• Sonuç bulunamadı

Başlık: KAPAKYazar(lar):Cilt: 48 Sayı: 1 DOI: 10.1501/SBFder_0000001644 Yayın Tarihi: 1993 PDF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Başlık: KAPAKYazar(lar):Cilt: 48 Sayı: 1 DOI: 10.1501/SBFder_0000001644 Yayın Tarihi: 1993 PDF"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ANKARA ÜNİVERSİTESt YAYıN KOMISYONU Prof. Dr. Ali Erkan EKli Prof. Dr. Ferroh DINÇER Prof. Dr. Rüçhan ARıK

ANKARA ÜNİVERSİTESı

SıYASAL BıLGıLER FAKÜLTESı YAYıN KOMıSYONU

Prof. Dr. Vahdet AYDIN _ Prof. Dr. Şafak EREL Prof. Dr. Yavuz SABUNeU Ar. Gör. Gökçen ALPKAYA

~ Copyrigbt : A.O.Siyasal Bilgiler Fakültesi 1993 Dergide yer alan yazılarda yansıulan görüşler yazarlara aiuir.

(2)

Cilt: 48

ANKARA ÜNİvERSİTESİ

SİY ASAL

BİLGİLER

FAKÜLTESİ

DERGİSİ

Ocak-Aralık 1993

ıçtNDEKtLER

No: 1-4

Ar. Gör. Berrin CEYLAN-ATAMAN - ışgücü Piyasalarında

Bilgi Kavramları ve Işsizlik: Türkiye Açısından Bir De~erlendinne ...•••...1 Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV - Le Cas Lockerbie 11 Prof. Dr. Ahmet DEMİR - Enerji ve çevre Ilişkileri ...••...•...••..35 Prof. Dr. Cem ER<>GUL - Ölüm Hakkı ...•..•...47 Ar. Gör. Ayla GÖL - A Short Summary of Turkish Foreign Policy: 1923-1939 ...• 57 Yrd. Doç. Dr. Tülin ÖNGEN (HOşGÖR) - ÇaAdaşToplumsal Çatışma ...••.•._ 73 Prof. Dr. Cemal MIHÇI<>GLU - Dilimize Girenler ...•...•...93 Doç. Dr. Baskan ORAN - Balltan Müslümanlarında Dinseİve Ulusal Kimlik 109 Doç. Dr. Baskın ORAN - Balkan Türkleri Üzerine Incelemeler 121 Prof. Dr. Coşkun SAN - Karşılaştınna Yönteminde zaman ve Mekan Boyutlan 149 Prof. Dr. Coşkun SAN - Bir Toplumsal Kurum Olan Üniversite'de

ÖZerklik ve Bilim ÖZgürlü~ü 155 Prof. Dr. Halil SARlASLAN.Ar. Gör. Erkan UYSAL

Stok Kontrol Sistemlerinde Simülasyon Tekni~i 161 Doç. Dr. Mehmet TURHAN - Gazeteler ve Bayram ~ 197

Referanslar

Benzer Belgeler

müştür. O, Musa'ya gelen vahiy ve yazılı metinleri hususunda Yahudi kaynaklannda anlatılanları benimsemiştir. Ancak o, bazı bilgileri yanlış anlamış, Tevrat'la Mişna'mn

alt-alem.in bütün mekanlarımaydınlattı. Allah'ın meleklerden istediği've sadece ıblis'in karşı koyduğu Adem:in önündeki secdenin nedeni,işte onun bedenine. konulmuş olan

Son yıllarda: Halk Müziği Dernekleri kurulmuş, orta derecede önemli topluluklarda ve hemen hemen büyük şehirlerin tamamında tesis edilmiş- tir. Bu durum bizleri, köylerdeki'

Buaraştınnamızsırasında aşağıda görüleceği gibi, sözkonusu kitaptan aldığımız örneklerle günümüz fasih Arapça'sı arasında cümle kuruluşlan (sentaks)

Yukarıda özetlemeye çalıştığım bu durumdan ve özellikle de bu nok- tadanhareketle Tanyu'nun Türk kültürü çerçevesi içindeİslam öncesi ve sonrası Türk dini

Ts'a, Şeriatin yani Tevrat'üı emirlerinin bir harfinin bile, Kıyamet'e kadar, değişmcyeceğini ve değiştirmeye kalkışa'nlann, Allalı 'm katında en küçük ve

I9ll MEHMET BAYRAKDAR... 214

Abşam olub, hengame-i şam germ olmlŞ ve bayl-i Zengibiir diyar-ı Hüma tolm.ışdı ki, eeyş-i ?-afer-kiş seyl-i kühsar gibi reviin oldı; mah-ı eneüm-sipah, Şah-ı