• Sonuç bulunamadı

[Rıza Tevfik Bölükbaşı'na gönderilen mektup]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Rıza Tevfik Bölükbaşı'na gönderilen mektup]"

Copied!
2
2
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

'T İif f H ıy i

İstanbul , 3/II/939

May

Rİza Tevfik

26 yıl

e w s l Peyam ilâvslerinda Arrupaya doğru mayii taooddat başlığı İla nofrottiğinis bir makalada Hajİ Komiseri merhum JTurl baya

kendi hatıratını yazdıraig olduğunu» ra bu hatıratın da Vurl bayla

▼afatı aşarine oğlu tarafından alsa verildiğini yazmıgsıoıa • Saki

terakkiperverler hakkında calibi marak rlvay atlar la mava«f ah bir daf tar

olduğunu söylediğiniz bu hatırattan tanslaatın Tüzöaeft yılını idrak

vasilaaila istfade »dilabilir şakıyoruz •

Bu defteri nasıl alda edebileceğimizin lütfen bildirilmesini

(2)

'XhvWtty^

Referanslar

Benzer Belgeler

Rumpl E, Neuthofer J, Pallua A, Wileit J, et al: Ce- rebrovascular lesions and livedo reticularis (Sneddon's syndrome) a progressive cerebrovascular disorders. J Neurol 231:324-30,

Zira kâinatı kötüle- yen ve ona olumsuz bakan Plotinus’un çağdaşı Gnostikler üzerinden de- ğerlendirme yapıldığında, Plotinus’un kozmolojik çerçevede

maddesine 3842 sayılı Yasa ile eklenen son fıkrada“ soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri delillerin hükme esas alınamayacağı

Edebiyatın çocuk ve gençlerin eğitiminde son derece önemli olduğu bilinen bir gerçektir. İnsanın ömrünü bebeklik, çocukluk, ilk gençlik, gençlik, yaşlılık gibi

Çalışma arkadaşı olarak pek kolay değil, çok dikkatli olmak lazım.. Ken­ disi perfeksiyonist olduğu için etrafın­ dan da böyle şey

Ankilozan spondilit ve RA birlikteliği bulunan, gonartroz tanısı nedeniyle sol total diz protezi planlanan, ASA IV risk grubunda, başarısız santral nöroaksiyel

işte bu sırada Gre­ gory Peck’in Véronique Passani ile olan dostluğunun biraz daha arttığı müşahade edilmiştir.. Ya­ kışıklı artistin teselliye muhtaç

Sonuç olarak; literatür bilgileri ve bizim çal›fl- mam›z göstermifltir ki; erken evre epitelyal tip malign plevral mezotelyomal› olgular›n tedavi- sinde multimodalite

Akademik erteleme-akademik başarı ilişkisine ek olarak, alan yazınındaki çalışmalar akademik erteleme davranışlarının daha az etkili çalışma stratejileri,

[Bisacodyl ] - [無祕栓劑] 返回 藥品介紹 藥師 藥劑部藥師 發佈日期 2010/02/11 <藥物效用>

Anlatı düzeyinde eyleyenlerin bir kesitten diğerine hangi eylemleri yaptıkları, anlatı izlencelerini nasıl hazırladıkları gözlemlenir (Uçan, 2002).. Metne

Objective: The aim of this study was to evaluate the reliability of measurements obtained after the superimposition of three-dimensional (3D) digital models by comparing them

BACKGROUND AND PURPOSE: To evaluate clinical variables for diagnosing childhood acute pyelonephritis (APN) when technetium-99m dimercaptosuccinic acid (DMSA) scintigraphy is

Bu nakillerde bir vericiden alınan kök hücreler alıcının kendi kök hücrelerinin yerine konuyor, ancak önce alıcının kendi kök hücrelerinin radyasyonla ya da ilaçla

The group of children without family support were not as good as the others in auditory perception Table VIII Is the auditory performance of children who used hearing aids

Çün­ kü Türkçe, fakat pek acemi ve bo­ zuk bir Türkçe ile söylemmiş bir­ çok değersiz lâflarla dolu müntehi- Uat kitapları okudum ki adları be­

Merhum Albay Hasarı Rıza Bey’in kızı, merhum Yarbay Asım Bey’in eşi, merhume Ahsen Hanım’ın kardeşi, merhum General Necip Zobu, şehit Cevdet Rıza,

O halde bü yük vapurlardaki kumaşlı yerler lüks m u’ Birçok zaman yolcuların haklı isyanlarını mucip olan bu nokta da ehemmiyetle dikkate alınmalıdır.

Bu karşılamaya varsanız , hemen diyim ki size,b iz çok - tan bıraktık bıyık altından gül­ m eyi, 142 dişim izle birden gü­ lüyoruz.. Bu da ancak zekamızı

82 İlknur TATAR KIRILMIŞ Nezihe Bükülmez adına dergilerde hemen hemen hiç rastlanmayışını şairenin ölümüne delâlet kabul eder ve hazırladığı antolojide Yaşar

Kaynaştırma ortamında özel gereksinimli öğrenciler birebir eğitim almadıkları gibi, müzik öğretmenleri de müzik terapisti değildir.. Müzik terapisti Bireysel Eğitim

açıldı ve Çerkez Ethem dışarı çıktı. Maiyeti efendilerinin dışarı çıktığını görünce dış kapıya hü­ cum ettiler ve tertip abp kendi­ sini

Ben, havadis tahkik etmenin, hava­ dis yazmanın, sahife tertip etmenin Amerikada yeni öğrendiğim bütün tekiğini orada tatbıka kalkıştım.. Hatta neşriyat