• Sonuç bulunamadı

Gazi Üniversitesi ve Türkiye’de Bir İlk: Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras Kürsüsü Ahmet Erman ARAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Gazi Üniversitesi ve Türkiye’de Bir İlk: Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras Kürsüsü Ahmet Erman ARAL"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

220 http://www.millifolklor.com

Gazi Üniversitesi ve Türkiye’de Bir İlk: Örgün ve Yaygın

Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras Kürsüsü

Ahmet Erman ARAL*

* Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Araştırma Görevlisi, erman34@gmail.com

UNESCO’nun Eğitim Sektörü içinde yer alan ve 1992 yılında kurulan önemli uluslararası ve akademik prog-ramlardan biri olan UNITWIN Ağları ve UNESCO Kürsüleri, UNESCO’nun Eğitim, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kültür ve İletişim Sektörleri ile küresel öncelik taşıyan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Afrika çalışmalarına akademik ve bilimsel katkı sağlamaktadır. Kurulduğu yıl-dan günümüze sayısı 128 ülkede 700’e ulaşan UNITWIN Ağları ve UNESCO Kürsüleri, bilgi paylaşımı ve işbirliğiy-le çalışma aracılığıyla kurumsal kapa-siteyi artırmak için, uluslararası dü-zeyde üniversitelerarası işbirliğini ve iletişim ağlarının oluşturulmasını teş-vik etmektedir. Türkiye’de ilk olarak 1993’te Boğaziçi Üniversitesinde ku-rulan UNESCO kürsüsünü sırasıyla Galatasaray, Maltepe, Selçuk, İstan-bul Aydın, Koç, Kadir Has ve Giresun Üniversitelerinde kurulan kürsüler takip etmiştir. Son olarak bu yıl Yaşar ve İstanbul Aydın Üniversitelerinde kurulan “Uluslararası Göç” ve “Sür-dürülebilir Barış İçin Eğitim” kürsü-lerinin yanı sıra Gazi Üniversitesinde “Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras Kürsüsü” kurulmuş ve Türkiye’deki UNESCO kürsülerinin sayısı 11’e ulaşmıştır.

Somut olmayan kültürel miras ve

eğitim alanında uluslararası uzmanlı-ğa sahip kurum, kuruluş ve araştırma-cılar ile Gazi Üniversitesinin ve Türki-ye’deki ilgili diğer kurumların iş birliği imkânlarını geliştirmeyi hedefleyen Gazi Üniversitesi UNESCO Kürsüsü Belçika, Meksika ve Portekiz’deki üç kürsünün ardından dünyadaki dör-düncü somut olmayan kültürel miras kürsüsü olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin bu alandaki ilk kürsüsü olma özelliği taşıyan bu giri-şim, aynı zamanda Ankara’daki devlet ve vakıf üniversiteleri arasında da bir ilki teşkil etmektedir. UNESCO’nun sunduğu imkânların geliştirilmesinde temel faktörlerden birinin üniversite-ler ve diğer yükseköğretim kurumları arasındaki deneyim ve bilgi paylaşımı olduğu düşünüldüğünde, Gazi Üniver-sitesinde kurulan kürsünün akademik hareketlilik ve çift yönlü ilişkiler, ağ-lar ve diğer bağlantı olanakağ-ları vası-tasıyla somut olmayan kültürel miras alanında hızlı ve etkin bilgi aktarımı-nın sağlanmasında önemli bir payla-şım ortamı oluşturacağı söylenebilir. Somut olmayan kültürel miras konu-sunda bütünleşik bir araştırma, eği-tim, bilgi ve dokümantasyon sistemini desteklemeyi amaçlayan kürsü, yük-sek yetkinliğe sahip araştırmacılar ile Gazi Üniversitesinin öğretim kadrosu, Türkiye’deki diğer ilgili kurumlar ve H A B E R L E R / N E W S / N O U V E L L E S

(2)

Millî Folklor, 2016, Yıl 28, Sayı 111

http://www.millifolklor.com 221

bölge ülkelerinde benzer alanda çalış-malar yürüten kurumlar arasında iş birliği kurulmasına olanak sağlaya-caktır.

Yaşayan miras ve eğitim arasın-daki ilişki üzerine yeni bilgiler üret-mek hedefiyle Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Fas, Makedonya, Porte-kiz ve Romanya’daki ortaklarla bir-likte araştırma ve toplantılar gerçek-leştirmeyi ve konuyla ilgili strateji ve iyi pratikleri tespit edip araştırmayı amaçlayan kürsü çatısı altında, somut olmayan kültürel mirasın örgün ve yaygın eğitimle sürdürülebilir biçimde bütünleştirilmesi doğrultusunda çalış-malar yürütülecektir. Yurt içinde ise Ankara, Cumhuriyet, Ege ve Erzurum Atatürk Üniversitelerinin yanı sıra UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunlar Birliği (UNIMA) Türkiye Millî Mer-kezi, Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü Derneği, Müzeciler Derneği, Ankara Somut Olmayan Kültürel Mi-ras Müzesi, Maya Okulları ve Altındağ Belediyesinin ortaklığında ilerleyecek çalışmalar UNESCO’nun küresel ön-celik ve stratejilerinin yanı sıra Sür-dürülebilir Kalkınma Hedefleri ile de uyumlu şekilde planlanmıştır.

Kuruculuğunu Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygu-lama Merkezinin üstlendiği kürsü, so-mut olmayan kültürel mirastan örgün ve yaygın eğitimde daha aktif ve etkin şekilde istifade edilebilmesi ve bu hu-susta uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yürütülebilmesi doğ-rultusunda sivil toplum kuruluşları, gelenek taşıyıcıları, yerel yönetimler,

yükseköğretim kurumları, öğrenciler, müzeler ve ilgili devlet organları ara-sında koordinasyonun sağlanmasını da hedeflemektedir. Buna ek olarak, kürsü çalışmaları bünyesinde öğret-menlerin somut olmayan kültürel mi-ras konusundaki farkındalıklarının artırılması için Millî Eğitim Bakanlı-ğı ortaklıBakanlı-ğında eğitim programlarının düzenlenmesi planlanmakta ve uz-man seminerleri, atölye çalışmaları, yaz okulları, seminerler vasıtasıyla geleneksel bilgi ve becerilerin nesiller arası aktarımına teorik ve pratik an-lamda sürdürülebilir, güçlü ve sistem-li bir katkı sağlanabileceği değerlendi-rilmektedir. Somut olmayan kültürel mirasa ilişkin iyi uygulamalar geliş-tirerek bu pratikleri yaymayı hedefle-yen kürsünün çalışmalarına UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbra-him Uslan’ın Kuruluş Senedini ortak-laşa imzalamalarının ardından başla-ması planlanmaktadır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Kültür Bakanlığı son yirmi yıldır ihdas ettiği kadrolarla illerdeki kültür müdürlüklerinde kültür araştırmacısı veya halk bilimi (folklor) araştırmacı- sı

Derleme Yeri: Polatlı, Şabanözü Köyü ve Basri Köyü, Kaynak Kişi: Hatice Tezcan ve Münire Uçar.Ankara’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası, Ankara: Grafiker Matbaası,

[r]

Sonuç olarak bahsi geçen filmler özelinde bir cinsel saldırı enstrümanı olarak kullanılan ilaçlar, sinemada kadın temsili sorununu ortaya çıkaran, cinsel şiddetin haz

• Örgün eğitim; kurumlaşmış, ilk, orta ve yüksek gibi düzeylere ayrılan hiyerarşik bir sıra içinde, birinin diğerine hazırladığı ya da üzerinde

Solange Teilfertigkeiten wie diese nicht bewertet werden „bekommen [die Lernenden] häufig nicht die Möglichkeit zu erfahren, in welchen Bereichen ihre Stärken,

Bu kültürel değerlerden biri de tamamen doğal malzemeler kullanılarak keçi kılından yapılan geleneksel ve yöresel Van ayakkabısı olan reşiktir.. Çalışmada Van’ın

Somut olmayan kültürel miras ile ilgili girişimlerin yaygınlık kazanmasıyla geleneksel üretim ve geleneksel ustalar, Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi