9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (3)

Tam metin

(1)

Adı:

Soyadı:

Sınıfı:

Okul No:

https://yazilidayim.net/

1. Makedonya Kralı Büyük İskender’in Asya seferinden sonra batı ve doğu kültürlerinin kaynaşmasıyla ortaya çıkan medeniyet

aşağıdakilerden hangisidir?

A) HelenizmB) Reform C) Feodalizm D) SkolâstikE) Rönesans

2. Patrici ve Plepler arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanan ve günümüz Avrupa Hukuku’nun temelini oluşturan “12 Levha Kanunları” aşağıdaki medeniyetlerden hangisi tarafından yapılmıştır? A) Sümer B) Yunan C) Pers D) Mısır E) Roma 3. Tarihte ticaret alanında değiş-tokuş usulünün ortadan kalkmasını ve böylece, ekonomik hayatın büyük ölçüde gelişmesini sağlayan buluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pusula B) Para C) Yazı D) Takvim E) Kâğıt

4. Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi, objektifbir tarih yazıcılığı anlayışının bir göstergesidir?

A) Yıllıkların Sümer çivi yazısı ile yazılması

B) Yıllıkların, kralların yaptıkları işler konusunda bilgi vermek için yazılmaları

C) Kralların,zaferleri kadar yenilgilerini de yıllıklara yazdırmış olmaları D) Yıllıkların, özellikle ünlü kralların dönemlerini içermesi

E) Yıllıkların edebi dille yazılmış olmaları

5. Günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli dini yapıların bulunduğu yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çayönü B) Alişar C) Yarımburgaz D) Göbeklitepe E) Çatalhöyük

6. I. Asurluların kara koloniciliği yapmaları II. Lidyalıların Kral Yolu'nu oluşturmaları

III. Yunanlıların ve Fenikelilerin deniz koloniciliğiyle uğraşmaları İlgili uygarlıkların aşağıdaki etkinliklerinden hangisiyleuğraştıklarına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Ticaret B) Sanat C) Tarım D) Bilim E) Hukuk 7. Vaka ve vakıa kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi tarihi bir vakıaya örnek gösterilebilir?

A) İstanbul’un fethedilmesi

B) Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye Hicret etmesi C) Malazgirt Savaşı’nın kazanılması

D) Türkiye’nin çağdaşlaşması E) TBMM’nin açılması

8. Tarihi çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanmak

B) Toplumları birbirinden ayırt etmek C) Tarihi olayları önemine göre sıralamak D) Takvimin başlangıcını belirlemek

E) Tarihi olayların incelenmesini kolaylaştırmak

9. Aşağıdakilerden hangisi tarih araştırmalarında kullanılan yazılı kaynaklar arasında gösterilemez?

A) FotoğraflarB) SikkelerC) Fermanlar D) Kitabeler E) Gazeteler

10. Aşağıdakilerden hangisi tarih öğreniminin kişilere kazandırdıklarıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Bireyler günümüz uygarlığının nasıl meydana geldiğini anlarlar. B) Geçmişini öğrenen kişiler milli bilinç kazanır.

C) Kişilerde sorumluluk ve vatandaşlık duygusu gelişir. D) Her durumda kişilerin kendi çıkarını düşünmesini sağlar. E) Kişilere entelektüel bakış kazandırır.

11. Bir tarihçinin geçmişi geleceğe yansıtırken yaptığı çalışma ve araştırmalarda aşağıdakilerden hangisine başvurduğu söylenemez? A) Olaylar arasında ilişki kurma

B) Kaynak taraması yapma C) Deney ve gözlem yapma

D) Kronoloji ve coğrafyadan yararlanma E) Arkeolojik eserleri inceleme

12. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı takvimlerden bir olan Hicri takvime ait özelliklerden değildir?

A) Hz. Muhammed’in hicret ettiği yıl (622) başlangıç kabul edilmiştir. B) Hz. Ömer’in Halifeliği döneminde hazırlanmıştır.

C) Bu takvime göre bir yıl 354 gündür. D) Güneş yılı esas alınarak hazırlanmıştır. E) Diğer bir ismi de kameri takvimdir.

13. Neolitik dönemde Anadolu’nun önemli merkezlerinden biri olan Diyarbakır Çayönü’nde yapılan kazılar sonucu orak, bıçak ve tahıl öğütme taşları ortaya çıkarılmıştır.

Yukarıda verilen bilgilere göre öncelikle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

A) Bölge toplumları savaşçıdır. B) Nüfus yoğunluğu artmıştır. C) Tarımsal üretim yapılmıştır. D) Medeniyet gelişmiştir.

E) Nüfus artışı ile göçler başlamıştır.

14. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılması için yapılacak en önemli iş bu devirlere ait toprak altında kalan malzemelerin gün yüzüne çıkarılmasıdır. Buna göre bir tarihçi tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı aşağıdaki bilim dallarından en fazla hangisinden faydalanır? A) Nümizmatik B) Filoloji C) Paleografya D) Arkeoloji E) Etnografya

15. Aşağıdakilerden hangisi Mısır Uygarlığı’na ait özelliklerden biri değildir?

A) Kuzey Afrika’da Nil nehri havzasında kurulmuştur. B) Harf yazısını kullanarak tarihin ilk alfabesini yapmışlardır.

C) Mısırlılar hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıkları için cesetlerini mumyalamışlardır.

D) Firavunlar için piramit denilen mezarlar yapmışlardır.

E) Etrafı çöllerle çevrili olduğu için istilaya fazla uğramamış, diğer uygarlıklardan etkilenmeden özgün bir uygarlık olarak gelişmiştir. 16. İlahi kökenli “hukuk kuralları” ilk kez aşağıdaki uygarlıklardan hangisinde görülmüştür?

A) HititlerB) SümerlerC) Babiller

D) İbraniler E) İyonlar

17. *Orta Çağ Avrupası’nın yönetim sistemidir.

*Batı Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra oluşmuştur.

ALDIĞI PUAN

(2)

*Oluşumundaki sebep Kavimler Göçüdür.

Yukarı bilgileri verilen sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Feodalizm

B)Polis C)Site

D)İmparatorluk E)Monarşi

18.Asurlular ticaretle uğraşmış ve Mezopotamya medeniyetinin diğer ülkeler tarafından tanınmasını sağlamışlardır.

Asurluların Anadolu kültürüne en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaret kolonileri kurmaları B) Anadolu’ya yazıyı getirmeleri C) Atlı askeri birlikler kurmaları

D) Ülkelerinde zengin bir kütüphane kurmaları E) Kadeş antlaşmasının imzalanmasına neden olmaları

19. Mustafa Kemal "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek, insanı şaşırtacak bir nitelik alır." diyerek tarihçinin hangi özelliği üzerinde durmuştur? A) Olayların geçtiği yerlerin belirtilmesi

B) Olayları günümüz şartlarına bağlı olarak yazma C) Olayları tek bir kaynaktan yazma

D) Olaylarda zaman bildirme E) Olayları yazarken tarafsız olma

20.Tarih öncesinde yaşayan insanların ve uygarlıkların taşdevri ve maden devri gibi dönemleri aynı zamanda vebelli bir sıraya göre yaşamadıkları yapılan arkeolojik kazılarsonucunda ortaya çıkmıştır.

Yukarıdaki durumun yaşanmasında; I. Göçler

II. Savaşlar III. Ticaret

hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

21. Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze en uzak tarihi işaret ettiği söylenebilir?

A) M.Ö. 1280 B) M.S. 2001 C) M.S. 571 D) M.Ö. 1071 E) M.Ö. 2017

22.Alacahöyük'te bulunan ve M.Ö 2500 yıllarına ait olan bir kılıç,dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken,1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens veya yönetici mezarının içinde M.Ö. 3300-3000 yıllarına ait,üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirilmelidir. II. Yapılan her yeni kazı, eski bilgilerin yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır.

III. Alacahöyük, Aslantepe’den daha eski bir yerleşim bölgesidir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir.

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

23. Tarih öncesine ilişkin bir höyükte, aşağıdakilerden hangisine rastlanılamaz?

A) Taş baltalara B) Kilden tabletlere

C) Kömürleşmiş tahıl tanelerine D) Ok uçlarına

E) Bitişik nizamlı ev temellerine

24. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’da kolonicilikte gelişen medeniyetlerden değildir?

A) Fenikeliler B) İyonlar C) Yunanlılar D) AsurlularE) Urartular

25)İlkçağda, Mısır’da tarım ürünlerinden alınan vergilerin belirlenmesi matematiğin, Nil nehrinin taşma zamanının hesaplanması astronominin, Nil sularının taşmasıyla bozulan arazi sınırlarının yeniden saptanması ise geometrinin gelişmesinde etkili olmuştur. Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?

A) Doğa olayları kontrol altına alınmıştır. B) Coğrafi konum tarımda verimliliği etkilemiştir. C) İhtiyaçlar insanları bilimsel çalışmalara yönlendirmiştir. D) İnsanların yerleşik hayata bir nedeni tarımdır.

E) İnsanlar arasında kültür benzerlikleri vardır.

https://yazilidayim.net/

CEVAP ANAHTARI

1

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

2

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

3

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

4

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

5

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

6

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

7

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

8

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

9

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

10 ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

11 ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

12 ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

13 ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

14 ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

15 ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

16 ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

17 ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

18 ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

19 ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

20 ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

21 ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

22 ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

23 ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

24 ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

25 ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

Tarih Öğretmeni Okul Müdürü

Şekil

Updating...

Benzer konular :