DEĞERLENDİRME –SONUÇ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 37-43)

KOMİSYON RAPORLARI

DEĞERLENDİRME –SONUÇ:

TALEP:

Gaziosmanpaşa sınırları içerisinde “meri 1/1000 ölçekli imar planındaki iskan edilebilir toplam inşaat alanı korunacaktır / aşılmayacaktır.” gibi buna benzer plan notları oluşturularak plan tadilatı yapılan alanlarda “iskan edilebilir toplam inşaat alanı” gibi ifadelerin uygulama aşamasında farklı şekilde yorumlanmasıyla uygulamada problemler oluşturduğu İmar Müdürlüğü’nün ilgi (a) yazısında belirtilmektedir. Aynı şekilde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı’nın ilgi (b) yazısı ile uygulama aşamasında problemlerin oluştuğu belirtilerek problemin çözümüne yönelik plan notları ve inşaat hakkı transferi yapılması talep edilmiştir. Bu nedenle uygulamada yaşanan problemlerin ortadan kaldırılmasına yönelik belirleyici plan notları ile inşaat hakkı transferine ilişkin 1/5000 ölçekli plan notlarının oluşturulmasına ilişkin ilgi (c) Başkanlık Oluru alınarak buna ilişkin 1/5000 ölçekli plan notu değişikliği teklifi hazırlanmıştır.

PLANLARDAKİ DURUM:

21.09.2004 onaylı 1/5000 ölçekli TEM Güneyi Nazım İmar Planı ve üzerine gelen 17.07.2006-07.08.2006-23.11.2008-28.05.2009-18.12.2009-16.08.2011 onanlı 1/5000 ölçekli plan notları ile 07.08.2006-04.10.2007-17.01.2012-18.09.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notları bulunmaktadır.

DEĞERLENDİRME –SONUÇ:

Müdürlüğümüzce Gaziosmanpaşa ilçesinde yapılan tespitlerde;

21.01.2013 onanlı 1/1000 ölçekli planda 3518 ada 11 parsele ilişkin plan notlarında;

“-TAKS= 0,40 olup, blok boyutları, blok şekli ve yapı nizamı serbesttir.

-Mer'i 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki iskân edilebilir toplam inşaat alanı korunacak olup, Hmax- 30,50 m'dir. Parsellerin mer'i 1/1000 Ölçekli plandaki iskan edilebilir inşaat alanı l Bodrum kat + Zemin kat + Normal kat alanları + Ç.A.P alanının toplamından hesaplanacaktır. Bodrum kat alanı, Zemin kat alanı esas alınarak hesaba katılacaktır.”

01.12.2011 onanlı 1/1000 ölçekli planda 3262 ve 3263 adalara ilişkin plan notlarında;

“-Konut alanında iskan edilebilir inşaat alanı parsellerin 07.08.2006 tarihli 1/1000 ölçekli iskan edilebilir inşaat alanını aşmayacaktır. Parsellerin 07.08.2006 tarihli 1/1000 ölçekli plandaki iskan edilebilir inşaat alanı 1 Bodrum kat (borum kat zemin kat alanını aşamaz)+ Zemin kat + Normal kat alanları + Ç.A.P alanının toplamından hesaplanacaktır. Bodrum kat alanı, Zemin kat alanı esas alınarak hesaba katılacaktır.

Konut alanında Hmaks=20 kattır.Taks değerini aşmamak şartıyla blok boyut ve şekli serbesttir. Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.” ,

15.09.2012 onanlı 1/1000 ölçekli planda 3082 ada 5,- parsellere ilişkin plan notlarında;

“- Plan tadilatı ile yeni oluşacak olan konut alam parselinde 7 ve 8 nolu parseller ile tevhid edilmek şartı ile max: Taks: 0.40, Hmax: 48.50 mt yapılaşma şartlarında uygulama yapılacaktır. Yeni oluşacak konut alanı parselinde meri imar planındaki inşaat alanı çevre yapılanma şartlarına göre (B-4) iskân edilebilir inşaat alanı toplamından hesaplanacaktır.” şeklinde,

09.04.2012 onanlı 1/5000 ölçekli planda 2685-4784-15794 parsellere ilişkin plan notlarında;

-Tl ticaret alanlarında; 07.08.2006 t.t.'li ve 1/1000 ölçekli Gaziosmanpaşa Tem Güneyi Revizyon İmar Planındaki iskan edilebilir inşaat alanı hakkı korunacak olup max Taks=0.40, Max H=60,50 m' dir.

Parselde meri plandaki inşaat alanı 1 bodrum+zemin kat+normal kat alanları+ ÇAP alanlarının toplamından hesaplanacaktır” şeklinde,

20.04.2012 onanlı 1/1000 ölçekli planda 17931 (2685-4784-15794) parsele ilişkin plan notlarında;

“ Tl ticaret alanlarında meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlanındaki iskan edilebilir inşaat alanı hakkı korunacak olup max Taks=0,40, max H=60,50'dir

-Parselin meri plandaki inşaat alanı 1 bodrum kat+zemin kat+normal kat+ ÇAP alanlarının toplamından hesaplanacaktır.” Şeklinde,

15.10.2012 onanlı 1/1000 ölçekli planda 3566-3567-3570 adalar ve muhtelif parsellerine ilişkin plan notlarında;

“-Plan tasdik sınırı içerisinde kalan 1000 m2'den küçük parsellerde E;2,50 Hmaks=4 kattır. 1000 m2'den küçük parsellerin tevhidi sonucu oluşacak 5000 m2'den büyük parsellerde emsal değeri %20 arttırılarak Hmaks:45,50 m tasdik sınırı içinde kalan alanın tamamının tevhid edilmesi halinde ise %40 arttırılarak Hmaks:80 m uygulama yapılır. Tevhid edilen parsellerde emsal artışı bir kez uygulanır.”

Şeklinde,

22.08.2010 onanlı 1/1000 ölçekli planda 1790 ada 5 parsel ve 1791 ada 5 parsele ilişkin plan notlarında;

“-Ada bazında meri imar planı ile verilen iskan edilebilir toplam inşaat metrekaresini aşmamak üzere blok şekilleri ebatları ve adetleri ve yükseklikleri serbesttir.” Şeklinde,

16.12.2010 onanlı 1/1000 ölçekli planda 1348-1349 adalara ilişkin plan notlarında;

“- Ada bazında mer'i imar planı ile verilen iskân edilebilir toplam inşaat metrekaresini aşmamak üzere blok şekilleri, ebatları, adetleri ve yükseklikleri serbesttir.” Şeklinde,

16.06.2012 onanlı 1/1000 ölçekli planda 1502,1503 ada 1,2,3 parsellere ilişkin plan notlarında;

“-Plan değişikliği sınırı içerisindeki alanlarda 07.08.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında belirtilen yapılaşma şartlarında parselin sahip olduğu toplam inşaat m2 hakları aşılmamak koşulu ile;... Parsellerin meri plandaki inşaat alanı 1. bodrum kat (zemin kat alanı kadar) + zemin kat+

normal kat alanları + ÇAP alanlarının toplamından hesaplanır.” şeklinde plan notlarının bulunduğu görülmektedir.

İmar Müdürlüğü’nün ilgi (a) yazısı ile “Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde Gaziosmanpaşa İlçesinde yapılmış olan plân tadilatlarının, aşağıda belirtilen ve örneklerlede açıklanan şekilde uygulandığı görülmüştür.

22.08.2010 tarihli plan tadilatı notlarında;

-Ada bazında mer-i imar planı ile verilen iskân edilebilir toplam inşaat metrekaresini aşmamak üzere blok şekilleri, ebatları, adetleri ve yükseklikleri serbesttir. .

-Bodrum katlar iskan edilemez olup otoparklar, sığınaklar, ısıtma merkezleri, bodrum katlarda dairelere ait depolar, toplam inşaat alanına dahil değildir.

20.04.2012 tarihli plan tadilatı notlarında;

-T1 ticaret alanlarında meri 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planlarındaki iskan edilebilir inşaat alanı hakkı korunacak olup max Taks=0,40, max H=60,50'dir.

-Parselin meri plandaki inşaat alanı 1 bodrum kat+zemin kat+normal kat+ ÇAP alanlarının toplamından hesaplanacaktır.

16.06.2012 tarihli plan tadilatı notlarında;

-Plan değişikliği sınırı içerisindeki alanlarda 07.08.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında belirtilen yapılaşma şartlarında parselin sahip olduğu toplam inşaat m2 hakları aşılmamak koşulu ile;...

Parsellerin meri plandaki inşaat alanı 1. bodrum kat (zemin kat alanı kadar) + zemin kat+ normal kat alanları + ÇAP alanlarının toplamından hesaplanır.

Yukarıda belirtilen plan notlarına göre Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapılan uygulamalarda 07.08.2006 onaylı plana dayalı olarak, hesap edilen toplam inşaat alanının emsal alanı olarak kabul edildiği ve bu alana emsal harici alanlar adı altında ilave alanlar eklenerek yapı inşaat alanının takriben iki kat arttırıldığı tespit edilmiştir.

Örneğin 22.08.2010 tarihli plan tadilatına göre 1790 ada, 6 sayılı, 7057 m2 yüzölçümlü parselde, ilçe belediyesinin blok etüdü ile hesapladığı ve emsale esâs olarak kabul ettiği inşaat alanı 32.000 m2 ve emsal değeri 4,50' dir. (32.000/7.057) Ancak bu alana iskan edilmeyen bodrum katlar dışındaki emsal harici alanlar

eklenerek bulunan ve uygulama projesinde esas alınan 55.709 m2 inşaat alanının parsele oranı 7,90 (55.709/7.057) olmaktadır.

Diğer bir örnekte 20.04.2012 tarihli plan tadilatına göre 17931 sayılı, 2.618 m2 yüzölçümlü parselde, ilçe belediyesinin blok etüdü ile hesapladığı ve emsale esas olarak kabul ettiği inşaat alanı 16.368 m2 ve emsal değeri 6,25' dir. (16.368/2.618) Ancak bu alana iskan edilmeyen bodrum katlar dışındaki emsal harici alanlar eklenerek bulunan ve uygulama projesinde esas alınan 22.237 m2 inşaat alanının parsele oranı 8,50 (22.237/2.618) olmaktadır.

Örneklerde de görüleceği üzere bölge planında belirtilen yapılaşma hükümlerine dayalı olarak yapılan blok etüdleriyle hesaplanan inşaat alanının, uygulamada emsal alanı olarak kullanıldığı ve emsal harici alanlar adı altında ilave alanlarla arttırıldığı görülmektedir. Ancak plan notlarında ifade edilen "iskan edilebilir toplam inşaat alanı" veya "toplam inşaat alanı" gibi tabirler müdürlüğümüzce emsal alanı olarak anlaşılmamakta ve bu doğrultuda yapılan uygulamalara müdahale edilmektedir.

Dolayısıyla yanlış uygulamaların önüne geçilmesi için öncelikle plan notlarında belirtilen ve bölge planı yapılaşma hükümlerine göre hesaplanacağı öngörülen "iskan edilebilir toplam inşaat alanı" veya

"toplam inşaat alanı" tabirlerlerini neyi ifade ettiği daha açık bir şekilde vurgulanmalıdır. Yani blok etüdü ile elde edilen alanın ruhsata esas yapı inşaat alanı olduğu emsal harici alanlar veya başka alanlar adı altında artırılamayacağı veya hangi alanların hariç tutulacağı net bir şekilde ifade edilmelidir.

Ayrıca inşaat alanı toplamının bulunmasında bölge planındaki yapılaşma şartları olarak sadece yükseklik ve TAKS değerinin verildiği durumlarda blok etüdü marifetiyle TAKS'a dahil olmayan alanların oluşturularak taban alanının büyütüldüğü ve böylelikle uygulamaya esas inşaat alanının arttırıldığı görülmektedir. Bu sebeple bu tür durumlarda blok etüdü hesabında TAKS değerinin TAKS'a dahil olmayan alanlarla ne kadar arttırabileceği net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı’nın ilgi (b) yazısı ile;

Gaziosmanpaşa ilçe sınırları içerisinde birden fazla ada ve parsellerin birleştirilmesine yönelik onaylanan plan tadilatlarında meri imar planından gelen inşaat alanının; emsal alanı mı yoksa yapı inşaat alanı mı olarak kullanılacağının net olarak anlaşılamaması nedeniyle uygulamada çıkan problemlerin çözülmesi, "iskan edilebilir toplam inşaat alanı", 'toplam inşaat alanı", "iskan edilebilir inşaat alanı" veya

"iskan edilebilir toplam inşaat metrekaresi" tabirlerinin neyi ifade ettiğinin daha açık bir şekilde vurgulanması ve imar hakkı transferi yapılabilmesine ilişkin plan notları ilave edilmesi istenmektedir.

Gaziosmanpaşa sınırları içerisinde “meri 1/1000 ölçekli imar planındaki iskan edilebilir toplam inşaat alanı korunacaktır / aşılmayacaktır.” gibi buna benzer plan notları oluşturularak plan tadilatı yapılan alanlarda “iskan edilebilir toplam inşaat alanı” gibi ifadelerin uygulama aşamasında farklı şekilde yorumlanmasıyla uygulamada problemler oluşturduğu İmar Müdürlüğü’nün ilgi (a) yazısında belirtilmektedir. Aynı şekilde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı’nın ilgi (b) yazısı ile uygulama aşamasında problemlerin oluştuğu belirtilerek problemin çözümüne yönelik plan notları ve inşaat hakkı transferi yapılması talep edilmiştir. Bu nedenle uygulamada yaşanan problemlerin ortadan kaldırılmasına yönelik belirleyici plan notları ile inşaat hakkı transferine ilişkin 1/5000 ölçekli plan notlarının oluşturulmasına ilişkin ilgi (c) Başkanlık Oluru alınarak buna ilişkin 1/5000 ölçekli plan notu değişikliği teklifi hazırlanarak,

1-Bu plan notlarının onama tarihinden önce ruhsat almış ve plan tadilatı ile “Çevre yapılanma şartlarına göre / Mer'i 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki, iskân edilebilir toplam inşaat alanı korunacaktır/aşılmayacaktır” gibi plan notlarının bulunduğu parsellerde; inşaat alanı hesabı 2. plan notuna göre yapılacak olup, aşağıdaki hükümler doğrultusunda bahse konu parsellerde inşaat hakkı transferi yapılabilir.

2-İnşaat hakkını alan ve veren parsellerde meri plandaki inşaat alanı;

1 bodrum kat (zemin kat alanı kadar) + zemin kat + normal katlar (zemin kat alanının %35’ini aşamaz) + Çatı arası piyesi (son katın %30’u kadar) alanların toplamından hesaplanacaktır.

Bulunan inşaat alanı m2’si; meri plandaki inşaat alanı olup, katlar alanı olarak kabul edilmeyecektir.

Meri plana göre hesaplanan inşaat alanı uygulama projesine esas inşaat alanı olarak kabul edilecektir.

Uygulama Projesine esas inşaat alanına; yangın merdiveni ve asansör alanları ile bodrum katlarda yapılan sığınak, otopark ve ticari amaçlı olmayan depo alanları dahil değildir.

3-İnşaat hakkı transferi konut, konut+ticaret ve ticaret fonksiyonları arasında geçerlidir.

4-İnşaat hakkını veren parseller kamuya bila bedel terk ve/veya devredecektir. Bedelsiz olarak terkin veya devredilen parsellerde plan tadilatı ile belediye tarafından bölgenin ihtiyaçlarına göre belirlenmek üzere sosyo-kültürel, eğitim, sağlık, park, spor ve dini tesis fonksiyonları yer alacaktır. Bu alanların bu maddede belirtilen fonksiyonların dışında başka bir amaçla kullanılmaması yönünde Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurum adına tapu kayıtlarına şerh düşülecektir.

5-1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı tadilatı onanmadan, devir/terkin ve tescil işlemleri tamamlanmadan inşaat hakkı transferine ilişkin yapı ruhsatı düzenlenemez.

6-Üzerinde yapı bulunan parsellerde ilgililerince yapı yıkılarak tabii zemin düzenlenmesi yapılmadan inşaat hakkı transferine izin verilmez.

7-İnşaat hakkını alan parsellerde, otopark ihtiyacının bodrum katlarda karşılanması zorunludur.

8-İstanbul Büyükşehir Belediyesince belirlenen tarihi kent merkezi görünümünü (siluetini) etkileyen alanlara ilişkin, İBB meclis kararlarındaki yapılaşma şartlarına uyulacaktır.

9-6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 2. Maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca riskli alan ilan edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gaziosmanpaşa İlçesi sınırları içerisinde riskli alan ilan edilen bölgelerde; bu plan notlarının uygulanabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan uygulamaya yönelik görüş alınması veya Bakanlık yetki alanına giren kısımlarda plan notunun Bakanlık tarafından onanması gerekmektedir.” şeklinde plan notları önerilmiştir. "denilerek.

Gaziosmanpaşa İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarına plan notu ilavesi değişikliği teklifi yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (d) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Gaziosmanpaşa ilçesi , 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarına plan notu ilavesine ilişkin teklif incelenmiş olup teklife konu 1 nolu plan notunun "Bu plan notlarının onama tarihinden önce ruhsat almış veya plan tadilatı ile "Çevre yapılanma şartlarına göre / Mer'i 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki, iskân edilebilir toplam inşaat alanı korunacaktır/aşılmayacaktır" gibi plan notlarının bulunduğu parsellerde; inşaat alanı hesabı onaylı plan notlarına göre şu şekilde yapılacaktır;

toplam inşaat alanı; iskan edilen 1 ve 2. bodrum kat (zemin kat alanı kadar) + zemin kat + normal katlar (zemin kat alanının %35'inden fazlasını aşamaz) + Çatı arası piyesi alanların toplamından hesaplanacaktır.

Bulunan yapı inşaat alanı m2,si; meri plandaki yapı inşaat alanı olup, katlar alanı olarak kabul edilmeyecektir. Meri plana göre hesaplanan inşaat alanı uygulama projesine esas inşaat alanı olarak kabul edilecektir. Uygulama Projesine esas inşaat alanına; zemin kat ve üzerindeki katlarda yangın merdiveni hariç meri plana göre hesaplanan inşaat alanının %10'u kadar emsale dahil edilemeyen alan ilave edilecektir."

şeklinde, 2 nolu plan notunun ise "İnşaat hakkını alan parsellerde meri plandaki inşaat alanı; 2 bodrum kat (zemin kat alanı kadar) + zemin kat + normal katlar (zemin kat alanının %35'ini aşamaz) + Çatı arası piyesi (son katın %30'u kadar) alanların toplamından hesaplanacaktır.” İnşaat hakkını veren parsellerde meri plandaki inşaat alanı; 1 bodrum kat (zemin kat alanı kadar) + zemin kat + normal katlar (zemin kat alanının

%35'ini aşamaz) + Çatı arası piyesi (son katın %30'u kadar) alanların toplamından hesaplanacaktır." şeklinde yeniden düzenlenmesi , 5 nolu plan notunda yer alan " 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı tadilatı onanmadan" ibaresinin ve 9 nolu plan notunun tamamının ise iptal edilmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

207 Tarih:

12.07.2013 Dosya No:

2013/1547 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/ 07 /2013 gün ve BN:8139 sayılı yazısında;

“ İlgi: a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’nın 05/07/2013 tarihli ve 580380 sayılı yazısı, b) 05/03/2010 tarihli Başkanlık Oluru,

c) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 18/05/2010 tarihli ve 1143 sayılı yazısı, d) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 05/07/2010 tarihli ve 96447 sayılı yazısı, e) 19/08/2008 tarihli ve 10337 sayılı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Genelgesi,

f) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 10/10/2011 tarihli ve 1830 sayılı yazısı, g) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 01/03/2012 tarihli ve 416 sayılı yazısı, h) 09/05/2013 tarihli ve 4954 sayılı yazımız,

ı) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 28/05/2013 tarihli ve 1072 sayılı yazısı.

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ilgi (a) yazısında;

03/06/2011 tarihinde Başkanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Pınartepe Nazım İmar Planında 224 hektarlık alanın “jeolojik yapı ve heyelan açısından riskli alan” olarak ayrıldığı, yaklaşık 371 hektardan oluşan planlama alanının %62.7’lik kısmının yapı yasağı getirilecek alanlar olarak gösterildiği, ancak söz konusu bölgede mülga Gürpınar Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi tarafından verilmiş yapı ruhsatlarına göre tamamlanmış ve yapımı devam eden yapıların mevcut olduğu, 16/05/2012 tarihli ve 991 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile bahse konu nazım imar planının plan notlarının genel hükümler bölümünün 11. maddesinin;

“Planlama alanında ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüd raporu hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Risk Yönetimi ve Jeolojik ve Jeoteknik Etüdler Başkanlığı’ndan ve İBB. Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü’nden uygun görüş alınmadan 1/1000 ölçekli plan yapılamaz”

şeklinde yeniden düzenlendiği, bu hükme istinaden Pınartepe Mahallesinde 13 adet 1/1000 ölçekli paftada sınırları çizilmiş alana ilişkin, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd raporunun hazırlatılarak 01/04/2013 tarihinde Bakanlığa onaylatıldığı ve 16/04/2013 tarihli ve 554066 sayılı yazı ile Başkanlığımıza iletildiği hususları ifade edilerek, 16/05/2012 tarihli ve 991 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında;

1- 01/04/2013 onay tarihli jeolojik raporda önlemli alan olarak ayrılmış olan yerlerin revize edilerek heyelan riskli alan dışına çıkartılması,

2- 01/04/2013 onay tarihli raporda yer alan önlemlere uyulması için 1/5000 ölçekli plan notlarının 17. maddesinin;

“Heyelan açısından riskli alan sınırları dışında kalan alanlarda bu planın onayından önce inşaat ruhsatı olan parsellerde 4708 sayılı kanunun hükümlerine ve 01/04/2013 tarihinde Bakanlıkça onaylanan etüd raporundaki hususlara uyulması kaydıyla tadilat ruhsatı ve ruhsat yenileme işlemleri ruhsat aldıkları tarihteki plan hükümlerine göre yürütülür” şeklinde revize edilmesi,

3- Plan notlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında uyulacak Hükümler başlığı altındaki 1.1.3. maddesinin iptal edilmesi,

hususlarında plan değişikliği yapılarak konunun İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine teklifte bulunulması hususunda gereği talep edilmiştir.

İNCELEME-DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

İlgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda çalışmalarına başlanılan 1/5000 ölçekli Pınartepe Nazım İmar Planı’nın hazırlık aşamasında Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak ilgili kurum ve kuruluşlardan kurum görüşleri alınmıştır. Bu kapsamda iletilen Başkanlığımız Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ilgi (c) görüşünde;

“Planlama alanının, Müdürlüklerince 1/5000 ölçekli planlara esas olmak üzere Temmuz 2007'de hazırlanan ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan, Yerleşime Uygunluk Etütlerinde kısmen "Ayrıntılı Jeolojik Etüd Gerektiren Alanlar" (AJE), kısmen "Önlemli Alanlar" (ÖA) lejantında kaldığı, bu çalışmadan

önce farklı tarihlerde hazırlanarak Afet İşleri Müdürlüğünce onaylanan diğer etüt çalışmalarında ise söz konusu alanın kısmen "Sakıncalı Alan" olarak belirlendiği ve bu doğrultuda imara kapatıldığı, bu alanda ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılacak etüt çalışmalarının havza bazında tüm alanı kapsayacak şekilde yapılması gerektiği halde söz konusu alanda 2000 ile 2008 tarihleri arasında farklı birçok alanda hazırlanarak Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan farklı etüd çalışmalarının olduğu, bu çalışmalarda alanın bir kısmının "Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar" (UOA), "Önlemli Alanlar" (ÖA1, ÖA2) olarak tanımlanmış olduğu, "Uygun Olmayan Alanlar" (UOA) olarak tanımlanan bölgenin ortasındaki alanların münferit müracaatlar sonucu ilgili yönetmeliklere aykırı olarak "Önlemli Alanlar" (ÖA) içerisinde değerlendirildiği, ayrıca söz konusu alanda heyelan riski taşıyan alanların mevcut olduğu, heyelan bölgesine ait sınırların ve etkilenme alanlarının belirlenmesi için yapılacak çalışmaların parçacıl olarak değil tüm bölgeyi kapsayacak şekilde bir defada yapılması gerektiği halde yapılmış olan mevcut birçok lokal çalışmanın parçacıl değerlendirmeler yapılarak getirilen sınırlamaların sağlıklı ve bir diğer çalışma ile uyum göstermemesi nedeniyle, plan ve uygulama yönünde sağlıklı kararlar alınmasına engel olduğu ve tehlikeli yapılaşmaya neden olduğu” hususlarına yer verilmiştir.

Yine, Başkanlığımız Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ilgi (d) görüşünde ise;

“Yazı eki paftalarda sınırları belirtilmiş olan "Heyelan Riskli Alan" ve yakın çevresindeki alanın ilgi (e) genelgede belirtilen esaslar doğrultusunda "Mikrobölgeleme" çalışmaları tamamlanana kadar kısmi alanlarda hazırlanan jeolojik ve jeoteknik etüd raporlarının onaylanmaması gerektiği, aksi takdirde afetlere duyarlı bu alanda telafisi mümkün olamayan zararların oluşabileceği” değerlendirmeleri yapılmıştır.

Başkanlığımızın konu ile ilgili uzman birimi olan Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ilgi (c) ve ilgi (d) görüş yazıları ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; 1/5000 Ölçekli nazım imar planı

Başkanlığımızın konu ile ilgili uzman birimi olan Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ilgi (c) ve ilgi (d) görüş yazıları ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; 1/5000 Ölçekli nazım imar planı

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 37-43)