• Sonuç bulunamadı

Başlık: BİR KEDİDE RASTLANAN KONDROSARKOM OLAYIYazar(lar):ASLANBEY, Doğan;KÖKÜUSLU, CemalettinCilt: 21 Sayı: 3.4 DOI: 10.1501/Vetfak_0000001392 Yayın Tarihi: 1974 PDF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Başlık: BİR KEDİDE RASTLANAN KONDROSARKOM OLAYIYazar(lar):ASLANBEY, Doğan;KÖKÜUSLU, CemalettinCilt: 21 Sayı: 3.4 DOI: 10.1501/Vetfak_0000001392 Yayın Tarihi: 1974 PDF"

Copied!
7
0
0

Tam metin

(1)

A. Ü. Veteriner Fakültesi Travmatoloji ı'e Ortopedi Kürsüsü Prof Dr. B. Sııkı Arlun

A. Ü. Veteriner Fakültesi Genel ve Denepel Patoloji Kürsüsü Prof Dr. Satı Baran

BİR KEDİDE RASTLANAN KONDROSARKOM OLAYı

Doğan Aslanbey* Cemalettin Köküuslu**

Un Cas de Chondrosarcoıne chez une Chatte

Resume: Une chatıe agee de 13 ans presentait une formatian ncoplasiquc tres volu-mineuse de 850 gr., qui avait T,ris naissance dans le tissu proximale du tibia droit et s'etait etendue au tibia, au perone, ainsi qu'au tissu mou cnvironnant. "ous avans rcali£e une amputation diL membre posterieur au niveau de la trochanter major du femur et avans ainsİ obtenu la guerison. L'examen histopathologiqııe a revele qu'il s'agissait d'un chondrosarcome. L' article qııi suit presente I'etude clinique et pathologique de ce cas <ıui se rencontre asscz raremcnt che/o le ch at.

Özet: 13 yaşında dişi bir kedide sağ tibia'nırı proksimdinden başlıyan ve tibia ile fibula'yı tahrip ederek, çevredeki yumuşak dokulara yayılan ve 850 gr. ağırlıkta bir büyük-lüğe ulaşan tümör, bacağa fermur'un trochanter major'u lıizasında amputasyon yapılmak suretiyle alınmıştır. Tümörün histopatolojik incelenmesinde kondrosarkom olduğu saptan-mıştır. Ender görülen bu olayın klinik ve patolojik yönden değerlendirilmesi yapılmıştır.

Giriş

Şimdiye kadar kliniklcrimizde iskelet sistemine ilişkin neopla-zik oluşurnlara çok az rastlanılmıştır. Ekstremite kemiklerinde görü-len tümöral hastalıkların tedavisinde amaç, hayvanın bu organını yeniden fizyolojik görevine kavuşturmaktır. Aneak tedavi yöntem-lerinde dikkate alınması gereken önemli nokta: ~1align tümör-lerde metastazlar görülmüyorsa, tek çare olarak amputasyona baş-vurmaktır. Kondrosarkom radyosensitif olmadığı için tedavide ola-yın durumuna göre, amputasyon veya geniş rezeksiyona gidilmesi bir kuralolarak öngörülür. Bunun için, hayvanın genel durumunun

• A.Ü. Veteriner Fakültesi Travmatoloji ve Ortopedi Kürsüsü Doçenti . •.• A.Ü. Veteriner Fakültesi Genel ve Deneysel Patoloji Kürsü£ü Doçenti.

(2)

364 Doğan Aslanbey - Cemalettin Köküuslu

ıyı olması, amputasyonun tümöral oluşumdan mümkün olduğu kadar uzak ve sağlam dokularda yapılması gerekir. Ayrıca, olaya erken müdahalede bulunabilme olanağı da prognoz yönünden önem taşır (1,4,5,7).

Klinik açıdan, anemnez ve sistematik klinik muayene yöntem-leriyle elde edilen bulgular, kondrosarkomun teşhisi için yeterli değildir. Ancak, radyografik l.nılgular bir ölçüde tcşhiste yardımcı olabilir. Literatür bilgilerin ışığında kondrosarkoma özgü radyog-rafik bulgular şöyle özetlenebilir:

i- Tümörün çıkış yeri uzun ve yassı kemiklerin uç kısımlarıdır ve periostal reaksiyonun yokluğu dikkati çeker.

2- Lezyonun bulunduğu saha, muItipl kalsifiye odaklı veya benek-li bir kemik probenek-liferasyonu görünümündedir.

3- Yumuşak doku tümörlerine oranla daha koyu ve dalgalı bir görünümdedir. Ayrıca, çevredeki yumuşak dokulara doğru bir yayılma vardır.

4- Neoplazik kısımla, normal kemik dokusu arasında belirgin bir hat yoktur. Geniş ve düzensiz bir kemik yıkımlaması vardır (1,2,3,10).

Şüphesiz ki, kati teşhis ancak histopatolojik inceleme sonucu konabilir.

Kedilerde kondrosarkom'un çok az görülmesi (8,9,i i) ve yur-dumuzda kedi tümörlerine ilişkin yayınlarda, (6,8) kondrosarkom'a rastlanılmaması yayımmızın nedeni olmuştur.

Materyal ve Metod

Kliniğimize 3.10.1974 tarihinde getirilen ve 315 numaralı pro-tokola kaydedilen, i3 yaşında boz-beyaz alaca dişi kedi meterya-Iimizi oluşturmaktadır. Anemnezc göre: Üç ay önce sağ art. genu ci-varında ceviz büyüklüğünde bir şişlik görülmüş, bunun bir abs e olabileceği kanısı ile punksiyon yapılmış, daha sonraları da lokal pomad uygulamaları bir sonuç vermeyip şişlik büyüyünce, hayvanın Fakültemizde tedavi ettirilmesi önerilmiş.

Kedinin yapılan sistematik klinik ve radyolojik muayeneleri sonunda, sağ tibia'nın proksimalinden başladığı saptanan tümör, bacağın bilinen yöntemlerle femur'un trochanter major'u hizasında amputasyon yapılmak suretiyle alındıktan sonra (Şekil: 2), patoloji laboratuvarında bilinen metodlarla

%

10 fromalinde tesbit edilip, Parafin bloklar 6-7 mikron kalınlığında kesilmiş ve H.E. ile boyan-mıştır.

(3)

Bir Kcdidc Rastlanan Kondrosarkom Olayı

Bulgular

365

Klinik Bulgular: Sağ art. genu'dan tarsal ekleme kadar bölgeyi çepeçevre saranik büyük bir hacime ulaşan, palpa:;yonda sert kı-vamlı tümöral oluşuma rastlandı (Şekil: I). Kedinin bu bacağını kullanamadığı görüldü. Radyolojik muayenede: S,~ğ tihia'nın prok-simalinden başladığı anlaşılan, Libia ve fibula'yı tahrip ederek çevre-deki yumuşak dokulara düzensiz ve geniş bir şekild(~ yayılmış yer yer radyoopak benekli bir görünüm saptandı (Şekil: 3). Operasyon öncesi ve sonrası alınan muhtelif akciğer radyografikl'inde herhangi bir metastazik oluşuma rastlanmadı.

Patolojik Bulgular: 850 gr. ağırlığında olan tümöral oluşum,

12 x i3 x 8,5 cm. boyutlarında ve kesit yüzü balık eti kıvam ı ve görünümünde, yer yer de kanaıııalı alanlar gösteriyordu (Şekil: 4). Bu tümörden yapılan preparadarın histolojik incelenmesinde ise: Değişik büyüklük ve biçimde hiperkromatik nüklcuslu, füzi/arm, yuvarlak veya dürtgen şeklinde anaplastik hücreler görüldü. Bu hücrelerde yer yer mİtotik figürlere rastlandı. Kıkırdak dokusunun iyi şekiııenmediği saptandı. Ayrıca, tümör hücrelerinin komşu bağ dokusu demetleri içinde de <;oğalma gösterdikleri dikkati çekti

(Şe-kil: 5).

Tartışma

Kliniklcrimizde şimdiye kadar kedilerde kondrosarkom'a ilişkin bir olaya rastlanılmamış olmasında; kedilerde bu tümürün az görül-düğünü belirten kayıtlar (8,9,11) yanında, tümöral olayların ülke-mizde kliniklere çok az getirilmesinin de etkisi olabileceği kanısın-dayız.

Ekstremite kemiklerinde görülen malign tümörler için, ampu-tasyon operasyonu, hayvanın yaşamını sürdürebilmesi açısından tck çare olarak görülür. Bunun için de, metastatik oluşumların bulun-maması şartı yanında, operasyonun tümürden uzak ve sağlam doku-lardan yapılması öngörülür (1,4,5,7). Ola yımızı oluşturan kedide de akciğerlerde metastazın bulunmayışı ve hayvanın ileri yaşına rağ-men, genel durumunun iyi olması, bacağın aputasyonu ile başarılı sonuç ahnmasını sağlamıştır.

ilgili literatürlerde (i ,2,3, 10) yer alan kondrosarkom'a özgü radyografik bulguların pek çoğu olayımızda da tesbit edilmiştir. Bunlar: Tümörün tibia'nın proksimalinden başlıyara!; tibia ve fi-bula'nın bir kısmını tahrip edip çevredeki yumuşak dokulara geniş bir şekilde yayılması, düzensiz ve yer yer radyoopak odakların

(4)

bulun-Du!;"n A,lanlıey - Cem"letl in Kökiiu,lu

ması, tibiadaki Iczyonlu saha ik ~ağ!am kalahilc:, kısım arasında belirgin bir hattın saptaııam;mıasıdır.

Tümörün 850 gr. ağırlığa varan büyüklüğü ile kesit yuzunun makroskopik görünümü ve tümörden yapılan pn~paratlarda sapta-dığ:m'z füziform, yuvarlak, dörtgen şeklindeki anaplastik hücrelerin yanısıra, iyi ~ekiııenmiy('n kıkıre!;ık dokusu \'C tümör hücrelerinin

kom~u bağ dokusu demeı1cri arasında da çoğ;\lma gösıermeleri kon-drosarkonı'un bilinen bulgularım (9, i I) kanıtlamaktadır. Ancak, bazı kondrosarkomlarda görülebildiği bildirilen (i i) kalsif'ikasyona ait ajanlar olayımızda görülmemi~tir.

Literatüi"

ı .

Archibald, T. (1973): Chimrgie Calıine. Ed. Vigut FrtTCs, Paris. pp 1036-1059.

2. Brodey, R., McGrath, J., Reynolds, H. (i 959): ACıinical

and Radiological Studj' oiCanine Bone Keoplasm .

.J.

Am. Vet. Med. Ass. 134,.pp. 53-71.

3. CarIson, W.D. (1970): Radiologie Veterinaire. Lib. Maloine S.A. Ed. deuxieme Ed. Paris. pp. 446-473.

4. Catcott, E.J. (1964): Feline Medicine and Surgel)'. Am. Vet. Pub. Ine. İllinois. U.S.A. pp. 470-483.

5. Christoph, H.J. (i 966): Preeis de dinique Canine. Ed. Vigot Freres, Paris. 489.

6. Ertürk, E., Tanzer, F., Bulucu, M. (1971): Patolojik Anatomi Kürsüsünde 1964--i970 yıllan arasında inrelenen köpek ve kedi tümör-leri A.Ü. Vet. Fak. Derg., 18, 3 4, pp. 383386.

7 . Jones, W.R. (1969): Kırıklar ve Mafsal Yaralanmaları. (Çeviren: Çakırgil. C.S.), eilt: Il, A.D. Tıp Fak. Yay., Sayı: 217, 1174.

8. Pamukçu, A.M. (1954): 16 sene zaıjinda Ankara'da kedilerde

rastlanan tümör vak'alanna toplu bir bakış. A.D.Vet. Fak. Derg.,

1--2, pp. 1-19.

9. Runnells, R.A., Monlux, W.S., Monlux, A.W. (1967):

Prin-eiples oi Veteriııaıy PatllOlo/!,}.The lowa State Urıi. Press. Ames. Iowa, U.S.i\. pp. 346-348.

iO. Sevestre, J. (ı 960): Contribııtion

a

!'itude Anatomique, Radiolo-giqııe et Clinique des tumew's osseuses malignes du clıien. İmp. "Manus-erit" iO, Rue Paul-Bert, Alfart. pp. 25 38.

II . Smith, H.A. Jones, T.C. (i 968): Veteriilm}' Patholog}'-Lea and Febiger Phi1adelphia,

ı

81, 269--274.

(5)

Rir Kedide Ra,ıl"nan Kondrosarkom Ola"ı 367

Re,im ı.Kedinin operasyondan önce genel görünüşü. Oklar Tümöral bölgeyi belirlemek-tedir.

Fig. I. Vue general

uc

la chaııe, avanıl'operalİon. Les flcches indiquenıla region tumeurale.

Re,im 2. Tümöral oluşumun, ampuıasyon!a alındıktan sonraki görünüşü. Fig. 2. Vue la formation neoplasiquc, apres avoir enlevce par I'amputaıion.

(6)

368 Doğan Aslanbey. Cemalettin Köküıısı"

Re,im. 3. Olayımızın radyografik görünümü Fig. 3. Vuc radiographiqııc dc nolrc cas.

Resim. 1. Tümörün makroskopik görünümü Fig. 4. Vuc macroscopiqııc de la tumclll'

(7)

Bir Kedide R";ı.l,,ııaıı Koıı,lrosarkom Olayı 3(,9

Resim. 5. Kondros"rkoın'un histolojik görünümü. H.E.x 200. Fig. 5. Vue histologique de chonrosarcome. H.E.x 200.

Şekil

Fig. I. Vue general uc la chaııe, avanıl'operalİon. Les flcches indiquenıla region tumeurale.

Referanslar

Benzer Belgeler

Müslim'in (828-889) kısmen Gayangos tarafından tercüme edilmiş olan &#34;Kitâbu's-Siyâse ve'l-lmâme&#34; adlı eseri de araştırdığımız eserlerden biridir. Yine önemli

Bu noktadan hareketle, bu araştırmada üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi konusunda verilen bir eğitim programının öğretmenlerin bilgi düzeyine etkisi ile uygulanan

Trakya sınırı’nın ve Boğazlar Bölgesi’nin her iki yakasının askerden arındırılması düzenlemesi de Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın hükümleri gereği

Nitekim bu yüzden yukar›da da ifade edildiği üzere bu dönemde Balkanlardan gelecek Türk göçmenler için serbest göçmen olma, diğer bir ifadeyle iskân hakk› talep

sake, Lactobacillus curvatus ve Staphylococcus xylosus suş kombinasyonları kullanılarak yapılan sucuk üretiminde renk, tekstür ve.. duyusal özellikler üzerinde tüketici damak

DE- D’lerde silyumlu (Şekil 4B SL), silyumsuz (Şekil 4B SLZ) ve bazal hücreler olmak üzere üç tip hücre ayırt edildi. DE-D’lerdeki tek tip silyumsuz hücrelerin yağ ve

Because the outline of the guttural pouches were presented more clearly in T1-weighted images, delineation of the anatomy of the auditory tube and its associated structures

In light microscopic investigation, pecten was consisted of large number of capillaries and pigment cells (melanocytes) and the basal edge of pecten lined from the ventral part of

a: valvula semilunaris intermedia, b: valvula semilunaris dextra, c: valvula semilunaris sinistra, d: cuspis septalis, e: musculus papillaris magnus, f: musculus papillaris

Büyümenin çeşitli dönemlerinde canlı ağırlık ve vücut ölçülerinin normal pasif transfer grubunda genellikle diğer gruplardan biraz daha yüksek bulunması

spermatological properties of mirror carp (Cyprinus carpio L. 1758) semen and evaluation of short-term preservation using different extenders.. Bozkurt Y, Secer S, Bukan N, Akcay

Summary: The objective of this research was to determine the presence of equine herpesvirus types 1 (EHV-1) and 4 (EHV- 4) antibodies in local horses from five provinces in the

Summary: In order to investigate the producer &amp; production characteristics and disease control applications at Turkish dairy herds, an interview survey was carried out in

Etin renk özelliklerinden olan parlaklık, kırmızılık ve sarılık (L * , a * , b * ) dişilerde yüksek, damlama kaybı benzer, pişirme kaybı ise erkeklerde ve deneme

Araştırmada, veteriner intern öğrenciler genelinde günlük ortalama tüketimin kırmızı ette toplam 47 g, beyaz ette toplam 64 g, içme sütünde 135 ml, et mamullerinde toplam 34

Çalışmada inaktif ve aktif ovaryumlu düvelerde uygulama bitimi östrus görülme oranı (%) ve zamanı, uygulama bitimi gebe kalma aralığı (gün), üç tohumlama sonunda gebe

Musculus pterygoideus medialis’in lateral parçasının ise lamina perpendicularis’in caudal’inde şekillenen lateral kemik yaprağın rostral ucunun ventral

The case of young German shepherd dog presented in this case has been diagnosed to have bilateral congenital severe hydronephrosis and hydroureter associated with

iliaca interna'dan çıktıktan sonra rectum'un lateral'inden ventral yönde vagina'nın yan duvarına ulaştığı ve vagina'nın yan duvarı boyunca caudal'e doğru plexus

Özet: Stafilokokal gıda zehirlenmeleri başta Staphylococcus aureus olmak üzere enterotoksijenik stafilokoklar tarafından gı- dalarda oluşturulan enterotoksinlerin alınması

Olgu 2: İki yaşlı erkek Kangal ırkı köpeğin spatiu11l intermandibulare bölgesinden alınan 8.0 x 7.0 x 4.0 cm ölçülerinde 155 g ağırlığındaki biyopsi materyaliydi.

Dilmen, Sabri: Ilayvan Besleme Alanında Yeni Görüşler.. JVew Trends in Animal Nutrition, J'leue Aspekte in

tolojik olarak yapılan bu çalışmanın, sık sık duyulan süt azalması.. probleminin bir nedenini sapt~mak bakımından faydalı