01/04/2013 onay tarihli jeolojik raporda önlemli alan olarak ayrılmış olan yerlerin revize edilerek heyelan riskli alan dışına çıkartılması

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 43-81)

KOMİSYON RAPORLARI

Talep 1- 01/04/2013 onay tarihli jeolojik raporda önlemli alan olarak ayrılmış olan yerlerin revize edilerek heyelan riskli alan dışına çıkartılması

SONUÇ 1- Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün bölgeye ilişkin ilgi (c), ilgi (d), ilgi (f), ilgi (g) ve ilgi (ı) yazıları bütünlük içerisinde ele alındığında, 01/04/2013 onay tarihli etütlerin aksine bölgeyi topyekün bir bütün olarak ele alan ve bu bütünlük çerçevesinde değerlendiren Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün görüşüne göre hareket edilmesi ve ilgi (ı) yazıda belirtilen çalışmanın sonuçlandırılmasından sonra, bu çalışmadan çıkacak sonuçlara göre konunun yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 03/06/2011 tasdik tarihli nazım imar planının plan notlarının “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler” başlığı altındaki 1.1.2. maddesinde yer alan;

“1.1.2. Yerleşime uygunluk sınırları, 1/5000 ölçek hassasiyetinde gösterilmiş olup, ilgili kurum tarafından onaylanmış ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüt raporu doğrultusunda 1/1000 ölçekli planda kesinlik kazanacaktır. Yapılaşmaya Uygun Olmayan Alanlar Olarak gösterilen alanda “Önlem Alınmadan Yapılaşmaya İzin Verilmeyecek Alanlar” (ÖA, ÖA1, ÖA2) çıkması durumunda planlama alanının tamamında 1/5000 ölçekli plan revizyonu yapılmadan, sınırlı alanlar bazında (parsel bazında) plan değişikliği yapılamaz.” hükmü göz önüne alındığında, plan bölgesinin tamamında plan revizyonu yapılmadan kısmi alanda plan revizyonu yapılamaz.

Talep 2- 01/04/2013 onay tarihli raporda yer alan önlemlere uyulması için 1/5000 ölçekli plan notlarının 17. maddesinin;

“Heyelan açısından riskli alan sınırları dışında kalan alanlarda bu planın onayından önce inşaat ruhsatı olan parsellerde 4708 sayılı kanunun hükümlerine ve 01/04/2013 tarihinde Bakanlıkça onaylanan etüd raporundaki hususlara uyulması kaydıyla tadilat ruhsatı ve ruhsat yenileme işlemleri ruhsat aldıkları tarihteki plan hükümlerine göre yürütülür” şeklinde revize edilmesi.

SONUÇ 2- 1/5000 ölçekli nazım imar planının plan notlarının 17. Maddesi, 03/06/2011 tasdik tarihli nazım imar planına yapılan itirazlar kapsamında alınan 14/02/2012 tarihli ve 230 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile söz konusu plana eklenmiş olup, Plan notlarının 17. Maddesinin değiştirilmesiyle ilgili talep, 14/02/2012 tarihli ve 230 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararına aykırıdır.

Talep 3- Plan notlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler başlığı altındaki 1.1.3. maddesinin iptal edilmesi.

SONUÇ 3- 03/06/2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Pınartepe Nazım İmar Planının, “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler” başlığı altındaki 1.1.3. maddesinde;

“1.1.3. Planlama alanında bu planın getirdiği yapılanma şartlarına aykırı olan mevcut 1/1000 ölçekli imar planı yapılanma şartlarına göre hiçbir şekilde uygulama yapılamaz ve inşaat ruhsatı verilemez” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu plan notu, gerek 3194 sayılı İmar Kanununun 5. Maddesinde yer alan ve nazım imar planı ile uygulama imar planının hiyerarşik ilişkisini ortaya koyan kanun hükmü, gerekse bölgenin riskli zemin yapısı ile 03/06/2011 tasdik tarihli nazım imar planından önce yürürlükte bulunan nazım ve uygulama imar planlarının bölgenin bu riskli yapısını göz önünde bulundurmaması hususları birlikte değerlendirilerek plana eklenmiştir. Bu hususlar göz önünde bulundurularak 03/06/2011 tasdik tarihli planda yer verilen söz konusu plan notunun iptali ile bölgedeki riskli zemin yapısı üzerinde gösterilen hassasiyetler ortadan kalkacak ve ilgili mevzuat gereği Başkanlığımızca hazırlanan 03/06/2011 tasdik tarihli nazım imar planına aykırı bir yerleşme dokusu ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, 03/06/2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Pınartepe Nazım İmar Planının, “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler”

başlığı altındaki 1.1.3. maddesinin iptal edilmesi talebi 03/06/2011 tasdik tarihli nazım imar planının bütünlüğüne ve 3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesine aykırıdır. ” Denilerek.

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı yazımız ekinde iletilmekte olup, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Büyükçekmece İlçesi, Pınartepe Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili olarak Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’nın 05.07.2013 gün 580380 sayılı talebi incelenmiş olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığından söz konusu alanla ilgili onaylanmış ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüd raporu ve raporla ilgili Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü’nün 28.05.2013 tarih 1072 sayılı görüş yazısının değerlendirilmesi sonucunda heyelan riski dışında kalan alanlarda 01.04.2013 tarihli ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüd raporunda belirtilen önlemlere uyulabilmesi için 1/5000 ölçekli plan notlarının 17. Maddesinin Büyükçekmece Belediye Başkanlığı talebi doğrultusunda revize edilmesi, 1.1.3.

nolu maddesinin ise “Planlama alanında bu planın getirdiği yapılanma şartlarına aykırı olan mevcut 1/1000 ölçekli imar planı şartlarına göre yeni inşaat ruhsatı düzenlenemez.” Şeklinde yeniden düzenlenmesi, bunun dışında kalan konularda meri 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

208 Tarih:

12.07.2013 Dosya No:

2013/1386 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mah., 465 ada 2 parselin bir kısmı ile 465 ada 1 parsel, 2437, 2895 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ. Plan tadilatı teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 10/06/2013 gün ve 2013-6887 sayılı yazısında;

“ İlgi: a)13.05.2013 tarih, 69909281.301.05-1131 sayılı Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı ve ekleri.

b)20.12.2012 tarih, 2011/1495-25973 sayılı Hukuk Müşavirliği yazısı ve eki İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin 28.09.2012 tarih, 2011/345E., 2012/1479 K. sayılı kararı.

c)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesinde, 08.08.2010 tt.li Gürpınar Nazım İmar Planına 465 ada 2 parsele ilişkin yapılan itiraz kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin İBB Meclisinin 13.12.2011 tarih, 2747 ve 17.05.2012 tarih, 999 sayılı kararları ile karara bağlanarak 18.06.2012 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği doğrultusunda hazırlandığı belirtilen 465 ada 2 parselin büyük bir kısmı ile 465 ada 1 parsel, 2437, 2895 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ. Plan tadilatı teklifi ve 06.05.2013 tarih, 63 sayılı Beylikdüzü Belediye Meclis kararı 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesi gereği ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiş mülkiyet bilgisini içeren herhangi bir belge iletilmemiş olup, Tapu Sorgulama Programında 28.05.2013 tarihinde yapılan incelemede, plan tadilatına konu Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 465 ada 2 parselin 18.315,08 m² yüzölçümünde şahıslar adına kayıtlı olduğu, 07.12.2005 tarihinde edinildiği görülmüştür.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU

Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 465 ada, 2 parsel 08.08.2010tt.’li 1/5000 ölçekli Beylikdüzü – Gürpınar Nazım İmar Planında; kısmen “K4 Konut Alanı”(yoğunluk 500 kişi/hektar) kısmen “Park Alanı”nda, kısmen “Dini Tesis Alanı”nda kalmakta iken, ilgilisince söz konusu plana askı süreci içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucu, 18.06.2012 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile alandaki Dini Tesis Alanı söz konusu parselin güneyindeyeniden düzenlenirken, konut alanı söz konusu parselin kuzeyinde düzenlenmiş olup, 465 ada 2 parselde ve yakın çevresindeki Park Alanı ise

“Ağaçlandırılacak Alan” olarak yeniden planlanmıştır.

Ancak ilgilisince 08.08.2010tt.’li 1/5000 ölçekli Beylikdüzü – Gürpınar Nazım İmar Planının 465 ada 2 parsel yönünden iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle İdaremiz aleyhine açılan davada, İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin 28.09.2012 tarih, 2011/345E., 2012/1479 K. sayılı “…planın dava konusu parsel yönünden iptaline…” ilişkin kararı ile söz konusu kararın temyiz edildiği hususu Hukuk Müşavirliğinin ilgi (b) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.

Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 465 ada, 2 parsel 09.06.2011 tt.li 1/1000 ölçekli Beylikdüzü – Gürpınar Uygulama İmar Planında; kısmen E:2.00 Hmax: 24.50 mt yapışlaşma koşullarında “Konut Alanı”

olarak, kısmen “Park Alanı”, kısmen de “Dini Tesis Alanı” olarak planlanmıştır.

Ancak 09.06.2011 tt.li 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Gürpınar Uygulama İmar Planının 465 ada 2 parsel yönünden iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davada ilgi (a) yazı eki İstanbul 1.

İdare Mahkemesinin 09.06.2011 tt.li 1/1000 ölçekli Uİ..Planının “…yürütmesinin durdurulmasına…”

ilişkin 31.05.2012 tarih, 2012/745 E. sayılı kararının bulunduğu görülmüştür.

İLÇE MECLİS KARARI

İlgi (a) yazı eki Beylikdüzü Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarih, 63 sayılı kararında;

“…KOMİSYON İNCELEMESİ: Adnan Kahveci Mahallesi 465 ada 2 parsel ve çevresi ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi dosyasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri (İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü TEİAŞ, İSKİ, Beylikdüzü Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü) bulunmaktadır.

İstanbul 1. İdare Mahkemesi kararları ve meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği incelenmiş olup, plan notlarına,

a) Ağaçlandırılacak alanlar parsel uhdesinde kalacak olup, bu alanların üzerine yapı yapılmayacak ve emsal hesabına dahil edilmeyecektir.

b) 1/5000 ölçekli plan paftasında bulunan ölçülerde (ağaçlandırılacak alan, Dini Tesis Alanı vs) hiçbir değişiklik yapılmayacak

c) Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamuya terk edilmeden uygulama yapılmayacaktır.

,maddelerinin ilave edilmesi koşulu ile uygun görülmektedir.

KOMİSYON KARARI:

Adnan Kahveci Mah.465 ada 2 parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat Teklifi Komisyonumuzca incelenmiş olup teklif plan notlarına;

a) Ağaçlandırılacak alanlar parsel uhdesinde kalacak olup, bu alanların üzerine yapı yapılmayacak ve emsal hesabına dahil edilmeyecektir.

b) 1/5000 ölçekli plan paftasında bulunan ölçülerde (ağaçlandırılacak alan, Dini Tesis Alanı vs) hiçbir değişiklik yapılmayacak

c) Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamuya terk edilmeden uygulama yapılmayacaktır.

,maddelerinin ilave edilmesi koşuluyla Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür.

KARAR: 29.04.2013 tarih ve 2013/10 sayılı İmar Komisyonu Raporu oya sunuldu. Komisyondan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi…” denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Beylikdüzü İlçesi Adnan Kahveci Mah.465 ada 2 parsel ile yakın çevresine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifine ilişkin ilgi (a) yazı ekinde Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, TEİAŞ, Beylikdüzü Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün görüşleri ile Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün kurum görüşlerinin bulunduğu görülmüştür.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 09.02.2013 tarih, 379-32481 sayılı yazısı ile;

“…Planlama alanı, imar planına esas 1/1000 Ölçekli ‘Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda; kısmen

‘UA-l-Çf (Çukurçeşme Formasyonuna ait birimler ile temsil edilen, Uygun Alanlar)’, kısmen de ‘UA-l&UA-2-Baf(Bakırköy Formasyonuna ait birimler ile temsil edilen, Uygun Alanlar)’ lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bu haritalara ait raporda da, söz konusu alanlarda karşılaşılabilecek problemlerle ilgili hususlar açıklanmış olup, planlama ve inşaat aşamalarında uyulması ve uygulanması gereken önlem ve öneriler belirtilmiştir. Sonuç olarak; ilgi yazı talebi plan değişikliği teklifi yukarıda ve raporda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiştir. Uygulama öncesinde yapılacak zemin etüt çalışmasının raporda belirtilen hususları da içerecek şekilde hazırlanması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, ilgi yazı eki 1/1000 Ölç.U.İ.Planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir…” denilmektedir.

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün 14.02.2013 tarih, İBB-29608-303 sayılı yazısı ile;

“…İlgi yazıda İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 465 ada, 2 sayılı parsel hakkındaki komisyon raporu ekte sunulmuştur.” denilmekte iken söz konusu ekte sunulan komisyon raporu ile; “…Söz konusu plan teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür…” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 11.03.2013 tarih, 257627-836 sayılı yazısı ile;

“…ULAŞIM KARARI: 18.06.2012 t.t'li 1/5000 ölçekli Tadilat Nazım İmar Planı doğrultusunda Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 465 ada, 2 parselin bir kısmında yer alan ‘Dini Tesis Alanı’nın, 465 ada, l parselin ‘Park Alanı’nda kalan kısmını da içerecek şekilde 465 ada, 2 parselin güneyinde düzenlenmesi; 465 ada, 2 parselin "Dini Tesis Alanı'nda kalan kısmının ise meri plan yapılanma koşullarında

"Konut Alanı"na alınması ve 465 ada, 2 parsel, 2895 parsel, 2437 parsel ile kadastral alanın "Park Alanı"nda kalan kısımlarının "Ağaçlandırılacak Alan" olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilat Teklifi; 13.12.2011 tarih ve 2747 sayı ile 17.05.2012 tarih ve 999 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kararları alındığı ve bu doğrultuda 1/5.000 ölçekli planının onaylandığı belirlenmiş olup söz konusu teklifin ulaşım sistemine etkisinin minimuma indirilmesi için;

 Mer'i plandaki imar yollarına gerekli terklerin bedelsiz yapılması,

 Mer'i plan yapılanma koşullarının aşılmaması,

 Teklife konu "Dini Tesis Alanı"nın cepheli olduğu yoldan min.5.00 m çekme mesafesi düzenlenmesi,

07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı ile karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, imar istikametlerine ilişkin ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren uygulanması gereken çekme mesafesi teklif alanın cephe aldığı 15.00 m ve üzerindeki imar yollarında minimum 5.00 m, teklif alanın cephe aldığı 15.00 m genişliğin altındaki imar yollarında minimum 3.00 m olacak şekilde belirlenmiş olup; gerekli düzenlemelerin bu doğrultuda yapılması (ekli bilgi paftası), Teklife konu fonksiyon alanlarının otopark alanı ihtiyacının "Dini Tesis Alanı" ve "Konut Alanı" fonksiyon alanları içerisinde İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda çözümlenmesi, 1/5000 ölçekli tadilat planındaki "Ağaçlandırılacak alanlar parsel uhdesinde kalacak olup, bu alanların üzerine yapı yapılmayacak ve emsal hesabına dahil edilmeyecektir." plan notunun ilave edilmesi gerekmektedir…” denilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğünün 06.03.2013 tarih, 112234 sayılı yazısı ile;

“…Bahse konu alanda fonksiyon ve tesis alan değişikliği öngören plan tadilatlarıyla ilgili İdaremizce herhangi bir sakınca görülmemiştir. Plan sahası dahilinde mevcut altyapı tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir. Yazımız ekinde gönderilen hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar planlarında imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır…” denilmektedir.

Beylikdüzü Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün 28.02.2013 tarih, 87231811/090/145 sayılı yazısı ile;

“…İlçemiz sınırları içerisinde İmar Planlarında Dini Tesis Alanı olarak ayrılan Gürpınar 465 Ada 2 nolu parselde yapılan plan değişikliği ile alakalı ilgi yazı ekinde gönderilen Mahkeme kararı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı incelenmiş olup, söz konusu Dini Tesis Alanı için yapılan plan tadilatı Müftülüğümüzce de uygun mütaala edilmektedir…” denilmektedir.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü 1.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün 15.02.2013 tarih, 82967881/754/152 sayılı yazısı ile; “… Söz konusu parsel üzerinden Genel Müdürlüğümüze ait 380/154kV’luk, Enerji İletim Hattı, Yer altı güç kablosu ve Trafo Merkezi bulunmamaktadır…”

denilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi incelendiğinde; teklifin mer’i 09.06.2011 tt.li 1/1000 ölçekli Beylikdüzü- Gürpınar III. Etap U.İ.Planı G21A-03A-2B rumuzlu paftası üzerine hazırlandığı, 465 ada 2 parselin bir kısmı ile 465 ada 1 parsel, 2437, 2895 parsellerin bir kısmının (meri planda park alanı olarak planlanan alanların) ve kadastral boşluğun plan onama sınırı içerisine alındığı, planlama alınının kuzeyinde “Dini Tesis Alanı” fonksiyonunun ve fonksiyon ayırım çizgisinin iptal edilerek, söz konusu alanda E:2.00 Hmax: 24.50 mt yapılaşma koşullarında “Konut Alanı” fonksiyonu ile kuzey doğu ve batı yönlerden 5’er metre yapı yaklaşma sınırı düzenlendiği (yaklaşık 2968 m²), planlama alanının güneyinde yaklaşık 675 m² lik konut alanı ile söz konusu alanın batısında bir kısım Park Alanının ve fonksiyon çizgisinin ve konut alanındaki yapı yaklaşma sınırının iptal edilerek, söz konusu alanda Dini Tesis Alanı fonksiyonunun düzenlendiği ( toplamda yaklaşık toplam 1700 m²) ve Dini Tesis Alanının doğu ve kuzeyinde bulunan konut alanlarından 5 er metre yapı yaklaşma sınırının düzenlendiği, ayrıca 465 ada 2 parselin batısındaki Park Alanı ile 465 ada 1 parsel, 2437, 2895 parsellerin bir kısmındaki Park Alanı fonksiyonunun iptal edilerek tamamının “Ağaçlandırılacak Alan” olarak düzenlendiği, plan notları olarak;

1- Plan onama sınırı, Beylikdüzü İlçesi, Adnan Kahveci Mahallesi, 465 ada, 2 parseli parselin batısında yer alan kadastral boşluğu ve 2895 parselin park alanında kalan kısmını kapsamaktadır.

2- Plan onama sınırı içerisindeki alan “Dini Tesis Alanı” “Konut Alanı” ve “Ağaçlandırılacak Alan”dır.

3- Ağaçlandırılacak alan olarak planlanan kısımda ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği toprak derinliği bırakılarak ve doğal zemin kodlarını değiştirmeyecek biçimde olağanüstü durumlarda sığınak alanı, diğer zamanlarda otopark olarak kullanılabilir.

4- Açıklanmayan hususlarda 1/1000 ölçekli mer’i Uygulama İmar Planı, plan notları ile İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

a) Ağaçlandırılacak alanlar parsel uhdesinde kalacak olup, bu alanların üzerine yapı yapılmayacak ve emsal hesabına dahil edilmeyecektir.

b) 1/5000 ölçekli plan paftasında bulunan ölçülerde (ağaçlandırılacak alan, Dini Tesis Alanı vs) hiçbir değişiklik yapılmayacak

c) Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamuya terk edilmeden uygulama yapılmayacaktır.

,şeklinde plan notları düzenlendiği, (a), (b), (c), plan notlarının ilgi (a) yazı eki Beylikdüzü Belediye Meclis kararı ile ilave edildiği görülmüştür.

Dosyasında yapılan incelemede; Beylikdüzü İlçesi, Adnan Kahveci Mahallesi 465 ada 2 parseli kapsayan alanda 08.08.2010 tarihinde onaylanarak 01.10.2010-01.11.2010 tarihleri arasında askıya çıkartılan 1/5000 ölçekli Gürpınar Nazım İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlar kapsamında ilgililerince yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu alınan İBB Meclisinin 13.12.2011 tarih, 2747 sayılı kararında söz konusu itirazlardan 465 ada 2 parsele ilişkin karar verilmesi nedeniyle söz konusu kararın ve itirazların yeniden değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletildiği ve İBB Meclisinin 17.05.2012 tarih, 999 sayılı kararı ile karar bağlanarak 18.06.2012 tarihinde onaylandığı görülmüştür.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilat teklifine ilişkin; ilgi (a) yazı eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünce uygulama öncesinde zemin etüt çalışması yapılması ve raporda belirtilen hususlar doğrultusunda uygulamaya gidilmesi koşuluyla uygun görüşünün bulunduğu, İSKİ Genel Müdürlüğünün şartlı uygun görüşünün bulunduğu, TEİAŞ Genel Müdürlüğünün, Müdürlüğe ait 380/154kV’luk, Enerji İletim Hattı, Yer altı güç kablosu ve Trafo Merkezi bulunmadığına dair görüşü, Beylikdüzü Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün uygun görüşü, Ulaşım Planlama Müdürlüğünce “Dini Tesis Alanı”nın cepheli olduğu yoldan min.5.00 m çekme mesafesi düzenlenmesi, 1/5000 ölçekli tadilat planındaki

"Ağaçlandırılacak alanlar parsel uhdesinde kalacak olup, bu alanların üzerine yapı yapılmayacak ve emsal hesabına dahil edilmeyecektir." plan notunun ilave edilmesi gerektiğine dair görüşü, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün, yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na sadık kalınması gerektiğine dair görüşlerinin bulunduğu görülmüştür.

Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesinde, 465 ada 2 parsel ile söz konusu parselin yakın çevresine ilişkin hazırlanarak ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinin;

- İlgilisince 1/5000 ölçekli Beylikdüzü- Gürpınar NİP’na 465 ada 2 parsele ilişkin yapılan itiraz kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2011 tarih, 2747 sayılı ve 17.05.2012 tarih, 999 sayılı kararları ile karara bağlanarak 18.06.2012 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği doğrultusunda, 465 ada 2 parselin kuzeyindeki Dini Tesis Alanının söz konusu parselin güneyinde düzenlenmesi, söz konusu parselin güneyinde planlanan konut alanının ise yapılaşma koşulları değiştirilmeden söz konusu parselin kuzeyinde yeniden düzenlenmesi ve 465 ada 2 parselin bir kısmı ile yakın çevresindeki Park Alanının “Ağaçlandırılacak Alan” olarak düzenlenmesine yönelik olduğu,

- Ulaşım Planlama Müdürlüğünce, Dini Tesis Alanında cepheli olduğu yoldan min.5.00 m çekme mesafesi düzenlenmesi gerektiği belirtilmekte olup, parselin güneyindeki 18mt‘lik yoldan çekme mesafesinin düzenlenmediği,

- 18.06.2012 tt.li 1/5000 ölç.NİP değişikliğinde Dini Tesis Alanının yaklaşık 2475m², 1/1000 teklif ile 1700m² büyüklüğünde planlandığı, ancak Beylikdüzü Belediye Meclisince ilave edilen “…b) 1/5000 ölçekli plan paftasında bulunan ölçülerde (ağaçlandırılacak alan, Dini Tesis Alanı vs) hiçbir değişiklik yapılmayacak” plan notu ile 1/5000 plandaki fonksiyon alanlarının büyüklük olarak ölçülerinin korunduğu,

- Meri 09.06.2011 tt.li1/1000 U.İ.Planının 465 ada 2 parsel yönünden “…yürütmesinin durdurulmasına…” ilişkin İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 31.05.2012 tarih, 2012/745 E. sayılı kararının bulunduğu,

- Meri 08.08.2010tt.’li 1/5000 ölçekli Beylikdüzü – Gürpınar Nazım İmar Planının 465 ada 2 parsel yönünden İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin 28.09.2012 tarih, 2011/345E., 2012/1479 K. sayılı iptal kararının bulunduğu, söz konusu kararın temyiz edildiği, ancak bu süreçte ilgilisince 08.08.2010 tt.li plana itirazı sonucu 18.06.2012 tarihinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onaylandığı, ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının söz konusu itiraz sonucu oluşan 1/5000 ölçekli NİP değişikliği kapsamında tarafımıza iletildiği görülmekte olup,

Hukuk Müşavirliğimizin plan iptaline ilişkin mütalaasında (06.01.2009 gün ve 3597 sayılı);

“Danıştay'ın yerleşik içtihatları uyarınca, imar planının iptali davalarında, imar planının “yürütülmesinin durdurulmasına" ve/veya "iptaline" karar verilmesi halinde; yargılamanın müteakip aşamalarında yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmadığı ve iptal kararının durdurulmadığı veya bozulmadığı sürece imar planı askıda hükümsüz olmakta ve bu durumda önceki imar planı kendiliğinden yürürlük kazanmamaktadır. Bu durumda, verilen yürütmenin durdurulması ve/veya iptal kararı gereğince öncelikle karara konu plana dayalı

“Danıştay'ın yerleşik içtihatları uyarınca, imar planının iptali davalarında, imar planının “yürütülmesinin durdurulmasına" ve/veya "iptaline" karar verilmesi halinde; yargılamanın müteakip aşamalarında yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmadığı ve iptal kararının durdurulmadığı veya bozulmadığı sürece imar planı askıda hükümsüz olmakta ve bu durumda önceki imar planı kendiliğinden yürürlük kazanmamaktadır. Bu durumda, verilen yürütmenin durdurulması ve/veya iptal kararı gereğince öncelikle karara konu plana dayalı

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 43-81)