• Sonuç bulunamadı

Ahmet Rasim

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ahmet Rasim"

Copied!
1
6
1

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

6 K A S I M 1983

PENCERE

Ahmet Rasim

Çağdaş Yayınları’nda Ahmet Rasim’in ‘Anılar ve Söyleşiler- i çıktı. Vedat Günyol “Ahmet Raslm’den Selam” başlıklı önsö­ zünde kitabı şöyle sunuyor:

“Elinizdeki bu kitap, gazete ve dergi sayfalarında sessiz du­ ran ve bugüne dek bir kitapta toplanmamış olan fıkralarla anı­ lar, Ahmet Rasimden biz okurlara, zaman aşımına uğramayan taptaze bir selam niteliği taşıdığı için yazıma böyle bir başlık koy­ dum. Ahmet Rasim “istibdadın yüzü gibi kara günlerde" önce çevirilerle yazı dünyasına ayak basmış, sonra günlük fıkralar ve İstanbul’un insan pazarlarına dalarak gözlemler, yakın uzak anı­ larla zenginleşen, yaşamda yazıya dökülen insan ve insancık serüvenini ömrü boyunca dile getirmiş eşsiz bir yazardır.”

“Anılar ve Söyleşiler"I eski gazete ve dergilerin tozlu sayfa­

larından derleyerek dilini sadeleştiren ve kendisini “Ahmet Ra­

sim hayranı" olarak niteleyen Nuri Erten de çabasının gerek­

çesini şöyle anlatıyor:

—Zamanına ışık tutan, çoğu hâlâ güncelliğini yitirmemiş bu yazıların ayrı ayrı raflarda, dağınık kalmasına gönlüm razı olma­ dı."

Nuri Erten, yaptığı işin hakkını vererek yapmış; aydınlık, se­ vimli, okunması gereken, derli toplu bir ürün ortaya çıkmış.

Ahmet Rasim’in yeni kitabı, yakın tarihe dönük belleğimizi tazeliyor; bir yandan Osmanlı toplumundan ilginç kesitler ve­ riyor; bir yandan eski İstanbul’u anlatıyor; bir yandan “insan- c/k” ları gündeme getiriyor. Ahmet Rasim’de her insan “insan-

cık"tır; yazar öylesine sevecenlikle, alçakgönüllülükle ve bil­

gece yaklaşır insanlara...

Osmanlı toplumunun kozmopolit yapısında her dinden, mez­ hepten, soydan insancıkların dinlerinden, mezheplerinden, soy­ larından arınarak insan yanlarıyla sergilendiğini kitapta açık seçik izliyoruz; bu tür gözlemler İstanbul’un dışına da taşıyor, Yafa’ya, Kudüs’e, Beyrut’a uzanıyor; Osmanlı mozayikindeki renkler ustalıkla vurgulanıyor.

Yazarlık ve gazetecilik, Ahmet Rasim’in kanına çocuk yaşta girmiş, mürekkep kokusu benliğini sarmış, “ istibdat” yöneti­ mindeki gazeteciliğin çilesi bile Ahmet Rasim’in kaleminde tat­ lanıp ballanıyor.

Alman İmparatoru Wilhelm, İstanbul’a ikinci gelişinden sonra Kudüs’e doğru geziye çıkacaktır. Ünlü Baba Tahir’in yayınladı­ ğı Malûmat gazetesinden Ahmet Rasim olayı izlemek için ge­ ziye katılıyor; ama ne katılış! Gezide devletin iki kurulu çalışı­ yor: Birincisi konukları ağırlamak, İkincisi güvenliği sağlamakla görevlidir. Güvenliği sağlamakla görevli kurul, hem imparato­ ru gözetiyor; hem de Türk gazetecilerini gözaltında bulundu­ ruyor. Ahmet Rasim bunu şöyle anlatıyor:

‘i-:., gözetim altında bulunuyorduk. O zamanlarda gazeteci, cerideci takımının “yurt dışına" kaçmaları, sarayın pek ziyade sinirine, kuruntusuna dokunuyor, böyle olaylara önem veriliyor­ du. Oysa biz neyle, hem de niçin kaçacaktık? işin başında pa­ ra yok, İkincisi kaçmakta bence ulusal bir çıkar yoktu. Avrupar ya kaçıp, yer, içer, yararsız biri olmak!.. Ben yanıbaşlarında du­ rurken bile çoluk çocuğum her türlü sıkıntılar, umutsuzluklar için­ de! Böyle bir manevrayla pek çoğunun yaptığı gibi saraydan ya­ rarlanma düşkünlüğünde bulunmayıp, “fakirsem de gönlümün zenginliği var olsun" diyenlerden, özellikle pek aşağılıkça sız­ lanma ve yalvarmaya benzer, yakası açık fiyakaya önem vermeyi, temelden aldığım vicdan terbiyesine, ruh ahlâkıma aykırı bilen­ lerdenim. Bununla beraber gelecek bir tehlike karşısında bulun­ duğumu anlıyordum. Bir manivelalı jurnal, beni pek uzakta ol­ maya Akkâ'ya, Şam kasabalarından herhangi birine göndere­ bilirdi. Böyle durumlarda “neden”in hiçbir anlamı yoktu."

“Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer" mi diyelim?

Osmanlı diktasında böyle koşullarda gazetecilik yapan Ah­ met Rasim, 1927 yılında Atatürk’ün önerisiyle İstanbul’dan mil­ letvekili adayı olmuş ve Büyük Millet Meclisi’ne girmiştir.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

“O zamanlar Tokatlıyan gene var, gene şim ­ diki yerinde fakat oteli, moteli yok; yalnız gazino ve lokanta işliyor.. Gazinonun ismi de frenk ismi:

Bu yüzden, atlı tramvaylar çak­ şırken, elektrikliye dönüştürülmesi, dinamo­ nun geliştirilmesine kadar gerçekleştirilemedi ve bu alanda ilk büyük adımı

çeyreğinde meydana gelen bü- yük deprem sonucunda Stratonikeia antik kentinin bir çok yapısında ve tiyatro yapısının batı bölümünde ağır hasar meydana gelmiş (Resim:

Effects of the aryl hydrocarbon receptor antagonists, alpha-NF and resveratrol, and the antioxidant, N-acetylcysteine, on DNA synthesis in human umbilical vascular endothelial

Cultured rat aortic smooth muscle cells were preincubated with isosteviol, then stimulated with angiotensin II, after which [3H]thymidine incorporation and endothelin-1 secretion

The adjusted hazard ratios for committing suicide during the 90-day postdischarge period were 2.639 times greater for patients without previous psychiatric admission than for

The objective of this proposal study is to investigate the molecular pharmacologic effect of the traditional chinese Bu-Yi medicine on protecting and repairing of

In this study, which deals with the problem ofevil which is the most important problem of the history of thought, we have mutually evaluated the thoughts of Plantinga and

藥學科技報告 主題:心臟 B303097035 藥三 黃亭婷

This cross–sectional Descriptive study aimed to study motivation affecting the continuous quality improvement for service enhancement of registered nurses in Fort

The Hyderabad request read : “ In view of the officially proclaimed intention of India, as announced by its Prime Minister, to invade Hyderabad, and in view

Çalışmada, biyoaktif cam içerikli rezin modifiye cam iyonomer simanın florid salınım değeri, antibakteriyel özelliği ve 12 aylık klinik başarısının geleneksel cam iyonomer

Yapılan literatür araĢtırmasının ardından üçüncü bölümde, Konya kentinin ülke içerisindeki yerine, genel özelliklerine ve ulaĢım yapısına değinilerek; örneklem

Bu çalışmalarda ortaya konulan rasyonel fark denklem sistemlerinin genel çözümleri, bazı teorik çözüm metotlarına dayandırılmış olup söz konusu metotların bir

Romanı, bir hastalığın nekahat günlerinde veya yol­ culukta can sıkıntısını gidermek için; şiiri, ancak aşık olduğumuz zaman içi­ mizdeki duygulara

Eighty-four percent of all brain tumors were located in the supratentorial part and the rest of (16 %) the tumors were located in infratentorial part.. The most frequent tumor

Ş izofreni ile Anksiyete Bozukluklu Bir Grup Hastada Nörolojik Güz, Dilbaz, Bayam Silik İş aretler..

Marka sahibinin, ticaret unvanı tescil başvurusuna itiraz edebilmesi için markanın aynısı veya benzerine ticaret unvanının ayırt edici kısmında yer verilmesi ve marka ile

Sözleşme’nin 5/1f bendinde söz konusu olan husus, bir kişinin usu- lüne aykırı surette ülkeye girmekten alı konması veya kendisi hakkında sınır dışı etme ya da

Identifying health literacy and health system navigation needs among rural cancer patients: Findings from the Rural Oncology Literacy Enhancement Study

Key words: Chen invariant, Chen’s inequality, Einstein manifold, conformally flat manifold, semisymmetric manifold, Ricci-semisymmetric submanifold, totally geodesic submanifold,

In the study by Aslan (2015), biocompatible coatings comprised of mono and double-layered hydroxyapatite (HAP) and TiO 2 powders were produced with plasma spray

After surname, superscripted asterisk (*) should be placed and information regarding the author/authors’ institutions, contact information and Orcid numbers must be written in Times