• Sonuç bulunamadı

4. Sınıf Fen Bilimleri Fosiller – İlkokul Evim

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "4. Sınıf Fen Bilimleri Fosiller – İlkokul Evim"

Copied!
3
188
1
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

FOSİLLER

Bilim insanları kayaçları incelerken tabakalar arasında milyonlarca yıl önce yaşamış canlılara ait kalıntılara ve izlere rastlamışlardır. Geçmişte yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntı veya

izlerine fosil denir. Fosilleri inceleyen bilim insanları eskiden

yaşamış canlılar ve bu canlıların yaşadığı bölge hakkında önemli bilgiler elde edebilmektedir.

Ölen her canlı fosilleşmez. Fosilleşmenin gerçekleşmesi için canlı kalıntılarının hava ile temasının kesilmesi gerekir. Canlı kalıntısının üzeri taş, kum, kil veya toprak ile örtülür. Bu örtü canlı kalıntısı üzerinde tabaka oluşturur. Böylece canlı kalıntıları zamanla taşlaşarak fosilleşir.

Üzerinde bulunan tabakanın doğal yollarla aşınması sonucunda fosiller ortaya çıkar. Fosillere sadece kayaçlarda rastlanmaz. Deniz dipleri, ağaç reçineleri veya buzullarda da fosiller

bulunabilir. Örneğin buz kütlesi içinde mamut fosilleri, bitki reçinesi içinde böcek ve küçük sürüngenlerin fosilleri bulunmuştur.

(2)

Aşağıdakilerden hangileri fosil oluşturur işaretleyiniz

Aşağıdaki şemayı doldurunuz.

(3)

Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarına “D” yanlış olanlarına “Y” yazınız.

Fosiller sadece nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi verir. Günümüze ulaşan birçok fosil örneği vardır.

Milyonlarca yıl önce yaşamış canlılar hakkında bilgi verir. Canlı kalıntılarının fosilleşmesi uzun zaman almaz.

Fosiller bize geçmiş hakkında bilgi vermez. Fosilleri inceleyen bilim dalı paleontolojidir.

Havayla teması kesilen canlı kalıntıları fosilleşebilir. Fosil yakıtlar günlük hayatta kullanılmaktadır.

Tüm canlılar öldükten sonra fosilleşir.

Aşağıdaki fosillerin ait olduğu hayvan isimlerini yazınız.

Referanslar

Benzer Belgeler

Aşağıda verilen varlıkların adlarını yazarak canlı mı cansız mı olduğunu işaretleyiniz.. 3.SINIF FEN BİLİMLERİ CANLILAR

30 yıl önce Enerji Bakanımız, uluslararası dev petrol şirketlerine çağrı yapar: "Gelin ülkemizde petrol arayın." Onlar ın yanıtı açık: "Topraklarınızın 5

After completing the educational program, there were statistically significant higher levels of physical assessment and communication skills in the blended simulation

Floresan ışık içinde yeşil renk oranı çok olduğu için filmlerde yeşil olarak pozlanır.. Bu durumu düzeltmek amacıyla mutlaka floresan

Zira, iyiliklerde onun hakkı çok az olduğu gibi, akıbetinin ne olacağı da kesin değildir.. Ömrünün bundan sonraki bölümünü de aynı istikamette geçireceği konusunda

11.07.2006 tarih ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile onaylanan ve 28.07.2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

O güne kadar hiçbir zaman duygular›n› aç›klamayan Aynur, birlikte geçirdi¤imiz son ‹zmir akflam›nda, beni her zaman çok sevdi¤ini, kendisine gösterdi¤im sevgi

Türk Di hekimleri Birli i Sürekli Di hekimli i E itimi (TDB-SDE) Yüksek Kurulu taraf%ndan her say% için 3 kredi ile kredilenmi tir.

Serbest ba dokusu grefti ile çift papil flep ve semi-lunar koronale pozisyone flep tekniklerinin birlikte kullan m derin Miller S n f II di eti çekilmelerinde klinik olarak

Ba l klar halinde Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar kelimeler; Türkçe özet ile uyumlu olarak Purpose, Material and Methods, Results, Conclusion ve Key words

1- Mitoz bölünmenin gerçekleştiği bir hücrede kromozomların en belirgin olduğu evreye ne ad

ların İslam’ın en güzel şekilde yaşandığı sahabe ve tâbiîn dönem- lerindeki durumdan giderek uzaklaşmalarının bir neticesidir. 94 Taklidin yayılmasını mümkün

Ashour radikalizm ve de-radikalizm kavramlarını İslamî hareketle- rin ideolojik ya da davranış düzeyinde demokratik ve liberal değerlere katılma seviyelerine

Ali Avcu, İmâmiyye Şiası’nda İmamet Anlayışının Doğuşu, Yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE, Danışman: Ahmet Turan, Samsun 2002, 141 s..

-6-Bitkilere bulunan polisakkaritler………..ve………..;hayvanlarda ise ………dır. 7-Bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılan poliskakkarit

https://yazilidayim.net/A - Aşağıdaki soruların cevaplarını yanlarına yazınız. Canlıların kimyasal bağ enerjisinden ATP enerjisi elde etmesini sağlayan biyolojik

2. Patrici ve Plepler arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanan ve günümüz Avrupa Hukuku’nun temelini oluşturan “12 Levha Kanunları”

David Kushner, “Jön Türk Devrimi: Süreklilik mi De¤iflim mi?”, Centenary of the Young Turk Revolution (1908): The Young Turk Era as Experi- enced in Palestine.. Sacit Kutlu,

4. Bu dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi için bir örnek yoktur? A) Redif B) Yarım uyak C) Tam uyak D) Zengin uyak E) Çapraz uyak Bulutların çıkınında. Mis kokulu

Eksikliklerine ve k›sa ömürlü (bir y›l) olmas›na ra¤men, ilk Os- manl› anayasas› sadece 1908 devrimini gerçeklefltiren Jön Türk- ler’e ilham kayna¤›

30 Mart 1856’da Moskova aris- tokratlar›na hitaben yapt›¤› konuflmada, “serflik sisteminin de- ¤ifltirilmeden devam edemeyece¤ini ve sistemin afla¤›dan (halk

II. ihtiyaç duyduğu enzimleri sentezleyebilme, III. ökaryot yapılı tüm hücrelerde bulunma, IV. Aşağıdaki organellerden hangisi çift kat zarla çevrilidir?. A) Ribozom

"Hiç mümkün müdür ki, en küçük bir haceti, en küçük bir mahlukundan görüp kemal-i şefkatle ummadığı yerden ihtiyacını karşılayan; en gizli bir sesi, en gizli