• Sonuç bulunamadı

Bir Üretim Sürecinin Simülasyon Yaklaşımı İle Çözümü Üzerine Araştırma

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bir Üretim Sürecinin Simülasyon Yaklaşımı İle Çözümü Üzerine Araştırma"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)   

(2) 

(3)      ! "$# %&#  ')( (*( +,* -./'&0. . . %ø5h5(7ø06h5(&ø1ø16ø0h/$6<21<$./$ù,0,ø/( dg=h0h13254

(4) 687 984;:<68:=&>5?+63@A:    $KPHW.$<$ B C D  . g=(7 6WRN NRQWUROGH VWRNDVWLN LKWL\Do GXUXPXQGDNL VWRN VHYL\HVL GH÷LúLPLQLQ G]HQVL] ROPDVÕ GXUXPXQGD VWRNVX] NDOPD SUREOHPLQL RUWDGDQ NDOGÕUPD\D \|QHOLN LVWDWLVWLNVHO PRGHOL NXUPDN JHQHOGH oRN JoWU %XQD UD÷PHQ NXUXODQ PRGHOOHUOH DU]XHGLOHQVRQXoODUDXODúPDNPPNQROPDPDNWDGÕU'HWHUPLQLVWLNYH\DVWRNDVWLN \|QWHPOHUOH o|]PQ PPNQ ROPDGÕ÷Õ GXUXPODUGD VLPODV\RQ \|QWHPOHUL NXOODQPDN NDoÕQÕOPD]GÕU %X oDOÕúPDGD EHQ]HU |]HOOL÷H VDKLS X\JXODPDGD NDUúÕODúÕOPDVÕ PXKWHPHO KLSRWHWLN ELU SUREOHPLQ o|]PQH \|QHOLN  PRGHOOHPH \DSÕOPÕúúDQVVD\ÕODUÕWUHWLP\|QWHPL\OHVLVWHPVLPOHHGLOPLúHOGHHGLOHQVRQXoODUD LOLúNLQoÕNDUVDPDODU\DSÕOPÕúWÕU E FHG*IHJ G*KHLNMO P QRMO MK S&TP QUHO GV W$X*F Y TZJ X*[\LNX*F)J K X*O Y&TZP V,J MQ]TP QUHO G,V WXFH^ _ *LULú . *HUoHNOHúWLULOPHVL |QJ|UOHQ DUDúWÕUPDODUÕQ ELU oR÷XQGD DUDúWÕUPD\D NRQXRODELOHFHNYHULOHULQHOGHHGLOLSLúOHQPHVLJHQHOGHE\NVRUXQYH]DPDQ ND\ÕSODUÕQD QHGHQ ROPDNWDGÕU +DWWD ED]HQ YHULOHULQ HOGH HGLOPHVL PPNQ ROPD\DELOPHNWHGLU 6RQXoODUGD GúQOHQ JHQHOOHúWLUPHQLQ JHUoHNOHúWLULOPHVL\OH WRSODQDQ YHULOHULQ \HWHUOL ROPDGÕ÷Õ GXUXPODU GHQHPHQLQ WHNUDUODQPDVÕQÕ JHUHNWLUPHNWHGLU $\UÕFD \HWHU VD\ÕGD YHULQLQ WRSODQPDVÕ DUDúWÕUÕFÕ\Õ ED]Õ ]RUOXN YH ]DPDQ ND\ÕSODUÕ LOH NDUúÕ NDUúÕ\D EÕUDNDELOPHNWHGLU dHúLWOL QHGHQOHUOH DUDúWÕUPD \DSDUDN YHUL WRSODPDQÕQ PPNQ ROPDGÕ÷Õ GXUXPODUGD EX NRQXGD \DSÕOPÕú GHQHPHOHUGHQ VD÷ODQDQ YHULOHULQ |]HOOLNOHULQH X\DQYH\DEHOOLELUPDWHPDWLNVHOPRGHOHX\DQúDQVVD\ÕODUÕWUHWPH\|QWHPLLOH o|]PH XODúÕODELOPHNWHGLU ùDQV VD\ÕODUÕ LOH SUREOHPH \DNODúÕP X]XQ oDOÕúPD YHDUDúWÕUPDODUÕQJHUHNWLUGL÷LJoO÷YH]DPDQND\EÕQÕRUWDGDQNDOGÕUPDNWDGÕU 6WRN.RQWURO. +DQJL WUGHQ ROXUVD ROVXQ UHWLP YH WNHWLP KL]PHWOHUL J|UHQ ELULPOHUGH VWRNWD EXOXQGXUXOPDVÕ JHUHNHQ PDO]HPH PDO YH KL]PHWOHULQ PLNWDUODUÕQÕQ EHOLUOHQPHVL LúOHPL VWRN NRQWURO RODUDN ELOLQPHNWHGLU 6WRN DVOÕQGDJHQHOELUWHULPROXSJQONKD\DWWDKDPPDGGHVDWÕPYHGD÷ÕWÕPLoLQ EHNOH\HQ PDOODU úHNOLQGH oÕNPDNWDGÕU 6WRN G]H\LQLQ L\L NRQWURO HGLOPHVL úLUNHWOHULQ JHOLU G]H\LQL YH HWNLQOL÷LQL DUWÕUGÕ÷Õ JLEL PúWHULOHU WRSWDQFÕODU YH WDúÕPDFÕODUOD LOLúNLOHULQ L\L \|QGH JHOLúPHVLQH NDWNÕGD EXOXQPDNWDGÕU $NVL ` a b c3d.e)fg3h&i/fg8d f jkl*m

(5) n8oqp rHfsZp dtmu\v w x+y oz;mxt{ m |<c3}. . |qxtm |&h/|*vq{ vqj~p { lp x+y &y dZ~€*{ } N})j*sp d.m‚ ƒ „ z†ƒ ‡. . .

(6) ˆ\‰ Š ‹3! "q! WDNWLUGH úLUNHWLQ EWQ IDDOL\HWOHULQGH JHQHO ELU EDúDUÕVÕ]OÕ÷D QHGHQ ROXQDELOPHNWHGLU6WRNNRQWUROGHEHOLUOLELUPDO]HPHGHQQHNDGDUÕVPDUODQPDVÕ JHUHNWL÷L YH EX ÕVPDUODPDODUÕQ KDQJL VÕNOÕNWD \DSÕOPDVÕQÕQ GDKD L\L RODFD÷Õ NRQXVX\OD LOJLOHQLOPHNWHGLU 6WRN NRQWURO X\JXODPDODUÕQGD ED]Õ SUREOHPOHULQ VRQXFX NHVLQ RODUDN KHVDS HGLOPHNWHGLU %X X\JXODPDODU LKWL\Do RODUDN ELU IDEULNDQÕQ JHUHNVLQLP GX\GX÷X KDPPDGGH RODELOHFH÷L JLEL LúOHWPHQLQ NHVLQ WDOHSOHUH YHUGL÷L FHYDS RODUDN WD GúQOHELOPHNWHGLU hUHWLFL YH\D DOÕFÕ GXUXPXQGD EXOXQDQ NXUXPODU LKWL\Do GX\GXNODUÕ YH\D VXQPD\D KD]ÕU EXOXQGXUDFDNODUÕ PDGGHOHULQ QH RUDQGD ROPDVÕ JHUHNWL÷L KXVXVXQGD NHVLQILNLU VDKLEL RODELOLUOHU %X WU WDOHS YH\D LKWL\DoODU GHWHUPLQLVWLN WDOHS YH\D LKWL\Do RODUDN LVLPOHQGLULOPHNWHGLU %X GXUXPGD EHOOL ELU VUH LoHULVLQGH LúOHWPHQLQ QDVÕO GDYUDQDFD÷Õ PDWHPDWLNVHO KHVDSODUOD ELOLQHELOPHNWHGLU %D]HQ WDOHS YH LKWL\Do]DPDQDJ|UHGH÷LúLNOLNJ|VWHUHELOPHNWHGLU%XGXUXPGDKDQJLPDODQH NDGDU QH ]DPDQ LKWL\Do GX\XODFD÷Õ NHVLQ RODUDN NHVWLULOHPHPHNWHGLU %X GXUXPGD LVWDWLVWLNVHO \|QWHPOHUOH SUREOHPH o|]P DUDPD JHUH÷L RUWD\D oÕNPDNWDGÕU %X GXUXP \|QH\OHP DUDúWÕUPDVÕQGD VWRNDVWLN WDOHS YH\D LKWL\Do RODUDN LIDGH HGLOPHNWHGLU 6WRNDVWLN LKWL\Do GXUXPXQGDNL VWRN VHYL\HVL GH÷LúLPLQLQG]HQVL]ELUKDODOPDVÕYHEXQHGHQOH]DPDQ]DPDQVWRNVX]NDOPD GXUXPODUÕRUWD\DoÕNDELOPHNWHGLU%XGXUXPODUGDX\JXQLVWDWLVWLNVHOGD÷ÕOÕúODUOD SUREOHPH \DNODúÕP ELU ILNLU YHUHELOPHNWHGLU %D]Õ SUREOHPOHU LVH QH GHWHUPLQLVWLN QH GH VWRNDVWLN \|QWHPOHUOH o|]POHQHELOLUOHU 'HWHUPLQLVWLN YH VWRNDVWLN \|QWHPOHULQ \HWHUVL] NDOPDVÕ GXUXPXQGD VLPODV\RQ \|QWHPL\OH o|]P NDoÕQÕOPD] ROPDNWDGÕU 6LPODV\RQ \|QWHPOHU JHQHOGH VD\ÕVDO úHNOH G|QúWUOHPH]OHU '|QúWUOVHOHU ELOH X\JXQ PDWHPHWLNVHO \|QWHPOH o|]POHQHPH]OHU %X JLEL GXUXPODUGD VLVWHPL VLPOH HWPHNWHQ EDúND oDUH \RNWXU 6LVWHP6LPODV\RQXYH0RGHOOHPH. . . . *HUoHN KD\DW SUREOHPOHUL ELOLPVHO ED]GD PRGHOOHU LOH WDVDUODQÕU %LOLPVHO IDDOL\HWOHUGH VHEHSVRQXo LOLúNLOHUL EHOLUOL ELU PRGHO GDKLOLQGH EHOLUOHQLU %HOLUOL UHWLP IDDOL\HWOHULQGH EHNOHQHQ VRQXo VDELW GH÷HU DOÕ\RUVD VWRNDVWLN PRGHO RODUDN LIDGH HGLOPHNWHGLU 7DOHS PLNWDUÕQÕQ EHOLUOL ELU RODVÕOÕN GD÷ÕOÕúÕLOHDoÕNODQDELOGL÷LVWRNDVWLNPRGHOLOHJHQHOWDOHSPRGHOLQLQV|]NRQXVX ROGX÷X GXUXPODUGD \HQLGHQ UHWLP VHYL\HVL YH\D \HQLGHQ ÕVPDUODPD VHYL\HVL RODUDNWDQÕPODQDQYHND\QDNODUGD5H2UGHU5HYHO 52/

(7) RODUDNELOLQHQVLVWHP NXOODQÕOÕU &RKHQ

(8) . 6LPODV\RQ \DSÕODELOPHVL LoLQ JHUHNOL VD\ÕODU UDVJHOH NDUDNWHUGH úDQV VD\ÕODUÕRODUDNELOLQPHNWHGLUùDQVDED÷OÕOÕN|]HOOL÷LúXúHNLOGHDoÕNODQÕU+HU QH \ROOD ROXUVD ROVXQ 1 WDQH ED÷ÕPVÕ] VD\ÕQÕQ WUHWLOPHVL VRQXFXQGD KHU ELU VD\ÕQÕQ 1 RODVÕOÕNOD WUH\HELOPHVL YH NHQGLQGHQ |QFH WUHPLú RODQ VD\ÕGDQ ED÷ÕPVÕ]ROPDVÕúHNOLQGHL]DKHGLOPHNWHGLU $WÕO

(9) . . .

(10)   

(11) 

(12)      ! "$# %&#  ')( (*( +,* -./'&0. . . . .

(13) ˆ\‰ Š ‹3! "q! ùDQVVD\ÕVÕNXOODQÕODUDNo|]P\DSÕODFDNSUREOHPGHQHQL\LVRQXFXQ DOÕQDELOPHVL LoLQ úDQV VD\ÕVÕ WUHWLFLVL DúD÷ÕGD DoÕNODQDQ |]HOOLNOHUH VDKLS ROPDOÕGÕU   . hQLIRUPGD÷ÕOÕúJ|VWHUPHOL %D÷ÕPVÕ]úDQVVD\ÕODUÕWUHWHELOPHOL 7HNUDUOÕROPDOÕ 3HU\RGLNWHNUDUOÕROPDPDOÕ. 8\JXODPD

(14) . %LUXQOXPDPOUHWLFLVLILUPDLNLWLS $YH%

(15) HNPHNUHWLPL\DSPDNWDGÕU <DSÕODQX]XQG|QHPJ|]OHPOHUHJ|UHEXLNLWLSHNPHNUQQHRODQWDOHSDúD÷ÕGD YHULOHQ7DEORYH7DEOR¶GHEHOLUWLOGL÷LJLELWHVSLWHGLOPLúWLU . . . 7DEOR$7LSL(NPHNøoLQ<DSÕODQ*|]OHPOHU 7DOHS(GLOHQ(NPHN$GHGL  <]GH7DOHS2UDQÕ  . . 7DEOR%7LSL(NPHNøoLQ<DSÕODQ*|]OHPOHU 7DOHS(GLOHQ(NPHN$GHGL   <]GH7DOHS2UDQÕ   . )DUNOÕ IÕUÕQODUGD UHWLOPHVL JHUHNOL HNPHNOHUGHQ $ WLSL HNPH÷LQ UHWLOGL÷L IÕUÕQÕQ NDSDVLWHVL JQGH % WLSL HNPH÷LQ UHWLOGL÷L IÕUÕQÕQ NDSDVLWHVL LVH JQGH HNPHNWLU $ WLSL IÕUÕQÕQ PDOL\HWL ELULP 7/ % WLSL IÕUÕQÕQ UHWLP PDOL\HWL LVH ELULP 7/ GLU hUHWLPOHU IDUNOÕ ROPDNOD ELUOLNWH EX LNL WLS HNPHN JHUHNWL÷LQGH 7DEOR¶WH EHOLUWLOGL÷L úHNOL\OH |]HOOLNOL ELUGHSRGDPXKDID]DHGLOPHNWHGLU 7DEOR*QON'HSRODPD0DOL\HWOHUL 'HSRODQDQ0LNWDU $GHW

(16)   0DOL\HW %LULP7/

(17)   . . \HQLGHQÕVPDUODPDVHYL\HOHUL 52/

(18) LoLQ JQLoLQVLPODV\RQODU\DSDUDNWRSODPPDOL\HWLPLQLPXP\DSPD DPDFÕQD\|QHOLNRODUDN 2UWDODPDJQONVWRNODPDPDOL\HWLQL  +HU ELU HNPHN WU LoLQ D\UÕ D\UÕ VWRNVX] NDOÕQDQ YH GROD\VÕ\OD UHWLPLQWDOHELNDUúÕODPDGÕ÷ÕJQRUDQÕHOGHHGLOPH\HoDOÕúÕOVÕQ. Œ+ Ž

(19)  &‘* Š “’q”•–*, • *—$")!.˜\# ,# –*!™+"*H™–* ‰ ˜

(20) &  —8 ! +! —"q!* !& # Š # š # _. . .

(21) Z  Š )” ,›/ –q –NH Š ” !* ")*–œ%! —/ !š# Š # . 'H÷LúNHQOHULQ0RGHOOHQPHVL

(22) . 'H÷LúNHQ*QQEDúÕQGDNLVWRNVHYL\HVL. %XVHYL\HELUJQ|QFHGHQNDODQVWRNPLNWDUÕLOHSLúLULOHQHNPHNOHUGHQ ROXúDQ WRSODPGÕU %X GH÷LúNHQLQ ELULQFL JQ GH÷HUL VLPODV\RQXQ X]XQ G|QHPGHNL GDYUDQÕúÕQÕHWNLOHPH]%XQHGHQOHEDúODQJÕoGH÷HUL|UQH÷LQ$WU HNPHNLoLQ%WUHNPHNLoLQRODUDNDOÕQDELOLU 'H÷LúNHQ*QER\XQFDRUWD\DoÕNDQLKWL\Do. %X LKWL\Do EDúODQJÕoWD YHULOHQ $ YH % WU HNPHN LKWL\DoODUÕQÕQ GD÷ÕOÕúÕQGDQ VLPOH HGLOLU %XQXQ LoLQ LKWL\DoODU D\QÕ RODVÕOÕ÷D VDKLS úDQV VD\ÕODUÕVÕQÕUODUÕJ|]|QQGHEXOXQGXUXODUDN2JQLoLQEHOLUOHQPLúROXU 'H÷LúNHQ*QVRQXQGDNLVWRNVHYL\HVL. %XGH÷LúNHQLQGH÷HUL'H÷LúNHQYH'H÷LúNHQLOHEHOLUOHQLU<DQLKHU ELU HNPHN WUQH GX\XODQ LKWL\DFÕ NDUúÕOD\DFDN HNPHN DGHGLQLQ VWRNWDQ oÕNDUÕOPDVÕ VRQXFX DUWD NDODQ GXUXPX LIDGH HGHQ GH÷LúNHQGLU (÷HU EX GH÷HU VÕIÕUYH\DQHJDWLILVHVWRNWDPDONDOPDGÕ÷ÕDQODúÕOPDOÕGÕU 'H÷LúNHQ'HSRODPD0DOL\HWL. %XGH÷LúNHQLQGH÷HULQROXGH÷LúNHQGHEXOXQDQGH÷HUHJ|UHWDEORGDQ EDNÕOPDNVXUHWL\OHHOGHHGLOLU 'H÷LúNHQhUHWLP0DOL\HWL. (NPHNSLúLUPHLúOHPLVWRNVHYL\HVL52/ 5H2UGHU/HYHO

(23) ¶HHúLWYH\D GDKD NoN VWR÷X KHUKDQJL ELU JQQ DNúDPÕQGD \DSÕOPDNWDGÕU %XQD J|UHEX GH÷LúNHQLQHQVRQVWRNVHYL\HVLQHEDNÕODUDN$WUHNPHNLoLQYH\D ELULP7/%WUHNPHNLoLQ\LQHYH\DELULP7/ROPDNWDGÕU 7DEORODUÕQ(OGH(GLOPHVL. $úD÷ÕGD YHULOHQ 7DEOR YH 7DEOR (.¶GH JHOLúWLULOPLú \XNDUÕGD WDQÕPOÕ GH÷LúNHQOHULQ  VLPOH HGLOPHVL LOH HOGH HGLOPLúWLU 7DEOR \HQLGHQ ÕVPDUODPDVHYL\HVLVWRNODPDPDOL\HWLVWRNVX]NDOPDRUDQÕYHIDUNOÕG]H\OHUGH VLPODV\RQ WHNUDU VD\ÕODUÕQÕ LIDGH HWPHNWHGLU %XUDGD VLPODV\RQ WHNUDU VD\ÕODUÕQÕQ IDUNOÕ G]H\OHUGH LQFHOHQPHVL NÕVD YH X]XQ G|QHPGH VWRNODPD PDOL\HWL YH VWRNVX]OXN RUDQÕQÕQ J|]OHQPHVL EDNÕPÕQGDQ |QHPOLGLU 7DEOR 7DEOR¶QNDUPDúÕN\DSÕVÕQÕEDVLWHLQGLUJH\HQJQONWHNUDU X]XQG|QHP

(24) VHYL\HVLLOHILNLUYHUPHN]HUHKD]ÕUODQPÕú|]HWWDEORGXU . .

(25) ˆ\‰ Š ‹3! "q! Œ  ŽŒ ‹3! "q!“Z — •H/ž ž žH0 Ž . Ÿ  7DEOR6LPODV\RQ6RQXoODU7DEORVX  \¡¢*£*¤ ¢¥ ¦/  \¡¢*£¤ ¢*¥ §/  \¡¢£*¤ ¢*¥ ¨  \¡¢*£*¤ ¢¥ ©  \¡¢*£¤ ¢*¥ ª« ¬­ ® ¯R° ± ² ³´+« ²¶µq·® ·+¸µ¹º.® »&¼½µ/¸*® ¾,¿¿¹º.® » ¼½µ/¸*® ÀÁ*·¹º® »&¼Âµ¸*® À¸Ã

(26) ¹º.® » ¼½µ/¸*® Á ¿Ä5¹º.® » ¼ ¸*® ·+¸¸ ¸*® ¸¾/Ä ¸*® ¸Á¸ ¸*® ¸ÁÀ/Ä ¸*® ¸ÃÁ È ª« ¬­É ÊË ± Ê­ ¸*® ¸&·+¸ ¸*® ¸,µ/¸ ¸*® ¸&·+¸ ¸*® ¸,µµÄ ¸*® ¸,µ¿ Ì ª« ¬­É ÊË ± Ê­. © 

(27) Å

(28) ÆÇ Ÿ   

(29) Å

(30) ÆÇ. ª« ¬­ ® ¯R° ± ² ³´+« ²¶µq·® ø,¸

(31) ¹º.® »&¼½µq·® µ/¸Í

(32) ¹º.® » ¼½µq·® µµ/À

(33) ¹º® »&¼Âµ&·® ø,µ¹º.® » ¼½µq·® ·t¿/Í

(34) ¹º.® » ¼ ¸*® ¸,µ/¸ ¸*® ¸Í¸ ¸*® ¸,µ/À ¸*® ¸&·+¸ ¸*® ¸,µµ È ª« ¬­É ÊË ± Ê­ ¸*® ¸¸¸ ¸*® ¸¸¸ ¸*® ¸¸¸ ¸*® ¸¸¸ ¸*® ¸¸¸ Ì ª« ¬­É ÊË ± Ê­. Ÿ © 

(35) Å

(36) ÆÇ. ª« ¬­ ® ¯R° ± ² ³´+« ²¶µµ ® ¸Í,Í

(37) ¹º.® »&¼½µq·® ¿ÄÄ5¹º.® » ¼½µq·® ¿/¾/Ä5¹º® »&¼Âµ&·® Ä,Í&·¹º.® » ¼½µµ ® ÍÀÁ ¹º.® » ¼ *¸ ® ¸¸¸ ¸*® ¸¸¸ ¸*® ¸¸¸ ¸*® ¸¸¸ *¸ ® ¸¸¸ È ª« ¬­É ÊË ± Ê­ *¸ ® ¸¸¸ ¸*® ¸¸¸ ¸*® ¸&·+¸ ¸*® ¸¸¸ *¸ ® ¸¸¸ Ì ª« ¬­É ÊË ± Ê­. ¦/  

(38) Å

(39) ÆÇ. ª« ¬­ ® ¯R° ± ² ³´+« ²¶µµ ® ÍÀ/Á ¹º.® »&¼½µq·® Ä¿/¸

(40) ¹º.® » ¼½µq·® À,µÄ5¹º® »&¼Âµ&·® ¿q· Á ¹º.® » ¼½µq·® ÄÄ,Í

(41) ¹º.® » ¼ *¸ ® ¸¸¸ ¸*® ¸¸¸ ¸*® ¸¸¸ ¸*® ¸¸¸ ¸*® ¸¸¸ È ª« ¬­É ÊË ± Ê­ *¸ ® ¸&·+¸ ¸*® ¸¸¸ ¸*® ¸¸¸ ¸*® ¸¸¸ ¸*® ¸¸¸ Ì ª« ¬­É ÊË ± Ê­. . 7DEOR52/6HYL\HOHULøoLQg]HW0DOL\HWYH6WRNVX]OXN2UDQODUÕ. ? Î+ÏRÐ ÑÒ Ð*ÏRÐNÓ)Ô ÕqÖ ×qÔ,Î+Ö ä á3‡\ç\æ ì,á*á<‡\ç\æ ì,ä*á<‡\ç\æ à&á*á<‡\ç\æ. Ø Þ w Ð hÑ|HÐf,ÏRzßÔyÙ.Ñ{ p Ô, Ò m Ôw Ñ p è Þ w h|&x.v é{ v | ~ Þ w h|qxv&é{ v | Þ w h|Hf,zßy{ p m w p è Þ w h|&x.v é{ v | ~ Þ w h|qxv&é{ v | Þ w h|Hf,zßy{ p m w p è Þ w h|&x.v é{ v | ~ Þ w h|qxv&é{ v | Þ w h|Hf,zßy{ p m w p è Þ w h|&x.v é{ v | ~ Þ w h|qxv&é{ v |. à áqÚNf âÔ,ã Û ä3Ôå ÑÒd Ôf/Ñ s$æ áqf á ê â áqf á*à*ã à$ì/f ìã í3å d f/s$æ áqf á*à*à áqf á á*á à*à)f í î â8å d f/s$æ áqf á á*á áqf á á*á à*à)f í î â8å d f/s$æ áqf á á*á áqf á á*á. >Ô,ÜqÔÑ,ÑÝ)Ñ ä *á á“ë

(42) }*oq{ } | ä á*á“ë

(43) }*oq{ } | ä á*á“ë

(44) }*oq{ } | ä á*á“ë

(45) }*oq{ } |. <RUXPODU. 3UREOHPLQo|]PLOH$WLSLHNPHNLoLQJQONEHNOHQHQHNPHNWDOHEL. ( $

(46)    DGHW. . %WLSLHNPHNLoLQJQONEHNOHQHQHNPHNWDOHELLVH. ( %

(47)    . DGHWHNPHN¶WLU %X GXUXPGD 52/ \HQLGHQ ÕVPDUODPD VHYL\HVL

(48) LOH \DSÕODFDN UHWLP WDP ELU VWRNVX]OXN VRQXFXQX RUWD\D NR\PDNWDGÕU <DQL VWRNWD DGHWHNPHNNDOPÕúLVH ELU VRQUDNL JQ UHWLP \DSÕOPDGDQ JLULOHFHN GROD\VÕ\OD EHNOHQHQ WDOHELQ ROXúPDVÕ GXUXPXQGD DYDUDQRUDQGDVWRNVX]NDOÕQDFDNWÕU . .

(49) Z  Š )” ,›/ –q –NH Š ” !* ")*–œ%! —/ !š# Š # % WU HNPHN LoLQ JQON RUWDODPD HNPHN WDOHEL DGHW ROGX÷XQGDQ E\N RODVÕOÕNOD VWRNVX]OXN GXUXPX LOH NDUúÕODúÕOPDPDNWDGÕU $QFDN WDOHELQ DGHW RODELOHFH÷L JLEL ED]Õ GXUXPODUGD DGHW RODUDNRUWD\D oÕNPDVÕ VWRNWD HNPH÷LQ EXOXQGX÷X GXUXPODU LoLQ VWRNVX]OXN GXUXPX ROXúDELOPHNWHGLU %X VRQXoWDQ KDUHNHWOH ÕVPDUODPD VHYL\HVL UHWLPH JHoPHN LoLQ NDEXO HGLOHELOLU ELU UHWLP VHYL\HVL ROPDNWDQ X]DN JLEL J|UOPHNWHGLU. 52/ GH÷HUL\OH SUREOHPH \DNODúÕOGÕ÷ÕQGD VWRNVX]OXN GXUXPXQXQ QLVEHWHQRUWDGDQNDONWÕ÷ÕJ|UOPHNWHGLUDQFDN52/GH÷HULQJQONRUWDODPD WDOHS WHQ NoN ROPDVÕ $ WLSL HNPHNWH NoN ELOH ROVD VWRNVX]OXN GXUXPX V|] NRQXVX ROPDNWDGÕU % WLSL HNPHN LoLQ LVH VWRNVX]OXN WDPDPHQ RUWDGDQ NDONPDNWDGÕU. 52/GH÷HUL\OHVRQXoODUNRQWUROHGLOGL÷LQGHVWRNVX]OX÷XQWDPDPHQ RUWDGDQNDONWÕ÷ÕJ|UOPHNWHGLU*QONRUWDODPDVWRNODPDPDOL\HWLQGHPH\GDQD JHOHQ DUWÕú LVH |QHPVL] ELU VHYL\HGH NDOPDNWDGÕU 'ROD\VÕ\OD NDUDU YHULFLOHU 52/ VHYL\HVL LOH UHWLPH JHoLúL WHUFLK HGHELOLUOHU 52/ GH÷HUL\OH UHWLP LVH VDGHFH VWRNODPD PDOL\HWLQL DUWÕUDQ ELU UHWLP VHYL\HVL ROGX÷XQGDQ WHUFLKHGLOPHPHOLGLU gQHULOHU. 6DWÕQDOÕPYH\DUHWLPDúDPDVÕQGDNDUúÕNDUúÕ\DEXOXQXODQWDOHELNHVLQ RODUDN KHVDSOD\DELOPHN LoLQ PDWHPDWLNVHO \|QWHPOHUH GD\DOÕ PRGHOOHUOH oDOÕúÕOÕU%HOOLELUGD÷ÕOÕúDGD\DOÕWDKPLQOHPH\DSÕOÕ\RUVDVWRNDVWLN\|QWHPOHUOH o|]PDUDQÕ\RUGHPHNWLU+HULNL\|QWHPLQSUREOHPLo|]PHGH\HWHUVL]ROPDVÕ WDOHELQG]HQVL]OL÷LQLLIDGHHGHUEXGXUXPXQGDVLVWHPVLPOHHGLOHUHNo|]P DUDQÕU 6WRNDVWLN YH GHWHUPLQLVWLN \|QWHPOHULQ \HWHUVL] ROGX÷X EX JLEL GXUXPODUGD VLPODV\RQ \|QWHPOHUL LOH o|]P DUDPDN SUREOHPLQ oRN L\L PRGHOOHQPHVLQHED÷OÕGÕUDNVLGXUXPGDVLPODV\RQ\|QWHPOHULLOHHOGHHGLOHQ VRQXoODU\DQÕOWÕFÕRODELOLU. 7DOHS WDKPLQ \|QWHPOHULQLQ DPDFÕ VWRNVX]OXN YH\D \RN VDWPD GXUXPXQGDLúOHWPHQLQNDUúÕNDUúÕ\DNDODELOHFH÷LHNRQRPLNND\ÕSODUÕQVWRNODPD PDOL\HWL LOH NDUúÕODúÕODFDN PDOL\HWWHQ E\N ROPDPDVÕQÕ YH\D HQ D]ÕQGDQ EXQODUÕQ GHQJHOHQPHVLQL VD÷ODPDNWÕU %X GXUXP NDU DPDFÕ\OD NXUXODQ LúOHWPHOHU LoLQ |QHPOL YH o|]OPHVL JHUHNOL ELU SUREOHPGLU %X ROXPVX] GXUXPODU X\JXODPDGD \DúDQPDGDQ \DQL LúOHWPHQLQ ILLOHQ ND\ÕSODUOD NDUúÕODúPDVÕ HQJHOOHQHUHN EHOLUOHPHN WDOHS LoLQ X\JXODQPDVÕ JHUHNOL VWUDWHMLQLQ|QFHGHQELOLQPHVLLOHPPNQGU . . .

(50) ˆ\‰ Š ‹3! "q! $%675$&7. ,W LV GLIILFXOW WR FRQVWUXFW D VWDWLVWLFDO PRGHO ZKLFK LQ FDVH VWRFDVWLF UHTXLUHPHQW IRU XQUHJXODU VWRFN OHYHO ,Q DGGLWLRQ WR ZLWK WKH FRQVWUXFWHG PRGHOVDUHQRWDEOHWRVDWLVIDFWRU\ZKHQGHWHUPLQLVWLFDQGVWRFKDVWLFPHWKRGV DUH QRW SRVVLEOH WR VROYH WKH SUREOHP ,Q WKLV FDVH LW LV SRVVLEOH WR XVH VLPXODWLRQPHWKRGV ,Q WKLV VWXG\ XVLQJ VLPXODWLRQ PHWKRG ZLWK JHQHUDWLQJ QXPEHU WKH SUREOHPKDVEHHQPRGHOOHGDQGVROYHG$IWHUWDNLQJRXWSXWVVRPHLQIHUHQFHV DERXWUHVXOWRIVLPXODWLRQH[SHULPHQWDUHJLYHQ (.6LVWHPL6LPOH(GHQ%LOJLVD\DU3URJUDPÕ. )25O 7267(3 )25Q 7267(3 VWRND VWRNE VWVX]D VWVX]E DQD )25G 72Q [D ,17 51'

(51) WDOHS ,)[D 7+(1 WDOHS ,)[D 7+(1 WDOHS ,)[D 7+(1 WDOHS ,)VWRNDWDOHS7+(1 VWVX]D VWVX]D VWRND (/6( VWRND VWRNDWDOHS (1',) ,)VWRND!O7+(1 XUHWLPD (/6( VWRND VWRND XUHWLPD (1',) [E ,17 51'

(52) WDOHS . .

(53) Z  Š )” ,›/ –q –NH Š ” !* ")*–œ%! —/ !š# Š # ,)[E7+(1 WDOHS ,)[E7+(1 WDOHS ,)[E7+(1 WDOHS ,)[E7+(1 WDOHS ,)VWRNEWDOHS7+(1 VWVX]E VWVX]E VWRNE (/6( VWRNE VWRNEWDOHS (1',) ,)VWRNE!O7+(1 XUHWLPE (/6( VWRNE VWRNE XUHWLPE (1',) WRS VWRNDVWRNE VDNOD ,)WRS 7+(1 VDNOD ,)WRS 7+(1 VDNOD ,)WRS 7+(1 VDNOD ,)WRS 7+(1 VDNOD ,)WRS7+(1 VDNOD DQD DQDVDNODXUHWLPDXUHWLPE 1(;7G VPDO DQDQ VLND VWVX]DQ VLNE VWVX]EQ &/6 /2&$7(35,17O52/GH÷HUL\OHQJQONVLPODV\RQVRQXoODUÕ /2&$7(35,17 /2&$7(35,17*QON2UWDODPD6WRNODPD0DOL\HWL /2&$7(35,1786,1*VPDO . .

(54) ˆ\‰ Š ‹3! "q! /2&$7(35,17$7U(NPHN×ÁLQ6WRNVX]OXN2UDQÕ /2&$7(35,1786,1*VLND /2&$7(35,17%WU(NPHN×ÁLQ6WRNVX]OXN2UDQÕ /2&$7(35,1786,1*VLNE D ,1387 

(55) 1(;7Q 1(;7O . .$<1$.d$. $7,/+O\D 

(56) ³ùDQV6D\ÕODUÕQGDQ%HNOHQHQg]HOOLNOHU´(JHhQLYHUVLWHVL+HVDS %LOLPOHUL(QVWLWV%DVÕOPDPÕú<NVHN/LVDQV7H]L%RUQRYDø=0ø5 &2+(166 

(57) 2SHUDWLRQDO5HVHDUFK(GZDUG$UQROG/RQGRQ *25'(1* 

(58) ,%0&RUSDUDWLRQ ø.ø=) 

(59) <|QH\OHP$UDúWÕUPDVÕ'HUV1RWODUÕ .$<$ $KPHW ø.ø= )LNUHW 

(60) ³øVWDWLVWLNVHO 6WRN .RQWUROGH 6LPODV\RQ <DNODúÕPÕ LOH 3UREOHP d|]P h]HULQH %LU dDOÕúPD <D\ÕQODQPDPÕú oDOÕúPD. . .

(61)

Referanslar

Benzer Belgeler

ona göre EX ELU HJHPHQ HWL÷L oDEDVÕGÕU %X WU ELU KâNLP HWL÷L HWL÷L N|W\H GDLU PXWDEDNDW. RODUDN EHOLUOHU N|WQQ LúDUHW HGLOPHVL NROD\NHQ

[r]

Bütün deniz tehlikelerine karşı deniz nakliyatı - gemi ve motör tekneleri - mayın - torpil - alelûmum deniz lıarr sigortaları.. Tayyare sigortaları - tayyare seferlerinde pilot

700 m2 alana sahip odanın içinde, 3 adet yatak odası (1 tanesi bakıcı veya koruma için uygundur), 1 adet çalışma odası, 1 adet tam techizatlı mutfak, 1 adet oturma odası, 1

%XJQ SHUIRUPDQV GHQHWLPLQLQ EWQ WUOHULQGH NDSVDPOÕ VLVWHP LQFHOHPHOHULQLQ \DQÕ VÕUD WHN ELU IDDOL\HW YH\D WHN ELU NDPX NXUXOXúX LOH LOJLOL

0HUNH] EDQNDVÕ ED÷ÕPVÕ]OÕ÷Õ WP HNRQRPLOHU LoLQ ELU JHUHNOLOLNWLU $QFDN EX WP PHUNH]. EDQNDODUÕ LoLQ JHQHO JHoHUOL KHU KXNXN G]HQLQH X\DQ ³NDOÕS´

İçindekiler: %70 Organik Kızılcık, Pancar Şekeri, Limon Tuzu Saklama Koşulları: Serin yerde muhafaza ediniz...

EVRAKLAR GİDİP GELDİ; savcılık suçlamaları yeniden dü- zenledi ve tecavüz maddesini geri çekti. Jones 1982'de yargıç seçilmişti. Bu nedenle kendisine Baptist Ron ve