• Sonuç bulunamadı

Atık Yönetimi Piyasalarında Rekabet Politikası-Çevresel Anlaşma ve Düzenlemeler

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Atık Yönetimi Piyasalarında Rekabet Politikası-Çevresel Anlaşma ve Düzenlemeler"

Copied!
104
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2) 

(95ø0g=*h/.$=$.  $1.$5$

(3)

Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir; Rekabet Kurumunun görüúlerini yansıtmaz.

01/07/2009 tarihinde Rekabet Kurumu Baúkan Yardımcısı Fevzi ÖZKAN Baúkanlı÷ında, 2 No’lu Daire Baúkan Vekili Ali DEMøRÖZ, Tarkan ERDOöAN, Haluk ARI, Yrd.. Doç. Dr. Gamze ÖZ’den oluúan Tez De÷erlendirme Heyeti önünde savunulan bu tez, Heyetçe yeterli bulunmuú ve

Rekabet Kurulu’nun 19/08/2009 tarih ve 09-36/908 sayılı toplantısında “Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi” olarak kabul edilmiútir.

(4)

L d(95(32/ø7ø.$6,9(d(95(6(/'h=(1/(0(/(5  dHYUHVHO']HQOHPHOHULQøNWLVDGL(WNLOHUL  $7,.<g1(7ø0ø3ø<$6$6,1'$d(95(9( 5(.$%(732/ø7ø.$6,ø/øù.ø6ø %|OP $%$7,.32/ø7ø.$6,9($7,.<g1(7ø0ø 3$=$5<$3,/$10$/$5,  $%$7,.0(9=8$7, .DYUDPVDOdHUoHYH  $7,.<g1(7ø06ø67(0/(5ø  %LUH\VHO$WÕN<|QHWLP6LVWHPOHUL .ROHNWLI$WÕN<|QHWLP6LVWHPOHUL  $%$7,.32/ø7ø.$6,d(5d(9(6ø1'( $7,.<g1(7ø0ø3ø<$6$6,<$3,/$10$6,  $WÕN<|QHWLPL'H÷HU=LQFLUL  $WÕN<|QHWLPL3L\DVDODUÕ7DQÕPODPDODUÕ  %|OP $7,.<g1(7ø0ø3ø<$6$6,1'$ 5(.$%(732/ø7ø.$6,  $7,.<g1(7ø06ø67(0/(5ø3ø<$6$6,1'$ 5(.$%(732/ø7ø.$6,  dHYUHVHO$QODúPDODUYH$WÕN<|QHWLP6LVWHPOHULQLQ dHYUHVHO$QODúPD1LWHOL÷L  $WÕN<|QHWLP6LVWHPOHULQLQ)DDOL\HWYH .DUDUODUÕQÕQ'H÷HUOHQGLULOPHVL $WÕN<|QHWLP6LVWHPOHUL3L\DVDODUÕQGD<R÷XQODúPDYH +kNLP'XUXP$QDOL]L 

(5)

 LL  7h5.ø<(¶'($7,.<g1(7ø0ø  5(.$%(7.858/8.$5$5/$5,  $N.DUDUÕ $PEDODM.DUDUÕ  7h5.ø<($7,.<g1(7ø0ø3ø<$6$6,%$.,0,1'$1 5(.$%(732/ø7ø.$6,g1(5ø/(5ø  6218d .$<1$.d$ (./(5 (. (.      

(6)

iii

raporlarında bu durum ifade edilmekte ve Kurumun ulaşmış olduğu idari kapasite ve meslekî düzey takdirle karşılanmaktadır.

Rekabet Kurumunun ulaşmış olduğu bu idari kapasite ve mesleki düzeyin en önemli göstergelerinden biri de uzmanlık tezleridir. Rekabet uzman yardımcıları, üç yılı aşan meslekî çalışmalarından elde ettikleri tecrübelerini, bilimsel metodoloji ve araştırma anlayışı ışığında uzmanlık tezine dönüştürmektedirler. Rekabet hukuku, politikası ve sanayi iktisadı alanlarında hazırlanan ve gerek Rekabet Kurumu mensuplarına gerekse diğer ilgililere yönelik önemli bir kaynak niteliğini haiz olan bu tezlerden bazılarında, rekabet hukuku ve politikasının temel konu başlıklarını içeren teorik hususlar analizlerle irdelenmekte, diğerlerinde ise rekabet hukuku uygulamaları bakımından önem arz eden sektörlere ilişkin çalışmalara yer verilmektedir. Bu sayede, daha önce ele alınmamış pek çok konuda değerli eserler ortaya çıkmaktadır.

Doktrine katkı sağlanmasının yanı sıra toplumun rekabet konusunda bilgilendirilmesi amacıyla bu eserlerin yayımlanması, rekabet otoritelerinin en önemli görevleri arasındadır. Bu görev, rekabet savunuculuğunun önemli bir parçasını da teşkil etmektedir. Böylece, Rekabet Kurumu, toplumu bilgilendirme hedefine yönelik rekabet savunuculuğu çerçevesinde, tek başına veya birlikte yürütmekte olduğu, konferanslar, sempozyumlar, eğitim ve staj programları düzenlemek gibi faaliyetlerine ilave bir etkinlikte de bulunmaktadır.

Bu bağlamda, kaynak olarak kullanılabilecek yerli eserlerin son derece az olması nedeniyle değerleri bir kat daha artan tezlerini tamamlayan ve Rekabet Uzmanı unvanını alan bütün arkadaşlarımı gönülden kutluyor, tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.

Rekabet bilgi ve kültürünün gelişmesine, rekabetçi duyarlılığın artmasına önemli katkıları ve ayrıca bilimsel çalışmalar bakımından bir başvuru kaynağı olacağı inancıyla ilgili uzmanlık tezlerini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz…

Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI Rekabet Kurumu Başkanı

(7)

 LY -52 -DSRQ5HNDEHW2WRULWHVL 152 1RUYHo5HNDEHW2WRULWHVL 2(&' 2UJDQLVDWLRQIRU(FRQRPLF&RRSHUDWLRQDQG 'HYHORSPHQW SDU 3DUDJUDI

5.+. VD\ÕOÕ 5HNDEHWLQ .RUXQPDVÕ +DNNÕQGD

.DQXQ V 6D\ID h62 hUHWLFL6RUXPOXOX÷X2UJDQL]DV\RQX 9RO 9ROXPH <$d' <HQL$WÕNdHUoHYH'LUHNWLIL  

(8)

(YULPg]JO.$=$.    *ø5øù

dHYUH SROLWLNDODUÕ \]\ÕOGDQ LWLEDUHQ KÕ]OD DUWDQ NLUOLOLN QHGHQL\OH JQP]Q |QHPOL SROLWLND DODQODUÕQGDQ ELUL KDOLQH JHOPLúWLU dHYUHVHO G]HQOHPHOHUOH JHWLULOHQ HPLV\RQ RUDQODUÕ JHUL G|QúP KHGHIOHUL JLEL ]RUXQOXOXNODU \HQL PDO YH KL]PHWOHULQ UHWLOGL÷L SL\DVDODUÕQ ROXúPDVÕQD QHGHQ ROPDNWDGÕU³(NRHQGVWULOHU´ HFRLQGXVWULHV RODUDNDGODQGÕUÕODQEX\HQLVDQD\L GDOODUÕ EHOLUJLQ oHYUHVHO G]HQOHPHOHU \DSÕOPDVÕ YH VÕNÕ VÕNÕ\D X\JXODQPDVÕ\OD KÕ]OÕ ELU JHOLúLP J|VWHUPHNWHGLU (NRHQGVWULOHU JHUHN oHYUH YH VUGUOHELOLU NDONÕQPD KHGHIOHULQH KL]PHW HWPHVL JHUHNVH LVWLKGDP VD÷ODPDVÕ QHGHQL\OH |]HO ELU |QHP WDúÕPDNWDGÕU $YUXSD %LUOL÷L¶QLQ $% HQ GLQDPLN VHNW|UOHUL DUDVÕQGD \HU DODQ HNRHQGVWULOHU KkOLKD]ÕUGD RWRPRWLY WHNVWLO JLEL HQGVWULOHUGHQ GDKD ID]ODLVWLKGDP\DUDWPDNWDGÕU

dHYUH YH LQVDQ VD÷OÕ÷ÕQÕ WHKGLW HGHQ DWÕNODUGDQ HNRQRPLN ELU GH÷HU \DUDWDQ YH DWÕNODUÕQ WRSODQPDVÕ WDúÕQPDVÕ JHUL ND]DQÕPÕ YH QLKDL EHUWDUDIÕ IDDOL\HWOHULQLQ WPQ ELUGHQ LoHUHQ ³DWÕN \|QHWLPL´ HNRHQGVWULOHU LoHULVLQGH |QHPOL ELU \HUH VDKLSWLU $WÕN \|QHWLPL SL\DVDODUÕQÕQ ROXúXPXQGD YH JHOLúPHVLQGH ELULQFLO URO oHYUHVHO G]HQOHPHOHU VWOHQPHNWHGLU dHYUHVHO G]HQOHPHOHUOHEXSL\DVDODUGDIDDOL\HWJ|VWHUHFHNWHúHEEVOHULoLQELUL]LQOLVDQV VLVWHPL |QJ|UOG÷ JLEL SL\DVD DNW|UOHULQLQ LOLúNLOHULQLQ oHUoHYHVL GH EHOLUOHQPHNWHGLU %X DQODPGD DWÕN \|QHWLPL WHOHNRPQLNDV\RQ HQHUML JLEL G]HQOHPHOHULQ \R÷XQ ROGX÷X GL÷HU VHNW|UOHUGHQ IDUNOÕ RODUDN EL]]DW YDUOÕ÷ÕQÕ G]HQOHPHOHUH ERUoOX RODQ ELU SL\DVD |]HOOL÷LQH VDKLSWLU %XQXQOD ELUOLNWH DWÕN \|QHWLPLUHWLFLOHUWRSOD\ÕFÕODUSDUoDOD\ÕFÕODUD\UÕúWÕUÕFÕODUJHULG|QúPFOHU JHUL ND]DQÕPFÕODU EHUWDUDI HGHQOHU LOJLOL G]HQOHPH JHUH÷L VRUXPOXOXN YHULOHQ NDPX RWRULWHOHUL LOH QLKDL WNHWLFLOHU GH GDKLO ROPDN ]HUH oRN VD\ÕGD DNW|U DUDVÕQGD NXUXODQ \DWD\ YH GLNH\ QLWHOLNOL ELUoRN LOLúNLGHQ ROXúPDNWDGÕU 6|] NRQXVXLOLúNLOHULQKHUG]HQOHPHGHIDUNOÕOÕNJ|VWHUHELOPHVLVHNW|UJHQHORODUDN GDKDGDNDUPDúÕNODúWÕUPDNWDGÕU

$WÕN \|QHWLPL SL\DVDODUÕQGD VD÷ODQDFDN UHNDEHW RUWDPÕ VWDQGDUW

UHNDEHWoL ID\GDODUÕQ HOGH HGLOPHVLQLQ \DQÕQGD oHYUHVHO DPDoODUÕQ

JHUoHNOHúWLULOPHVLQH NDWNÕ VD÷OD\DUDN VUGUOHELOLU NDONÕQPD KHGHIOHULQH

XODúÕOPDVÕ EDNÕPÕQGDQ GD |QHPOL \DUDUODU JHWLUPHNWHGLU dHYUHVHO

(9)

5HNDEHW.XUXPX8]PDQOÕN7H]OHUL6HULVL

 

G]HQOHPHOHULQ DUNDVÕQGD \DWDQ oHYUHVHO KHGHIOHULQ JHUoHNOHúWLULOPHVLQL VD÷ODPDNWDGÕU'ROD\ÕVÕ\ODoHYUHVHOG]HQOHPHKHGHIOHULQLQWXWWXUXOPDVÕE\N RUDQGD DWÕN \|QHWLPL SL\DVDODUÕQÕQ L\L LúOHPHVL\OH RODQDNOÕGÕU %X QHGHQOH DWÕN \|QHWLPL SL\DVDODUÕQGD VD÷ODQDFDN UHNDEHWoL \DSÕODQPD oHYUH SROLWLNDVÕ DPDoODUÕQD GD KL]PHW HGHFHN ELU DUDo QLWHOL÷L WDúÕPDNWDGÕU %X GXUXP DWÕN \|QHWLPL SL\DVDODUÕ EDNÕPÕQGDQ UHNDEHW SROLWLNDVÕQÕQ |QHPLQL ELU NDW GDKD DUWÕUPDNWDGÕU

dDOÕúPDQÕQWHPHOLQLROXúWXUDQDWÕN\|QHWLPLSL\DVDODUÕQD\|QHOLNUHNDEHW SROLWLNDVÕ DQDOL]OHUL $% DWÕN G]HQOHPHOHUL YH $%¶QLQ EX SL\DVDODUD LOLúNLQ RODUDN EHQLPVHGL÷L UHNDEHW SROLWLNDVÕ \DNODúÕPÕ oHUoHYHVLQGH HOH DOÕQPÕúWÕU hONHPL]GH DWÕN \|QHWLPL SL\DVDODUÕ LOJLOL G]HQOHPHOHULQ DUWPDVÕQD SDUDOHO RODUDN KÕ]OÕ ELU JHOLúPH J|VWHUPHNOH ELUOLNWH KHQ] ROGXNoD \HQLGLU $WÕN \|QHWLPL SL\DVDODUÕQD \|QHOLN JHUHN oHYUHVHO YH HNRQRPLN GH÷HUOHQGLUPHOHU JHUHNVH LVWDWLVWLNL oDOÕúPDODU \HWHUOL VHYL\HOHUH XODúPDPÕúWÕU %X QHGHQOH oDOÕúPDGD 7UNL\H |]HOLQH \|QHOLN GH÷HUOHQGLUPHOHU VÕQÕUOÕ ELU ELoLPGH HOH DOÕQDUDN $% DWÕN SROLWLNDVÕ YH SL\DVD \DSÕODQPDVÕQÕQ RUWD\D NRQXOPDVÕ KHGHIOHQPLúWLU hONHPL]GHNL oHYUHVHO G]HQOHPHOHULQ $% PHY]XDWÕQÕ PHKD] DOPDVÕ QHGHQL\OH DWÕN \|QHWLPL SL\DVD \DSÕODQPDVÕQÕQ GD $% DWÕN \|QHWLPL SL\DVDODUÕQD EHQ]HUOLN J|VWHUGL÷LJ|VWHUHFH÷L GúQOPHNWH ROXS oDOÕúPD LOH ONHPL]GH \HQL JHOLúPHNWH RODQ DWÕN \|QHWLPL SL\DVDODUÕQD \|QHOLN UHNDEHW KXNXNXX\JXODPDODUÕYHUHNDEHWoLSL\DVD\DSÕODQPDODUÕLoLQJHQHOELUSHUVSHNWLI VXQXOPD\DoDOÕúÕOPÕúWÕU

dDOÕúPDQÕQELULQFLE|OPQGHoHYUHSROLWLNDVÕYHoHYUHVHOG]HQOHPHOHU WDQÕPODQGÕNWDQVRQUDoHYUHVHOG]HQOHPHOHULQLNWLVDGLHWNLOHULNDSVDPÕQGDHNR HQGVWULOHU YH DWÕN \|QHWLPL SL\DVDVÕ KDNNÕQGD JHQHO ELOJLOHU VXQXOPXúWXU %X E|OPGHD\UÕFDDWÕN\|QHWLPLSL\DVDVÕEDNÕPÕQGDQoHYUHYHUHNDEHWSROLWLNDODUÕ DUDVÕQGDNL LOLúNL\H \HU YHULOHUHN V|] NRQXVX SROLWLNDODU DUDVÕQGD VD÷ODQDFDN HúJGPQ\DUDWDFD÷ÕoHYUHVHOYHHNRQRPLNND]DQoODURUWD\DNRQXOPXúWXU

']HQOHPH ND\QDNOÕ SL\DVDODU ROPDVÕ QHGHQL\OH DWÕN \|QHWLPL SL\DVDODUÕQÕQ LúOH\Lú YH \DSÕODQPDODUÕQÕQ DQODúÕODELOPHVL EX SL\DVDODUÕQ ROXúPDVÕQD YH úHNLOOHQPHVLQH \RO DoDQ oHYUHVHO G]HQOHPHOHU YH KHGHIOHULQ ELOLQPHVLQL ]RUXQOX NÕOPDNWDGÕU %X QHGHQOH LNLQFL E|OPGH $% DWÕN SROLWLNDVÕQÕQ WHPHO SUHQVLSOHUL LOH DWÕN PHY]XDWÕ KDNNÕQGD JHQHO ELU oHUoHYH VXQXODUDN oHYUHVHO G]HQOHPHOHULQ JHUH÷L RODUDN RUWD\D oÕNDQ YH DWÕN \|QHWLPL SL\DVD\DSÕODQPDODUÕQGDEHOLUOH\LFLXQVXURODQDWÕN\|QHWLPVLVWHPOHULKDNNÕQGD ELOJL\H \HU YHULOPLúWLU %X E|OPGH D\UÕFD DWÕN \|QHWLPL GH÷HU ]LQFLULQGH \HU DODQIDDOL\HWNRQXODUÕYHEXoHUoHYHGHJHQHONDEXOJ|UPúSL\DVDWDQÕPODPDODUÕ DoÕNODQPÕúWÕU

dDOÕúPDQÕQ DQD WHPDVÕQÕ ROXúWXUDQ oQF E|OPGH LVH DWÕN \|QHWLPL SL\DVDVÕQÕQ UHNDEHW KXNXNX EDNÕPÕQGDQ GH÷HUOHQGLULOPHVLQH \HU YHULOPHNWHGLU

(10)

(YULPg]JO.$=$.

 

%X E|OPGH DWÕN \|QHWLPL SL\DVDVÕ DWÕN \|QHWLP VLVWHPOHUL WRSODPD YH JHUL ND]DQÕP DOW SL\DVDODUÕ EDNÕPÕQGDQ LQFHOHQPLúWLU <HQL JHOLúHQ ELU DODQ ROPDVÕ QHGHQL\OH DWÕN \|QHWLPL SL\DVDODUÕQÕQ UHNDEHW SROLWLNDVÕ SHUVSHNWLILQGHQ GH÷HUOHQGLULOGL÷L DNDGHPLN oDOÕúPDODU ROGXNoD VÕQÕUOÕGÕU %X QHGHQOH E|OPGH \HU YHULOHQ SL\DVD \DSÕODQPDODUÕ $% DWÕN SROLWLNDVÕQÕQ WHPHO KHGHIOHUL YH DWÕN PHY]XDWÕ J|] |QQGH EXOXQGXUXODUDN DWÕN \|QHWLPLQH LOLúNLQ $YUXSD .RPLV\RQX .RPLV\RQ NDUDUODUÕQÕQ GH÷HUOHQGLULOPHVL oHUoHYHVLQGH RUWD\D NRQXOPXúWXU %HQ]HU úHNLOGH DWÕN \|QHWLPL SL\DVDVÕQGD J|UOHQRODVÕ UHNDEHWoL SUREOHPOHULOHEXSUREOHPOHUH\|QHOLN$%UHNDEHWSROLWLNDVÕQÕQJHQHO\DNODúÕPÕ GD .RPLV\RQ NDUDUODUÕQGD \HU DODQ WHVSLW YH KNPOHU oHUoHYHVLQGH DoÕNODQPÕúWÕU

dDOÕúPDQÕQ VRQ E|OPQGH LVH ONHPL] DWÕN SROLWLNDVÕ YH PHY]XDWÕ KDNNÕQGDELOJLOHUYHDWÕN\|QHWLPSL\DVDVÕQDLOLúNLQ5HNDEHW.XUXOXNDUDUODUÕQD \HUYHULOGLNWHQVRQUD7UNL\HDWÕN\|QHWLPLSL\DVDVÕQD\|QHOLNUHNDEHWSROLWLNDVÕ |QHULOHULVXQXOPDNWDGÕU

        

(11)

5HNDEHW.XUXPX8]PDQOÕN7H]OHUL6HULVL  %g/h0  

$7,.<g1(7ø0ø3ø<$6$6,1'$d(95(9(

5(.$%(732/ø7ø.$6,

  d(95(32/ø7ø.$6,9(d(95(6(/'h=(1/(0(/(5

dHYUH SROLWLNDVÕQÕ³ELU ONHGHNL oHYUH LOH LOJLOL H\OHPOHUL

VHoLOHQEHQLPVHQHQIHOVHIHGR÷UXOWXVXQGDG]HQOHPHNYH\DSÕODQGÕUPDN´RODUDN WDQÕPODPDN PPNQGU $NGXU  dHYUH SROLWLNDVÕ \]\ÕOGDQ LWLEDUHQ KÕ]OD DUWDQ NLUOLOLN QHGHQL\OH GHYOHWOHULQ |QHPOL SROLWLND DODQODUÕQGDQ ELULKDOLQH JHOPLúWLU'R÷DOND\QDNODUÕQWNHQPHVLNLUOHQPHVLWRSUDNYHULPLQLQ GúPHVLVXND\QDNODUÕQÕQNLUOHQPHVLJLELoHYUHVHOVRUXQODUFDQOÕVD÷OÕ÷ÕQÕWHKGLW HWWL÷L JLEL X]XQ G|QHPOL E\PH\L JHUoHNOHúWLUPH RODQD÷ÕQÕ GD RUWDGDQ NDOGÕUPDNWDGÕU $ODJ|]  dHYUH VRUXQODUÕQÕQ NDONÕQPD\Õ VUGUOHPH] KDOHJHWLUHELOPHVLWHKGLGLQLQEDúJ|VWHUPHVL\OHELUOLNWH¶OL\ÕOODUDNDGDUVDOW UHWLPPLNWDUÕQÕQDUWWÕUÕOPDVÕRGDNOÕRODQLNWLVDGLE\PHYHNDONÕQPDPRGHOOHUL \HULQL VRV\DO YH oHYUHVHO NRQXODUÕQ GD VDQD\LOHúPH VWUDWHMLOHULQH GDKLO HGLOGL÷L VUGUOHELOLU HNRQRPLN NDONÕQPD PRGHOOHULQH EÕUDNPÕúWÕU (NLQFL  ³%XJQN QHVLOOHULQ LKWL\DoODUÕQÕ JHOHFHN QHVLOOHULQ NHQGL LKWL\DoODUÕQÕ NDUúÕOD\DELOPHOHULQL WHKOLNH\H DWPDNVÕ]ÕQ NDUúÕOD\DELOPHVL´QL LIDGH HGHQ ³VUGUOHELOLU NDONÕQPD´ VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW  \ÕOÕQGD $YUXSD 7RSOXOX÷X .XUXFX $QWODúPDVÕ¶QÕQ .XUXFX $QWODúPD  PDGGHVLQH HNOHQHUHN $%WDUDIÕQGDQ|QFHOLNOLSROLWLNDKHGHILRODUDNEHOLUOHQPLúWLU%XoHUoHYHGHh\H 'HYOHWOHULQ DODFDNODUÕ KHU WUO SROLWLND NDUDUÕQGD VUGUOHELOLU NDONÕQPD KHGHIOHULQLJ|]|QQGHEXOXQGXUPDODUÕELU]RUXQOXOXNWXU (&D 

$%¶QLQ \ÕOÕQD NDGDUNL VUGUOHELOLU NDONÕQPD KHGHIOHULQLQ |QFHOLNOHUL LNOLP GH÷LúLNOL÷L VUGUOHELOLU XODúÕP VUGUOHELOLU WNHWLP YH UHWLPGR÷DOND\QDNODUÕQNRUXQPDVÕWRSOXPVD÷OÕ÷ÕVRV\DOEWQOHúPHJ|oYH JOREDO \RNVXOOXN RODUDN EHOLUOHQPLúWLU %X EDúOÕNODUÕQGDQ DQODúÕOGÕ÷Õ ]HUH(12)

(YULPg]JO.$=$.

 

VUGUOHELOLU NDONÕQPDQÕQ HQ |QHPOL D\D÷ÕQÕ HNRQRPL\L EHVOH\HQ oHYUHQLQ NRUXQPDVÕ ROXúWXUPDNWDGÕU %X GXUXP h\H 'HYOHWOHU QH]GLQGH oHYUHVHO SROLWLNDODUÕQ|QHPLQLGDKDGDDUWÕUPDNWDGÕU

dHYUHVHO VRUXQODUÕQ o|]PQGHNL SROLWLN \DNODúÕPODU oHYUH\L NRUXPDN LoLQ JHOLúWLULOHQ ³oHYUHVHO G]HQOHPHOHU´ LOH KD\DWD JHoLULOPHNWHGLU *HQHOOLNOH WRSOXPVDOVRV\DOYHHNRQRPLN|QFHOLNOHUHVDVDOÕQDUDNROXúWXUXODQYHXOXVDOELU QLWHOLN WDúÕ\DQ oHYUHVHO G]HQOHPHOHU ONHOHULQ WDUDI ROGXNODUÕ XOXVODUDUDVÕ DQODúPDODUÕQ JHUH÷L RODUDN GD JHOLúWLULOHELOPHNWHGLU *O YH (NLQFL  %HQLPVHQHQ SROLWLND oHUoHYHVLQGH ELUoRN DODQGD oHYUHVHO G]HQOHPH \DSÕODELOPHNWHGLU gUQH÷LQ UHWLP YH\D WNHWLPGHQ ND\QDNODQDQ oHYUHVHO NLUOHQPH\L |QOHPHN LoLQ ELUWDNÕP VD÷OÕN YH\D JYHQOLN VWDQGDUWODUÕ ]RUXQOX WXWXODELOPHNWH oHYUH NLUOLOL÷L \DUDWDQ WHúHEEVOHU LoLQ YHUJL G]HQOHPHOHUL KD\DWDJHoLULOHELOPHNWHGLU

dHYUHVHO']HQOHPHOHULQøNWLVDGL(WNLOHUL

dHYUHVHO G]HQOHPHOHU ELUH\OHUH WHúHEEVOHUH YH NDPX NHVLPLQH ELUWDNÕP \NPOONOHU JHWLUPHNWHGLU %X GXUXP oHYUHVHO G]HQOHPHOHULQ VRV\DO YH HNRQRPLN KD\DWÕQ LúOH\LúLQH |QHPOL HWNLOHUGH EXOXQPDVÕQD QHGHQ ROPDNWDGÕU dHYUHVHO G]HQOHPHOHU WHúHEEVOHULQ \DUDWWÕNODUÕ NLUOLOL÷L |QOHPHN LoLQ ELUWDNÕP NRQWURO PDOL\HWOHULQH NDWODQPDVÕQD \RO DoDUDN ILUPDODUÕQ UHWLP PDOL\HWOHULQL DUWÕUDELOPHNWHGLU 2(&'  %X GXUXP G]HQOHPHOHUH X\XPXQ ELULP PDOL\HWLQLQ E\N ILUPDODU EDNÕPÕQGDQ GDKD GúN ROPDVÕ QHGHQL\OH NoN ILUPDODUÕQ SD]DUD JLULúOHULQL ]RUODúWÕUDELOHFHN YH SD]DUGDNL UHNDEHWLQ D]DOPDVÕQD QHGHQ RODELOHFHNWLU 2(&'  gWH \DQGDQ VÕNÕ oHYUHVHO G]HQOHPHOHU X]XQ G|QHPGH DUJH IDDOL\HWOHULQLQ DUWPDVÕQD YH GROD\ÕVÕ\OD\HQLWHNQRORMLOHULQJHOLúWLULOPHVLQHGH\RODoDELOPHNWHGLU*HOLúWLULOHQ \HQLWHNQRORMLOHUVD\HVLQGHWHúHEEVOHUPDOL\HWDYDQWDMÕVD÷OD\DELOPHNWH³oHYUH GRVWX´ LPDMÕ\OD XOXVDO YH XOXVODUDUDVÕ DODQGD SD]DUODPD JoOHULQL \NVHOWHELOPHNWHGLU *OYH(NLQFL 

dHYUHVHO0DOYH+L]PHWOHU

dHYUHVHO G]HQOHPHOHUOH \NPOON JHWLULOHQ DNW|UOHULQ EX

G]HQOHPHOHUH X\XPODUÕQÕQ VD÷ODQDELOPHVL LoLQ ELUWDNÕP PDO YH KL]PHWOHUH LKWL\Do GX\XOPDNWDGÕU 'L÷HU ELU LIDGH\OH oHYUHVHO G]HQOHPHOHU \HQL PDO YH KL]PHWOHULQPHYFXGL\HWLQL]RUXQOXNÕOPÕúWÕU+DYDVXWRSUDNYHJUOWNLUOLOL÷L LOH HNRORMLN VLVWHPOHUGHNL ER]XOPD\Õ |OoHQ |QOH\HQ VÕQÕUOD\DQ YH\D RQDUDQ oHYUHVHOULVNOHULOHND\QDNNXOODQÕPÕQÕPLQLPL]HHGHQEXWUPDOYHKL]PHWOHUH ³oHYUHVHO PDO YH KL]PHWOHU´ HQYLURQPHQWDO JRRGV DQG VHUYLFHV DGÕ YHULOPHNWHGLU 2(&'D 

(13)

5HNDEHW.XUXPX8]PDQOÕN7H]OHUL6HULVL

 

(NR(QGVWULOHU

dHYUHVHO G]HQOHPHOHU oHYUHVHO PDO YH KL]PHWOHUH \|QHOLN WDOHS \DUDWPDNVXUHWL\OHEX PDOKL]PHWOHULQUHWLOGL÷L YHSD]DUODQGÕ÷ÕSL\DVDODUÕQ GD JHOLúPHVLQH \RO DoPDNWDGÕU 2(&'  6X KDYD YH WRSUDN ]HULQGHNL oHYUHVHO]DUDUODUÕYHDWÕNJUOWYHHNRORMLNVLVWHPOHUOHLOJLOLSUREOHPOHUL|OoHQ |QOH\HQ VÕQÕUOD\DQ YH\D RQDUDQ UQ YH KL]PHWOHULQ UHWLOGL÷L EX WU VDQD\L GDOODUÕQD³HNRHQGVWULOHU´ HFRLQGXVWULHV DGÕYHULOPHNWHGLU (&D .DWÕ DWÕN\|QHWLPLJHULG|QúPDWÕNVXODUÕQLúOHQPHVL\HQLOHQHELOLUHQHUMLUHWLPL KDYD NLUOLOL÷L YH JUOW NRQWURO HNRHQGVWULOHU DUDVÕQGD VD\ÕOPDNWDGÕU (& 

øoPHVX\XYH\Do|S\|QHWLPLJLELWRSOXPODUÕQWHPHOLKWL\DoODUÕDUDVÕQGD VD\ÕODQ DODQODUGD oRN HVNL ]DPDQODUGDQ EX \DQD oHúLWOL IDDOL\HWOHU J|UOPHNWH\NHQHNRHQGVWULOHULQ|QHPOLELUNÕVPÕQÕQROXúXPXROGXNoD\HQLGLU hONHOHULQ JHOLúPLúOLNG]H\LQLQDUWPDVÕQDSDUDOHORODUDNoHYUHVHOVRUXQODUGDGD ELU DUWÕúoHúLWOHQPH J|UOPúWU %X VRUXQODUÕ |QOHPHN LoLQ \DSÕODQ oHYUHVHO G]HQOHPHOHULVH\HQLPDOYHKL]PHWOHUH\|QHOLNWDOHS\DUDWPÕúWÕUgUQH÷LQKDYD NLUOLOL÷L \R÷XQOXNOD VDQD\L GHYULPL\OH ELUOLNWH EDúODPÕú DQFDN \]\ÕOGD FDQOÕ VD÷OÕ÷ÕQÕ WHKGLW HGHU ER\XWODUD JHOHUHN G]HQOHPH\H NRQX ROPXúWXU %X DQODPGD HNRHQGVWULOHULQ |QHPOL ELU NÕVPÕ ROGXNoD \HQL YH ³G]HQOHPH ND\QDNOÕ SL\DVDODU´GÕU OHJLVODWLRQGULYHQ PDUNHWV (&  ']HQOHPHOHUOH JHWLULOHQ HPLV\RQ RUDQODUÕ VX YH KDYD NDOLWHVL VWDQGDUWODUÕ WRSODPD YH JHUL G|QúP KHGHIOHUL JLEL ]RUXQOXOXNODU EX DODQODUGD ELU SL\DVD \DSÕODQPDVÕQÕQ ROXúPDVÕQD QHGHQ ROPXúWXU 'ROD\ÕVÕ\OD HNRHQGVWULOHULQ oRN E\NRUDQGDYDUOÕNODUÕQÕoHYUHVHOSROLWLNDODUDERUoOXROGX÷XQXV|\OHPHN\DQOÕú ROPD\DFDNWÕU ,((3 

(NRHQGVWULOHULQ JHOLúLPLQL VD÷OD\DQ HQ |QHPOL IDNW|U \LQH oHYUHVHO G]HQOHPHOHUGLU %HOLUJLQ oHYUHVHO G]HQOHPHOHULQ \DSÕOPDVÕ YH V|] NRQXVX G]HQOHPHOHULQ VÕNÕ VÕNÕ\D X\JXODQPDVÕ EX VHNW|UOHUGHNL JHOLúPHQLQ GHYDPOÕ ROPDVÕQÕ VD÷ODPDNWDGÕU 2(&' D (&  %XQD HN RODUDN ]DPDQOD ROXúDQ GL÷HU LNWLVDGL YH WHNQRORMLN IDNW|UOHU GH HNRHQGVWULOHULQ JHOLúPHVLQLROXPOX\|QGHHWNLOHPHNWHGLU7NHWLFLELOLQFLQLQDUWPDVÕKDPPDGGH IL\DWODUÕQGDNL DUWÕú GR÷DO ND\QDNODUGDNL D]DOPD YH WHNQRORMLN JHOLúPHOHU HNR HQGVWULOHULQ KÕ]OÕ ELU JHOLúPH J|VWHUPHVLQH QHGHQ RODQ GL÷HU IDNW|UOHU DUDVÕQGDGÕU (&  gWH \DQGDQ DWÕN SLOOHULQ WRSODQPDVÕ YH JHUL ND]DQÕPÕ JLEL KkOLKD]ÕUGD HNRQRPLN DQODPGD NkUOÕ ROPD\DQ IDDOL\HW NRQXODUÕ KDOHQVDGHFHG]HQOHPHND\QDNOÕGÕU (& 

(14)

(YULPg]JO.$=$.

 

 $%¶GH(NRHQGVWULOHU

$% G]H\LQGH L]OHQHQ oHYUHVHO G]HQOHPHOHU HNRHQGVWULOHULQ |QHPOL ELU JHOLúPH J|VWHUPHVLQH $%¶QLQ oHYUHVHO PDO YH KL]PHWOHU DODQÕQGD GQ\D oDSÕQGD QHW LKUDFDWoÕ VWDWVQH XODúPDVÕQD \RO DoPÕúWÕU (&  $%¶GH WRSODP PLO\DU $YUR¶OXN FLUR \DUDWDQ HNRHQGVWULOHU PLO\RQ NLúL\H Lú RODQD÷Õ VXQDUDN KkOLKD]ÕUGD RWRPRWLY NLP\D YH WHNVWLO HQGVWULOHULQGHQ GDKD ID]ODLVWLKGDP\DUDWDQVRQGHUHFH|QHPOLVDQD\LGDOODUÕKDOLQLDOPÕúWÕU (&  $% WRSODP JD\UL VDIL KDVÕODVÕQÕQ VLQL \DUDWDQ HNRHQGVWULOHU \ÕOOÕN RUWDODPD E\PH KÕ]Õ\OD $%¶QLQ HQ GLQDPLN VHNW|UOHUL DUDVÕQGD \HU DOPDNWDGÕU (& 

<XNDUÕGD \HU YHULOHQ HNRQRPLN ND]DQoODUÕQ \DQÕQGD HNRHQGVWULOHULQ QLKDL DQODPGD oHYUHVHO SROLWLND KHGHIOHULQLQ JHUoHNOHúWLULOPHVL LoLQ YDU ROGX÷X KDWÕUODQPDOÕGÕU *HUoHNWH HNRHQGVWULOHU oHYUH SROLWLNDVÕ YH VUGUOHELOLU NDONÕQPDKHGHIOHULQHKL]PHWHWPHNWHGLU'ROD\ÕVÕ\ODHNRHQGVWULOHUoHYUHVHOYH HNRQRPLNND]DQoODUÕELUOLNWHVD÷OD\DQELUHQGVWUL|]HOOL÷LWDúÕPDNWDGÕU1LWHNLP .RPLV\RQ WDUDIÕQGDQ GD KHP oHYUH YH VUGUOHELOLU NDONÕQPD KHGHIOHULQLQ JHUoHNOHúWLULOPHVLQH\DUGÕPFÕROPDVÕKHPGHLVWLKGDP\DUDWPDVÕQHGHQL\OHHNR HQGVWULOHUH|]HOELU|QHPDWIHGLOPHNWHGLU (&D 

 $%¶GH$WÕN<|QHWLPL(QGVWULVL

(NRHQGVWULOHU DUDVÕQGDNL HQ |QHPOL SL\DVDODUGDQ ELUL DWÕN \|QHWLPL HQGVWULVLGLU ZDVWH PDQDJHPHQW LQGXVWU\ $WÕN \|QHWLPL HNRHQGVWULOHU LoHULVLQGH HQ ID]OD FLUR \DUDWDQ DODQODUGDQ ELUL ROGX÷X JLEL oR÷XQOXNOD HPHN \R÷XQ Lú DODQODUÕQGDQ ROXúPDVÕ QHGHQL\OH HQ ID]OD LVWLKGDP \DUDWDQ HNR HQGVWULOHUGHQGLU $% DWÕN \|QHWLPL HQGVWULVL KDNNÕQGDNL JHQHO ELOJLOHUH DúD÷ÕGDNLWDEORGD\HUYHULOPHNWHGLU      

(15)

5HNDEHW.XUXPX8]PDQOÕN7H]OHUL6HULVL  7DEOR$%$WÕN<|QHWLPL(QGVWULVL+DNNÕQGD*HQHO%LOJL )DDOL\HWNRQXVX 7RSODPD $\UÕúWÕUPD *HULG|QúPJHULND]DQÕP <DNPD ']HQOLGHSRODPD 7HúHEEV %\NONOHUL6D\ÕVÕ 'L÷HUHNRHQGVWULOHULOHNDUúÕODúWÕUÕOGÕ÷ÕQGDDWÕN \|QHWLPLD]VD\ÕGDYHE\N|OoHNOLILUPDODUÕQ IDDOL\HWJ|VWHUGL÷LELUDODQGÕU*HQHOOLNOHWRSODPD D\UÕúWÕUPDYHJHULG|QúPDODQODUÕQÕQWPQGH ELUGHQIDDOL\HWJ|VWHUHQYHGLNH\EWQOHúLN\DSÕ VHUJLOH\HQE\N|OoHNOLILUPDODUSD]DUÕQ¶LQL ROXúWXUPDNWDGÕU (&  *HULG|QúP\DNPDJLELIDDOL\HWOHU|QHPOL \DWÕUÕPODUJHUHNWLUPHNWH\NHQWRSODPDYH D\UÕúWÕUPDIDDOL\HWOHULJ|UHFHGDKDD]\DWÕUÕP JHUHNWLUPHNWHGLU &LURYHøú*F $WÕN\|QHWLPLQLQ\ÕOÕLWLEDUL\OH\DNODúÕN PLO\DU$YUR (& \ÕOÕLWLEDUL\OHLVH PLO\DU$YUR¶QXQ (& ]HULQGHFLUR \DUDWWÕ÷ÕWDKPLQHGLOPHNWHGLU $WÕN\|QHWLPLGL÷HUHNRHQGVWULOHULOH NDUúÕODúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD HQoRNWRSODPDYHD\UÕúWÕUPD HQD]\DNPDYHG]HQOLGHSRODPDIDDOL\HWOHUL ROPDN]HUH HPHN\R÷XQELUVHNW|UGU (& )DUNOÕoDOÕúPDVRQXoODUÕQDJ|UH GH÷LúPHNOHELUOLNWHDUDVÕQGD NLúL\HLúLPNDQÕVD÷ODGÕ÷ÕNDEXOHGLOPHNWHGLU (& 

$WÕN \|QHWLPL \DUDWÕODQ FLUR YH LVWLKGDPÕQ E\NO÷QH HN RODUDN VUGUOHELOLU NDONÕQPD KHGHIOHUL EDNÕPÕQGDQ GD GL÷HU HNRHQGVWULOHU DUDVÕQGD |]HO ELU NRQXPD VDKLSWLU hUHWLOHQ KHU UQQ QLKDL RODUDN DWÕ÷D G|QúPHVL QHGHQL\OH UHWLP PLNWDUÕ YH VDQD\LOHúPH\H SDUDOHO RODUDN DUWÕú J|VWHUHQ DWÕN PLNWDUÕ JQP]GH oHYUH YH LQVDQ VD÷OÕ÷ÕQÕ WHKGLW HGHU ER\XWODUD XODúPÕúWÕU $%¶GH KHU \ÕO RUWDODPD PLO\RQ WRQX WHKOLNHOL DWÕN ROPDN ]HUH  PLO\DU WRQ DWÕN RUWD\D oÕNWÕ÷Õ WDKPLQ HGLOPHNWHGLU 2OXúDQ DWÕNODUÕQ |QHPOL ELU NÕVPÕ  \DNÕOPDN YH\D GHSRODPD DODQODUÕQD EÕUDNÕOPDN VXUHWL\OH \RN HGLOPHNWHGLU $QFDN KHU LNL \|QWHP GH DWÕNODUÕQ LoHULNOHULQGHNL ]HKLUOL

 

KWWSVHFHXURSDHXHQYLURQPHQWZDVWHLQGH[KWP DJN

(16)

(YULPg]JO.$=$.

 

PDGGHOHULQ WRSUDN YH\D VX\D JHoPHVL QHGHQL\OH oHYUH YH LQVDQ VD÷OÕ÷Õ EDNÕPÕQGDQ |QHPOL WHKOLNHOHU LoHUPHNWHGLU (& E  $WÕN GHSRODPD DODQODUÕQGD ROXúDQVHUDJD]Õ PHWDQ HPLV\RQXKDYDNLUOLOL÷LQH QHGHQ ROPDNWD LNOLPGH÷LúLNOL÷L]HULQGHROXPVX]HWNL\DUDWPDNWDGÕU

$WÕN SUREOHPLQH HQ HWNLOL o|]P DWÕN \|QHWLPL HQGVWULVLQLQ EDúOÕFD IDDOL\HW DODQODUÕQGDQ ELUL RODQ ³JHUL G|QúP´ UHF\FOLQJ JHWLUPHNWHGLU $WÕNODUÕQRULMLQDODPDFÕYH\DEDúNDDPDoODUGDNXOODQÕOPDN]HUHUQPDWHU\DO YH\DPDGGHKDOLQHJHWLULOPHVLQHJHULG|QúPDGÕYHULOPHNWHGLUgUQH÷LQDWÕN FDPODUÕQ NÕUÕOÕS HULWLOPHVL\OH \HQLGHQ FDP HOGH HGLOPHVL ELU JHUL G|QúPGU 0HúUXEDW NDUWRQODUÕQÕQ JHUL G|QúWUOPHVLQGHQ HOGH HGLOHQ PDGGHOHU \DSÕ

L]RODV\RQODUÕQGD PDVD VDQGDO\H YE PRELO\DODUÕQ \DSÕPÕQGD

NXOODQÕODELOPHNWHGLU.ÕUÕODQYH NoNSDUoDODUDD\UÕODQSODVWLNDWÕNODUGDQEHOOL RUDQODUGD RULMLQDO SODVWLN LOH NDUÕúWÕUÕODUDN \HQLGHQ SODVWLN HOGH HGLOHELOPHNWH HOGH HGLOHQ SODVWLN \D÷PXU YH DWÕN VX ERUXODUÕ oHúLWOL SODVWLN R\XQFDNODU NÕUWDVL\HPDO]HPHOHULJLELELUoRNUQQLPDODWÕQGDNXOODQÕODELOPHNWHGLU

*HUL G|QúP DWÕNWDQ \HQL ELU PDGGH \DUDWÕOPDVÕ VXUHWL\OH DWÕNODUÕQ oHYUH\H ]DUDU YHUPHVLQL HQJHOOHPHNWH YH QLKDL EHUWDUDID JLGHQ DWÕN PLNWDUÕQÕ D]DOWPDNWDGÕU%XQXQODELUOLNWHJHULG|QúPGR÷DOND\QDNODUNXOODQÕODUDNHOGH HGLOHQ KDPPDGGH NXOODQÕPÕQÕQ D]DOWÕOPDVÕQD GD \DUGÕPFÕ ROPDNWDGÕU gUQH÷LQ Nk÷ÕGÕQ KDPPDGGHVLQL ROXúWXUDQ VHOOR] D÷DoODUGDQ HOGH HGLOPHNWHGLU gWH \DQGDQ JHUL G|QúP LOH NXOODQÕOPÕú Nk÷ÕWWDQ \HQL Nk÷ÕW UHWHELOPHN YH GROD\ÕVÕ\OD Nk÷ÕW UHWLPL LoLQ D÷Do NHVLPLQL D]DOWPDN PPNQGU %HQ]HU úHNLOGH SODVWL÷L JHUL G|QúWUHUHN SODVWLN \DSÕPÕQGD NXOODQÕODQ SHWURO WNHWLPL |QOHQHELOLU%XDQODPGD JHUL G|QúWUOPHVL PPNQRODQ YHGR÷DO ND\QDNODU NXOODQÕODUDNUHWLOHQFDPPHWDOSODVWLNNk÷ÕWNDUWRQJLELPDO]HPHOHUGHQROXúDQ DWÕNODUÕQ GH÷HUOHQGLULOPHPHVL ND\QDNODUÕQ LVUDI HGLOPHVL DQODPÕQÕ GD WDúÕPDNWDGÕU

*HUL G|QúP GR÷DO ND\QDN NXOODQÕPÕQÕ D]DOWWÕ÷Õ JLEL HQHUML WDVDUUXIX VD÷OD\DUDNGDONH HNRQRPLOHULQH NDWNÕVD÷ODPDNWDGÕU*HULG|QúP LúOHPOHUL KDPPDGGHGHQ UHWLP LúOHPOHULQH J|UH GDKD D] VD\ÕGDGÕU gUQH÷LQ PHWDO ELU NXWXQXQ JHUL G|QúPGHQ HOGH HGLOPHVLQGHNL WHN LúOHP DWÕN PHWDOOHULQ HULWLOPHVL\NHQ KDPPDGGHGHQ UHWLOPHVLQGH PDGHQ FHYKHULQLQ WHPLQL LOH

 

 gUQH÷LQ øQJLOWHUH¶GH VDOÕQDQ VHUD JD]ÕQÕQ ¶L DWÕN GHSRODPD DODQODUÕQGDNL PHWDQ JD]ÕQGDQ ND\QDNODQPDNWDGÕU 6D\ÕúWD\  'LUHFWLYH(&RQZDVWHDQGUHSHDOLQJFHUWDLQ'LUHFWLYHV0DGGH  KWWSZZZKXUGDGDSDUDYDUFRPELOJLEDQNDVLBJHULGRQXVXPPHWRWODULKWPO \DúÕQGDNLD÷DoWDQNJNk÷ÕWHOGHHGLOLUNHQNJDWÕNNk÷ÕWWDQNJPDPXONk÷ÕW NDUWRQHOGHHWPHNPPNQGUKWWSZZZGRQNDVDQFRPWUID\GDKWP

 WRQ DWÕN ND÷ÕGÕQ JHUL G|QúPH NDWÕOPDVÕ VRQXFX D÷DFÕQ NHVLOPHVL |QOHQPHNWHGLU KWWSZZZFHYNRRUJWUFHYNR,F6D\ID7XNHWLFLOHU1HGHQ*HUL.D]DQLPDVS[

(17)

5HNDEHW.XUXPX8]PDQOÕN7H]OHUL6HULVL

 

FHYKHULQ VDIODúWÕUPD LúOHPOHUL GH JHUHNPHNWHGLU %X QHGHQOH JHUL G|QúP VÕUDVÕQGD|QHPOL|OoGHHQHUMLWDVDUUXIXVD÷ODQPDNWDGÕU

*|UOG÷ ]HUH DWÕN \|QHWLPL oHYUH YH LQVDQ VD÷OÕ÷ÕQÕ WHKGLW HGHQ DWÕNWDQ HNRQRPLN ELU GH÷HU \DUDWDUDN KHP oHYUH VD÷OÕ÷ÕQD KHP GH ONH HNRQRPLVLQH NDWNÕ VD÷ODPDNWDGÕU $WÕN \|QHWLPL GR÷DO ND\QDNODUÕQ VUGUOHELOLU NXOODQÕPÕQD \DUGÕPFÕ RODUDN PHYFXW YH JHOHFHN NXúDNODU LoLQ GDKD NDOLWHOL ELU \DúDPD RUWDPÕ \DUDWÕOPDVÕQD KL]PHW HWPHNWHGLU 'ROD\ÕVÕ\OD DWÕN \|QHWLPL HQGVWULVLQLQ JHOLúLPL VUGUOHELOLU NDONÕQPDQÕQ VD÷ODQPDVÕQGD WHPHOELUIDNW|UGU

 $7,.<g1(7ø0ø3ø<$6$6,1'$d(95(9( 5(.$%(732/ø7ø.$6,ø/øù.ø6ø

5HNDEHW SROLWLNDVÕQÕ HQ JHQHO LIDGHVL\OH SL\DVDODUGD UHNDEHW úDUWODUÕQÕQ KNP VUPHVL LoLQ WDVDUODQPÕú NDPX SROLWLNDVÕ DUDoODUÕ úHNOLQGH WDQÕPODPDN PPNQGU 5HNDEHW SROLWLNDVÕ ILUPDODUÕ GDKD HWNLQ oDOÕúPD\D ]RUOD\DUDN PDO YH KL]PHW IL\DWODUÕQÕQ GúPHVLQL NDOLWHQLQ \NVHOPHVLQL WHNQRORMLN JHOLúPH YH \HQLOL÷LQ DUWPDVÕQÕ KHGHIOHPHNWHGLU %HQLPVHQHQ WHPHO \DNODúÕPODU YH FH]DL \DSWÕUÕPODU DUDVÕQGD ELUWDNÕP IDNOÕOÕNODU EXOXQVD GDKL JQP]GH JHOLúPLú ONHOHULQ WDPDPÕQGD UHNDEHW NXUDOODUÕ NDEXO HGLOPLúWLU hONHPL] UHNDEHW SROLWLNDVÕYHNXUDOODUÕ$%¶QLQUHNDEHWSROLWLNDVÕYHPHY]XDWÕQÕWHPHODOPDNWDGÕU dHYUH SROLWLNDVÕ LVH |]HWOH oHYUHVHO SUREOHPOHULQ HQJHOOHQPHVLQL YH G]HOWLOPHVLQL DPDoODPDNWDGÕU 5HNDEHW SROLWLNDVÕQGD ROGX÷X JLEL oHYUHVHO SROLWLND KHGHIOHUL LOH EXQD ED÷OÕ RODUDN ROXúWXUXODQ oHYUHVHO G]HQOHPHOHU GH ONHOHUH J|UH ELUWDNÕP IDUNOÕOÕNODU J|VWHUPHNWHGLU gWH \DQGDQ UHNDEHW SROLWLNDVÕQD EHQ]HU úHNLOGH oHYUH SROLWLNDVÕ YH LOJLOL PHY]XDW EDNÕPÕQGDQ ONHPL] WDUDIÕQGDQ $% HNRO WDNLS HGLOPHNWHGLU +kOLKD]ÕUGD 7UNL\H¶QLQ $%¶\HDGD\ONHVWDWVoHUoHYHVLQGHoHYUHIDVOÕP]DNHUHOHUHDoÕOPÕúYHXOXVDO PHY]XDWÕQ $%¶QLQ oHYUHVHO PHY]XDWÕQD X\XPODúWÕUÕOPDVÕ oDOÕúPDODUÕ KÕ] ND]DQPÕúWÕU

dHYUHSROLWLNDVÕLOHUHNDEHWSROLWLNDVÕQÕQWHPHOKHGHIOHULQLVRV\DOUHIDKÕQ DUWÕUÕOPDVÕ úHNOLQGH |]HWOHPHN PPNQGU 'ROD\ÕVÕ\OD oHYUH YH UHNDEHW SROLWLNDODUÕQÕQWHPHODPDoODUÕQÕQRUWDNROGX÷XQXV|\OHPHN\DQOÕúROPD\DFDNWÕU %X DPDo GR÷UXOWXVXQGD UHNDEHW KXNXNX DQWLUHNDEHWoL DQODúPDODUD YH KkNLP GXUXPXQ N|W\H NXOODQÕOPDVÕ KDOOHULQH PGDKDOH HGHUNHQ oHYUH SROLWLNDODUÕ GD WHPHOGH HNRQRPLN IDDOL\HW QHWLFHVLQGH ROXúDQ oHYUHVHO SUREOHPOHUL HQJHOOHPHN LoLQ JHUHNOL G]HQOHPHOHUL \DSPDNWDGÕU 'ROD\ÕVÕ\OD oHYUH YH UHNDEHW

 

 0HWDO YH SODVWLN DPEDODMODUÕQ JHUL ND]DQÕOPDVÕ LoLQ KDUFDQDQ HQHUML EXQODUÕQ LON UHWLPOHULQGH NXOODQÕODQHQHUMLQLQVDGHFH¶LNDGDUGÕUWRQNk÷ÕWUHWPHNLoLQKDUFDQDQNZKHQHUMLWRQ JHULG|QúWUOPúNk÷ÕWLoLQNZK¶DGúPHNWHGLU 6D\ÕúWD\ 

(18)

(YULPg]JO.$=$.

 

SROLWLNDODUÕELUELUOHUL\OHoHOLúHQYH\D]ÕWOÕNLoHULVLQGHSROLWLNDODUROPDGÕNODUÕJLEL KHGHIOHULEDNÕPÕQGDQGDELUELUOHULQLWDPDPOD\ÕFÕQLWHOLNWHGLU 2(&'E 

hONHPL] G]HQOHPHOHULQGH JHUHN oHYUH JHUHNVH UHNDEHW NXUDOODUÕ EDNÕPÕQGDQ $% PHY]XDWÕQÕQ PHKD] DOÕQPDVÕ QHGHQL\OH $%¶QLQ oHYUH YH UHNDEHW SROLWLNDVÕ DUDVÕQGDNL LOLúNL\H \|QHOLN \DNODúÕPÕQÕQ ELOLQPHVL |QHP WDúÕPDNWDGÕU %X oDOÕúPDQÕQ NRQXVX EDNÕPÕQGDQ LVH $%¶QLQ |]HO RODUDN DWÕN \|QHWLPLSL\DVDODUÕQGDEHQLPVHGL÷LoHYUHYHUHNDEHWSROLWLNDVÕLOLúNLVLQLQRUWD\D NRQXOPDVÕDPDoODQPDNWDGÕU

*HQHO DQODPGD oHYUH YH UHNDEHW SROLWLNDVÕ J|] |QQH DOÕQGÕ÷ÕQGD $%¶QLQ V|] NRQXVX SROLWLNDODUÕQ |QFHOLNOHULQLQ PPNQ ROGX÷XQFD J|]HWLOGL÷L EWQONo ELU \DNODúÕPD VDKLS ROGX÷XQX V|\OHPHN \DQOÕú ROPD\DFDNWÕU %X GXUXPX HQ QHW ELoLPGH .XUXFX $QWODúPD¶GD J|UHELOPHN PPNQGU .XUXFX $QWODúPD¶QÕQ PDGGHOHUL UHNDEHW NXUDOODUÕQD D\UÕOPÕúNHQ PDGGHOHUL oHYUH NRQXODUÕQÕ G]HQOHPHNWHGLU %XQD HN RODUDN .XUXFX $QWODúPD¶QÕQ PDGGHVLQGH oHYUHVHO NRQXODUÕQ $%¶QLQ WP SROLWLNDODUÕQGD GLNNDWHDOÕQPDVÕQÕQJHUHNOLROGX÷XYXUJXODQPÕúWÕU

dHYUH YH UHNDEHW SROLWLNDODUÕ ³/L]ERQ 6WUDWHMLVL´ RODUDN DGODQGÕUÕODQ $%¶QLQHNRQRPLNYHVRV\DODODQGDLOHUOHPHVLQLQKHGHIOHQGL÷LKDUHNHWLQGHWHPHO DUDoODUÕRODUDNEHOLUOHQPLúWLU/L]ERQ6WUDWHMLVL¶QH J|UHX]XQG|QHPOLUHIDK YH VUGUOHELOLU HNRQRPLN NDONÕQPDQÕQ VD÷ODQDELOPHVL LoLQ WHPHO RODUDN VD÷OÕNOÕ ELU oHYUH JHUHNPHNWHGLU gWH \DQGDQ HNRQRPLN E\PHQLQ VD÷ODQDELOPHVL VD÷OÕNOÕ LúOH\HQ SL\DVDODUD GD\DQPDNWD SL\DVDODUÕQ VD÷OÕNOÕ LúOHPHVL LoLQ LVH UHNDEHWoL SD]DU \DSÕODQPDODUÕQD LKWL\Do GX\XOPDNWDGÕU 'ROD\ÕVÕ\OD HNRQRPLN E\PHQLQVD÷ODQDELOPHVLKHPVD÷OÕNOÕSL\DVDODUÕQKHPGHVD÷OÕNOÕELUoHYUHQLQ PHYFXGL\HWLQL ELUOLNWH JHUHNWLUPHNWHGLU %X DQODPGD /L]ERQ 6WUDWHMLVL KHGHIOHULQHXODúÕODELOPHNEDNÕPÕQGDQoHYUHYHUHNDEHWSROLWLNDODUÕQÕQELUOLNWHYH X\XPOX úHNLOGH oDOÕúPDVÕ ELU ]RUXQOXOXNWXU $%¶QLQ V|] NRQXVX \DNODúÕPÕ .RPLV\RQWDUDIÕQGDQ

/L]ERQ6WUDWHMLKHGHIOHULQHHQL\LúHNLOGHNDWNÕGDEXOXQPDNLoLQUHNDEHWYHoHYUH SROLWLNDODUÕ NDUúÕOÕNOÕ RODUDN ELUELUOHULQL JoOHQGLUHFHN úHNLOOHUGH X\JXODQPDOÕGÕU %X oHUoHYHGH$YUXSD.RPLV\RQX¶QXQDPDFÕSL\DVDODUÕQDoÕNROPDVÕYHHQ\NVHNVHYL\HGH oHYUHVHO NRUXQPDQÕQ VD÷ODQGÕ÷Õ ELU RUWDPGD UHNDEHWLQ YDUOÕ÷ÕQÕQ JDUDQWL DOWÕQD DOÕQPDVÕGÕU

LIDGHOHUL\OHGHDoÕNoDRUWD\DNRQXOPXúWXU 2(&'E 

 

/L]ERQ 6WUDWHMLVL 0DUW WDULKLQGH /L]ERQ¶GD JHUoHNOHúWLULOHQ $YUXSD .RQVH\L WRSODQWÕVÕQGD NDEXO HGLOHQ YH $%¶QLQ \ÕOÕ VRQXQD NDGDU RODQ G|QHP LoLQ EHQLPVHGL÷L HNRQRPLN YH VRV\DO UHIRUP KDUHNHWLQH YHULOHQ JHQHO LVLPGLU KWWSHXURSDHXVFDGSOXV JORVVDU\OLVERQBVWUDWHJ\BHQKWP

(19)

5HNDEHW.XUXPX8]PDQOÕN7H]OHUL6HULVL

 

*|UOG÷ ]HUH /L]ERQ 6WUDWHMLVL KHGHIOHULQH XODúDELOPHN LoLQ .RPLV\RQ¶XQ WHPHO KHGHIL oHYUH YH UHNDEHW SROLWLNDVÕ DUDVÕQGD HúJGPQ \DUDWÕOPDVÕGÕU 6|] NRQXVX HúJGPQ VD÷ODQDELOPHVL LoLQ HQ |QHPOL KXVXVX G]HQOHPHOHULQ\DSÕPÕDúDPDVÕQGDKHPoHYUHVHOKHPGHSL\DVDODUGDNLUHNDEHWH HWNLOHUL EDNÕPÕQGDQ DQDOL] HGLOPHVL ROXúWXUPDNWDGÕU %X DPDoOD .RPLV\RQ¶XQ ³']HQOH\LFL (WNL $QDOL]L 5HKEHUL´ oHUoHYHVLQGH $% G]H\LQGHNL \HQL \DVDPD WHNOLIOHULQLQ HWNLOHULQL HNRQRPLN VRV\DO YH oHYUHVHO ROPDN ]HUH o EDúOÕN DOWÕQGD VLVWHPOL RODUDN WHVW HWWL÷L ELOLQPHNWHGLU ']HQOHPHOHULQ UHNDEHW SHUVSHNWLILQGHQ DQDOL]L HNRQRPLN HWNLOHULQ GH÷HUOHQGLULOGL÷L EDúOÕN DOWÕQGD \DSÕOPDNWDGÕU ']HQOHPHOHULQ UHNDEHWH HWNLOHUL oHYUHVHO YH VRV\DO HWNLOHU LOH NDUúÕODúWÕUÕOPDNWD YH NLPL ]DPDQ EX HWNLOHU DUDVÕQGD ELU |GQOHúLPH JLGLOHELOPHNWHGLUgGQOHúLPVRQXFXQGDEHNOHQHQQHWHWNLLVH/L]ERQ6WUDWHMLVL KHGHIOHULQL JoOHQGLUPHOLGLU %X oHUoHYHGH |UQH÷LQ SL\DVDODUGDNL UHNDEHW ]HULQH ROXPVX] HWNLOHUL RODELOHFHN ELU oHYUHVHO G]HQOHPHQLQ \UUO÷H JLUPHGHQ RODVÕ DQWLUHNDEHWoL HWNLOHULQLQ PPNQ RODQ HQ D] VHYL\HOHUH oHNLOPHVL|QHPWDúÕPDNWDGÕU$%¶QLQEX\DNODúÕPÕ.RPLV\RQHVNL\HVL0DULR 0RQWL WDUDIÕQGDQ GD ³oHYUHVHO ND\JÕODU KLoELU úHNLOGH UHNDEHW SROLWLNDVÕQD WHUV GúPHPHNWHGLU«oHYUHVHODPDoODUÕQJHUoHNOHúWLULOHELOPHVLLoLQ JHWLULOHQUHNDEHW NÕVÕWODPDODUÕQÕQRUDQWÕOÕYHJHUHNOLROPDVÕJHUHNOLGLU´LIDGHOHUL\OHYXUJXODQPÕúWÕU 0RQWL %HQ]HUELU\DNODúÕPDVDKLS RODQ2(&'¶\H J|UHGH E oHYUHVHO SROLWLNDODU JHUHNVL] UHNDEHW NÕVÕWODPDODUÕQD \RO DoPD\DFDN úHNLOGH WDVDUODQPDOÕ EXQXQ LoLQ UHNDEHW RWRULWHOHUL oHYUH RWRULWHOHULQH \DUGÕPFÕ ROPDOÕGÕU

.RPLV\RQ¶XQDWÕN\|QHWLPLSL\DVDVÕEDNÕPÕQGDQoHYUHUHNDEHWSROLWLNDVÕ LOLúNLVLQH \DNODúÕPÕQÕQ HQ EHOLUJLQ |]HOOL÷LQL UHNDEHW SROLWLNDVÕQÕQ oHYUH SROLWLNDVÕDPDoODUÕQDKL]PHW HGHQELUDUDoRODUDNWDQÕPODQPDVÕ ROXúWXUPDNWDGÕU (& F  'ROD\ÕVÕ\OD DWÕN \|QHWLPL SL\DVDODUÕ EDNÕPÕQGDQ |QFHOL÷LQ oHYUHVHO KHGHIOHULQ JHUoHNOHúWLULOPHVLQH YHULOGL÷LQGHQ EDKVHWPHN \DQOÕú ROPD\DFDNWÕU 5HNDEHW SROLWLNDVÕ DUDoODUÕQÕQ oHYUHVHO KHGHIOHUH KL]PHW HGHELOPHVL LoLQ LVH |QFHOLNOH EX SL\DVDODUD LOLúNLQ G]HQOHPHOHULQ DUNDVÕQGD \DWDQ oHYUHVHO SROLWLND DPDoODUÕQÕQ L\L WHúKLV HGLOPHVL JHUHNPHNWHGLU dHYUHVHO KHGHIOHULQ DQDOL]L VRQUDVÕQGD LVH EX KHGHIOHUL HOGH HGHELOHFHN HQ HWNLOL SL\DVD HQVWUPDQODUÕQD NDUDU YHULOPHOLGLU %XQXQOD ELUOLNWH DWÕNODUD LOLúNLQ G]HQOHPHOHULQ \DSÕPÕ DúDPDVÕQGD SL\DVDODUGDNL UHNDEHW ]HULQH HWNLOHULQLQ WDKOLO HGLOPHVL EX G]HQOHPHOHULQ JHUHNVL] YH RUDQWÕVÕ] UHNDEHW NÕVÕWODPDODUÕQD \RODoPDVÕQÕQHQEDúWDQHQJHOOHQPHVLQH\DUGÕPFÕRODFDNWÕU

'L÷HU WDUDIWDQ DWÕN \|QHWLPLQLQ HWNLQ RODUDN JHUoHNOHúWLULOHELOPHVL L\L LúOH\HQ SL\DVDODU LOH PPNQ RODFDNWÕU 'ROD\ÕVÕ\OD EX SL\DVDODU EDNÕPÕQGDQ X\JXODQDFDN UHNDEHW SROLWLNDVÕ V|] NRQXVX SL\DVDODUÕQ GDKD HWNLQ KDOH(20)

(YULPg]JO.$=$.

 

JHWLULOPHVL YDVÕWDVÕ\OD oHYUHVHO KHGHIOHULQ JHUoHNOHúWLULOPHVLQH GH KL]PHW HGHFHNWLU .RPLV\RQ¶D J|UH DWÕN \|QHWLPL SL\DVDODUÕQGD \DUDWÕODFDN UHNDEHWoL RUWDP UHNDEHWWHQ EHNOHQHQ ID\GDODUÕQ GD ROXúPDVÕQD ]HPLQ KD]ÕUOD\DUDN WRSOXPVDO ID\GDQÕQ HQoRNODúWÕUÕOPDVÕQÕ VD÷OD\DFDNWÕU %X WDU] ELU \DNODúÕP GR÷UXOWXVXQGDKHPoHYUHSROLWLNDODUÕQÕQDPDoODGÕ÷ÕoHYUHVHOID\GDODUDUHNDEHWLQ GDKDD]NÕVÕWODQGÕ÷Õ\ROODUODXODúÕODELOHFHNKHPGHUHNDEHWWHQEHNOHQHQID\GDODU HOGHHGLOHELOHFHNWLU (&F            

(21)

5HNDEHW.XUXPX8]PDQOÕN7H]OHUL6HULVL  %g/h0  

$%$7,.32/ø7ø.$6,9($7,.<g1(7ø0ø

3$=$5<$3,/$10$/$5,

 

$% DWÕN \|QHWLPL SL\DVDVÕ oRN E\N RUDQGD DWÕNODUOD LOJLOL G]HQOHPHOHU HUWHVLQGH JHOLúPLúWLU 6|] NRQXVX G]HQOHPHOHU DWÕN \|QHWLPL DODQÕQGD ELU SL\DVDODúPDQÕQ ROXúPDVÕQD \RO DoPDNOD ELUOLNWH EX SL\DVDODUGDNL \DSÕODQPDQÕQ GD WHPHO oHUoHYHVLQL EHOLUOHPHNWHGLU 'L÷HU ELU LIDGH LOH DWÕN \|QHWLPL SL\DVD \DSÕODQPDODUÕQÕQ úHNOL GH EL]]DW G]HQOHPHOHUGH \HU DODQ KNPOHUH J|UH ROXúPDNWDGÕU 'ROD\ÕVÕ\OD DWÕN \|QHWLPL SL\DVDVÕQÕQ LúOH\Lú YH \DSÕODQPDVÕQÕQ RUWD\D NRQXODUDN UHNDEHW SHUVSHNWLILQGHQ GH÷HUOHQGLULOHELOPHVL LoLQ DWÕNODUD LOLúNLQ G]HQOHPHOHULQ L\L DQODúÕOPDVÕ ELU ]RUXQOXOXN RODUDN NDUúÕPÕ]D oÕNPDNWDGÕU %X QHGHQOH $% DWÕN \|QHWLPL SL\DVDVÕQÕQ UHNDEHW SROLWLNDVÕEDNÕPÕQGDQDQDOL]LQHWHPHOROXúWXUDELOPHNLoLQEXE|OPGH$%DWÕN SROLWLNDVÕ YH PHY]XDWÕ KDNNÕQGD JHQHO ELU oHUoHYH VXQXODUDN DWÕNODUOD LOJLOL G]HQOHPHOHU VRQXFXQGD RUWD\D oÕNDQ YH DWÕN \|QHWLPL SL\DVDVÕ \DSÕODQPDVÕ EDNÕPÕQGDQEHOLUOH\LFLRODQDWÕN\|QHWLPVLVWHPOHULKDNNÕQGDELOJLYHULOHFHNWLU

 $%$7,.0(9=8$7,

$% oHYUH SROLWLNDVÕ DODQÕQGDNL LON G]HQOHPHOHU DWÕNODUD LOLúNLQGLU (& ¶OL\ÕOODUGD]DUDUOÕDWÕNODUÕQWDúÕQPDVÕYHEHUWDUDIÕQGD\DúDQDQ VNDQGDOODUEXDWÕNODUÕQoHYUHYHLQVDQVD÷OÕ÷ÕQD]DUDUYHUPHNVL]LQ\|QHWLOPHVLQH \|QHOLN SROLWLNDODUÕQ JHOLúWLULOPHVL JHUH÷LQL RUWD\D oÕNDUPÕúWÕU h\H 'HYOHWOHUFH XOXVDOG]H\GHELUWDNÕP G]HQOHPHOHUH JLGLOPHVLoHYUHYHDWÕN DODQODUÕQGD$% QH]GLQGH JHQHO NXUDOODUÕQ EHOLUOHQPHVL JHUH÷LQL GR÷XUPXúWXU %X oHUoHYHGH oHYUHYHDWÕNSROLWLNDODUÕ¶OL\ÕOODUGDQLWLEDUHQ$%JHQHOSROLWLNDVÕLoHULVLQGH |QHPOLELU\HUND]DQPD\DEDúODPÕúWÕUdHYUHDODQÕQGDNLoDOÕúPDODU$%QH]GLQGH

\ÕOÕQGDNDEXOHGLOHQ³$WÕNdHUoHYH'LUHNWLIL´ $d' :DVWH)UDPHZRUN

'LUHFWLYH ³7HKOLNHOL $WÕN 'LUHNWLIL´ +D]DUGRXV :DVWH 'LUHFWLYH YH 

 

&RXQFLO'LUHFWLYH((&RQZDVWH

(22)

(YULPg]JO.$=$.

 

\ÕOÕQGDNDEXO HGLOHQ³$WÕN6HYNL\DW7]÷´\OH :DVWH6KLSPHQW5HJXODWLRQ VRQXoODQPÕúWÕU

$% DWÕN PHY]XDWÕ \ÕOÕQGD NDEXO HGLOHQ ³.LUOLOL÷LQ gQOHQPHVL YH .RQWURO 'LUHNWLIL´ 'LUHFWLYH RQ ,QWHJUDWHG 3ROOXWLRQ 3UHYHQWLRQ DQG

&RQWURO \ÕOÕQGDNDEXOHGLOHQ³$WÕNODUÕQ']HQOL'HSRODQPDVÕ'LUHNWLIL´

/DQGILOO 'LUHFWLYH YH \ÕOÕQGD NDEXO HGLOHQ ³$WÕNODUÕQ <DNÕOPDVÕ 'LUHNWLIL´ :DVWH ,QFLQHUDWLRQ 'LUHFWLYH LOH JHQLúOHWLOPLúWLU \ÕOÕQGD $YUXSD.RQVH\LWDUDIÕQGDQDOÕQDQLONHNDUDUÕQGDWPDWÕNODUÕQD\UÕQWÕOÕRODUDN G]HQOHQGL÷LHWUDIOÕELUSROLWLND\DLKWL\DoGX\XOGX÷XEXoHUoHYHGHELUWDNÕPDWÕN oHúLWOHUL LoLQ |]HO G]HQOHPHOHU \DSÕOPDVÕ JHUHNWL÷L GX\XUXOPXúWXU6|]NRQXVX NDUDUVRQUDVÕQGD$PEDODMYH$PEDODM$WÕ÷Õ'LUHNWLIL $PEDODM'LUHNWLIL $WÕN (OHNWULNOLYH(OHNWURQLN&LKD]'LUHNWLIL $((&' +XUGD$UDo'LUHNWLILJLEL DWÕN oHúLWOHULQH |]HO RODUDN \DSÕODQ G]HQOHPHOHUOH úHNLOOHQHQ $% DWÕN PHY]XDWÕQD(N¶GH\HUYHULOPHNWHGLU

$%¶QLQ \ÕOODUÕ DUDVÕQGDNL G|QHPH LOLúNLQ oHYUH SROLWLNDVÕ |QFHOLNOHUL\ÕOÕQGD NDEXO HGLOHQ³dHYUH+DUHNHW3URJUDPÕ´ 3URJUDP 

LOH GX\XUXOPXúWXU 3URJUDPGD LNOLP GH÷LúLNOL÷L ELRoHúLWOLOLN oHYUHVD÷OÕN GR÷DO ND\QDNODU LOH DWÕNODUÕQ \|QHWLPL DODQODUÕQGD DFLO H\OHP SODQODUÕQÕQ EHOLUOHQPHVL JHUH÷L NDEXO HGLOPLú $% DWÕN SROLWLNDVÕQÕQ WHPHOL GR÷DO ND\QDNODUÕQ VUGUOHELOLU NXOODQÕPÕ YH DWÕNODUÕQ JHUL G|QúWUOPHVL RODUDN EHOLUOHQPLúWLU .D\QDNUQDWÕN SROLWLNDODUÕQÕQ EHUDEHUFH EHOLUOHQGL÷L ELU \DNODúÕPÕQNDEXOHGLOGL÷L3URJUDPHUWHVLQGH.RPLV\RQWDUDIÕQGDQ\ÕOÕQGD ³$WÕ÷ÕQgQOHQPHVLYH*HUL'|QúWUOPHVLQHøOLúNLQ6WUDWHML´NDEXOHGLOPLúWLU %X VWUDWHMLGH PHYFXW DWÕN PHY]XDWÕQÕQ VDGHOHúWLULOPHVL LOH \HQL JHOLúPH YH GHQH\LPOHU ÕúÕ÷ÕQGD PRGHUQL]H HGLOPHVL JHUHNWL÷LQH LOLúNLQ ELU |QHUL\H \HU

 

&RXQFLO5HJXODWLRQ((&1RRQWKHVXSHUYLVLRQDQGFRQWURORIVKLSPHQWVRIZDVWHZLWKLQ LQWRDQGRXWRIWKH(XURSHDQ&RPPXQLW\ 7HKOLNHOL DWÕNODUD \|QHOLN RODUDN \DSÕODQ G]HQOHPHOHULQ EX DWÕNODUÕQ NRQWURO PDOL\HWOHULQL |QHPOL GHUHFHGH DUWWÕUPDVÕQHGHQL\OH h\H 'HYOHWOHULQ DWÕNODUÕQÕEDúNDONHOHUH J|QGHUPHOHUL V|] NRQXVX ROPXúWXU %X GXUXPXQ HQJHOOHQPHVL DPDFÕ\OD \ÕOÕQGD XOXVODUDUDVÕ G]H\GH ³7HKOLNHOL $WÕNODUÕQ 6ÕQÕUODUDUDVÕ 'RODúÕPÕ YH %HUWDUDIÕ h]HULQH %DVHO $QODúPDVÕ´ %DVHO &RQYHQWLRQ RQWKH FRQWURO RIWUDQVERXQGU\ PRYHPHQWV RI KD]DUGRXV ZDVWHV DQG WKHLUGLVSRVDO %DVHO$QODúPDVÕ LP]DODQPÕúWÕU &RXQFLO'LUHFWLYH(&RI6HSWHPEHUFRQFHUQLQJLQWHJUDWHGSROOXWLRQSUHYHQWLRQ DQGFRQWURO &RXQFLO'LUHFWLYH(&RQWKHODQGILOORIZDVWH &RXQFLO'LUHFWLYH(&RQWKHLQFLQHUDWLRQRIZDVWH &RXQFLO5HVROXWLRQRI0D\RQZDVWHSROLF\ &RXQFLO'LUHFWLYH(&RQSDFNDJLQJDQGSDNDJLQJZDVWH 'LUHFWLYH(&RQZDVWHHOHFWULFDODQGHOHFWURQLFHTXLSPHQW 'LUHFWLYH(&RQWKHHQGRIOLIHYHKLFOHV 'HFLVLRQ(&OD\LQJGRZQWKHVL[WKFRPPXQLW\HQYLURQPHQWDFWLRQSURJUDPPH &20 )LQDO

(23)

5HNDEHW.XUXPX8]PDQOÕN7H]OHUL6HULVL

 

YHULOPLúWLU%X|QHULGR÷UXOWXVXQGD\ÕOÕQGDX\JXODPDVÕQD$UDOÕN WDULKLQGH EDúODQDFDN RODQ ³<HQL $WÕN dHUoHYH 'LUHNWLIL´ <$d' NDEXO HGLOPLúWLU<$d'¶\OHELUOLNWH7HKOLNHOL$WÕN'LUHNWLILYH$WÕN<D÷ODU'LUHNWLIL \UUONWHQ NDOGÕUÕOPÕú EX GLUHNWLIOHUH LOLúNLQ KNPOHUH <$d' LoHULVLQGH \HU YHULOPLúWLU

.DYUDPVDOdHUoHYH

7HPHO.DYUDPODU7DQÕPODU

dHYUH\HEÕUDNÕODQEÕUDNÕOPDVÕJHUHNHQYH\DEÕUDNÕOPDNLVWHQHQKHUKDQJL ELU PDGGH\H ³DWÕN´ ZDVWH DGÕ YHULOPHNWHGLU %X DQODPGD NXOODQÕODPD] KDOH JHOPLúELUDUDoYH\DDUWÕNNXOODQPDNLVWHPHGL÷LPL]ELOJLVD\DUELUHUDWÕNWÕU

$WÕNODUÕQ \DUDUOÕ ELU DPDo LoLQ NXOODQÕODELOHFHN KDOH JHWLULOPHVLQH ³JHUL ND]DQÕP´ UHFRYHU\ DGÕ YHULOPHNWHGLU $WÕNODUÕQ \DNÕOPDVÕQGDQ RUWD\D oÕNDQ ÕVÕGDQ HQHUML HOGH HGLOPHVL >HQHUML JHUL ND]DQÕPÕ HQHUJ\ UHFRYHU\ @ YH\D RUJDQLN DWÕNODUGDQ WDUÕP DODQODUÕQGD NXOODQÕODELOHFHN YH WRSUD÷ÕQ \DSÕVÕQÕ L\LOHúWLUHFHN PDGGHOHULQ HOGH HGLOPHVL ELUHU JHUL ND]DQÕP LúOHPLGLU $WÕNODUÕQ WHPL]OHQPH RQDUÕP JLEL LúOHPOHU VRQUDVÕQGD \HQLGHQ NXOODQÕODELOLU KDOH JHWLULOPHVLQLLIDGHHGHQ³\HQLGHQNXOODQÕPDKD]ÕUODPD´ SUHSDULQJIRUUHXVH YH\D DWÕNODUÕQ ELU UHWLP VUHFL LoHULVLQGH RULMLQDO DPDFÕ YH\D EDúND DPDo LoLQ \HQLGHQLúOHQPHVLQLLIDGHHGHQ³JHULG|QúP´ UHF\FOLQJ NDYUDPODUÕGDJHUL ND]DQÕPÕQ LoHULVLQGH \HU DOPDNWDGÕU 'ROD\ÕVÕ\OD JHUL ND]DQÕP \HQLGHQ NXOODQÕPD KD]ÕUODPD YH JHUL G|QúP GH LoLQH DODQ GDKD JHQLú ELU NDYUDPÕ LIDGHHWPHNWHGLU*HULG|QúP<$d'¶GHHQHUMLJHULND]DQÕPÕKDULoRUJDQLN PDGGHOHULQ JHUL G|QúWUOPHVLQL LIDGH HGHQ ³RUJDQLN JHUL G|QúP´ RUJDQLF

UHF\FOLQJ GDKLO ROPDN ]HUH DWÕNODUÕQ RULMLQDO DPDFÕ YH\D EDúND DPDoODUGD

 'LUHFWLYH(&RQZDVWHDQGUHSHDOLQJFHUWDLQGLUHFWLYHV <$d'0DGGH  

 <$d' 0DGGH  *HUL ND]DQÕP LúOHPOHUL <$d'¶GH (N ,, WDGDGL ELU OLVWH KDOLQGH VXQXOPXúWXU (QHUMLJHULND]DQÕPÕ\DNÕODELOLUDWÕNODUÕQGR÷UXGDQYH\DGL÷HUDWÕNODUODELUOLNWH\DNÕOPDVÕ\ODJHUL ND]DQÕODQÕVÕQÕQHQHUMLUHWLPLDPDFÕ\ODNXOODQÕOPDVÕ $PEDODM'LUHNWLIL0DGGH +XUGD$UDo 'LUHNWLIL0DGGH  <$d'0DGGH  *HUL'|QúPNDYUDPÕQD$d'¶GH\HUYHULOPHPLúWLU<XNDUÕGDNLJHULG|QúPWDQÕPÕ$((&' 0DGGH H +XUGD$UDo'LUHNWLIL0DGGH YH$PEDODM'LUHNWLIL0DGGH ¶GHQDOÕQPÕúWÕU dDOÕúPDQÕQEXQGDQVRQUDNLE|OPOHULQGHJHULND]DQÕPLIDGHVLJHULG|QúPGHLoLQHDODFDN úHNLOGH NXOODQÕODFDN JHUL G|QúP LIDGHVLQH LVH |]HO RODUDN JHUL G|QúP IDDOL\HWLQGHQ EDKVHGLOGL÷LGXUXPODUGD\HUYHULOHFHNWLU$PEDODM'LUHNWLILQGHRUJDQLNJHULG|QúPDPEDODMDWÕNODUÕQÕQEL\RORMLNRODUDNSDUoDODQDELOHQ NÕVÕPODUÕQÕQ NRQWUROO ELU úHNLOGH PLNURRUJDQL]PDODU DUDFÕOÕ÷Õ\OD NRPSRVW YH\D PHWDQ JD]Õ HOGH

(24)

(YULPg]JO.$=$.

 

NXOODQÕOPDN ]HUH UQ PDWHU\DO YH\D PDGGH KDOLQH JHWLULOPHVL RODUDN WDQÕPODQPÕúWÕU *HUL G|QúP VRQXFXQGD HOGH HGLOHQ UQPDWHU\DOPDGGH\H

LVH ³LNLQFLO UQPDWHU\DOPDGGH´ VHFRQGDU\ SURGXFWPDWHULDO DGÕ

YHULOPHNWHGLU

*HUL ND]DQÕP LúOHPOHULQH WDEL WXWXODPD\DQ DWÕNODUÕQ oHYUH\H ]DUDU YHUPH\HFHN úHNLOOHUGH \RN HGLOPHVL JHUHNPHNWHGLU %X LúOHPH ³EHUWDUDI´

GLVSRVDO DGÕ YHULOPHNWHGLU <$d'¶GH EHUWDUDI JHUL ND]DQÕPÕQ GÕúÕQGD NDODQ

LúOHPOHU RODUDN WDQÕPODQPÕú EHUWDUDI \|QWHPOHUL WDGDGL ELU OLVWH KDOLQGH VXQXOPXúWXU%HUWDUDI\|QWHPOHULQGHQHQ\D\JÕQRODUDNNXOODQÕODQODUÕDWÕNODUÕQ G]HQOL GHSRODQPDVÕ YH HQHUML ND]DQÕPÕ DPDFÕ GÕúÕQGD \DNÕOPDVÕGÕU *HUL ND]DQÕP YH EHUWDUDI LúOHPOHULQLQ WDPDPÕ JHQHOOLNOH ³LúOHPH´ WUHDWPHQW NDYUDPÕ\ODLIDGHHGLOPHNWHGLU HGHFHNúHNLOGHRNVLMHQOLYH\DRNVLMHQVL]RUWDPGDD\UÕúWÕUÕOPDVÕRODUDNWDQÕPODQPDNWDGÕU>0DGGH @ 0DGGH  

 $% G]HQOHPHOHULQGH LNLQFLO UQPDGGHPDWHU\DOH LOLúNLQ ELU WDQÕPODPD EXOXQPDPDNWDGÕU %XQXQOD ELUOLNWH .RPLV\RQ WDUDIÕQGDQ LNLQFLO PDWHU\DOLQ D\UÕúWÕUPD YH\D SDUoDODPD LúOHPOHUL VRQUDVÕQGD WHNUDU NXOODQDELOHFHN QLWHOLNWHNL DWÕN YH\D JHUL G|QúP VRQXFXQGD HOGH HGLOHQ PDWHU\DODQODPODUÕQGDNXOODQÕOGÕ÷ÕJ|UOPHNWHGLU (&F *HULG|QúPVRQXFXQGDHOGH HGLOHQUQOHULoLQ³JHULG|QúWUOPúUQ´ UHF\FOHGSURGXFW LIDGHVLGHNXOODQÕOPDNWDGÕU 152 $%G]HQOHPHOHULQGHGR÷UXGDQELUWDQÕPODPDVÕQÕQEXOXQPDPDVÕQHGHQL\OHEXoDOÕúPD EDNÕPÕQGDQLNLQFLOUQPDGGHNDYUDPÕQD7UNL\HDWÕNPHY]XDWÕQGDNLELoLPL\OH\HUYHULOHFHNWLU 7UNL\H DWÕN PHY]XDWÕ LQFHOHQGL÷LQGH LVH V|] NRQXVX NDYUDPÕQ DoÕNoD WDQÕPODQPDGÕ÷Õ EXQXQOD ELUOLNWH JHUL G|QúP LúOHPL QHWLFHVLQGH HOGH HGLOHQ UQPDGGH DQODPÕQGD NXOODQÕOGÕ÷Õ DQODúÕOPDNWDGÕU øNLQFLO UQPDGGH LIDGHVLQLQ JHoWL÷L PHY]XDW KNPOHULQH DúD÷ÕGD \HU YHULOPHNWHGLU

x$WÕN <|QHWLPL *HQHO (VDVODUÕQD øOLúNLQ <|QHWPHOL÷LQ PDGGHVL ³$WÕN UHWLPLQLQNDoÕQÕOPD] ROGX÷XGXUXPODUGDJHULG|QúPWHNUDUNXOODQÕPYHLNLQFLOKDPPDGGHHOGHHWPHDPDoOÕGL÷HU LúOHPOHULOHDWÕ÷ÕQJHULND]DQÕOPDVÕYH\DHQHUMLND\QD÷ÕRODUDNNXOODQÕOPDVÕHVDVWÕU´

x$PEDODM $WÕNODUÕQÕQ .RQWURO <|QHWPHOL÷L¶QLQ JHUL G|QúP WHVLVOHUL LoLQ \DSÕODFDN OLVDQV EDúYXUX GRV\DVÕQGD EXOXQPDVÕ JHUHNHQ ELOJL YH EHOJHOHU EDúOÕNOÕ (N%¶GH ³$\UÕFD DPEDODM DWÕNODUÕQÕQJHULG|QúPVRQXFXHOGHHGLOHQLNLQFLOUQOHULQWLFDULLVLPOHULNXOODQÕPDODQODUÕQD YHYHULOGL÷L\HUOHUHLOLúNLQELOJLOHUYHULOLU«7HVLVHJHOHQYHJHULG|QúWUOHQDPEDODMDWÕNODUÕYH VDWÕODQLNLQFLO UQOHUH DLW ELOJLOHULQ ND\GHGLOHFH÷L YHUL ND\ÕW VLVWHPLQHLOLúNLQ ELOJLOHU GRV\D\D HNOHQLU´

x+DIUL\DW 7RSUD÷Õ øQúDDW YH <ÕNÕQWÕ $WÕNODUÕQÕQ .RQWURO <|QHWPHOL÷L¶QLQ PDGGHVL ³$VIDOW DWÕNODUÕQÕQ JHUL ND]DQÕOPDVÕ HVDV ROXS JHUL ND]DQÕP WHVLVOHULQGH LNLQFLO UQ KDOLQH JHWLULOHQ DVIDOW DWÕNODUÕ GúN WUDILN \R÷XQOXNOX \ROODUGD GROJX PDO]HPHVL RODUDN YH\D DVIDOW UHWLP WHVLVOHULQGH|QFHOLNOLRODUDNNXOODQÕOÕU´

x7HKOLNHOL $WÕNODUÕQ .RQWURO <|QHWPHOL÷L¶QLQ PDGGHVL ³7HKOLNHOL DWÕN JHUL ND]DQÕP LúOHPLQGHQ VRQUD HOGH HGLOHQ LNLQFLO KDPPDGGHQLQ UQ QLWHOL÷LQGH ROGX÷XQXQ DNUHGLWH ODERUDWXYDUODUYHYH\DXOXVODUDUDVÕNDEXOJ|UPúNXUXOXúODUFD\DSÕODQDQDOL]OHUOHEHOJHOHQPHVL ]RUXQOXGXU´0DGGH (N, 

 øúOHPH NDYUDPÕQD IDUNOÕ G]HQOHPHOHUGH IDUNOÕ DQODPODUÕQ \NOHQPHVL QHGHQL\OH V|] NRQXVX NDYUDPÕQWDQÕPÕLoLQLOJLOLG]HQOHPHHVDVDOÕQPDOÕGÕU

(25)

5HNDEHW.XUXPX8]PDQOÕN7H]OHUL6HULVL

 

1DNOHWPHN DPDFÕ\OD DWÕNODUÕQ WRSODQPDVÕ D\UÕúWÕUÕOPDVÕ YHYH\D NDUÕúWÕUÕOPDVÕQD³WRSODPD´ FROOHFWLRQ DGÕ YHULOPHNWHGLU7RSODPD <$d'¶GH DWÕNODUÕQ LúOHQHFH÷L WHVLVH QDNOHGLOPHVL DPDFÕ\OD NÕVD VUHOL GHSRODPD YH EDVLW D\UÕúWÕUPDIDDOL\HWLQLGHLoHUHFHNúHNLOGHWDQÕPODQPÕúWÕU

$WÕNODUÕQ WRSODQPDVÕQGDQ D\UÕúWÕUÕOPDVÕ JHUL G|QúWUOPHVL JHUL ND]DQGÕUÕOPDVÕ GD GDKLO QLKDL EHUWDUDIÕQÕQ VD÷ODQPDVÕQD NDGDUNL DúDPDODUÕQ

WPQH ELUGHQ ³DWÕN \|QHWLPL´ ZDVWH PDQDJHPHQW DGÕ YHULOPHNWHGLU

'ROD\ÕVÕ\OD KHUKDQJL ELU DWÕ÷ÕQ \|QHWLPLQLQ VD÷ODQPDVÕ V|] NRQXVX DWÕ÷ÕQ WRSODQPDVÕ JHUL ND]DQGÕUÕOPDVÕ YH JHUL ND]DQGÕUÕODPD\DQ NÕVÕPODUÕQÕQ EHUWDUDI HGLOPHVLQLLIDGHHWPHNWHGLU

$d'¶GH DWÕNODUÕQ WDEL RODFDNODUÕ LúOHPOHU DUDVÕQGD ELU VÕUDODPD\D JLGLOGL÷L J|UOPHNWHGLU <$d'¶GH ³DWÕN KL\HUDUúLVL´ ZDVWH KLHUDUFK\ RODUDN WDQÕPODQDQ EX VÕUDODPD $% DWÕN SROLWLNDVÕQÕQ WHPHO \DNODúÕPÕQÕ ROXúWXUPDNWDGÕU %XQD J|UH |QFHOLNOH DWÕ÷ÕQ ROXúPDVÕ HQJHOOHQPHOLGLU $WÕ÷ÕQ |QOHQPHVL UQOHULQ HQ D] DWÕN UHWHFHN úHNLOGH WDVDUODQPDVÕ\OD DWÕN UHWLPLQLQROXúXPXQXQ YH DWÕNODUÕQ LoLQGHNL WHKOLNHOL PDGGHOHULQDWÕ÷ÕQ ]DUDUOÕOÕ÷ÕQÕQ D]DOWÕOPDVÕQÕ LIDGH HWPHNWHGLU 2OXúPDVÕ HQJHOOHQHPH\HQ DWÕNODU \HQLGHQ NXOODQÕOPDOÕ JHUL G|QúWUOPHOL YH\D HQHUML JHUL ND]DQÕPÕ LoLQ \DNÕOPDOÕGÕU $% DWÕN SROLWLNDVÕQÕQ QLKDL KHGHIL LVH h\H 'HYOHWOHULQ ³JHUL G|QúPWRSOXPX´ UHF\FOLQJVRFLHW\ KDOLQHJHWLULOPHVLGLU (&E %X

DQODPGD DWÕN KL\HUDUúLVLQLQ DOW EDVDPDNODUÕQGDQ VW EDVDPDNODUÕQD GR÷UX oÕNÕOPDVÕ ONHOHULQ JHUL G|QúP WRSOXPX ROPD \ROXQGDNL LOHUOHPHOHULQL J|VWHUPHNWHGLU

7HPHO3UHQVLSOHU

$% DWÕN SROLWLNDVÕ NLUOHWHQ |GHU UHWLFL VRUXPOXOX÷X YH SD\ODúWÕUÕOPÕú VRUXPOXOXNROPDN]HUHoWHPHOSUHQVLS]HULQHNXUXOPXúWXU  $d'0DGGH J  0DGGH  $d'¶QLQPDGGHVLQGH\|QHWLP PDQDJHPHQW ³DWÕ÷ÕQWRSODQPDVÕWDúÕQPDVÕJHULND]DQÕOPDVÕ EHUWDUDI HGLOPHVL EHUWDUDI VDKDODUÕQÕQ EDNÕPÕ LOH EX WU IDDOL\HWOHULQ J|]HWLP GHQHWLP YH L]OHQPHVL´RODUDNWDQÕPODQPDNWDGÕU 0DGGH 0DGGH $d'0DGGH D <$d'GLEDFH

(26)

(YULPg]JO.$=$.

 

 .LUOHWHQgGHU3UHQVLEL

.LUOHWHQ |GHU SUHQVLELQH SROOXWHU SD\V SULQFLSOH LON NH] \ÕOÕQGD 2(&' WDUDIÕQGDQ KD]ÕUODQDQ 7DYVL\H¶GH \HU YHULOPLúWLU 7DYVL\H¶GH GR÷DO ND\QDNODUÕQ VÕQÕUOÕ ROGX÷X UHWLP YH WNHWLPLQ GR÷DO ND\QDNODUÕ D]DOWWÕ÷ÕER]GX÷X GR÷DO ND\QDNODUGD \DúDQDQ EX D]DOPDER]XOPDQÕQ SL\DVDODUGDNL IL\DW PHNDQL]PDVÕ WDUDIÕQGDQ WDP RODUDN \DQVÕWÕODPDGÕ÷Õ LIDGH HGLOPLú NXOODQÕODQ ND\QDNODUÕQ NÕWOÕ÷ÕQÕQ UQ IL\DWODUÕQD \DQVÕWÕODELOPHVL LoLQ GHYOHWOHU WDUDIÕQGDQ |]HO G]HQOHPHOHU \DSÕOPDVÕ JHUHNWL÷L EHOLUWLOPLúWLU 7DYVL\H¶\H J|UH NLUOLOL÷LQ |QOHQPHVLQH LOLúNLQ PDOL\HWOHULQ UHWLP YHYH\D WNHWLPL HVQDVÕQGD NLUOLOLN \DUDWDQ UQOHULQ IL\DWODUÕQD \DQVÕWÕOPDVÕQÕQ VD÷ODQDELOPHVL LoLQ NLUOLOLN PDOL\HWOHULQH NLUOHWHQOHU WDUDIÕQGDQ NDWODQÕOPDVÕ RODUDNWDQÕPODQDELOHFHN NLUOHWHQ |GHUSUHQVLELQLQEHQLPVHQPHVL JHUHNPHNWHGLU .LUOLOLN PDOL\HWOHULQLQ NLUOLOL÷H VHEHEL\HW YHUHQ WHúHEEVOHUH \NOHQPHVL NLUOLOL÷LQ ELU PDOL\HW NDOHPL KDOLQH JHOPHVLQH YH UQ IL\DWODUÕQÕQ NLUOLOLN PDOL\HWOHULQLGHLoHUPHVLQHQHGHQRODFDNWÕU 2(&'E %X\ROODIL\DW PHNDQL]PDVÕQÕQ UQ VHoLPL EDNÕPÕQGDQ GDKD VD÷OÕNOÕ ELU J|VWHUJH KDOLQH JHOPHVLYHUQIL\DWÕQÕ|GH\HQWNHWLFLQLQ GDKD|QFHOHULWPYHUJL\NPOOHUL WDUDIÕQGDQ NDWODQÕODQ NLUOLOLN PDOL\HWOHULQH RUWDN HGLOPHVL DPDoODQPDNWDGÕU 2(&'E 

.LUOHWHQ |GHU SUHQVLEL $% DWÕN SROLWLNDVÕQÕQ WHPHO NDYUDPODUGDQ ELULQL ROXúWXUPDNWDGÕU$%oHYUHSROLWLNDVÕ.XUXFX$QWODúPD¶QÕQPDGGHVLQGH\HU DODQ ³7RSOXOX÷XQ oHYUH SROLWLNDVÕ «|QOHPH SUHQVLELQH GD\DQPDOÕ « oHYUHVHO

KDVDU ND\QD÷ÕQGD |QOHQPHOL YH NLUOHWHQ |GHPHOLGLU´ LIDGHOHUL GR÷UXOWXVXQGD

NLUOLOLNOH PFDGHOH LoLQ DOÕQDQ |QOHPOHULQ PDOL\HWOHULQH NLUOLOL÷H VHEHEL\HW YHUHQOHULQNDWODQPDVÕJHUHNWL÷LDQOD\ÕúՁ]HULQHNXUXOPXúWXU

%XQXQOD ELUOLNWH $% DWÕN PHY]XDWÕQGD NLUOHWHQ |GHU SUHQVLEL oHUoHYHVLQGH NLUOHWHQLQ YH\D NLUOHWHQLQ NDWODQDFD÷Õ PDOL\HWOHULQ NHVLQ WDQÕPODUÕQD\HUYHULOPHPLúWLU.LUOHWHQ|GHUSUHQVLELQLQHOHDOÕQGÕ÷Õ$d'¶QLQ PDGGHVLQGH

.LUOHWHQ |GHU SUHQVLELQH X\JXQ RODUDN DWÕN EHUWDUDI HWPHQLQ PDOL\HWLQLQ ELU DWÕN WRSOD\ÕFÕVÕ YH\D PDGGHGH DGÕ JHoHQ WUGHQ ELU WHúHEEV HOL\OH DWÕN LúOHPOHULQL JHUoHNOHúWLUHQ DWÕN VDKLEL WDUDIÕQGDQ YHYH\D |QFHNL DWÕN VDKLSOHUL YH\D DWÕ÷ÕQ ROXúWX÷X UQUHWLFLOHULWDUDIÕQGDQNDUúÕODQPDVÕJHUHNPHNWHGLU

LIDGHOHULQH \HU YHULOGL÷L ³DWÕN VDKLEL´QLQ LVH ³DWÕN UHWLFLVL YH\D DWÕ÷Õ ILLOHQ HOLQGH EXOXQGXUDQ JHUoHN YH\D W]HO NLúL´ RODUDN WDQÕPODQGÕ÷Õ J|UOPHNWHGLU

 

 2(&' 5HFRPPHQGDWLRQ (QYLURQPHQW DQG (FRQRPLFV *XLGLQJ 3ULQFLEOHV &RQFHUQLQJ ,QWHUQDWLRQDO(FRQRPLF$VSHFWVRI(QYLURQPHQWDO3ROLFLHV0D\$d'¶QLQPDGGHVLQGHEHUWDUDIILUPDODUÕQD\|QHOLNKNPOHU\HUDOPDNWDGÕU $d'0DGGH

(27)

5HNDEHW.XUXPX8]PDQOÕN7H]OHUL6HULVL

 

6|]NRQXVXLIDGHOHUGHQDWÕ÷ÕQROXúWX÷XUQQUHWLFLOHUL\DQÕQGDEXUQOHULQ VRQ NXOODQÕFÕODUÕQÕQ GD ³NLUOHWHQ´ RODUDN NDEXO HGLOHELOHFH÷L DQODúÕOPDNWDGÕU 9HGGHU 

.LUOHWHQ |GHU SUHQVLELQLQ JHoWL÷L ELU EDúND EHOJH RODQ WDULKOL .RQVH\ øONH .DUDUÕ¶QGD GD NLUOHWHQLQ NLP ROGX÷X YH\D NLUOHWHQLQ NDWODQPDVÕ JHUHNHQPDOL\HWOHUKDNNÕQGDGHWD\OÕDoÕNODPDODUGDEXOXQXOPDPÕúWÕU.RQVH\øONH .DUDUÕ¶QGDNLUOHWHQ|GHUSUHQVLELQHLOLúNLQRODUDNVDGHFH

.LUOHWHQ |GHU YH SD\ODúÕOPÕú VRUXPOXOXN SUHQVLSOHULQH X\JXQ RODUDN UHWLFL LWKDODWoÕ GD÷ÕWÕFÕ YH WNHWLFL JLEL WP HNRQRPLN DNW|UOHULQ DWÕNODUÕQ |QOHQPHVL JHUL ND]DQÕPÕYHEHUWDUDIÕNRQXVXQGDVSHVLILNVRUXPOXOXNSD\ODUÕEXOXQPDNWDGÕU

GHQLOPHNWHGLU <$d'¶GH GH NLUOHWHQ |GHU SUHQVLELQH DoÕN ELU úHNLOGH \HU YHULOPHGL÷L VDGHFH ³DWÕN UHWLFLVL´ IDDOL\HWOHUL DWÕN UHWHQ NLúL YH\D DWÕ÷ÕQ ELOHúLPLQGH YH\D \DSÕVÕQGD ELU GH÷LúLNOL÷H QHGHQ RODFDN |QLúOHPH NDUÕúWÕUPD YH\D GL÷HU LúOHPOHUL \DSDQ NLúL YH\D ³DWÕN VDKLEL´QLQ DWÕ÷Õ ILLOHQ HOLQGH EXOXQGXUDQJHUoHNYH\DW]HONLúL oHYUHYHLQVDQVD÷OÕ÷ÕQÕNRUX\DFDNúHNLOGH DWÕ÷ÕQ\|QHWLPLQLJHUoHNOHúWLUPHVLJHUHNWL÷LQLQLIDGHHGLOGL÷LJ|UOPHNWHGLU

 hUHWLFL6RUXPOXOX÷X3UHQVLEL

$% DWÕN SROLWLNDVÕQÕQ WHPHO NDYUDPODUÕQGDQ ELU GL÷HUL ³UHWLFL VRUXPOXOX÷X´ SURGXFHU UHVSRQVLELOLW\ SUHQVLELGLU *HQLúOHWLOPLú UHWLFL VRUXPOXOX÷X LONHVL UHWLFLOHULQ NODVLN DQODPGD VDKLS ROGXNODUÕ YH UQOHULQ WNHWLFLOHUH SD]DUODQPDVÕQD NDGDUNL VRUXPOXOXNODUÕQÕQ UQOHULQ DWÕN KDOLQH JHOGLNWHQVRQUDNL WNHWLFLVRQUDVÕ HYUHOHULGHNDSVD\DFDNúHNLOGHJHQLúOHWLOPHVL DQODPÕQÕWDúÕPDNWDGÕU 2(&'E 

hUHWLFL VRUXPOXOX÷X LONHVLQL NLUOHWHQ |GHU SUHQVLELQLQ \DOQÕ]FD UHWLFLOHUHX\JXODQDQ|]HOELUoHúLGLRODUDNWDQÕPODPDNGDPPNQGU 9HGGHU  %X oHUoHYHGH UHWLFL VRUXPOXOX÷X NLUOHWHQLQ UHWLFL RODUDN WDQÕPODQGÕ÷Õ YH GROD\ÕVÕ\OD NLUOLOLN PDOL\HWOHULQLQ UHWLFLOHU WDUDIÕQGDQ NDUúÕODQPDVÕQÕQ|QJ|UOG÷SUHQVLELQDGÕGÕU

.RQVH\ øONH .DUDUÕ¶QGD UHWLFLOHULQ UQQ WDVDUÕPÕ LoHUL÷L YH \DSÕVÕQÕ EHOLUOHPH JFQH VDKLS ROPDODUÕ QHGHQL\OH DWÕNODUÕQ WRSODQPDVÕQGDQ QLKDL EHUWDUDIÕQDNDGDURODQVUHoWH DWÕN\|QHWLPLQGH VWUDWHMLNELUUROHYHVRUXPOX÷D &RXQFLO5HVROXWLRQRQD&RPPXQLW\6WUDWHJ\IRU:DVWH0DQDJHPHQW 3DU 0DGGH  0DGGH  'LEDFH 

 ³hUHWLFL VRUXPOXOX÷X´ LIDGHVL \HULQH ³JHQLúOHWLOPLú UHWLFL VRUXPOXOX÷X´ H[WHQGHG SURGXFHU UHVSRQVLELOLW\ LIDGHVLGHNXOODQÕOPDNWDGÕU

(28)

(YULPg]JO.$=$.

 

VDKLS ROGXNODUÕ LIDGH HGLOPLúWLU %X LIDGHGHQ UHWLFL VRUXPOXOX÷X LONHVL oHUoHYHVLQGHUHWLFLOHULQNDWODQPDVÕJHUHNHQNLUOLOLNPDOL\HWOHULQLQUQOHULQGHQ

ND\QDNODQDQ DWÕNODUÕQ \|QHWLP PDOL\HWOHUL ROGX÷X DQODúÕOPDNWDGÕU %X GXUXP

UHWLFL VRUXPOXOX÷X LONHVLQH DoÕNoD \HU YHULOHQ $((&' KNPOHULQGHQ GH J|UOPHNWHGLU$((&'¶GH

hUHWLFL VRUXPOXOX÷X NDYUDPÕQD PDNVLPXP HWNLQLQ YHULOHELOPHVL LoLQ KHU UHWLFLQLQ NHQGL UQOHULQGHQ ND\QDNODQDQ DWÕNODUÕQ \|QHWLP ILQDQVPDQÕQGDQ VRUXPOX ROPDVÕJHUHNOLGLU

LIDGHOHULQH \HU YHULOPLú UHWLFLOHU NHQGL UQOHULQLQ DWÕNODUÕQÕQ WRSODQPDVÕ JHUL ND]DQÕOPDVÕ YH QLKDL EHUWDUDI PDOL\HWOHULQGHQ VRUXPOX WXWXOPXúODUGÕU +XUGD$UDo'LUHNWLILQGHLVHUHWLFLOHULQDWÕNODUÕQHQVRQNXOODQÕFÕVÕQGDQDOÕQDUDN LúOHPH WHVLVOHULQH LOHWLOPHVL PDOL\HWOHULQLQ WDPDPÕ YH\D |QHPOL ELU NÕVPÕQÕ NDUúÕODPDVÕ JHUHNWL÷L YXUJXODQPDNWDGÕU .RQVH\ øONH .DUDUÕ YH \XNDUÕGD \HU YHULOHQ $% 'LUHNWLIOHUL KNPOHULQGHQ UHWLFL VRUXPOXOX÷X LONHVL JHUH÷LQFH UHWLFLOHULQUQOHULQGHQ ND\QDNODQDQDWÕNODUÕQWRSODQPDVÕJHUL ND]DQÕOPDVÕ YH QLKDL EHUWDUDIÕQÕQ VD÷ODQPDVÕ PDOL\HWOHULQLQ WDPDPÕQGDQ YH\D |QHPOL ELU NÕVPÕQGDQVRUXPOXWXWXOGXNODUÕDQODúÕOPDNWDGÕU

hUHWLFLOHULQ ELU GL÷HU \NPOO÷ LVH UQOHULQLQ DWÕNODUÕQD LOLúNLQ \|QHWLP LúOHPOHULQLQ ILLOHQ VD÷ODQGÕ÷ÕQÕQ JDUDQWL DOWÕQD DOÕQPDVÕGÕU gUQH÷LQ $((&'¶GH KHU UHWLFLQLQ NHQGL UQQQ DWÕN \|QHWLPLQLQ VD÷ODQPDVÕQGDQ VRUXPOX ROGX÷X UHWLFLOHULQ DWÕN \|QHWLPLQL VD÷ODPDN LoLQ ELUH\VHO YH\D

NROHNWLI VLVWHPOHU NXUDELOHFHNOHUL YH ILQDQVDO VRUXPOXOXNODUÕQÕ ELUH\VHO YH\D NROHNWLISODQODUoHUoHYHVLQGH\HULQHJHWLUHELOHFHNOHULG]HQOHQPHNWHGLUhUHWLFL VRUXPOXOX÷X LONHVLQH DoÕNoD \HU YHULOHQ V|] NRQXVX 'LUHNWLI KNPOHULQGHQ UHWLFLOHUHKHPDWÕN\|QHWLPLQLQILQDQVPDQÕKHPGHDWÕN\|QHWLPLQLQILLOLRODUDN

VD÷ODQPDVÕ LoLQ VLVWHPOHU ROXúWXUXOPDVÕ \NPOO÷QQ YHULOGL÷L

J|UOPHNWHGLU

+XUGD $UDo 'LUHNWLIL¶QGH LVH h\H 'HYOHWOHULQ ³UHWLFLOHU GD÷ÕWÕFÕODU WRSOD\ÕFÕODU PRWRUOX DUDo VLJRUWD úLUNHWOHUL SDUoDOD\ÕFÕODU V|NFOHU JHUL ND]DQÕPFÕODU JHUL G|QúWUFOHU LOH GL÷HU LúOHPH RSHUDW|UOHUL´ RODUDN WDQÕPODQDQ ³HNRQRPLN RSHUDW|UOHU´ WDUDIÕQGDQ DWÕNODUÕQ WRSODQPDVÕ LúOHQPHVL YH JHUL ND]DQÕPÕQÕQ VD÷ODQPDVÕQD LOLúNLQ VLVWHPOHU NXUXOPDVÕQÕ JDUDQWL DOWÕQD

 3DU 'LEDFH 0DGGH   0DGGH  0DGGH F    0DGGH F    0DGGH  0DGGH

(29)

5HNDEHW.XUXPX8]PDQOÕN7H]OHUL6HULVL

 

DOPDODUÕ JHUHNWL÷L LIDGH HGLOPLúWLU 'ROD\ÕVÕ\OD EX 'LUHNWLI¶WH GH UHWLFLOHUH DWÕN \|QHWLPLQLQ ILLOHQ VD÷ODQPDVÕ LoLQ VLVWHPOHU NXUPD \NPOO÷ YHULOPHNWHGLU

hUHWLFL VRUXPOXOX÷X LONHVLQH DoÕNoD \HU YHULOPH\HQ $PEDODM 'LUHNWLIL¶QGH LVH h\H 'HYOHWOHULQ DPEDODM DWÕNODUÕQ WRSODQPDVÕ JHUL G|QúWUOPHVL YH EHUWDUDIÕQD LOLúNLQ VLVWHPOHU NXUXOPDVÕQÕ JDUDQWL DOWÕQD DOPDODUÕQÕ VD÷ODPDODUÕ VLVWHPOHULQ LOJLOL WP WDUDIODUÕQ NDWÕOÕPÕQD DoÕN ROPDVÕ JHUHNWL÷LYHLOJLOLWPWDUDIODUÕQELUDUD\DJHOHUHNROXúWXUGXNODUÕVLVWHPLOH\HWNLOL oHYUH RWRULWHVL DUDVÕQGD 'LUHNWLI¶LQ DPDoODUÕQÕQ JHUoHNOHúWLULOHELOPHVL LoLQ ELU DQODúPDQÕQ\DSÕODELOHFH÷LLIDGHHGLOPHNWHGLU$PEDODMDWÕNODUÕQDLOLúNLQRODUDN h\H 'HYOHWOHU WDUDIÕQGDQ \DSÕODQ XOXVDO G]HQOHPHOHUGH LVH JHQHOOLNOH DoÕNoD UHWLFL VRUXPOXOX÷X LONHVLQH \HU YHULOGL÷L EX oHUoHYHGH VDGHFH DPEDODM UHWLFLOHUL YH DPEDODMOÕ UQ UHWLFLOHULQLQ DPEDODM DWÕNODUÕQÕQ \|QHWLPLQGHQ VRUXPOX WXWXOGXNODUÕ J|UOPHNWHGLU 'ROD\ÕVÕ\OD $% 'LUHNWLIOHULQGH \HU DODQ KNPOHULQLQFHOHQPHVLQGHQUHWLFLVRUXPOXOX÷XLONHVLoHUoHYHVLQGHUHWLFLOHUH JHWLULOHQ ELU GL÷HU VRUXPOXOX÷XQ UQOHULQLQ DWÕN \|QHWLPLQLQ ILLOL RODUDN JHUoHNOHúWLULOPHVLROGX÷XDQODúÕOPDNWDGÕU

hUHWLFLVRUXPOXOX÷XLONHVLQLQWHPHOKHGHILLVHUHWLFLOHULQoHYUH\HGDKD GX\DUOÕNROD\ JHUL G|QúWUOHELOHQ UQOHU WDVDUODPDODUÕQÕQ YH UHWPHOHULQLQ VD÷ODQPDVÕGÕU 2(&'E $%DWÕNSROLWLNDVÕQÕQ|QFHOLNOLKHGHIOHULRODQ DWÕNROXúXPXQXQHQJHOOHQPHVLYHJHULG|QúPQDUWWÕUÕOPDVÕQÕQVD÷ODQDELOPHVL LoLQUQOHULQWDVDUÕPYHUHWLPDúDPDODUÕQGDNXOODQÕODQWHNQLNOHUHYHJLUGLOHUH PGDKDOH HGLOPHVLJHUHNOLGLU (35 6|] NRQXVXDúDPDODUDNDUDUYHUHQ DNW|UOHULVHUHWLFLOHUGLU%XoHUoHYHGHUHWLFLOHULQDWÕN\|QHWLPPDOL\HWOHULQGHQ VRUXPOXWXWXOPDVÕ\OD GDKD NROD\WDúÕQDQJHULND]DQÕODQYHE|\OHOLNOHGDKDD] \|QHWLP PDOL\HWL \DUDWDQ UQOHULQ WDVDUODQPDVÕ WHúYLN HGLOPHNWHGLU 2(&' D2(&'E $%DWÕNSROLWLNDVÕQÕQEX\DNODúÕPÕQÕ$((&'¶GH\HU DODQ

%X GLUHNWLI LOH JHWLULOHQ UHWLFL VRUXPOXOX÷X LONHVL WDPLU PRGHO \NVHOWPH LPNDQÕ\HQLGHQNXOODQÕPSDUoDODPDYHJHULG|QúPJ|]|QQHDODQYHNROD\ODúWÕUDQ HOHNWULNOLYHHOHNWURQLNFLKD]ODUÕQUHWLPLYHWDVDUÕPÕQÕWHúYLNHWPHQLQELUDUDFÕGÕU LIDGHOHULLOHV|]NRQXVX'LUHNWLI¶HLOLúNLQ.RPLV\RQWHNOLILQGH\HUYHULOHQ  'LEDFH 0DGGH 0DGGH YH D h\H'HYOHWOHULQ$PEDODM'LUHNWLIL¶QLQX\XPODúWÕUÕOPDVÕHUWHVLQGHNLX\JXODPDYHG]HQOHPHOHUL LoLQEN] (&E  'LEDFH%HQ]HULIDGHOHUHQXPDUDOÕGLEDFHGHGH\HUYHULOPHNWHGLU 3URSRVDOIRUD'LUHFWLYHRIWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWDQGRIWKH&RXQFLORQZDVWHHOHFWULFDODQG HOHFWURQLFHTXLSPHQW&20)LQDO 3DUYH 

(30)

(YULPg]JO.$=$.

 

(QX]XQNXOODQÕP|PUQVD÷OD\DQDWÕOGÕ÷ÕQGDHQL\LúHNLOGHJHULND]DQÕODQYH EHUWDUDI HGLOHQ UQOHULQ WDVDUÕP YH UHWLPOHULQH LOLúNLQ \|QWHPOHUL \DOQÕ]FD UHWLFLOHU JHOLúWLUHELOLUOHU«hUHWLFLOHULQ NHQGL UQOHULQLQ DWÕN \|QHWLPLQLQ EHOOL DúDPDODUÕQÕQ VRUXPOXOX÷XQX DOPDODUÕ JHUHNOLGLU %X ILQDQVDO YH\D IL]LNVHO VRUXPOXOXN UHWLFLOHULQ UQOHULQLQ WDVDUÕPODUÕQÕ VD÷OÕNOÕ ELU DWÕN \|QHWLPLQLQ JHUHNOLOLNOHULQH X\JXQ KDOH JHWLUPHOHULLoLQHNRQRPLNELUJG\DUDWPDNWDGÕU

LIDGHOHULQGHQGHJ|UPHNPPNQGU

<XNDUÕGD \HU YHULOHQ DoÕNODPDODU ÕúÕ÷ÕQGD UHWLFL VRUXPOXOX÷X LONHVL oHUoHYHVLQGH UHWLFLOHUH JHWLULOHQ VRUXPOXOXNODUÕ NÕVDFD LNL EDúOÕN DOWÕQGD |]HWOHPHNPPNQGU 5RVVHPYG 

, hUQ WDVDUÕPÕQD LOLúNLQ VRUXPOXOXN oHYUH\H GX\DUOÕJHUL

G|QúWUOHELOHQUQOHUWDVDUODQPDVÕYHUHWLOPHVL ,, $WÕN\|QHWLPLQHLOLúNLQVRUXPOXOXN

L )LQDQVDO VRUXPOXOXN $WÕN \|QHWLP PDOL\HWOHULQLQ WDPDPÕ YH\D |QHPOLELUNÕVPÕQÕQNDUúÕODQPDVÕ

LL )L]LNVHOVRUXPOXOXN$WÕN\|QHWLPLQLQILLOHQJHUoHNOHúWLULOPHVL *|UOG÷ ]HUH NLUOHWHQ |GHU SUHQVLEL NLUOLOLN \DUDWDQ DNW|UOHULQ NLUOLOLN PDOL\HWOHULQL NDUúÕODPDVÕQD LOLúNLQ LNHQ UHWLFL VRUXPOXOX÷X NDYUDPÕ UQ UHWLFLOHULQH NLUOLOLN PDOL\HWOHULQH HN RODUDN UQOHULQ UHWLP WDVDUÕP YH LoHULNOHUL\OH LOJLOL VRUXPOXOXNODU GD \NOH\HQ GDKD JHQLú ELU SUHQVLEL LIDGH HWPHNWHGLU 9HGGHU 

 3D\ODúWÕUÕOPÕú6RUXPOXOXN3UHQVLEL

$WÕN \|QHWLPLQLQ JHUoHNOHúWLULOPHVL WNHWLFLOHU LOJLOL NDPX RWRULWHOHUL \HUHO \|QHWLPOHU JLEL ELUoRN DNW|UQ NDWÕOÕPÕQÕ JHUHNWLUHELOPHNWHGLU %X DQODPGD DWÕN \|QHWLPLQH LOLúNLQ RODUDN QLKDL VRUXPOXOXN UHWLFLOHUGH NDOPDN ]HUH LOJLOL GL÷HU WP DNW|UOHUH ³SD\ODúWÕUÕOPÕú VRUXPOXOXN´ODUÕQ VKDUHG

UHVSRQVLELOLW\ YHULOHELOHFH÷L JHQHO NDEXO J|UPHNWHGLU 2(&' D 

*HQLúOHWLOPLú UHWLFL VRUXPOXOX÷X LONHVLQLQ NDEXO HGLOGL÷L <$d'¶GH h\H 'HYOHWOHULQ DWÕN YH UQQ VSHVLILN |]HOOLNOHULQH J|UH UHWLFLOHULQ DWÕN \|QHWLPLQH LOLúNLQ VRUXPOXOXNODUÕQÕQ VÕQÕUODUÕQÕ EHOLUOH\HELOHFHNOHUL YH UHWLFL VRUXPOXOXNODUÕQÕQ GL÷HU DNW|UOHUOH SD\ODúWÕUÕOGÕ÷Õ G]HQOHPHOHU \DSDELOHFHNOHUL LIDGHHGLOPHNWHGLU'ROD\ÕVÕ\ODDWÕ÷DLOLúNLQVRUXPOXOXNYHULOHQDNW|UOHUYHEX VRUXPOXOXNODUÕQ NDSVDPÕ G]HQOHPHOHU oHUoHYHVLQGH IDUNOÕOÕN J|VWHUHELOHFHNWLU gUQH÷LQ $((&'¶GH UHWLFLOHUH YHULOPLú RODQ DWÕN \|QHWLP VRUXPOXOX÷XQXQ %HOoLND 'DQLPDUND 3RORQ\D JLEL NLPL ONHOHULQ XOXVDO G]HQOHPHOHULQGH

 0DGGH

Referanslar

Benzer Belgeler

ııue hazı.rlanan yer (lrlüt).. Bazı türkologlar bu kelimeyi merhametli. yani · insanlara İzbrab vermeğe ve işkence etmeğe, hatta öldürmeie her ·a'rr. için

Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ĠliĢkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği &#34; ne

Akut - sistemik etkiler 2 mg/kg bw/gün Difenil-(2-Etilhegzil)- Çalışanlar Solunması halin- Uzun süreli - sistemik 0,26 mg/m³.. Yerel patlama potansiyeli

‘D’ Sembollü somunu saat yönünün tersine çevirirseniz; minimum kapatma basıncını azaltırsınız1. ‘E’ Sembollü kapağı

ª Cihaz üzerinde herhangi bir levha (örn. cihaz bunun için küçükse) veya cihaz üzerine yerleştirilmiş lazer ikaz ve lazer uyarı levhaları montaj pozisyonu nedeniyle

Demir, Potasyum, Magnezyum ve Sodyum Tuzlarını İçeren Mannitol Çözeltilerinin Liyofilizasyon Esnasında Kritik Formülasyon Sıcaklıklarının Differensiyel Termal

Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir 14.2 Uygun UN taşımacılık adı. Tehlikeli madde

Yine Neb mizin Beni Kureyza erkeklerin- den kas klar nda k l olanlar ld rd n s yle- yen rivayetler bulunmaktad r ve yine bu rivayetten hi bir ak l sahibi, bunlar n sava