• Sonuç bulunamadı

Sevgili Aynur Ertunç’un Ardından… görünümü

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sevgili Aynur Ertunç’un Ardından… görünümü"

Copied!
2
0
0

Tam metin

(1)

S

Se

ev

vg

giillii A

Ay

yn

nu

urr E

Errttu

un

ç’’u

un

n A

Arrd

d››n

nd

da

an

n…

Obituary My Dear Friend Aynur...

Sevgili Aynur Ertunç, benim hayat›mdaki en önemli insanlardand›. 1971’de bafllayan mesafeli bir arkadafll›k, zamanla içerisinde abla-kardeflleri bile k›skand›racak, gerçek sevgi ve sayg›yla dolu bir dostlu¤a dönüfltü.

‹kimizin de hayat çizgisi Milli Kütüphanede kesiflti. Ben Milli Kütüphanede çal›fl›rken Atatürk Katalo¤u’nun haz›rlanmas› için Çankaya Köflkü Kütüphanesine gönderilmifltim. Zaman zaman elimizdeki verileri de¤erlendirmek ve temize çekmek için Milli Kütüphaneye gelirdik. Yine böyle bir zamanda kütüphanenin koridorlar›nda lacivert süet uzun bir pardösü içinde mini etek (en son moda idi) dizlere kadar çizme, gökkufla¤›n›n tüm renklerini içeren atk› ve bere giymifl, çok fl›k bir han›mla karfl›laflt›m.

Sevgili Gönül Büyüklimanl› bizi tan›flt›rd›. Tan›flmam›zdan 15 gün sonra ben An›tkabir Kütüphanesini düzenlemek için ayr›ld›m ve geldikten k›sa bir süre sonra Aynur’un TÜB‹TAK’a geçece¤ini ö¤rendim. Bir gün bana “TÜB‹TAK-TÜRDOK’ta çal›flmak ister misin? ” diye sordu. Kütüphanede pek çok samimi arkadafl› varken beni seçmesine çok flafl›rm›flt›m. O kadar heye-canlanm›flt›m ki. Benim için TÜRDOK’ta çal›flmak bir rüya idi. “Ne olur flaka yapma” dedim. Çok kesin tav›rla “ya evet ya hay›r de” dedi.

‹kimize de naklen geçme izni vermedikleri için 2 gün arayla istifa ederek TÜB‹TAK-TÜRDOK’a geçtik. ‹lerleyen zamanlarda Sevgili Aynur ve Sevgili Tekin (Aybafl) A¤abeyimle hayat›m›n en güzel çal›flma ortam›n› yaflad›m. Tekin A¤abey yöneticimizdi. Aynur, ben ve de dünya güzeli Güner (Baflaran) ile harika bir flekilde çal›fl›yorduk.

Hat›rlad›kça hala kalbim s›ms›cak duygularla dolar. Yaflad›¤›m baz› s›k›nt›lardan dolay› o dönemler, üzgün senelerimdi. Tekin A¤abey benim kendime olan güvenimi tekrar kazanmam için çabal›yor, Aynur’cu¤um bana tüm enformasyonla ilgili bilgileri aktar›yordu. Aynur ile Tekin A¤abey en son yenilikleri izlerler ve o konularda Türkiye’de neler yap›labilece¤i saatlerce tart›fl›l›r, sonucunda güzel planlar yap›l›rd›. Ben hayranl›kla onlar› izler, çok fleyler ö¤renirdim. Öyle ki Cumartesi-Pazar çal›fl›rd›k ve bundan zevk al›rd›k.

178

B

(2)

Sevgili Aynur’cu¤um çok iyi kalpli idi. Bana gecelerce ‹ngilizceden çeviri-ler yapar, mesleki içeviri-lerlememe büyük katk›lar sa¤lard›. Onun emekçeviri-lerini bofla ç›karmamak tek dile¤imdi. Ondan aferin ald›¤›m zaman çok mutlan›r, gururlan›rd›m. Gerçekten kütüphanecilik ve enformasyon alan›nda çok bil-giliydi. Zeki, mükemmeliyetçi, Türkçeyi çok iyi kullanan ve yazanlardand›. Bunun yan› s›ra çok okuyan tam bir entelektüeldi. Ben çok flansl›yd›m. TÜRDOK gibi bir yerde çal›flmak, hele Sevgili Aynur ve Tekin A¤abey ile bir-likte çal›flmak mükemmeldi. Bugün onlar› sevgi ve sayg›yla an›yorum.

Sevgili Aynur, gerçek bir yurt sever ve gerçek bir mücadele insan› idi. Ha-yat› pahas›na do¤rulardan ayr›lmaz ve bu yolda savafl›rd›. Sevdikleri için her türlü fedakarl›¤› yapar, ailesine ve çocuklara çok de¤er verirdi. Duygular›n› hiçbir zaman ifline kar›flt›rmazd›. Çok eli aç›k ve yard›mseverdi. Beni gerçek-ten çok sever, benimle çok mutlu oldu¤unu söylerdi. Ben de Aynur ve ailesi-ni kendi ailem gibi görürdüm.

Geçen sene ‹zmir’de bir toplant›ya kat›lm›flt›m. Bir günümü de Aynur ile geçirdim. Bana en sevdi¤im yemekleri haz›rlam›flt›. fiimdi düflünüyorum da hayat gerçekten çok garip ve bizler rüzgâr›n süpürüp geçti¤i yaflam yollar›nda an›lara tutunabilmenin buruk üzüntüsünü hep yafl›yoruz. O güne kadar hiçbir zaman duygular›n› aç›klamayan Aynur, birlikte geçirdi¤imiz son ‹zmir akflam›nda, beni her zaman çok sevdi¤ini, kendisine gösterdi¤im sevgi ve sayg›y› çok takdir etti¤ini söyledi. Çal›flmalar›mla gurur duydu¤unu ve o günkü seçiminde ne kadar isabetli oldu¤unu anlatt›. Ayr›l›rken hüzünlü idi ve ilk kez a¤lad›. O bak›fl›n› hiç unutmayaca¤›m. “Yine gelece¤im, üzülme” dedim. “Sen kütüphanecilikte nadir insanlardans›n, hep böyle kal” dedi ve tekrar sar›l›p ayr›ld›k.

Sevgili Aynur’cu¤um, hep kalbimdesin. S›ms›cak, sevgi dolu an›lar›n hep benimle olacak ve meslek hayat›mdaki her baflar›m senin eserin olarak devam edecek.

A

Ayyttaaçç YY››lldd››zzeellii ÜNAK Baflkan›

179 Sevgili Aynur Ertunç’un Ard›ndan BBiillggii DDüünnyyaass›› 2006, 7(2): 178-179

Referanslar

Benzer Belgeler

In these studies, marketing activities are collected under the title of product quality, corporate social responsibility, perception quality, brand value, brand quality,

Paslanmaz çelik filtre sepetini ve meyve/sebze suyu haznesini, meyve/sebze suyu haznesinin ağzını ve posa çıkış kenarını tutarken, gövdenin üst kenarına..

 İşletme açısından, belli bir üretim için harcanan süreler toplamı anlamında zaman, bir verimlilik ölçüsüdür..  Kurumlarda, çalışma sürelerinin düzenlenmesi,

Tabii, bir sonraki gün uzam›flsa, daha fazla; k›salm›flsa, daha az geri kal›r.. Yok e¤er o gün ‘ortalama gü- nefl günü’nden uzun idiyse, bu sefer de ertesi günün

D nemin ba kenti olan stanbul, ncili avu f kralar nda siyas , sosyal ve k lt rel de erler d lemiyle toplumsal ya am ve devletler aras ikili ili kileri ele tirel bir bak a s

Benzer şekilde tarım toplumla- rında da yemeğin en güzel yerinin hane reisi olan erkek birey için uygun görül- mesi veya hangi parçanın kimin hakkı olduğuna

Kıyıboyu Garden 5077’nin tenis kortu, futbol, basketbol, voleybol ve mini futbol sahası, soyunma odaları, duşları, sosyal tesisi, fitness salonu ve açık – kapalı

Batıda Türk esirler hakkında üretilen litera- tür genel olarak Amerikalı ve Türk esirlerin esaret performans- larının karşılaştırmasına odaklansa da Londra’daki

Uygun etkilesim, orgiit iiyelerine zaman (fiziksel ve dii- siinsel enerji ya da giic) kaybi yaratmadan orgirt amaclarim ger- ceklestiren bir etkilesirn diizeni olarak kabul

Bu simgesel operasyon, kendisi ile birlikte, kadınlar için bir zırh ve kültürel ve toplumsal anlamda bir kimlik getirmekte ve özel ve kamusal alanın kesiştiği yerde güvenli

Tıpkı Batı düĢüncesinde olduğu gibi, Ġslâm felsefesinde de zaman kavramını anlatabilmek için iki yönlü bir çözümleme yapmak gereklidir: Ġlkin, Ġslâm

(8.Baskı), Ankara: Biliş Yayıncılık. Cognitive psychology and its ımplications. San Francisso: W.H. Freeman and Company. sınıf fen bilgisi dersi dünyamız ünitesinde

Illich, tıbbın asıl amacından uzaklaşarak hasta insanları iyileştirmek yerine, sağlıklı insanları bile hasta olduklarına inandırmak gibi bir yapay

Bildiride İlahiyat Fakülteleri ve benzeri çevrelerde tevarüs eden karşıtlığın nasıl aşılabileceği hususu 'Hakikat’in çok boyutluluğu’ndan hareketle,

H 2 : Yaşa göre muhasebe programı öğrencilerinin etik algı düzeyleri arasında önemli farklılık vardır hipotezi; kurum içi ilişkilere yönelik etik algısı,

Önleyici Spor Hekimliği Enstitüsü (Institute for Preventative Sports Medicine) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, futbolda tekmelik kullanımı, tibiada darbe

Çalışmamızda DEHB ve AB’yi uyku alışkan- lıkları açısından karşılaştırdığımızda, uykuya dalmada gecikme, uyku süresi, uyku kaygısı, gece uyanmaları ve gün içinde

- Öğretmenlerin EBA’yı kullanma yeterlikleri bazı demografik değiş- kenlere (cinsiyet, yaş, branş, kıdem, çalıştıkları okul türü, EBA’yı derste kullanma

Şu halde bu hususlar dikkate alındığında, 1928 yılında Arap harflerinin bırakılarak Latin harflerine dayalı yeni bir alfabenin kabul edilmesi bir ilk olmayıp; daha

Kaderin cilvesi, bugün muhafazakar Başbakan Angela Merkel, bu kararı 14 yıl (hatta bu 2050 yılına kadar sarkabilir, çünkü henüz son santralin ne zaman kapanaca ğına

Ama hükümet, ayn ı zamanda, referandumda halkın iradesinin sandığa serbestçe yansıması için gereken önlemleri almakla yükümlü.. Demokrasi kurallarına uygun bir

Amaç: Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite bozuklu¤u (DEHB) ve DEHB’ ye karfl›t olma-karfl› gelme bozuklu¤u (KOKGB) efllik eden erkek çocuklar›n; cinsiyet, yafl, sosyoekonomik

• Yaşadığımız mekânlardaki en önemli bitkisel öğeyi oluşturan çim alanları ülkemizde özellikle sahil yörelerimizde giderek artmaktadır... Yaşadığımız mekânlardaki