• Sonuç bulunamadı

Ahmet Rasim

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ahmet Rasim"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

B ir dönemin , ç e ş i t l i t ü r le r d e , enfçok y a z ı yazan , a y a k lı a n sik ­ lo p e d i s i Ahmet B a sir Beydir . 0 , h ikaye , ş i i r , b e s t e , t a r ih , f ı k r a , mizah , araştırm a , seyahat , gramer g i b i s a y ı l a r ı k a b a rık ala n larc a

a d ın ı bırak a n b i r k ü ltü r adamamızdı» . /

Bu ünlü g a z e t e c i ve t a r i h ç i , 1867 y ıl ı n d a , (S a r ıg ü z e l) de doğmuş-jft?r. 9 y şm d a Darüşşafakaya girm iş , 17 yaşında diplom a

almışJt*--Y azı h ayatına ö ğ r e n c il il jy ıi l a r ın d a başlayan Ahmet Bas i m,

j trf'rte' (C ed id ey i h a v a d is) ve (Tercüm-n^tl Hakik: t ) g ib i , e s k ile r in d e n tutunuz da (İkdam ), (Sabah), (Tarik), (Saadet),(Lalum t.), (¡Tasviri Efkar),(hak) g i b i i s t i b d a t ve m eşru tiy et dönem lerinin tüm g a z e t e le r in d e , cum huriyetin ila n ın d a n soı la

da btyük g a z e t e le r im iz in çogundaher tü r d e n o i* » doyurucu, ve ö z lü y a z ı l a -r ı n ı y a y ın la m ış tı-r .

4

.•ua, arasa» & /•' hmet H; .sim’*r'dı * 1 de b i r dev t a r ih ç i o l j . t i * Orta okula İH : l d ı , ı n i l , bana üç t ü r ' n »

. 3 ■ n l - r , i l ! : < m -t y d olu.

_ — •

İfc s ü 1 t ,1: r ı } , İ k i n c i s i ?• f i l : h e l i s i n (ü u ;u kl ■ Tr r .t)i üçiLncüaü i iı u t ir sim* İn 4 c i l t l i k (OsmanlI ?ı r t h i) id i .

(Oemaulı taariM ) n s i m l i olduğu i ç i n , b n r daha ç e k ic i g e lir d i • .. .le di t l t B irer b i l : hm i: s i g ı >i i d i . 'ta

t r i h k t b ııım o dönene göre a de d i l l e y a z ı l ı ş ı , m İ ı l ı r m d k i ;.kı~

gx Okuş o l XI U y I I-' !Ü3. P ' VgloiuL .

meı i s i âı bu k it a b ı , ^ i r »— '~*T~ n , konul ı boğl. n t ı l a r ı n ı m glayan d ip n o t l n V.e9 gfif ı«ıîıi ı3i akvç ın t r ih ş e v k in i g ü ç le n d ir ic i n i t e l i k t- ç ı: du, *

(2)

ö yle s rıyorum k i - i l e r i itse tarih metodu bulusı® s a 15110- bizden önceki kuşağa ve b iz im kuşağım ıza t a r h s e v g is i ve zevki verm iş olan e s e r le r a rı s ı , da Ahmet K asın i l e Ahmet P .e fik 'in k i t a p la r ı b a şta g e lir e l e r • Lunl-. r t r i h i o l y l . r ı y n a ıt irken , zaman zemin ş i i r i eş t i m i ş - l - .r d i r . Her i k i s i n k i t a p l a r ı bugün b il e f a z l se d e leştiım ey o gerek duyulma '.an zevkle olan: b ile c e k y a r a r l ı ta rih k i t a p l a r ı d ı r .

z z rc î TABİM HOCAMIZ

L ised e ik en z n c i b ir t a r i h hocamız vard ı : S a it Bey • • Yüzü sim siyah fa k a t y ü re ğ i i l e io stlu ğu süt beyaz o l m bu S a i t Beyin hay­ r e t ıç ,; n d ıran yönü b i r h f ı z a m k in m s a lıi; olu \ i d i • Oku ık 1 er - n ın tümünü a i l ime z biçimde b e lle ğ in e ç i v i l a a i ş t i •

D avran ışların d a İsta n b u l b e y e fe n d iliğ in in k i b a r lı ğ ın ı sürdüren bu S a it Bey İsta n b u l Edcbiy t F ak ü ltesin in S a rih bilümünd okurken Ahmet E e fik A ltın y ’ ın, her y ı l b i r i n c i l i ğ i kazonn d e ğ e r li b ir ö ğ re n cisi id i . Ahmet K a s is lin ûe çok s - v d iy i b ir Osmanlı t a r ih i uzm n ı i i . İ ş t e b en i/

•ü s t a d ı— Ahmet Haşin Beye bı S it, B y göt r v .

Alime t 1 sime g i iş im iz in nedeni , onul b iyoyre-fi alan ın d a da e rişilm e z b i r b ilg in o lu undandı* (Adana Alim ve Ş a i r l e r i ) üzerinde başladığım b ir a ra ştıim a n ın k a y n a k la rı iç in , b a sı b i l g i l e r toplamak

jLıacı: l a biz^Ahmet Kesim Beyin huzurun ç ık m ıştık .

Od s ona g ir d iğ im iz d e Ahmet it sim » önündeki kuçik t; bure ü c t ’ nd k i k d e h in i b i r k a t a r a i t t i i ç ö llü ğ ü n ü n üstünden b iz e h a k t i • H er i k i m i z , e l i n i öp i, k r ş ıs r m o tu rü v k . Z iy a r e t n e d e n in i hocan S i Bey , u s t u r , ; -l u b ir i -l i .. açı. l a d ı . Türk debiyat Sarihind e e ş s i z bir (>bced Ş a i r i ) o l r a k b i l inen (Adanalı Surur: ) i l e b ir zamanlar ¿at; nb 1 k ü ltü r hay - t ın ın ünlü sim aların d an ölen (Adan l ı H ayret Hoca) ya d a ir b i l g i l e r üzerinde ç a l ı ş : yordum ,

Ahmet fttsita , san k i bu konular çok önceden k e n d is 'r e sorulmuş ve ön ar, ş tır m a la r yaparak h z ır l;m n ış g i d , ar dar da h y l i uzun b i l g i l e r v e rd i • B i r nsilcLopedinin okunat s a h i f e l e r i n i d in liy o r gibiydim .

(3)

'UT: ÜTÎIr Ur * ÎT J T Ht LCÎITÎ Konu , 0 g a rip huy İ ı t, (Şmâr b i r fo to rc .fin in n 1 r s k ş ö y lı : k a r ş ı l ömürleri, b iyonca f / d iğ e r i çelm?eein ±a k i on m fo ı / m aaşlı b ir o? «» ç ık a r t ; n 1 i ı . ¿Airi h ediye e .mc , tı.. • . Ü l i r i € l o r l e r k i t b îr

ski Ü n iversited e Par çp ve rppçe d i l i r i okutmuş ol?n teıyret f i m ) yr| e ld i * Ahmet Kesim*e Hayret Efendinin

*• :o ıl un b i l ; : i • fu.•• . . biri t ai ¿ii-k v e rd i J

r l h i i l Uf ı >: - t.iiş ilci IfCİçi v a r d ır ki , ■j‘ J- j- ' - ı ; ı -- • i-' ■, ' 3'iu;.ı ıı. f ıkfUrddjünüon J İı d a r d ı ® b i r i (h ry re t .i. "endi) d ir işınanlı jm v h ay re t e i r • D ikeri t m iitevasi ;en ,k it p aşkım ı cinnete varacak derecede z ırv e sin o

£ i. D: ki cüph neyi m ili e t i a»

e tin y p m ıyaosgl d r hizm eti tok başın; başccrmış- .1 bi <k -a ol-i f o t o ğ r a f ı» •< r. uirtm; < rıştır • it lob g r c f ı n ı i. ır .l r , g iz e l 9 1 m ç ı t ı n ı görümce y ı r t ı p ; .mış • i r dalı ua fo*eogr? f çek t ilmemiş .

1 s i ı . 0 e y # ma I )iy fitim iz ın bu. i k i iinlüsün e d a ir h .-y li hikayo 1 r .1 t i • D irbi indtm y n e z e li i d r i o lan bu k i m i l e r i n • . x i ü i z- v l l -.ii.lv ik .

İ li PİKİ U Jl

b a o r d r ı im ci k: o i Bej , b irle k z g ittim • h a s t a lı, 1 G ir bu i-, .1 • a r i h ç i l i v i * i'ık r c ı l ı g ı , boa t e c i l i i ve e it ştırm? c ı l ı g r

i l e klÜtürünüzün hei’ d a im d e k i y e te n e k li çelişme; 1 r i y l tamın n .'limet

, N Ü khasınınd» ( gabey) i o o fm s iı (Ruşer . g ib i* A’ k i l i vı Onun k i ş i l i ğ i ve f ı k r a l a r ı i l e i l i l i o l ıt ık , At ’türkün geçen#b ir i k i sohbe k Intt i liyorum • B in le r

i' b iliy im ) dan i d in l i m i ş t i r • Du. ur v ş r d Ümydm , b ili n d i ;;! rk *ü y m..Metile ..en te n m iş olan b i r yaz x d ı* S o n ra la rı i i l l e t v e - 1I1U rb a şk fn lip i C.nel S e k r e t e il i g i görevinde bulunarcic Atatürkün

(4)

Uttaydın* m güç3 ı.-.niy nında güçlü b e lle ğ i v a rd ı • ito e k lili, in ­ de zevkle d in le d iğ in iz a ı ı l a n a ra sın d a Ahmet K.s:im*jLn adı şö y le b i r o la y ­ da ge t i ;

At tü rk , tanınmış edebiyat ve f i k i r adam ları sırasında k a le m le ri i l hizmet etmiş o l n lr .r ı Parlamentoya kazandırmak konusunu so fra sın d a aarıan zt nun d ile g e t ir ' im iş . Ni tekim d e ğ işik t a r ih le r d e Abdullah Kumit- l e r , Hüseyin îushmilor , Yahy Kem aller , Yeknp Ka r i l e r , Fuat K ö p rü lü le r,

brahim uecm iler , C e la l S i h i r ’ l e r , F a z ıl i m etler , A li N ih a tla r , ib~ rahim Al a t t i n l e r ve daha n ic e l r ln in mjl le t v e k i l l i k l e r i bu düşüncenin uyrul kî İ n m e komili s ı i l e gerçekler t i r i l . ıiş t i r . .ir gece sfifra d a , m i l l e t v e k i l l i ı i n e g ö s te rile c e k odcylur arasın d a Ahmet Rr-sit- b eyin de bulunması görüş ülüyork. m b i r p r t i y e t k i l i s i A tatürk*« t

- Paçam, demi • Ahmet Kaslı bey , bu y a şta n sonra , M eclise g ir ip e ne g ib i b ir hizm etti bulunacak l

A tatürk k ş ia r ım ı ç a ta ra k şu k r ş ı l ı g ı verm iş î

- Ahmet Rasiıa bey M eclise y e n ib ir hizmet iç in d e ğ il , kalem i i l e m ille t in e y ı 13 r c hizmet et t ip i iç in g ir e c e k tir . .

AK MİT RASt ii YE İÇKİ

İ h e t Rasir ad ı onun y aş imi sü re s in c e , in san ın h a t ı r ı n , hemen ( iç k ) y i e c i r l r d i 33u alanda eyzen Toy; ik b ir inci g e lir s e , Ahmet k s i n de ik in c i s- y ı l ; . b i l i r d i • Ihçok i ç k i içm iş k iş ile r d e n d i • ık r a

-1 a r ın ı n ço unu meyle n e l er d e ye zm ş t ı r • Ş e r k li <trı nn ka İp ç e r p m t ı s i y i b e z i d ir d i ' i ahengini meyiıan«1 . de y- r e t m iş t ir • 'iürkiyede b ir z manlar i ç k i y; s a ğ ı uy u le n m ıştı • 'una ke ş ı ç ık a n la r ın b çında Ahmet Rasim Bey v a rd ı • Bu a r da Ahmet Ras in* in iç k iy e tutkunluğu y a k ıştırm a b i r f ık r a i l e a n l a t ı l ı r d ı • Güya , YeşijUy i ensupl r ı birgün iç k in iı zararın *

d a ir t e r t i p l e d i k l e r i kam erana Ahme de davet e tm iş le r « Üst? (tıs ıra d a k i b â r iıkem leye o tu tülmüş . Ünlü iç k i düşmanlarından olan p ro fe sö r Dr* l-ız h rr Osobe n İç k in tı z a r a r la r ın ı sayıp döktük t n s o r a

(5)

- Şurada b ir kova su , b ir kova r a k ı o ls a , b ir e çek g e ls e , h a n g is in i iç e r ? D in le y ic ile rd e n b ir i k i s i s

- i'a b ii suyu içer iç m iş le r • ¿r zh. r Osr, n key i l i k y u f l i sorusuna devam etmiş s

- Neden iç e r ? ön sıra d a o uran Ahmet It sim daynamamış İ I a * a r Osm n ın sorusun; şu k a r ş ı l ı ğ ı y a p ış ı r s a ş *

- Kî; k l i t;î ad o-' içer • •

P ro fe sö r Mazhar Osman i l o hrnet kaoi dL '; a d la r ı oc-lki b i r i ık r e — ye. t t l ı l ı k verm . i ç i n k r ı ş t ı r ı l m ş t ı r * Yoke in li n , b i k i ünlü k i ş i b e lk i de b öyle b i r to pli n tıd a h iç de karşılaşssv rai ş i a r d ı r .

B BA-O'm-TOEUli

Yakın, y ı l l a r a k ad ar baba i l e ogulun * h ele de do i l e toruraaı b ir b ir le r in in k r ş ıs m d a s ig a r a i ç t i k l e r i t 'di n d e ğ ile . h ly le b ir h arek et en büyük B ayağısızlık s a y ılır d ı. • Oysa Ahmet Kasim , hen o İv , hem torunu i l e m usiki to p la n tıla rın d a kadeh tokuştu ran n a d ir k iş ile r d e n d i . j.u(fiia*lnrı Bey)de kızından n torunu nlü b estek arım ız (Osman Nihat Akın) da hmaeu kasim in n esU n d m gelen ve

iç i:- ytü'i <Vi‘ ■ 1 ulamı ö l m K i ş i l e r d i r •

jid h g R .S 3 M* % M 2 P 7.

Üst t Ahms ' lü.sim , 21 y it t i 1932 gUnü Htybeliadm’ da öldü . Or da gömüldü* ; oha s o n r a la r ı zfmen saman Hal k e v l erinde a n ı s ı ra g ü n le r

i l d i , ürer 1er düzenlendi • Sarihim ize , tim iz e ,b a sın ım ız a

ve m sik im ize b ö y lo sire hizmet eden biı* k i ş i y i s a y g ı ü e onmak u lu su iizun İç., i r t ü i r l i k n i t e l i k l e r i i r . Jm , scaı y ı l l a r d a A»*- «1» » ö y le ­

sin e unutuldu k b asın ım ız a b i l c, onun aıezu ın m nerede olduğuna d a ir t a r t ış m a la r v e i l e r i sü rü len tahm ini ı ç: rp*tı 0 ttR da gö st e riy o r k i ,

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Cultured rat aortic smooth muscle cells were preincubated with isosteviol, then stimulated with angiotensin II, after which [3H]thymidine incorporation and endothelin-1 secretion

The objective of this proposal study is to investigate the molecular pharmacologic effect of the traditional chinese Bu-Yi medicine on protecting and repairing of

Düşünce tarihinde estetik bir değer olan güzelliğin metafizik alandaki yansı- masında iki temel görüş vardır. Bunlardan birincisi, Tanrı’nın güzelliğinden, varlık

In this study, which deals with the problem ofevil which is the most important problem of the history of thought, we have mutually evaluated the thoughts of Plantinga and

藥學科技報告 主題:心臟 B303097035 藥三 黃亭婷

This cross–sectional Descriptive study aimed to study motivation affecting the continuous quality improvement for service enhancement of registered nurses in Fort

The Hyderabad request read : “ In view of the officially proclaimed intention of India, as announced by its Prime Minister, to invade Hyderabad, and in view

Çalışmada, biyoaktif cam içerikli rezin modifiye cam iyonomer simanın florid salınım değeri, antibakteriyel özelliği ve 12 aylık klinik başarısının geleneksel cam iyonomer