• Sonuç bulunamadı

Ahmet Rasim öldü!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ahmet Rasim öldü!"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

23 EYLÜL 1982

O

¿OVEOñCTT

Cumhuriyet

'Î932-'!3B2

Şeker piyasasında

karaborsa yapılıyor

23 EYLÜL 1932

)

A NKARA 22 (Telefonla) ~ İk ti­ sat Vekili Celal Bey bugün de maka­ mında tetkikatla meşgul olmuştur. Ve kil yeni kararnamelerin tetkikatı ha- zırlığiylfc meşguldür. Kararnameler .Reisicumhur Hazretlerinin tasdikine arzedilmiştir. Cumartesi günü Resmt Gazete’de yayınlanması muhtemel­ dir. Kahve ve şekerin kontenjana ta ­ bi tutulması umumi olarak iyi bir te­ sir bırakmıştır.

Yeni kontenjan listesi gereğince iiç ay İçinde memlekete 23 milyon li­ ralık mal girecektir. Evvelce hazırla­ nıp vazgeçilen listede bu miktar 10 milyondan ibaretti.

Hükümetin yeni kararname ile kahve ve şeker ithalini kontenjana tabi tutunca İstanbul piyasasında se­ ker fiyatları hemen yükselme eğili­ mi gösterdi. Dünkü satışlar yükselişi bariz bir şekilde gösteriyordu. Bir kı­ sım tüccarın ellerindeki malı orta­ dan kaldırarak ve kasti bir kriz meydana getirerek fiyat artışlarını haklı göstermek istedikleri artık açık lıkla anlaşılmıştır.

Durum bu olduğuna göre yapı­ lacak bir tek şey vardır:

Şeker piyasasını çok ciddi ve et­ raflı bir kontrole tabi tutarak, fırsat tan İstifade yapılmaya kalkılacak ka­ raborsayı daha uyanırken bastırmak.

# Ahmet Rasim öldü!

~ * 3 ? k T ! ^ evvel -ki gece büyük üstadlanndan birini daha toprağa verdi. Elli seneye yakın btr zaman milli İrfan üzerinde nafiz ve müessir olmuş olan Ahmet Raslm't kaybettik. Birbuçuk seneden beri mer \ luç denecek derecede rahatsız bulu-

\ nan büyük muharrir çarşamba ak­ şamı Heybeliada tepelerinden ebedi­ yete karıştı.

Bütün matbuat mensupları onun irfan evladı İdi. Bu itibarla bugün he pimiz babasını kaybeden çocukların

hüznü içindeyiz. Muhterem ailesini ve kendi kendimizi taziye ediyoruz.

Reisicumhur Hazretleri Ahmet Ra sim Bey merhumun ailesine dün şu telgrafı göndermişlerdir:

«Merhum İstanbul mebusu A h ­ met Rasim Beyin kızları Rasime, Sa- \diye Hanımlara ve oğlu Şeyda ve Os-

lman Beylere. I Heybeliada.

Değerli babanızın ölümü büyük {kayıptır, çok acı duydum.

Reisicumhur Gazi Mustafa K emal

Vapur navlunları

Seyrisefain meclisi idaresi son toplantısında vapurculuk inhisarı do layısıyla sahillerimizde kabotaj hak­ kının tamamen Seyrtsefalne geçmesi dolayısıyla muhtelif İskelelere yolcu ve nakliye ücretini gösterir bir cet­ vel hazırlamıştır. Bu cetvele göre İz ­ mir'e yolcu ücreti bir miktar düşü­ rülmüş, Trabzon hattında mühim in ­ dirim yapılmıştır. Güvertede Trab­ zon'a Üç liraya seyahat imkânı hasıl olmuştur. Seyrisefain milli vapurlar­ dan ancak sekiz tanesini almak dü­ şüncesindedir.

(günün ilanları)

O Safiye hanım

Sonbaharın latif havasından isti­ fade ederek Küçük Çiftlik Parkında meşhur muganiyemiz Safiye Hanımm son konserlerini dinleyiniz.___________

# Son aşkım

Glorya sineması Son Aşkım isim­ li büyük film i muvaffakiyetle göster­ mektedir. Bu film herkese şunları söyletmektedir:

Kadın: Mağrur ve ateşli, erkek: K am kaynayan bir delikanlı, netice: Onları ayırabilmek İçin hiç bir manla mevcut değildir, ilaveten: İstanbul'­ dan Bağdat’a sihirli hah İle seyahat.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

“O zamanlar Tokatlıyan gene var, gene şim ­ diki yerinde fakat oteli, moteli yok; yalnız gazino ve lokanta işliyor.. Gazinonun ismi de frenk ismi:

Key words: Chen invariant, Chen’s inequality, Einstein manifold, conformally flat manifold, semisymmetric manifold, Ricci-semisymmetric submanifold, totally geodesic submanifold,

Eighty-four percent of all brain tumors were located in the supratentorial part and the rest of (16 %) the tumors were located in infratentorial part.. The most frequent tumor

Ş izofreni ile Anksiyete Bozukluklu Bir Grup Hastada Nörolojik Güz, Dilbaz, Bayam Silik İş aretler..

Marka sahibinin, ticaret unvanı tescil başvurusuna itiraz edebilmesi için markanın aynısı veya benzerine ticaret unvanının ayırt edici kısmında yer verilmesi ve marka ile

Sözleşme’nin 5/1f bendinde söz konusu olan husus, bir kişinin usu- lüne aykırı surette ülkeye girmekten alı konması veya kendisi hakkında sınır dışı etme ya da

Identifying health literacy and health system navigation needs among rural cancer patients: Findings from the Rural Oncology Literacy Enhancement Study

Ökkeş Ertenlice tarafından hazırlanan “Eleman sayısı kısıtlı portföy optimizasyonu problemi için yapay arı kolonisi temelli bir çözüm yaklaşımı” adlı

çeyreğinde meydana gelen bü- yük deprem sonucunda Stratonikeia antik kentinin bir çok yapısında ve tiyatro yapısının batı bölümünde ağır hasar meydana gelmiş (Resim:

Effects of the aryl hydrocarbon receptor antagonists, alpha-NF and resveratrol, and the antioxidant, N-acetylcysteine, on DNA synthesis in human umbilical vascular endothelial

Cultured rat aortic smooth muscle cells were preincubated with isosteviol, then stimulated with angiotensin II, after which [3H]thymidine incorporation and endothelin-1 secretion

The objective of this proposal study is to investigate the molecular pharmacologic effect of the traditional chinese Bu-Yi medicine on protecting and repairing of

Düşünce tarihinde estetik bir değer olan güzelliğin metafizik alandaki yansı- masında iki temel görüş vardır. Bunlardan birincisi, Tanrı’nın güzelliğinden, varlık

In this study, which deals with the problem ofevil which is the most important problem of the history of thought, we have mutually evaluated the thoughts of Plantinga and

藥學科技報告 主題:心臟 B303097035 藥三 黃亭婷

The Hyderabad request read : “ In view of the officially proclaimed intention of India, as announced by its Prime Minister, to invade Hyderabad, and in view

Çalışmada, biyoaktif cam içerikli rezin modifiye cam iyonomer simanın florid salınım değeri, antibakteriyel özelliği ve 12 aylık klinik başarısının geleneksel cam iyonomer

Yapılan literatür araĢtırmasının ardından üçüncü bölümde, Konya kentinin ülke içerisindeki yerine, genel özelliklerine ve ulaĢım yapısına değinilerek; örneklem

Yazar Kemal Tahir’le yakın dostluğu nedeniyle “ manevi kızkardeşi” olarak da bilinen Kalyoncu, 1979 yılında kurulan Kemal Tahir Vakfı’nın kurucu üyesi

Romanı, bir hastalığın nekahat günlerinde veya yol­ culukta can sıkıntısını gidermek için; şiiri, ancak aşık olduğumuz zaman içi­ mizdeki duygulara

Bu yüzden, atlı tramvaylar çak­ şırken, elektrikliye dönüştürülmesi, dinamo­ nun geliştirilmesine kadar gerçekleştirilemedi ve bu alanda ilk büyük adımı

In the study by Aslan (2015), biocompatible coatings comprised of mono and double-layered hydroxyapatite (HAP) and TiO 2 powders were produced with plasma spray

After surname, superscripted asterisk (*) should be placed and information regarding the author/authors’ institutions, contact information and Orcid numbers must be written in Times