Atatürk'ün şarkıcısı:Ferit Tan, 12 yıl musiki heyetinde yer aldı

15  Download (2)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bugünkü

RADYOLAR

Atatürk’ün ölüm yıldönümü

nedeniyle Türkiye radyoları

ortak yayın yapacak

TU T 1 — 2

O r t n K Y ( i y i n

05.00— A çılış program ve kısa haberler, 05.05— Rumeli ve ser­ hat türküleri, 06.00— Köye ha­ berler, 06.10— Saz soloları, 06.30— Günaydın, 07.30— H a ­ berler, 07.40— H a lk sazlarından ezgiler, 08.00— A ta tü rk’ün sev­ diği şaçkılar, 08.25— A tatürk’­ ten, 0 8 .5 0 — A n ıt k a b ir ’den naklen yayın, 09.15— Yurttan sesler, 09.40— Atatürk'ten Türk gençliğine, 10.00— Kısa haber­ ler, 10.05— Rumeli türküleri, 10.30— Atatürk ve gençlik, 11.00— Kısa haberler, 11.05— A t a t ü r k ’ün sevdiği şarkılar, 1 1 .3 0 — B izd e n A t a t ü r k ’e, 12.00— Klasik koro, 1 2 . 2 5 - A tatürk’ün ardından, 12.55— Radyo programları, 13.00— H a ­ berler, 13.15— Saz eserleri, 13.30— Bağlam a takım ından oyun havaları, 14.00— Atatürk yolu, 14.20— T ü rk sanat m üzi­ ği, özel programı, 14.45— Halk çalgılarından ezgiler, 15.00— K ı­ sa haberler, 15.05— Atatürk için, 15.45— Ankara radyosu çoksesli korosu, 16.00— Kısa haberler, 16.05— Yurttan sesler, 16.35— Şiirlerle Atatürk, 17.00— Klasik koro, 17.30— T ü rk halk müziği toplu programı, 18.00— Şa rk ı­ lar ve saz soloları, 18.30— T ürk halk müziği özel programı, 19.00— Haberler, 1 9 . 3 0 - K a ­ dınlar topluluğu, 20.00— Yurt­ tan sesler, 20.30— Klasik koro, 21.00— K ısa haberler, 21.05— Türk bestecilerinden, 22.00— Er­ kekler topluluğundan türküler, 22.30— Atatürk’ün sevdiği şar­

kı ve türküler, 23.00— Haberler, 2 3 . 1 5 - Türküler, 2 3 . 3 5 - E r ­ kekler topluluğu, 24.00— Kısa haberler, 00.05— Senfonik m ü­ zik, 00.55— G ü n ü n haberlerin­ den özetler, 01.00— Program ve kapanış, 01.05-05.00— Gece

ya­

yım .

_________________________

T R T — 3

07.00— A çılış ve program, 07.02— Sabah konseri, 07.30— T R T -1 ile ortak yayın, 12.00— Haberler, 12.12— Çeşitli sololar, 13.00— Konser saati, 14.30— H a fif müzik, 15.00— T ü rk halk müziği toplu programı, 15.30— A ta t ü rk ’ün sevdiği şarkılar, 16.00— Çoksesliliğin gelişimi, 17.00— Haberler, 17.12— H a ­ fif müzik, 17.30— Atatürk ve çoksesli sanat müziği, 19.00— Haberler, 19.12— H a fif müzik, 19.30— K la sik koro, 20.00— A kşam konseri, 21.00— T ürk halk müziği toplu programı, 21.30— Kü ç ü k konser, 22.00— Haberler, 22.12— Senfonik m ü­ zik, 23.00— D ü n y a radyoların­ d an m ü zik festivallerinden, 24.00— Gece konseri, 01.00— Program ve kapanış. N O T L A R : 1- T R T — 2 postası 07.00 ’de başlayacak, 07.30’da T R T — 1 ortak yayına katılacak ve bu yayını 01.00 ’e kadar sür­ dürecektir. 2- T R T — 3 postası 07.00’de başlayacak, 07.30’da T R T — 1 ortak yaym a katılacak,

12

.

00

’de bu yayından ayrılıp, 01.00'e kadar özel kalıbı uygu­ layacaktır. 3- V an ve H akk âri radyoları T R T — 1 ortak yayını­ na 05.00’te katılacak ve yayın­ larına ara vermeden 01.00’e kadar bu yayını sürdürecektir.

O Ferit Tan, 12 yıl

"Atatürk'ün Sevdiği

şarkılar"

program ında yer

alan eserlerin

seçimini yapan Tan,

Ata ile 20 yaşında

tanıştığını söylüyor

Y I L L A R C A A tatürk’ün

sevdiği şarkıları onun huzu­ runda seslendiren Ferit Tan, “M us­

tafa Kemal kadar musikiye ve sa­ nata önem veren devlet adamı çok az bulunur” diyor.

Atatürk’ün müzik zevkini en ya­ kından tanıyan kişilerin başında yer alan Tan, bu gece ekranda Devlet

Klasik Türk Müziği Korosu’nun

seslendireceği eserlerin seçimini de yaptı.

20 yaşındayken Atatürk ile ta­ nışan ve 12 yıl birlikte olan Ferit Tan, bugün 75 yaşında. Ancak 55 yıl önce Atatürk ile tanışmasın! da­ ha dün gibi anımsıyor.

ŞAKACI ÖNDER

Hastalanana kadar Atatürk’ün yanında olup, onun sevdiği şarkı­ ları söyleyen Ferit T a n ’ın ulu ön­ der ile ilgili çok sayıda anısı var...

“ 12 yılın anısını birkaç satıra sığ­ dırmak güç” diyen Tan, aklında ka­

lan ve kendisini etkileyen Atatürk’ ün şakacılığı ve hoşgörüsü ile ilgili bir anısını şöyle anlatıyor:

“ İran Hariciye Nazın Türkiye ye gelmişti. Celâl Bayar’ın evinde bir toplantı yapıldı. Tabii biz de müzik ziyafeti Verdik. Toplantı sı­ rasında Atatürk bana ‘Udi Şevki ve

İzzettin Paşa’yı al, Marm ara Köş- kü’ne gidin. Ben de geliyorum’ de­

di. Biz üçümüz gittik. Paşanın gel­ mesi gecikti. Bu arada bize viski ik­ ram ettiler. Ben biraz fazla kaçır­ mışım ki, sarhoş oldum. Üstelik Atatürk’ün koltuğunda oturuyor- muşum. Kendisi gelip benim yanı­ ma oturdu. Bir süre sonra durumu farkedip hemen kalkmak istedim,

h e ye tin d e ye r a ld ı

Atatürk’ün şarkıcısı...

Atatürk’ün zeybek oynarken

ve hatıra olarak saklayan Tan

‘Oturmana bak, ayağa kalkacak ha­ lin yok senin’ dedi. Bari bir şarkı

söyleyeyim dedim, ona da izin ver­ medi ‘Sen sarhoşsun bu gece, ben

söylerim’ dedi. Onun bu hoşgörü

sünü hiçbir zaman unutamam.”

Atatürk’ün ölümünden sonra Devlet Operası Müdürlüğü yapan ve 1960 yılında da Devlet Operası O r­ kestrasına müdür olarak atanan Tan, bu arada Ankara Radyosu’n- da ses sanatçısı olarak da çalışmış.

10 yıl önce emekli olan Ferit Tan, şimdi anılan ile yaşıyor.

düşürdüğü altın cep saatini alan

, "manevi değeri büyük” diyor.

“Ah şu çekimler”

“Televizyonda çekimler

nedense çok kötü. Bana kalır­

sa bu görev çok baştan sav-

ma bir biçimde yapılıyor.

Sanatçıları ya cüce, ya da de­

forme izliyoruz.

Merak

ediyorum, yö­

neticiler bu çektikleri prog­

ramları izlemeden mi yayına

sokuyorlar...”

G ÜRKAN O K A N E R (Ankara)

D e v le t K l a s i k T ü rk M ü z iğ i

K o r o s u n u iz le y e c e ğ iz

Dr. Nevzad Atlığ yönetimindeki Devlet Klasik Türk Müziği

Korosu, bu geceki programını Atatürk’ün ölüm yıldönümü

nedeniyle O nun sevdiği şarkılara ayırdı.

O’nun sevdiği

besteler, TV’de

A Y D A bir kez ekrana gelen Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle bu geceki

programında yer alan şarkılarının tümünü Atatürk’ün sevdiği eser­ lerden oluşturdu.

Dr. Nevzad Atlığ’ın yöneteceği ve T ank Gürcan’ın sunacağı

programda yer alan repertuar yıllarca Atatürk’ün musiki heyetin­ de şarkı söyleyen Ferit T an ’ın bilgilerinden yararlanılarak seçilip hazırlandı.

ŞARKILARDAN BİR DEMET

Programda korodan ve solistlerden dinleyeceğimiz eserler şun­ lar:

Koro: “ Gözümde Daim Hayal-i Cana” , "H abıgâh-ı Yare G ir­

dim A rz İçin Ahvalim i” , “ Dil, Seni Sevmeyeni Sevmede Lezzet mi O lu r", Fatih Salgar: “ M ani Oluyor Halimi Takrire Hicabım” ,

İrfan Doğrusöz: “ Mestim Bu Gece, Sen de Bana Mest Olarak Gel” ,

Serap Mutlu Akbulut: “ Semt-i Dildare Bu Demler Güzerin Var mı S a b a h ", Koro: “ Ben Seni Sevdim Seveli Kaynayıp Coştum” V" “ Şahane Gözler Şahane” .

" V

Taha Toros Arşivi

Figure

Updating...

References

Related subjects :