• Sonuç bulunamadı

Orhan Veli'nin yonutu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Orhan Veli'nin yonutu"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

CUMHURİYET/2

O rhan V eli’nm Yonutu

MELİH CEVDET ANDAY

14 kasım pazartesi günü Orhan Veli Kanık yo- nutunun açılışı dolayısıyla Rumelihisarı’nda yapı­ lan törende şöyle konuştum:

“ Orhan Veli Kanık yonutunun açılış konuşma­ sını bana bıraktığı için İstanbul Büyük Şehir Bele­ diye Başkanı Sayın Bedrettin Dalan’a teşekkür ede­ rim. Bu onur verici görevi yerine getirirken duy­ duğum heyecan ve şaşkınlığı belirtmekten kendi­ mi alamayacağım. Heyecanım tarihi bir an yaşa­ dığımı bilmekten, şaşkınlığım ise onun ölümüne bir türlü alışamamış olan yüreğimin bu yonut önünde zaman denilen tansıkla nasıl hesaplaşacağını bile­ memesinden kaynaklanmaktadır. Bir süre önce Ok­ tay Rifat’m mezarı başında konuşurken buluver- miştim kendimi, şimdi de Orhan Veli’nin yonutu önündeyim... Bunlar bana bir hayalet olup olma­ dığımı düşündürüyor. Bunca yıllık bir dostluk ve işbirliğinin hikâyesine, şu anda, bir tarih olayı ola­ rak bakmanın benim için ne sarsıcı olduğunu tah­ min edersiniz sanırım.

Büyük ozan ve sevgili kardeşim Orhan Veli, şii­ rimizde yepyeni bir çağ açmış ve bu yaratıcı atılı­ mı ile dünyanın bakışını edebiyatımız üzerine çek­ miş, hatta etkisini birtakım yabancı ülkeler edebi­ yatlarında da duyurmuş, unutulmayacak bir sanat­ çıdır. Bütün büyük ozanlar gibi, o da duyarlığımı­ zı ve düşüncemizi yeniden yapılandırmış, şiirlerini okumanın verdiği mutluluk yanında, onun çağını yaşadığımız bilincini bizde uyandırmıştır. Beğeni­ miz, olaylara bakış açımız, kendimizi anlatma yo­ lu olarak dilimiz, Orhan Veli’den sonra değişmiş­

tir. Büyük ozanımız pek az sanatçıya nasip olmuş bu başarıya, kendinden önceki şiirin dilde ve duy­ guda yürüttüğü sahte ve hastalıklı edayı yıkarak varmıştır. Halkımızın konuşması, söz ve ses ola­ rak, onun ozanlık gücünde sanki bir büyü gibi or­ taya çıkmış, süs ve yapaylık bir daha geri dönme- mecesine silinip atılmıştır.

Bir gün gelecek, Orhan Veli’yi görmüş, tanımış olanlardan dünyamızda kimse kalmayacak, o an­ cak şiirlerindeki sesin yaratıcısı olarak tasavvur yolu ile düşüncelerde canlandırılacak. İşte o zaman bu yonut, Orhan Veli’yi gözleriyle görmek isteyenle­ rin özlemini giderebilirse, onu buraya dikenler ha­ yırla anılacaklardır. Kentimizi bir Orhan Veli yo- nutuna kavuşturmakla, kadir bilirliğini ve sanat se­ verliğini göstermiş olan büyük kent belediyesini ve onun sayın başkanını kutlarım.”

Eve dönüşümde “ BÜTÜN ŞİİRLERİ” kitabını (ADAM Yayıncılık) açtım, onun özellikle eski bi­ çimli şiirlerini uzun uzun okudum, düşündüm. Ya­ yınevi bunları “ dergilerde yayımladığı ama kitap­ larına almadığı eski biçimli şiirleri” ve “ sağlığın­ da yayımlamadığı eski biçimli şiirleri” başlıkları ile iki bölümde toplamış. Orhan Veli’nin bu şiirleri pek anılmaz, dillerde gezmez. Neden? Belki de Orhan Veli onlara “ üvey evlat muamelesi” yaptığı için. Neden olursa olsun, bu eski biçimli şiirler de Or­ han Veli’nindir, onun şiir yaşantısı içinde yer alır ve ozanımızın nereden nereye geldiği açısından bü­ yük bir önem taşır. Sağlığında yayımlamadığı eski biçimli şiirleri arasındaki sözgelişi “ Efsâne” adlı

OLAYLAR VE GÖRÜŞLER

(aruzla) olanı ne ilginçtir:

Bir zamanlardı bu gamhânede bir dem vardı Gece sahilde sular fecre kadar çağlardı beyti ile başlar ve,

Lâkin artık o hayal âlemi bir efsâne Ses şada yok bu değil sanki o devlethâne diye son bulur. Burada onun yalnızca aruza sahip­ liği değil, bir eski şiir rüzgârı ile nasıl “ terennüm” edileceğini göstermesi de ilgi çekicidir. Orhan Ve­ li’yi bu ve benzeri şiirlerini kendi kendine mırılda­ nırken kaç kez gözlemlemişimdir. Şu iki “şarkı” ya da bir göz atalım:

Felâh bulmadı bir türlü derd ü mihnetten Ne türlü ateşe yanmış gönül muhabbetten Müreccah olmalı divanelik bu hâletten Ne türlü ateşe yanmış gönül muhabbetten Ve:

Dem bezm-i visalinde heba olmak içindir Cânım senin uğrunda feda olmak içindir Nabzım helecânımda sedâ olmak içindir Canım senin uğrunda fedâ olmak içindir

Bardak boşalır bencileyin dolmayı bilmez Benzim gibi yaprak sararıp solmayı bilmez Şimdi bir de “ dergilerde yayımladığı ama kitap­ larına almadığı eski şiirleri” bölümüne bakalım. Bu bölümdeki şiirler, hece ölçüsü ile yazılmış ve Orhan Veli adım şimşek çakmışçasına parlatan ilk şiirlerdir. Bunlar arasında benim için hep taze kal­ mış olan “ Buğday” adlı olanını özellikle anmak isterim.

Düzüldü uçsuz bucaksız alay Çıngıraklar çalar kapılarda Düzüldü uçsuz bucaksız alay Bak, son hasad başladı rüzgârda, diye başlar ve,

Undan bize de pay, bize de pay,

Koşun, buğday dağıtıyor Yusuf Undan bize de pay, bize de pay Çökmeden sonu gelmeyen küsuf.

dörtlüğünde en yüksek sesine ulaşır. “ Odamda” adlı şiirinde yinelenen

Kardeşini öldürüyor Kabil dizesi ile, yukardaki şiirde geçen,

Koşun, buğday dağıtıyor Yusuf

dizesinin yakınlığı, ozanımızın o günler kutsal ki­ taptan etkilendiğini gösterir, sanıyorum. Yayımlan­ dığında şiirseverlerce ezberlenen “ Eldorado” adlı şiirin ilk dörtlüğü de bu görüşümüzde bize yardımcı olabilir:

> Ufkunda mavi bulutların uçuştuğu dağ Büyülü göklerinde sesler duyduğum Aden Avucumda dört kollu nehrin verdiği maden, Üstümde yemişleri alnıma değen Tuba. Orhan Veli’nin kitaplarına almadığı bu şiirler, her dönemde genç bir ozanı üne kavuşturacak güç­ tedir. “ Düşüncelerimin Başucunda” adlı şiir bu­ nu bize çok iyi gösterir:

Hasretimin yıllardan beri bel bağladığı işte odur düşüncelerimin başucunda O, göğsünün taşkın hareketi avucunda Gözlerinde rüyaların gülüp ağladığı.

Kendi bahçesidir onu içinde gördüğüm Yollar yine her günkü gibi yaz uykusunda Ve yaban çiçeklerinin buruk kokusunda Her ikindi günlük rüyasını gören mürdüm.

Onun da dudaklarında bir eskiye dönüş O da yüzmede bir ses yığını üzerinde Bin hâtırayı bir anda duyan gözlerinde İnsana ruhlar dolusu haz veren düşünüş. Eski şiirlerini bilmeden Orhan Veli’yi gereğince tanıyabileceğimizi sanmıyorum.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Aşık Veysel’in kültür çiçeği dedi­ ği Ruhi Su, başta Pir Sultan, halkın sesini, ezil­ mişliğini, direnişini, özlemini duyuran tüm ozanlarla özleşiyor,

Saydam ’ın başbakanlığı bittikten sonra da sık sık hatırlanan ve çoğu zaman geçerliliğini kaybetmeyen bu sözün sahibi Refik Saydam, 19 M ayıs 1919’da

Olgu Sunumu: Eagle Sendromu (Uzamış Stiloid Çıkıntı Çıkıntı Çıkıntı Çıkıntı)))) Case Report: Eagle’s Syndrome (Elongated Styloid

Serbest kemik greftleri de plağa ek- lenebilir veya plak revaskülarize kemik greftleri için bir temel olarak kullanılabilir (5).. Biz de ol- gumuza titanyum mesh ve kondil

Çalışmamız Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kuru- lu tarafından onaylandıktan sonra Psikiyatri Ana Bi- limdalı tarafından Diagnostic and Statistical Manual of

Ve inanıyorum ki, herkes çok iyi nörolog olur, çok büyük cil­ diyeci olur, çok iyi röntgenci olur, çok iyi dahiliyeci olur, çok iyi cerrah olur, ama psikiyatr olmak

Bir afazi tanı testi lisanın tüm özelliklerini yani konuşma, duyarak anlama, okuduğunu anlama, tekrarlama, isimlendirme, sesli okuma, yazma ve sayısal işlem yeteneklerini belli

Çalışmamızda iki grup ara- sında anlamlı fark olmamakla birlikte, deney grubun- da sigara kullananlarda depresyon puanının daha yüksek olduğu; her iki grupta sigara