kalkaneus kırıklarınin sonuçlarını araştırarak bundan sonraki uygulamalara ışık tutmayı amaçladık.

GEREÇ

ve

YÖNTEM

Eylül 1992-Mart 1996 tarihleri ara-

sında başvuran 65 hastanın 7 6 kalkane us

kırığı değerlendirildi. Olgularımızın 9'u (%14) kadın, 56'sı (%86) ise erkek olup yaş ortalaması 41.4 (14-82) idi. l l tanesi (%1 7) iki taraflı, 54'ü (%83) tek taraflıydi. 46 ol- guya ait 20 (%26) kırık eklemdışı idi. Se- rimizde açık kırık yoktu.

Kırıkların %66'sı yüksekten düşme,

%8'i burkulma, %4'ü trafik kazası, %4'ü direkt travma, %4'ü merdivenden düşme,

%6.5'i intihar amaçlı yüksekten atlama,

(3)

, r r " ~ç, o:.LeıK HOSP TURKEY 2001 Vol.1'l No.3

0k6.5'i asansör kazası ve

çarpması sonucu 8'i üst kollarmda ve 2'si olmak üzere 20 var d!.

Kınklar kalkaneus arka

rıldı.

s ında

m ldL

kırıkların 6'sı

1 tip ıc kırık UO.t>ı\.Hl

ile tedavi edildi.

ortalama 18 skoruna

H\ BLO 1 AGRI Yok

Ayak Skoru

(günlük aktivıtede veya çalışmada Hafif (günlük aktivite ve çalışmada miniınal değişiklik)

45 yok) 40 35 Orta (günlük aktivite de belirgin düşüş 30 Belirgin (banyo, basit ev işleri, alişverişe gitme gibi

kliçük günlü[( aktivitelerde sık sık ağrı kesici kullanmak) 10 Sakat {Çalışma veya alışverişe cıkıııaııııı imkansız olması)

2. FONKSiYON Ylirürne mesafesi

Sınırsız

Önenısiz k1sıt!dık

Orta derecede kısıtlılik 12·3 blok yürüyebilme) Şiddetli kısıtlılık (1 blok yürüyebilme)

10 8 5

Sadece ev içir:de yürüyebilme Stabilite

Normal

Kuvvetsizlik hissi (gerçek olmayan boşalrna)

Ara sıra boşalma Sık sık boşalma

Ortetik cilıaz kulianıyorsa DGste!di Yi.irüyü;ı Yok

Bestonla

ile

Tekerle~<ii sandalye ile Topallaı-mı

Yok Önemsiz Orta derecede Şiddetli Vü~üyememek AyakkabilBır

tip

Küçük l"ahatsıziık

Ortopedik

Gen;ş ayakkabı

Ayakkabı giyernernek fVIerdiven çıkma

Normal Bannlster i!e

Herhangi bir yöntem ile 1\!lerdiven çıkamamak Ar<ızide yürüme

Herhangi bir yüzeyde p~oblemsiz Taşlı ve yokuşlu yerierde pı·oblemli

Düz yüzeylerde problemli l<ozmetik Görünüm f\lonnal

Hafif deforme

Orta derecede deforme Şiddetli deforme Birçok defomıite var

Hıııreket ("yak subtaiar, ayak ortası ve

metatımıofalengea!) 1\lom~al

Önernsiz azah-na 3elirgiıı aza:rna Ankilaz

82

4 3

4 3

o

o

7 5 2

o

3 2

o

2

o

10 8 6

o

5

2

(4)

SSK TEPECiK HAST Dl:RG 2oo·ı Vol.1 i r--h3

Sonuç: Sko~;

-·-~----·---~---~ -~---

MCıkernnıe! 90-100

iyi 75-89

Orta 5(}-74-

i<ötü <50

~-~-~~-~~~~~-~---~-~~~-~~-~~

RES~fV1 ·L 17 ya~ınd;~1 erkek hastar so! ek.ie:-r1içi dil t:pi kin k

83

3~2nci &.y yan greıfi

;)~ 32n'::i ay sksiveı grafi

(5)

J SSK TEPECiK HOSP TURKEY 2001 VoL 11 No.3

RESiM 2: 75 yaşmda erkek hasta, sol eklamiçi dil tipi km k

/\: Yan grafi

B: Essex~Lopresti tekniği ile redüksiyorı sonrasi yan grafi

84

7 ay sonraki yan grafi

D: 7 ay sonraki aksiyel grafi

konservatif te-

rensel

kırıkların tedavisi halen sa- Her tedavi

(6)

SSK TEPECiK HAST DERG 200'! VoL 11 No.3

Ortak bir

7,

k.oııse:rvatif olaral~ tedav}_ edilerı kınldı

elde t:;derek

rnesiııin rnutlal{a

ve a:rl~. a.;;ık.

değerleııdirnıişL

%27'shıde ağ-ı:r

yürürnekle, 90201si ağir işte yürürnr~kJe ve

Sl11dO_

85

ir,ılerine

geç;miE;J

lıale H~as-

az olııp~

sı:rasıı1da ~)171sin"Cle

·,-:"'""'L"''"·"'·''~'w'' br~_slnlı bandaj ile redük- vererek

oluşturmamaktadır. ~Bu lunklann servatif tedavisi evTensel olarak

ve

sorurı

kon-

ması hala bir sorun olarHk knrşırrnzdachr.

B-uo_un nedeni ortak bir snuflandınna ve

tablos11rtı1rı bu.luıı:rnc.n1asıdır.

lnnklann

sorrlıÇ verecektiT.

(7)

J SSK TEPECiK HOSP TURKEY 2001 Vol.11 No.3

KAYNAKLAR

1. O'Connel F, Mital MA, Rowe CR. Evaluation of modern management of fractures of the os calsis.

Cliıı Orthop, 1972; 83: 214-223.

2. Rowe CR, Salıel/arides HT, Freeman PA, Sor- bie C. Fractures of os calcis. A long temı foolaw-up study one hundred forty-six patients. JAMA. 1963 ; 184: 920-923.

3. Essex-Lopresti P. The mechanism, reduction, technique, and results in fi·actures of the os calcis. Br.

J Surg, 1952; 39: 395-419.

4. Sanders R, Fortin P, DipasqualeT, Wal!ing A.

Operative treatment in 120 displaced intraarticular calcaneal {ractu.res. Results u.sing a prognostic com- putcd tomography sean classification. Clin Orthop, 1993: 290: 87-95.

5. Giachino AA. Uhthoff"HK. lntra-articular f"rac-

tın·es of' the calcaneus. J Bone and Joiııt Surg, 1989 , 71-A · 784-786.

6. Kenwright J. Fractures of" the calcaneum. J Bone and Joint Surg. 1993; 75-B: 176-177.

7. Sanders R. Displaced intra-articular f"ractures o{ the calcaneus. J Bone and Joint Surg, 2000; 82- A: 225-248.

86

8. Thermann H, Krettek C, Hüfner T, Schratt HE, Albrecht K, Tscherne H. Management of" the calcaneal {ractures in adultts. Conservative versus operative treatment. Cliıı Orthop, 1998; 353: 107-124.

9. Pozo JL, Kirwan EO'G, Jackson Am. The long term results of" conservative management of" severly displaced f"ractureso{ the calcaneus. J Bone and Joint Surg 1984; 66-B : 386-390.

10. Crozby LA Fitzgibbons T. Conıputerized to- mography scanning o{ acute intra-articular f"ractures of" the calcaneu.s. A new classification system. J Bone and Joint Surg, 1990; 7-A : 852-859. .

ll. Miric A, Patterson BM. Pathoanotomy of"

intra-articular {ractures o{the ca.lcaneu.s. J Bone and Joint Surg, 1998; 80-A: 207-212.

12. Kitaoka HB, Schaap EJ, Chao EYS, An K.

Displaced intra-articular {ractures o{ the calcaneus treated non-operatively. Clinical results and analsis o{

matian and ground-reaction and temporal forces. J Bone and Joint Surg, 1994; 76-A: 1531-1540.

13. Paley D, Hall H. Intra-articular f"ractures of"

the calcaneus. A erit i cal analysis of" results and prog-

nostıc {actors. J Bone and Joiııt Surg, 1993; 75-A:

342-353.

Referanslar

Benzer Belgeler

The purpose of this study is to evaluate high sensitivity C-reactive protein (hsCRP) level in elderly subjects with and without metabolic syndrome.. Serum hsCRP levels

Olgular›n %75’inin dosyas›nda adli vaka kaßesinin olmad›- ¤› bunun nedeninin ise özellikle kaza orijinli düßme sonucu yaralanmalar›n adli olgu olarak

Complications following management of displaced intra-articular calcaneal fractures: A prospective randomized trial comparing open reduction internal fixation with

It is clear that the information is shared in a cloud space; this form of information sharing is followed through creating direct relationships between all components of the

The discussions to be described are: first, discussing qishash (Surah al Baqarah verse 179); second, explaining Hajj (Surah Al-Baqarah verse 197); third, debating

In this paper, we review leaf plant disease detection and classification using image processing methods from different authors that help agriculturists in the

The main goal of this paper was analyzing the cloud computing security threats, attacks and the data protection techniques in the cloud computing which defined the