KOMİSYON RAPORLARI

81  Download (0)

Tam metin

(1)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

195 Tarih:

12.07.2013 Dosya No:

2013/1402 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: 16.05.2008 t.t.’li 1/1000 ölçekli Pendik Merkez R.U.İ.P ve 20.12.2010 t.t’li 1/1000 Ölçekli Sapanbağları R.U.İ.Planında yapılan 16.01.2013 t.t ‘li 1/1000 ölçekli plan değişikliğine itiraz hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 25/06/2013 gün ve 2013-6037-7380 sayılı yazısında;

“ İLGİ: (a) 16.04.2013 gün, 69223378…-485 sayılı Pendik Belediye Başkanlığı-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yazısı ve eki 04.04.2013 gün, 2013/91 sayılı Pendik Belediye Meclisi’nin kararı ile plan paftaları.

(b) 29.05.2013 gün, 69223378…-775 sayılı Pendik Belediye Başkanlığı-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yazısı ve eki 10.05.2013 gün, 108 Pendik Belediye Meclisi’nin kararı

(c) 16.08.2012 gün, 1282-15771 sayılı Pendik Belediye Başkanlığı-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yazısı ve eki 12.10.2012 gün, 2182 sayılı Pendik Belediye Meclisi’nin kararı ile plan paftaları.

(d) 10.09.2012 gün, 2012/11807 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

(e) 12.10.2012 gün, 2182 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı (f) 01.02.2013 gün, M…/2012-14186-22022 sayılı dağıtımlı yazımız.

(g) Şehir Planlama Müdürlüğünce alınan 11.03.2013 tarihli Başkanlık oluru .

(h) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelge ve 20.08.2004 Gün, S/90 sayılı onayı

İTİRAZ:

İlgi (a) ve ilgi (b) yazıda; 16.05.2008 T.T.'li 1/1000 Ölçekli Pendik Merkez Uygulama İmar Planı ile 20.12.2012 T.T.'li 1/1000 Ölçekli Sapanbağları Revizyon Uygulama İmar Planına, Süreyyapaşa Caddesi'nin Ulubatlı Hasan Caddesi ve Kartal İlçe sınırı kesişimine kadar olan kısmını kapsayan alan için plan notu eklenmesi ve imar istikametinin düzenlenmesine ilişkin ilgi (e) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek, 1/1000 ölçekli plan paftalarının Büyükşehir Belediye Başkanınca 16.01.2013 tarihinde onaylanan ve ilgi (f) yazımız ile dağıtımı yapılmış 16.01.2013 t.t’li plan değişikliğinin 05.02.2013- 05.03.2013 tarihleri arasında 3194 sayılı yasanın 8.maddesine göre 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi içerisinde itirazlar yapıldığı, bunlardan ilgi (a) yazı eki İlçe Başkanlık oluru, Pendik Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün yazısı ile şahıslara ait d-19 ve d-20 numaralı itiraz ile ilgi (b) yazı ekinde iletilen d-21, d-22, d-23 numaralı itirazlara ilişkin ilgi (a) ve ilgi (b) yazı eki meclis kararları alındığı ifade edilerek 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre gereği yapılarak Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi istenilmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM:

İtiraza konu 16.01.2013 t.t ‘li 1/1000 ölçekli U.İ.Planını kapsayan alan 05.12.1997-14.04.2000 t.t.’li 1/5000 ölçekli Pendik Merkez Revizyon Nazım İmar Planında kalmakta olup Konut alanları için yapılanma koşulları düşük yoğunlukta maksimum KAKS 1.00, orta yoğunlukta maksimum KAKS 1.25, yüksek yoğunlukta maksimum KAKS 1.50 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu alanda kısmen 16.05.2008- 23.10.2009 t.t’li 1/1000 ölçekli Pendik Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı, kısmen 20.12.2010 t.t’li Sapanbağları Revizyon Uygulama İmar Planı geçerli iken İtiraza konu 16.01.2013 t.t ‘li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile 16.05.2008 T.T.'li 1/1000 Ölçekli Pendik Merkez Uygulama İmar Planı ile 20.12.2012 T.T.'li 1/1000 Ölçekli Sapanbağları Revizyon Uygulama İmar Planına, Süreyyapaşa Caddesi'nin Ulubatlı Hasan Caddesi ve Kartal İlçe sınırı kesişimine kadar olan kısmını kapsayan alan için plan notu eklenmesi ve imar istikametinin düzenlenmesine ilişkin plan onaylanmıştır.

16.01.2013 t.t ‘li 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile;

“-Konut alanlarında, Ticaret, Hizmet, Ofis v.b. fonksiyonlar zemin katın üstündeki katlarda da yer alabilir.

-Yukarıda belirtilen hükümler plan onay tarihi itibari ile 1 yıl içerisinde kamuya ayrılan kısımların

(2)

Kamu eline geçmesi halinde geçerli olup aksi halde meri 1/1000 ölçekli plan hükümleri geçerlidir.

-Kamuya ayrılan kısımlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz açıklanmayan hususlarda meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı şartları geçerlidir” şeklinde plan notları önerilmektedir.

-“Süreyyapaşa Caddesine cepheli parsellerde kamu eline geçmesi gereken yol alanlarının kamu eline bedelsiz geçmesi şartıyla emsal hesabı parsellerin meri plandaki net imarlı alanına denk gelen emsal değeri üzerinden kadastral parsel alanı esas alınarak yapılır.”, Süreyyapaşa Caddesine cepheli parsellerin komşu parsellerle tevhid edilmesi ile oluşan 500-1000 m² arasındaki parsellerde E:1.75, 1000-3000 m² arası parsellerde E:2.00, 3000m²’den büyük parsellerde E:2.10 uygulanır. Bu hesapta Süreyyapaşa caddesine cepheli parsellerin emsal hesabı parsellerin kadastral alanı üzerinden yapılır.

Yukarıda verilen hükümlerin uygulanması için yol alanlarının kamu eline bedelsiz geçmesi şarttır.”

Plan notları getirilmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (a) yazı eki 04.04.2013 gün, 91 sayılı İlçe Meclis kararında; 16.01.2013 t.t ‘li planının plan onay süreci anlatılmış, plan değişikliğinin 05.02.2013-05.03.2013 tarihleri arasında3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı belirtilmiş olup, bahse konu plan değişikliğine askı süresi içerisinde;

İlgi (d-1), (d-2), (d-3), (d-4), (d-5), (d-6), (d-7), (d-8), (d-9), (d-10), (d-11), (d-12), (d-13), (d-14) dilekçeler ile Batı Mahallesi 1986 ada (Yeni Ada:2279) 2 parselin bir kısmının 16.01.2013 onaylı uygulama imar planı değişikliği sınırının içinde kaldığı, bir kısmının ise sınırın dışında kaldığı belirtilerek, söz konusu parselin tamamının plan tasdik sınırı içerisine alınması talep edildiği,

İlgi (d-15), (d-16), (d-17), (d-18) dilekçeler ile Batı Mahallesi 1986 ada 4 parselin 16.01.2013 onaylı uygulama imar planı değişikliği sınırı içerisine alınmadığı, bu durumun plan eşitliği ve plan bütünlüğüne aykırı olduğu belirtilerek, söz konusu parselinde plan tasdik sınırı içerisine alınması talep edildiği,

İlgi (d-19), (d-20) dilekçeler ile Batı Mahallesi 1270 ada 234 parsel, ilgi (d-21) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 230 parsel, ilgi(d-22) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 231 parsel ve ilgi (d-23) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 232 parselin bulunduğu yapı adasının Bayraktar sokak tarafının yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak verildiği, Parmaklı Camii tarafının yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak verildiği ifade edilerek, Parmaklı Camii sokak tarafının da yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak düzenlenmesi talep edildiği,

İlgi (d-24) dilekçe ile Batı Mahallesi 2279 ada 167 parsel malikinin yapmış olduğu itiraz ile;

16.01.2013 onaylı uygulama imar planı değişikliğinin plan notlarında gerekli terklerini yaptıktan sonra verilecek emsal değeri için; daha önce bedelsiz terk işlemini gerçekleştirenlerin de aynı haktan yararlanmasına yönelik bir ibarenin olmadığı, bu durumun ileride telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere sebep olacağı ifade edilerek, söz konusu planın onay tarihinden önce gerekli terklerini bedelsiz yapmış olan parsellerinde bahse konu uygulama imar planının plan notlarındaki haklardan yararlanmasına yönelik bir ifadenin eklenmesi talep edildiği,

İlgi (f) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yazısı ile 16.01.2013 onay tarihli imar planı değişikliği üzerinde çeşitli itiraz konuları belirlendiği ifade edilerek, konulara ilişkin gerekli değerlendirmenin yapılması talep edildiği, ifade edilerek ilgi (d-1), (d-2), (d-3), (d-4), (d-5), (d-6), (d-7), (d-8), (d-9), (d-10), (d-11), (d-12), (d-13), (d-14), (d-15), (d-16), (d-17), (d-18), (d-19), (d-20), (d-21), (d-22), (d-23), (d-24) dilekçeler ve ilgi (f) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yazısı ile yapılan itirazlara yönelik düzenlenen bilgi paftaları yazımız ekinde olduğu, ayrıca söz konusu imar planı değişikliği üzerinde Plan ve Proje Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda belirlenen itiraz konularına ilişkin ilgi (e) Başkanlık Oluru doğrultusunda itiraz edildiği, belirlenen itiraz konulan yazımız eki bilgi paftalarındaki şekilleriyle düzenlendiği belirtilmiş olup;

İlçe İmar Komisyonunca; Söz konusu Süreyyapaşa Caddesinin Ulubatlı Hasan Caddesi ve Kartal İlçe Sınırı Kesişimine Kadar Olan Kısmına Plan Notu Eklenmesine ilişkin 1/000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan; ilgi (e) Başkanlık Oluru doğrultusunda 1-e, 2- e, 3-e, 4-e, 5-e numaralı bilgi paftalarında gösterildiği şekilde yapılan itirazların aynen kabul edilmesinin;

ilgi (d/1-18) dilekçeler ile yapılan, 6 ve 7 numaralı bilgi paftalarında gösterilen itirazların, Başkanlık Oluru doğrultusunda yapılan ve 1-e numaralı bilgi paftasındaki şekliyle uygun görülen itiraz kapsamında çözümlendiğinden reddedilmesinin, ilgi (d/19-20) dilekçeler ile yapılan ve 8 numaralı bilgi paftasında gösterilen itirazların kabul edilmesinin, ilgi (d-24) dilekçe ile yapılan ve 9 numaralı bilgi paftasında gösterilen itirazın, plan notlarının 1. maddesinde kadastral parsel alanı üzerinden uygulama yapılacağı belirtildiğinden reddedilmesinin, ilgi (f) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yazı ile yapılan ve 10 numaralı bilgi paftasında gösterilen itirazın aynen kabul edilmesinin komisyonca uygun görüldüğü, İlçe Meclis kararının karar bölümünde ise İlçe Meclisince İmar komisyonunun 2013/25 sayılı raporunun Komisyon görüşü

(3)

kısmında bulunan 1-e numaralı bilgi paftasında belirilen konunun oyçokluğu ile diğer konuların oybirliği ile kabul edildiği ifade edilmektedir.

İlgi (b) yazı eki 10.05.2013 gün, 108 sayılı İlçe Meclis kararında; 16.01.2013 t.t’li plan değişikliğine askı süresi içerisinde; ilgi (d-19), (d-20) dilekçeler ile Batı Mahallesi 1270 ada 234 parsel, ilgi (d-21) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 230 parsel, ilgi(d-22) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 231 parsel ve ilgi (d- 23) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 232 parselin bulunduğu yapı adasının Bayraktar sokak tarafının yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak verildiği, Parmaklı Camii tarafının yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak verildiği ifade edilerek; Parmaklı Camii sokak tarafının da yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak düzenlenmesi itirazen talep edilmiştir. Söz konusu itirazlar ilgi (..) yazımız eki 8 no.lu bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenerek değerlendirilmek üzere Pendik Belediye Meclisine havale edilmiştir.

Pendik Belediye Meclisi'nin 04.04.2013 gün, 91 sayılı kararında bahse konu ilgi (d-19), (d-20) dilekçeler ile yapılan ve 8 no.lu bilgi paftasında gösterilen itirazların kabul edildiği, aynı bilgi paftasında gösterilen ve ilgi (d- 21), (d-22), (d-23) dilekçeler ile itiraz edilen konulara ilişkin herhangi bir karar alınmadığı tespit edildiği, ilgi (e) ilçe meclis kararında bahsedilmeyen ve yazımız eki 8 no.lu bilgi paftasında gösterilen ilgi (d-21), (d-22), (d-23) itiraz dilekçelerine ilişkin gerekli değerlendirmenin yapılması istenilmiş olup;

İlçe İmar Komisyonunca; söz konusu Süreyyapaşa Caddesi’nin Ulubatlı Hasan Caddesi ve Kartal İlçe sınırına kadar olan kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilgi(d-21), ilgi(d-22), ilgi(d- 23) dilekçeler ile yapılan itirazlar1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırılık teşkil etmediğinden uygun görülmüş olup, İlçe Meclis kararının karar bölümünde; imar komisyonunun 2013/31 sayılı raporunun oybirliği ile kabul edildiği belirtilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi (a) ve ilgi (b) yazı ile 16.05.2008 T.T.'li 1/1000 Ölçekli Pendik Merkez Uygulama İmar Planı ile 20.12.2012 T.T.'li 1/1000 Ölçekli Sapanbağları Revizyon Uygulama İmar Planına, Süreyyapaşa Caddesi'nin Ulubatlı Hasan Caddesi ve Kartal İlçe sınırı kesişimine kadar olan kısmını kapsayan alan için plan notu eklenmesi ve imar istikametinin düzenlenmesine ilişkin ilgi (e) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek, 1/1000 ölçekli plan paftalarının Büyükşehir Belediye Başkanınca 16.01.2013 tarihinde onaylanan ve ilgi (f) yazımız ile dağıtımı yapılan 16.01.2013 t.t’li plan değişikliğinin 05.02.2013- 05.03.2013 tarihleri arasında askıya alındığı, askı süresi içerisinde itirazlar yapıldığı, bunlardan ilgi (a) yazı eki İlçe Başkanlık oluru, Pendik Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün yazısı ile şahıslara ait d-19 ve d-20 numaralı itiraz ile ilgi (b) yazı ekinde iletilen d-21, d-22, d-23 numaralı itirazlara ilişkin ilgi (a) ve ilgi (b) yazı eki meclis kararları alındığı ifade edilerek 16.01.2013 t.t ‘li 1/1000 ölçekli planın Sapanbağları planı tarafında yer alan G22a-15b-1d, G22a-15a-3b,G22a-15a-2c,G22a-15b-4a paftaları ile Merkez planı tarafında bulunan G22a-15a-3b paftası altlık olarak kullanılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi tarafımıza iletilmiştir.

Yapılan incelemede; plana askı süresi içerisinde 24 adet şahıs itirazı ile birlikte İlçe Başkanlık oluru ile Plan ve Proje Müdürlüğünün itirazı ve yine Pendik Belediyesin Ruhsat ve denetim Müdürlüğünün itirazı bulunduğu, alınan ilgi (a) ve ilgi (b) yazı eki İlçe Meclis kararları ile yapılan itirazlardan, İlçe Başkanlık oluru, Pendik Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün yazısı ile şahıslara ait d-19 ve d-20 numaralı itirazlar ile yine şahıslara ait d-21, d-22, d-23 numaralı itirazların kabul edildiği görülmüştür.

İlçe Meclis kararında ve ilgi (a) yazı eki itiraz dilekçelerinde;

-İlgi (d-19), (d-20) dilekçeler ile Batı Mahallesi 1270 ada 234 parsel, ilgi (d-21) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 230 parsel, ilgi(d-22) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 231 parsel ve ilgi (d-23) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 232 parselin bulunduğu yapı adasının Bayraktar sokak tarafının yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak verildiği, Parmaklı Camii tarafının yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak verildiği ifade edilerek, Parmaklı Camii sokak tarafının da yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak düzenlenmesinin talep edildiği,

-İlgi (a) yazı eki Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün itiraz yazısında;

 1 no’lu plan notundaki yol ifadesin “donatı” şeklinde düzenlenmesi,

 2 no’lu plan notuna “ Yapı Yüksekliği;

-1000 m2’ye kadar olan parsellerde 8 kat, -1000-2000 m2arası parsellerde 10 kat, -2000-5000 m2arası parsellerde 15 kat,

-5000 m2 üzeri parsellerde 20 kat” şeklinde ifadenin eklenmesi,

 4 nolu plan notundaki “ plan onay tarihi itibariyle 1 yıl içerisinde” ifadesinin “ 05.04.2014 tarihine kadar” şeklinde düzenlenmesi talep edildiği görülmüş olup, ilgi (a) yazıda, ve ilgili meclis kararında ilgi (a) yazı eki Başkanlık oluru ile yapılan itirazın muhteviyatından bahsedilmediği, ilgili konunun

(4)

bilgi paftasındaki şekliyle İlçe Meclisine sunulduğu, İlçe imar komisyonunun da yine bilgi paftasındaki şekliyle tadil ettiği ve onaylı bilgi paftaları ile tarafımıza iletildiği görülmüştür.

Teklif plan paftalarında yapılan incelemede;

İlçe Başkanlık oluru doğrultusunda yapılan itiraz ile;

- 1-e rumuzlu itiraz kapsamında G22a-15a-2c ve G22a-15a-3b paftası üzerinde 16.01.2013 t.t’li 1/1000 ölçekli planın Sapanbağları tarafında kalan kısmında plan dışında yer alan 2279 adanın bir kısmı ile 1986 adanın bir kısmını içeren büyük bir alanın 16.01.2013 t.t’li plan sınırına dahil edilerek bu alanda bulunan alanda yolların kapatılarak konut alanına alındığı, bir kısım Konut Alanının Dini Tesis alanına alındığı, bir kısım konut alanın ise yol alanına alındığı görülmüş olup, yapılan bu değişikliklerin 16.01.2013 t.t’li plan değişikliği sınırı dışında yapıldığı, bu alanının plana dahil edildiği, yapılan değişiklikte yol alanlarının kapatılması ile ada bazında yapılanma alanlarının bütünleştirilerek site bazında yapılaşmaya gidildiği, yapılan bu değişikliğin onaylanması halinde 5/A/3, 0.15-025/1.25 yapılanma şartlarında olan konut alanının 16.01.2013 t.t ‘li 1/1000 ölçekli plan ve ilgi (a) meclis kararı ile getirilen plan notlarından yararlandırılarak yapı aralarındaki yolların kapatılması ile ada bazında yapılaşmalardan faydalanılması ve emsal ve H değerlerinin arttırılmasının amaçlandığı, 16.01.2013 t.t’li pan değişikliği sınırlarının dışını da kapsayan teklifte söz konusu değişikliklere ilişkin hiçbir kurum ve kuruluş görüşü alınmadığı, yapılan bu değişikliğin ilgi (g) Başkanlık oluru gereği ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak İlçe Meclisince karara bağlandıktan sonra tarafımıza iletilmesi gerektiği,

-2-e rumuzlu itiraz kapsamında G22a-15a-3b paftası üzerinde 16.01.2013 t.t’li 1/1000 ölçekli planın Sapanbağları tarafında kalan kısmında 2279 ada 68 ve 163 parselde istikamet düzenlemesi yapıldığı,

-3-e rumuzlu itiraz kapsamında G22a-15a-3b paftası üzerinde 16.01.2013 t.t’li planın Merkez tarafında kalan kısmında; 2264 ada ile 2265 ada arasında yer alan 7.00 m’lik yolun iptal edilerek bu alanın konut alanına alındığı, getirilen plan notlarından da yararlandırılarak yapı aralarındaki yolların kapatılması ile bütünleştirmeden faydalanılması ve emsal ve H değerlerinin arttırılmasının amaçlandığı,

-4-e rumuzlu itiraz kapsamında G22a-15a-3b paftası üzerinde 16.01.2013 t.t’li 1/1000 ölçekli planın Merkez tarafında kalan kısmında 1761 ada 4 parselde yer alan 6.00 m’lik yolun kapatılarak parselin batısında kaydırıldığı, getirilen plan notlarından da yararlandırılarak yapı aralarındaki yolların kapatılması ile bütünleştirmeden faydalanılması ve emsal ve H değerlerinin arttırılmasının amaçlandığı,

-5-e rumuzlu itiraz kapsamında G22a-15a-3b paftası üzerinde 16.01.2013 t.t’li 1/1000 ölçekli planın Merkez tarafında kalan kısmında 2584 ada ile 2585 ada arasında yer alan 7.00 m’lik yolun iptal edilerek bu alanın konut alanına alındığı, getirilen plan notlarından da yararlandırılarak yapı aralarındaki yolların kapatılması ile bütünleştirmeden faydalanılması ve emsal ve H değerlerinin arttırılmasının amaçlandığı,

Şahıslara ait d-19, d-20, d-21, d-22, d-23 itirazlar kapsamında; ilgi (d-19), (d-20) dilekçeler ile Batı Mahallesi 1270 ada 234 parsel, ilgi (d-21) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 230 parsel, ilgi(d-22) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 231 parsel ve ilgi (d-23) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 232 parselin bulunduğu yapı adasının Parmaklı Camii sokak tarafında çekme mesafeleri 3 m. olarak planlanmış ancak, bu alanda da itiraz dışında karar alındığı görülmüştür.

Pendik Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün itirazları kapsamında; G22a-15a-3b ve G22a- 15b-1d paftaları üzerinde yer alan plan notlarında;

2. plan notundaki “ plan onay tarihi itibariyle 1 yıl içerisinde” ifadesinin “ 05.04.2014 tarihine kadar”

şeklinde düzenlendiği,

4. plan notundaki yol ifadesin “donatı” şeklinde düzenlendiği, 5. plan notuna “Yukarıda verilen hükümlerin” ifadesi önüne

“Yapı yüksekliği

-1000 m2’ye kadar olan parsellerde 8 kat, -1000-2000 m2arası parsellerde 10 kat, -2000-5000 m2arası parsellerde 15 kat,

-5000 m2 üzeri parsellerde 20 kat” şeklinde ifadenin eklendiği görülmüş olup; ilgi (a) ve ilgi (b) meclis kararı ile yapılan değişikliklerde yol alanlarının kapatılması ya da kaydırılması ile sağlanan yapı adalarının parsellerin tevhid edilebilir hale getirilerek yapı yüksekliklerinin parsel büyüklüklerine göre arttırılmasına yönelik önerilen not ile düzensiz bir yapı yüksekliği oluşacağı görülmüştür.

Teklif plan değişikliğine konu Pendik Merkez Alanını içeren bölgede Başkanlığımız- Şehir Planlama Müdürlüğünce ilgi (g) Başkanlık oluru doğrultusunda Pendik İlçesi D-100 Karayolu ile Sahil Arasında Kalan Kısma Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları yürütülmekte olup, ilgi (a) ve ilgi (b) yazı eki meclis

(5)

kararları doğrultusunda hazırlanan teklif ile yapılan plan değişiklikleri öncelikle bütüncül anlamda değerlendirildiğinde; teklif ile kapatılan ya da kaydırılan yolların ve 16.01.2013 t.t ‘li planın dışında olmasına rağmen itiraza konu edilerek plan sınırına katılan alanın kontrolsüz bir şekilde bölge yoğunluğunun artmasına sebep olacağı, çevre yapılanmalar ile birlikte değerlendirildiğinde teklifin sokak strüktürü olarak olumsuz yönde farklılaşmalara neden olacağı görülmüştür.

16.01.2013 t.t ‘li planın dışında olmasına rağmen bir alanın itiraza konu edildiği ve plan sınırının genişletildiği görülmüş olup, 1/5000 ölçekli plana aykırı olan bahse konu teklifin öncelikle ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak ve analizler yapılarak yapılacak olan 1/5000 ölçekli Bölgeyi kapsayan Nazım İmar Planı kapsamında değerlendirilmesi ardından bu plana uygun hazırlanacak bahse konu teklifi ilgilendiren alanların analiz raporu ile birlikte hazırlanan 1/1000 ölçekli planlarda ele alınmasının uygun olacağı görülen teklif 5747 sayılı yasada belirtilen 3 aylık süre sebebiyle meclise iletilmektedir. ” Denilerek.

İlgi (a) ve ilgi (b) yazı eki İlçe Meclis Kararları ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (h) başkanlık onayı ve genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddeleri ve 5747 sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Merkez ve Sapanbağları 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda yapılan değişikliğe yapılan itirazlar sonucu hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nün ilgi a yazı eki 2 nolu itirazı hakkında yapı yükseklikleri ile ilgili düzenlemenin “1000m²’ye kadar olan parsellerde hmaks=24.50m, 1000m²- 3000m² arası parsellerde hmaks=30.50m, 3000m²- 5000m² arası parsellerde hmaks=45,50m, 5000m²’den büyük parsellerde hmaks=60.50m’dir” şeklinde düzenlenmesi diğer hususlarda Pendik Belediyesi Meclisi kararı doğrultusunda uygulama yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.

(6)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

196 Tarih:

12.07.2013 Dosya No:

2013/1491 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Çatalca İlçesi Örencik Köyü 853 no’lu parselin güney doğusunda kalan kadastral yol alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 08/ 07 /2013 gün ve 2013-8595 sayılı yazısında;

" İLGİ: a) Çatalca Belediye Başkanlığı’nın 13/06/2013 tarih ve 2013/1297-6028 sayılı yazısı ve eki Çatalca Belediye Meclisinin 08/03/2013 tarih ve 2013/18 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli U.İ.P. tadilat teklifi.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 tarih, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:İlgi (a) yazı ve ekleri ile; Çatalca, Örencik Köyü, 13/02/2012 tasdik tarihli Örencik Köyü 1.Etap

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Teknik Altyapı Alanı” olarak 18.Madde Uygulama Sınırı içerisinde planlanan 853 parselin güneydoğunda kalan kadastral yol alanın, 18.Madde Uygulama Sınırı dışına çıkarılması ve bir kısmının E:0,40 yapılaşma şartlarında “Spor Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi hususunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:Söz konusu alan, Çatalca İlçesi, Örencik Köyü, 853 no’lu parselin güneydoğusunda kalan kadastral yol alanıdır.

PLANLARDAKİ DURUM:Çatalca İlçesi Örencik Köyü 853 nolu parselin güneydoğusunda kalan kadastral yol, 05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli “Örencik Köyü Nazım İmar Planı”nda “Yönetim Merkezleri”nde; 13/02/2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli “Örencik Köyü 1.Etap Uygulama İmar Planı”nda E:0.40 yapılaşma koşullarında “Teknik Altyapı Alanı”nda kalmaktadır.

05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli “Örencik Köyü Nazım İmar Planı”nda “Yönetim Merkezleri”ne yönelik “Yönetim merkezleri alanlarında: Planlama alanı büyüklüğü ölçeğinde gerekli olan ve ihtiyaç duyulan, merkezi ve yerel yönetim birimleri için adliye, belediye, hizmet alanı, karakol, muhtarlık, semt konağı, PTT, İGDAŞ, İSKİ, İETT, itfaiye v.b. yönetim, hizmet amaçlı birimler yer alabilir. Bu alanlarda yapılaşma şartları: KAKS: 0,20’yi aşamaz.” şeklinde; 13/02/2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli

“Örencik Köyü 1.Etap Uygulama İmar Planı”nda “Teknik Altyapı Alanı”na yönelik ise “Bu alanlarda enerji, iletişim, ulaşım, içme ve atık su vb. kentsel yerleşmelerin teknik altyapısına hizmet eden kurum ve kuruluşların (İSKİ, TEİAŞ, DSİ, BOTAŞ, İETT vb.) tesisleri yer alabilir. Bölgenin tarihi, mimari kimliğine ve doğal yapısına uygun ve ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınmak, ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun olmak koşulu ile bahçe mesafelerine uyularak 2 kat imar izni olan İlçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. TEDAŞ’ın trafo yerleri talep etmesi halinde yürürlükte imar planlarında da bu amaçla uygun alan ayrılmadı ise bu talebin plan bütünündeki park alanlarının +0.00 kotu üstünde karşılanması sağlanacaktır. Bu konuda trafo parseli ihdas etmeye Belediye yetkilidir.” şeklinde plan notu bulunmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (a) yazı ekinde Çatalca Belediyesi İmar Komisyonu’nun “1/1000 ölçekli Örencik Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı tadilat teklifi incelenmiş olup, kamu yararı olduğu için ve 1/5000 ölçekli Örencik Köyü Nazım İmar Planı plan notlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler başlığının 2. Maddesinde "ölçek nedeniyle 1/5000 ölçekli planlarda gösterilmeyen donatı alanları 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ayrılacaktır", dendiğinden 1/1000 ölçekli Örencik Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı'nda Örencik Köyü kadastral boşluk alanında kalan teknik alt yapı alanının; bir kısmının spor tesis alanı, bir kısmının da teknik altyapı alanı olarak bilgi paftasında şekli ile düzenlenmesi, teknik altyapı alanı + spor tesis alanının kamu yatırımının yapılabilmesi için 18.

Madde Uygulama sınırı dışına çıkarılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” şeklindeki görüşü, Çatalca Belediye Meclisi’nin 08/03/2013 gün, 2013/18 sayılı kararı ile “1/1000 Ölçekli Örencik Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili imar komisyon raporu, Belediye Meclisimizin 08/03/2013 tarihli Mart ayı toplantısının 2. birleşiminde katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.” şeklinde kabul edilmiştir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:İlgi (a) yazı eki, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına ilişkin, teklif plan dosyasında herhangi bir kurum görüşü bulunmamaktadır.

(7)

DEĞERLENDİRME - SONUÇ:İlgi (a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen teklifin, 26.01.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Örencik Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı F20b20b4d rumuzlu plan paftası üzerine, 853 parselin güneydoğunda kalan kadastral boşlukta planlı E:0,40 yapılaşma şartlı Teknik Altyapı Alanının bir kısmının iptal edilerek E:0,40 yapılaşma şartlı Spor Tesis Alanı olacak şekilde düzenlendiği ve sadece Spor Tesis Alanının 18.Madde Uygulama Sınırı dışına çıkarıldığı ve;

1. “Plan onama sınırı İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Örencik Köyü 853 nolu parselin güneydoğusunda kalan kadastral boşluk alanıdır.

2. Uygulama aşamasında ilgili Kurum ve Kuruluş görüşleri alınarak, bu görüşlere uyulacaktır.

3. Açıklanmayan hususlarda, İstanbul İmar Yönetmeliği ve Mer’i Plan hükümleri geçerlidir.”

şeklinde plan notları getirildiği görülmüştür.

İlgi (a) yazı eki teklif dosyasında herhangi bir kurum görüşü bulunmadığı görülmüştür.

Söz konusu teklif, Çatalca Belediyesi Meclisi’nin 08/03/2013 tarih ve 2013/18 sayılı Kararı’nda belirtilen“ölçek nedeniyle 1/5000 ölçekli planlarda gösterilmeyen donatı alanları 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ayrılacaktır.” gerekçesiyle tarafımıza iletilmiş olup, 05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli

“Örencik Köyü Nazım İmar Planı”nda “Yönetim Merkezleri”nde kalmakta olan alanın, 1/1000 ölçekli

“Örencik Köyü 1.Etap Uygulama İmar Planı”nda E:0.40 yapılanma koşullarında “Teknik Altyapı Alanı”nda kaldığı bu bakımdan 1/5000 ölçekli Meri Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Meri uygulama İmar Planı arasında fonksiyon olarak farklılık olduğu görülmektedir.

Çatalca Belediyesi Meclisi’nin 08/03/2013 tarih ve 2013/18 sayılı Kararı’nda “… teknik altyapı alanı + spor tesis alanının kamu yatırımının yapılabilmesi için 18. Madde Uygulama sınırı dışına çıkarılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” ibaresi bulunmasına rağmen teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı paftasında yalnızca “Spor Tesis Alanı”nın 18. Madde Uygulama sınırı dışına çıkarıldığı görülmüştür.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi ile 13/02/2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli

“Örencik Köyü 1.Etap Uygulama İmar Planı”nda 18.Madde Uygulama Sınırı içerisinde E:0.40 yapılanma koşullarında “Teknik Altyapı Alanı”nın bir kısmının E:0,40 Spor Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ve 18.Madde Uygulama Sınırı dışına çıkarılmasına ilişkin değişikliğin üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu görülmekle birlikte öncelikle üst ölçekli plan olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planında değişiklik yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Ayrıca 3 nolu teklif plan notunda yer alan “…İstanbul İmar Yönetmeliği” ifadesinin “…meri imar yönetmeliği” olarak düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. "denilerek.

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, 5747 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile eklenen “Üç ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır” şeklindeki hükmüne binaen Başkanlık Makamına iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Örencik Köyü 853 parselin Güneydoğusunda kalan kadastral yol alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup öncelikle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi hazırlanması gerektiğinden ilçesine iade edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(8)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

197 Tarih:

12.07.2013 Dosya No:

2013/1512 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 1 pafta, 46 ve 1621 parsel, 2 pafta, 2018 ve 246DS2D pafta, 2145 ada, 2 ve 3 parseller ile 2 pafta, 2018 ve 246DS2D pafta, 2145 ada, 2 ve 3 parsellerin doğusundaki tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli plan notu tadilat teklifi hakkında.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 08/07/2013 gün ve 2013-9241 sayılı yazısında;

“İLGİ: a) 04.07.2013 gün ve 99368494-310.01.04-251355 sayılı Bağcılar Belediye Başkanlığının yazısı ve eki 04.07.2013 gün ve 2013/112 sayılı İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın, 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP: Bağcılar Belediye Başkanlığı'nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; 19.03.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının plan notlarında değişiklik yapılması teklifine ait Meclis Kararı alındığı belirtilerek, söz konusu teklifin 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

MÜLKİYET: Dosyasında yer alan mülkiyet bilgisinde; 2018 – 1621 – 46 parselin ve 2145 ada, 3 parselin şahıs ve şirket (Çakıcıoğulları İnşaat San. ve Tic. A.Ş.) mülkiyetinde, sırasıyla 4842 m² - 6000 m² - 7240 m² - 15258 m² yüzölçümünde olduğu görülmektedir.

“Tapu Sorgulama Programında” teklife konu 2145 ada, 2 parselin TEİAŞ’ın mülkiyetinde, 342 m² yüzölçümünde ve 10.02.1995 tarihinde edinildiği görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUMU: Söz konusu parsellerin bulunduğu alana ilişkin 3.4.1987 onanlı, 1/5000 ölçekli İSTOÇ Yapı Kooperatifi Nazım İmar Planı, 16.7.1987 onanlı, 1/1000 ölçekli İSTOÇ Yapı Kooperatifi Uygulama İmar Planı ile bu planların kısmen tadil edilmesinden oluşan 22.4.1996 onanlı, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İSTOÇ Nazım ve Uygulama İmar Planları bulunmakta olup, 1621 parsel, Yol ve Yeşil Alanda, 46 parsel Yol, Yeşil Alan ve Ağaçlandırılacak Alanda, 2018 parsel Dini Tesis Alanı ve Ağaçlandırılacak Alanda, 2145 ada, 3 parsel ise Ağaçlandırılacak Alan ve Yol Alanında kalmakta iken;

14.04.2011 gün ve 764 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile tadilen onaylanan 18.04.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planında; 1 pafta, 46 ve 1621 parsellerin yeşil alanda, 2 pafta, 2018 parsel, 246DS2D pafta, 2018 parsel ve 2145 ada 3 parselin 15.50 m’ lik imar yolları ve Cami Alanı ile çevrili alan içinde kalan ağaçlandırılacak alan kısmının TAKS:0.40 E:2.00 Hmaks:Serbest yapılaşma şartlarında Ticaret + Hizmet Alanında kalmaktadır.

19.03.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Tadilat Planında; 2145 ada, 2 ve 3 parseller;

kısmen 15.50 m’ lik imar yolunda, kısmen Ticaret+Hizmet Alanında, 2018 sayılı parsel; 15.50 m’ lik imar yolunda, kısmen TAKS:0.40 E:2.00 Hmax:Serbest yapılaşma şartlarında Ticaret+Hizmet Alanında, kısmen Cami ve Külliyesi Alanında, 46 ve 1621 parseller park alanında kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen 04.07.2013 gün ve 2013/112 sayılı Bağcılar Belediyesi İlçe Meclis Kararı'nın Komisyon Görüşü bölümünde; “Başkanlık Makamından ‘Meclise Sunulsun’ derkenarlı 27.06.2013 tarih ve [04/373]-247096 sayılı dilekçesine istinaden İlçe Belediye Meclisine sunulan 19.03.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarına ‘Eğimden dolayı açığa çıkan bir bodrum kat emsal harici iskan edilebilir’ plan notu ile ‘Açıklanmayan hususlarda meri imar yönetmeliği ve 1/1000 ölçekli Bağcılar uygulama imar plan notları geçerlidir’ plan notunun eklenmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmekte olup, söz konusu komisyon kararının Belediye Meclisince oyçokluğu ile kabul edildiği bildirilmiştir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: Teklife ilişkin işlem dosyasında; plan notu değişikliğine dair herhangi bir kurum görüşü bulunmamaktadır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: 18.04.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planı doğrultusunda onaylanan; Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 46 ve 1621 parsellerin 07.11.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Tadilat Planındaki istikametlerinin aynen korunarak park alanına, 2018 parsel ve 2145 ada 3 parselin; 07.11.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yer alan ve 15.00 m’ lik imar yolları ve cami alanı ile çevrili alan içinde kalan ağaçlandırılacak alanın kısmen, TAKS:0.40 E:2.00 Hmax:Serbest yapılaşma şartlarında Ticaret + Hizmet Alanına alınması şeklindeki

(9)

19.03.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının plan notlarında değişiklik yapılması teklifinin değerlendirilerek Belediye Meclisine havale edilmesi talep edilmektedir.

İlgi (a) yazı eki teklif plan değişikliğinde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi paftasında 5 nolu plan notunda yer alan “Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmadan 1. bodrum kat iskan edilemez. İskan edilen bodrum katta ve doğal zemin üzerine çıkan kısımlarda taks değeri aşılamaz.”

şeklindeki notun iptal edilerek “Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmak kaydı ile birinci bodrum kat iskan edilebilir. İskan edilen birinci bodrum kat emsale dahil değildir.” şeklinde düzenlendiği ve 10. plan notu olarak; “Açıklanmayan hususlarda meri imar yönetmeliği hükümleri ve Bağcılar İlçesi imar planı notları geçerlidir.” şeklinde plan notunun getirildiği görülmüştür.

19.03.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli mer’i uygulama imar planı tadilatında yer alan “Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmadan 1. bodrum kat iskan edilemez. İskan edilen 1. Bodrum katta ve doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.” şeklindeki plan notunun iptalini öngören teklifte “Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmadan 1. bodrum kat iskan edilemez.” ibaresinin aynı anlama gelebilecek “Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmak kaydı ile birinci bodrum kat iskan edilebilir. İskan edilen birinci bodrum kat emsale dahil değildir.” şeklindeki ibare ile değiştirildiği, ancak

“İskan edilen bodrum katta ve doğal zemin üzerine çıkan kısımlarda taks değeri aşılamaz.” ibaresinin kaldırılması ile iskan edilen bodrum katta ve doğal zemin üzerindeki kısımlarda taks serbestliğinin öngörüldüğü, ayrıca söz konusu plan notlarında değişiklik yapılması teklifini uygun gören İlçe Meclis Kararında plan notlarına eklenmesinin talep edildiği belirtilen “Eğimden dolayı açığa çıkan bir bodrum kat emsal harici iskan edilebilir.” ibaresinin plan paftalarına işlenmediği görülmekte ve bahse konu değişiklik teklifi bu haliyle 1/5000 ölçekli mer’i plana aykırı olarak iskan edilen bodrum katta ve doğal zemin üzerindeki kısımlarda taks serbestliğini öngörmekte olup, mer’i 1/5000 ölçekli plana uygunluğun sağlanması bakımından mer’i 19.03.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli planın 5 nolu plan notu iptal edilmeden, plan notlarına “Eğimden dolayı açığa çıkan bodrum katlar emsal harici iskan edilebilir.” (18.04.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli NİP değişikliğinde bulunan, 19.03.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli UİP tadilatında bulunmayan plan notudur.) şeklindeki notun eklenmesi gerekmektedir. ” Denilerek.

İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 1 pafta, 46 ve 1621 parsel, 2 pafta 2018 parsel ve 246DS2D pafta, 2145 ada 2 ve 3 parseller ile 2 pafta 2018 ve 246DS2D pafta, 2145 ada 2 ve 3 parsellerin doğusundaki tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı teklifi incelenmiş olup “İskan edilen bodrum katta ve doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.” plan notunun ilavesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

(10)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

198 Tarih:

12.07.2013 Dosya No:

2013/1560 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: 1/1000 Ölçekli Pendik Yayalar 908, 909, 910 ve 1056 Sayılı Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 08/ 07 /2013 gün ve BN:8134 sayılı yazısında;

" İlgi: a) Pendik Belediye Başkanlığı'nın 25/06/2013 gün ve 978 sayılı yazısı ve ekleri, b) Pendik Belediye Meclisi'nin 07/06/2013 gün ve 2013/131 sayılı Kararı.

İlgi (a) yazı ile ekinde yer alan 1/1000 ölçekli Pendik Yayalar 908, 909, 910 ve 1056 Sayılı Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı teklifinin ilgi (b) ilçe Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7-b maddesi uyarınca gereği talep edilmektedir.

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI SÜRECİ

1/1000 ölçekli Pendik Yayalar 908, 909, 910 ve 1056 Sayılı Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planının bulunduğu bölgeyi de kapsayan 1/5000 ölçekli Pendik Ankara Caddesi ile TEM Bağlantı Yolu Arası Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/12/2010 gün ve 2428 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülmüş olup, 25/01/2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanarak, 20/05/2011- 20/06/2011 tarihleri arasında Harita Müdürlüğü'nde askıya çıkartılmıştır.

07/06/2013 TARİH ve 2013/131 SAYILI İLCE MECLİS KARARI

İlgi (b) Pendik Belediye Meclis Kararı ile; "....Yayalar 0/908- 0/909- 0/910 ve 0/1056 Sayılı Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Müdürlüğü'nden geldiği bilgi paftasındaki şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür." denilmektedir.

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI YAPIM AŞAMASINDA ALINAN KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

1/1000 ölçekli Pendik Yayalar 908, 909, 910 ve 1056 Sayılı Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı teklifi yapım aşamasında, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan görüş alınmıştır.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 13.01.2011 gün 73-6186 sayılı yazısı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 12.01.2011 gün 219 sayılı yazısı

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 10.03.2011 gün 310.01.04.01-109008 sayılı yazısı

Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 24.01.2011 gün 3799673-220 sayılı yazısı

İGDAŞ'ın 03.01.2011 gün 50.40/68660 sayılı yazısı

DSİ 14. Bölge Müdürlüğü'nün 16.02.2011 gün 54823-122 sayılı yazısı DEĞERLENDİRME:

25/01/2011 tt.li 1/5000 ölçekli Pendik Ankara Caddesi ile TEM Bağlantı Yolu Arası Nazım İmar Planı yaklaşık 1064 hektarlık bir alanı kapsamakta olup, teklif 1/1000 ölçekli Pendik Yayalar 908, 909, 910 ve 1056 Sayılı Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı ise yaklaşık 10.34 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.

1/1000 ölçekli Pendik Yayalar 908, 909, 910 ve 1056 Sayılı Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı teklifi, yukarıda belirtilen kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili mevzuat ve yönetmelikler ile 25/01/2011 tt. li 1/5000 ölçekli Pendik Ankara Caddesi ile TEM Bağlantı Yolu Arası Nazım İmar Planı kapsamında incelenmiş olup, yapılan değerlendirmeler aşağıda konularına göre başlıklar halinde sunulmuştur.

PLAN KARARLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME:

Yazımız ekinde yer alan (EK-4) bilgi paftasında numaralandırılan değerlendirmemiz aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır:

1. 1/5000 ölçekli planda 0/1056 ve 0/908 parsellerin bir kısmında "İdari Tesis Alanı" olarak planlanan alanın 1/1000 ölçekli teklif planda "T2 Ticaret Alanı" olarak düzenlenmesi donatı alanlarını azaltıcı ve yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olup, söz konusu düzenleme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın plan kararlarına ve bütünlüğüne aykırılık teşkil etmektedir.

2. 1/5000 ölçekli planda 0/908 parselin bir kısmında "Park Alanları" olarak planlanan alanın bir kısmı 1/1000 ölçekli teklif planda "T2 Ticaret Alanı" olarak düzenlenmesi donatı alanlarını azaltıcı ve yapı yoğunluğunu arttırıcı niteliktedir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan çalışmasında değerlendirilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş talep edilmiş olup, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 26/07/2010 gün ve 3187494 sayılı

(11)

kurum görüşü yazısında "...UOA-4 ve UOA-5' da yapılaşma amaçlı planlama yapılmaması gerekmektedir..." denilmektedir. Bu kapsamda söz konusu alan UOA-4 ve UOA-5 alanında kalmakta olup, 1/5000 ölçekli planda park alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 13.01.2011 gün 73- 6186 sayılı kurum görüşü yazısında "... UOA Alanları dolguların kalınlıkları yayılımları, malzemenin fiziksel - kimyasal özellikleri nedeniyle yapılaşma amaçlı planlamaya açılmamalıdır..." ifadesi yer almakta olup, söz konusu alanın yapılaşmaya açılması 1/5000 ve 1/1000 ölçekli kurum görüşlerine, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın plan kararlarına ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil etmektedir.

3. 1/5000 ölçekli planda 7576/Park tescilli parselde yer alan "Park Alanı"nın bir kısmının 1/1000 ölçekli teklif planda kısmen"İdari Tesis Alanı", kısmen de "Trafo Alanı" olarak düzenlenmesi donatıdan başka bir donatıya dönüşüm niteliğinde olmasına rağmen, 1/5000 ölçekli plan kararlarını aykırı niteliktedir.

PLAN NOTLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME:

Teklif 1/1000 ölçekli Pendik Yayalar 908, 909, 910 ve 1056 Sayılı Parsellere İlişkin Uygulama İmar Plan Notları Genel Hükümlerinin;

1.13. Maddesinde; "Yeni parsel oluşturmamak koşuluyla, sınır ihlalini gidermek, mevcut parsellerde daha uygun şartlar sağlamak ve uygulamayı kolaylaştırmak için yapılacak sınır düzeltmesine ilişkin ifraz ve tevhit işlemlerinde minimum parsel büyüklüğü ve minimum parsel cephesi şartı aranmaz." denilmektedir.

Söz konusu teklif plan notunun "Yeni parsel oluşturmamak koşuluyla, sınır ihlalini gidermek için yapılacak sınır düzeltmesine ilişkin ifraz ve tevhit işlemlerinde minimum parsel büyüklüğü ve minimum parsel cephesi şartı aranmaz" şeklinde yeniden düzenlenmesi gerekliliği tespit edilmiştir.

1. 1.20. Maddesinde; "Genel olarak yapı nizamı ayrık olup, 5 kata kadar (5 kat dahil) olan binalarda yan ve arka bahçe mesafeleri en az 3m; 5 kattan sonraki her ilave kat için yarı ve arka bahçe mesafelerine 0.30 m ilave edilir. " denilmektedir.

Ancak Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Bahçe mesafeleri; "Madde 18; ... 2) (Değişik bent:RG- 2/9/1999-23804) Yan bahçe mesafeleri: Bodrum katlarda iskan edilen katlar da dahil, 4 kata kadar (4 kat dahil) olan binalarda yan bahçe mesafeleri en az (3.00) m.dir. Fazla her kat için yan bahçe mesafeleri (0.50) m. artırılır. 4) (Ek bent:RG-l/6/2013-28664) Arka bahçe mesafeleri: Bodrum katlarda tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katlar dahil 4 kata kadar olan binalarda arka

3. 2.1.3. Maddesinde; UT2 ticaret alanlarında, emsal değerini ve bina yüksekliğini aşmamak kaydıyla zemin kat üstündeki katların iç yüksekliği 4,50 m 'ye kadar yapılabilir. " denilmektedir.

Ancak Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Madde 29 - Bina Yükseklikleri Bölümü 1. (Değişik bent:RG-l/6/2013~28664) "... Genel olarak kat yükseklikleri; ticaret bölgelerinde zemin katlarda 4,50 m., diğer katlarda 3,80 m., konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4,00 m., diğer katlarda 3,20 m. kabul edilir.

Ancak artan kat yüksekliğinden faydalanılmak suretiyle binanın hiç bir cephesinde bodrum katlar hariç kat sayısı artırılamaz." hükmü yer almakta olup, söz konusu plan notunun bu kapsamda yeniden düzenlenmesi gerekliliği tespit edilmiştir.

SONUÇ:

Sonuç olarak, 1/1000 ölçekli Pendik Yayalar 908, 909, 910 ve 1056 Sayılı Parsellere

İlişkin Uygulama İmar Planı teklifi yukarıda yapılan değerlendirmelerdeki gerekçeler kapsamında;

A- Kurum ve Kuruluş Görüşlerine İlişkin;

- 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması kapsamında 33 adet kurumdan görüş alınmış olmasına rağmen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımı aşamasında sadece 6 kurumdan görüş alındığı tespit edilmiştir.

- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımı aşamasında talep edilen kurum ve kuruluş görüşlerinden Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İGDAŞ olmak üzere toplam 4 adet kurum görüşünün 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onayından önce alındığı tespit edilmiştir.

- Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından 13.01.2011 gün 73-6186 sayılı kurum görüşünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın değerlendirme yazısında ""... UOA Alanları dolguların kalınlıkları yayılımları, malzemenin fiziksel - kimyasal özellikleri nedeniyle yapılaşma amaçlı planlamaya açılmamalıdır..." ifadesi yer almakta olup, 1/1000 ölçekli teklif planda kurum görüşüne uyulmadığı tespit edilmiştir.

B- Plan Kararlarına İlişkin;

- 1 numaralı düzenleme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın plan kararlarına ve bütünlüğüne aykırılık teşkil etmektedir.

- 2 numaralı düzenleme 1/5000 ve 1/1000 ölçekli kurum görüşlerine ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın plan kararlarına ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil etmektedir.

(12)

- 3 numaralı düzenleme donatıdan başka bir donatıya dönüşüm niteliğinde olmasına rağmen, 1/5000 ölçekli plan kararlarını değiştirici niteliktedir.

C- Plan Genel ve Özel hükümlerine İlişkin;

- 1, 2 ve 3 numaralı düzenlemeler değerlendirmeler kısmında belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. "denilerek.

Pendik Belediye Meclisinin İlgi (b) Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7.b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Yayalar 908-909-910 ve 1056 parsel sayılı yerlere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na aykırı nitelikte olan 7576 ada park parselindeki idari tesis alanının park alanı olarak düzeltilmesi, Nazım İmar Planında 908 ve 1056 parsellerdeki idari tesis alanının aynı büyüklükte plana işlenmesi, 908 parseldeki park alanı ile ticari alan sınırının 1/5000 ölçekli plandaki sınırı ile uyumlu hale getirilmesi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(13)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

199 Tarih:

12.07.2013 Dosya No:

2013/1580 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyinde TAKS değerlerine ilişkin 1/1000 ölç.U.İ.P.

değişiklik teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ:Planlama Müdürlüğünün 08/ 07/2013 gün ve 2013-9235 sayılı yazısında;

"İlgi : a)04.07.2013 tarih, 1131-Ç-17814 sayılı Tuzla Belediye Başkanlığı’nın yazısı ve eki 10.05.2012 gün,2013-056 sayılı İlçe Meclis Karar ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

b)13.06.2013 tarih, 1217 sayılı İBB Meclis Kararı

c)10.06.2013 tarih, 2013/7410 sayılı Başkanlık makamı yazımız

d) 30.05.2013gün,M.34.3.TUZ.029.00.00-887/Ç-14140 sayılı Tuzla Belediye Başkanlığı’nın yazısı ve eki 10.05.2012 gün,2013-056 sayılı İlçe Meclis Karar ile 1/1000 ölçekli teklif plan

paftaları.

e) 08.05.2013 gün 1362969/310,01/475321-1561 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün yazısı

f)06.05.2013 gün 62956595.310.06/923-83590 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün yazısı

g) 08.05.2013 tarih M.34.1.İBB.5.01.11.01-310.01.04.01-230398 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün yazısı ve eki.

h) 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi a) yazı ile; 22.02.2011 tasdik tarihli Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi Uygulama imar Planında 0,08 Emsal değerine sahip konut alanlarında 0.04 olarak be1irlenmi olan TAKS değeri bölgedeki parsel büyüklükleri ve plandaki yapılaşma koşulları göz önüne alındığında yapılaşma konusunda sorunların yaşanmasına neden olduğu, bu nedenle ilgili plandaki TAKS değerinin 0,07 olarak değiştirilmesi ile yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin plan değişikliği talep edilerek teklifin 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenmektedir.

MEVCUT DURUM:

Başkanlığımız kayıtlarındaki 2011 uydu görüntüsünden, kısmen villa şeklinde az katlı olarak yapılaşmış konut alanları kısmen de boş olan parsellerden oluştuğu anlaşılmaktadır.

PLANLARDAKİ DURUM:

12/07/2008 t.t.'li Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi Nazım İmar Planı kapsamında K1 Konut Alanlarında kalmaktadır.

22/02/2011 t.t.'li Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam TAKS: 0.04 KAKS: 0.08 Hmaks: 6.50m Ön Bahçe Mesafesi: 5m Yan Bahçe Mesafesi: 4m minimum ifraz: 5000 m.

yapılaşmalı Konut Alanı'nda kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi a) yazı ekinde iletilen 03.07.2013 gün,2013/78 sayılı İlçe Meclis Kararında,

“Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği(TAKS düzenlemesi) ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup, planda 0.08 emsal değerine sahip konut alanlarında da TAKS:0.04 değerinin kaldırılarak, TAKS değerinin 0.07 olarak sınırlandırılması” şeklindeki 02.07.2013 tarih 2013/048 sayılı imar komisyonu raporunun oyçokluğu ile kabul edildiği ifade edilmiştir.

KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi a) yazı eki olarak, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nün görüşleri tarafımıza iletilmiştir.

(14)

İlgi e) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi Uygulama İmar Planı'nda KAKS: 0.08 olan Konut Alanları'ndaki TAKS: 0.04 değerinin iptal edilmesini içeren 1/1000 ölçekli plan teklifi; yapılaşmada emsal ve çekme mesafesi değerlerini değiştirmeden yapıların taban oturum alanlarındaki kısıtlamayı kaldırmak yönünde olduğundan ulaşıma ilave yük getirmeyeceği tespit edilmiş olup, Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;

brüt alanı 75 m2 ye kadar (brüt alan < 75m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark

brüt alanı 75 m2-l50 m2 arasında (75m2 < brüt alan < 150 m2 ) olan dairelerde en az 2 adet otopark

brüt alanı 150 m2 ve üstü (brüt alan≥150 m2) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir.”

denilmektedir.

İlgi f) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; planlama ve uygulama aşamalarında yapılması gereken jeolojik-jeoteknik ve zemin etüt çalışmaları ile ilgili hususları belirleyen yürürlükteki mevcut yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda bahse konu plan değişikliğinin değerlendirildiği bildirilerek,

 Plan notunun uygulanacağı alanda öncelikle, Müdürlüğümüz tarafından hazırlattırılan Avrupa Yakasına ait Mikrobölgeleme Çalışmaları kapsamındaki "Yerleşime Uygunluk Haritaları"nda "UA veya ÖA" lejantlı sınırlar içerisinde kalıyor olması ve bu çalışma doğrultusunda gözden geçirilerek gerekmesi halinde revizyonların yapılması,

 Plan notlarına ait paftada yer alan hükümlere "Mikrobölgeleme Çalışmaları, İstanbul İmar Yönetmeliği ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün 18.08.2005 tarihli genelgesinde belirtilen etüt raporu esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır" notunun konması,

 Uygulamaya yönelik yapılacak olan zemin etüt çalışmaları doğrultusunda mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip gerekli teknik müdahalelerin yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, ilgi (c) yazıda belirtilen hususların gerek planlama ve gerekse uygulama aşamalarında göz önüne alınması şartıyla, ilgi yazı talebi 22.02.2011 tasdik tarihli Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi 1/1000 ölçekli, uygulama imar Planı "plan notu" değişikliği yapılması jeolojik olarak uygun görülmektedir’’

denilmektedir.

İlgi g) İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında; Bahse konu planlama alanı ile ilgili İdaremiz havza görüşü aşağıdaki gibidir; …söz konusu plan sahası; Ömerli Barajının uzun mesafeli koruma alanı ile 13.06.2008 tarih ve 1390 sayılı ve 17.12.2010 tarih ve 2825 sayılı İBB Meclis Kararlarıyla onaylanan plan sahaları içinde kalmaktadır. Aynı zamanda kısmen Değirmen Deresi ve Topçayırlar Deresi'nin dere ıslah alanı ve dere işletme bandında kalmaktadır.

23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve 24.01.2013 tarihinde değişiklik yapılan İSKİ içmesuyu havzaları Yönetmeliğin; 6.3. maddesi "İstanbul il sınırları içinde mevcut Çevre Düzeni Planları, İSKİ görüşlü imar planları ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planları, idare uygulamalarında esas alınır." hükmü gereği 13.06.2008 tarih ve 1390 sayılı ve 17.12.2010 tarih ve 2825 sayılı Meclis Kararlarıyla kabul edilen ve Büyükşehir Belediye Başkalığınca onaylanan imar planlarının İdaremiz uygulamalarında esas alınması gerekmektedir.

05.05.2011 tarih ve 211/245 sayılı Yönergenin 10.5 maddesinde yer alan "İdare uygulamalarında esas alınan Planlarda, plan bütününde, yürürlükteki Yönetmelikte ve/veya söz konusu planda verilen yoğunluk (yapı, nüfus vb.) değerlerinin yüksek olanını aşan tadilat yapılamaz. Yoğunluk azaltıcı plan tadilatlarına izin verilir." hükmü gereği meri planda ve/veya İSKİ içmesuyu havzaları Yönetmeliğinde verilen yapı ve nüfus yoğunlukları arttırılmamak kaydıyla plan değişikliği yapılabilmektedir. Netice olarak;

İdaremize sunulan teklif 1/1000 ölçekli plan notu değişikliğinin İSKİ içmesuyu havzaları Yönetmeliği hükümlerine göre uygun değerlendirilmesinde, ilgili belediyelerce onaylanması halinde de İdaremiz uygulamalarında esas alınmasında İdaremiz açısından sakınca bulunmamaktadır. On yedi adet altyapı görüşü verilerek Topçayır ve Değirmen Deresi'nin işletme bantları imar planlarında ayrılması gerektiği,

Söz konusu alandan geçen diğer dere yataklarının güzergahları yazımız ekindeki CD'de gönderilmektedir. Dere kadastral güzergahların her iki tarafında 10 metre dere bantlarının ayrılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Dere yatakları, vadi tabanları ve dere işletme alanında yapılacak çalışmalarda; kazı, hafriyat dolgu, döküm, malzeme depolama vb. faaliyetlere kesinlikle izin verilmemesi, dere ya da koruma alanı kesitinin daraltılmaması, dere yatağının doğal halinin korunması, arazinin eş yükselti eğrilerinin değiştirilmemesi, dere yatakları ve yapı yaklaşma sınırlarında dahilinde, sedde, topuk, duvar vb. yüzeysel suların akışının engelleyecek yapıların kesinlikle yapılmaması gerekmektedir.

(15)

Taşkın riski taşıyan dere işletme sınırlarına komşu/yakın alanlarda,

Herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktadan dere kesitine dik ve en yakın mesafedeki dere kenar duvar (kret) kotundan +1.50 m yüksekte olması zorunludur. Subasman kotu, yapı zemin giriş kotunu ifade eder. Binanın zemin kotunu doğal zeminden daha yükseğe yapmaktaki amaç, yapıyı doğal etkilerden ve özellikle muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumaktır.”şeklinde altyapı görüşlerinin olduğu görülmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi(a) yazı eki 22.01.2011 tasdik tarihli Ömerli Akfırat Kuzeyi Uygulama İmar Planında 0.08 KAKS değerine sahip konut alanlarındaki TAKS:0.04 değerlerinin iptal edilerek TAKS:0.07 olarak değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi tarafımıza iletilmiştir.

Bahse konu plan değişikliği ilgi(d) yazı ile tarafımıza iletilmiş olup, ilgi(c) yazımız ile başkanlık makamına iletilmiş olup, ilgi(b) karar “Tuzla İlçesi, 1/1000 ölçekli Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi Uygulama İmar Planında değişiklik yapılmasına ilişkin teklif incelenmiş olup meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Bahse konu plan değişikliğine ilişkin ilgi(d) yazı ile tarafımıza iletilen teklif ilişkin kurum görüşlerinin aynen iletildiği, TAKS:0.07 değerine ilişkin teklif yönelik yeni bir kurum görüşü alınmamıştır.

İlgi(a) teklife ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nün şartlı görüşlerinin olduğu ancak görüşlerde belirtilen hususlara uyulmadığı görülmüştür.

Bahse konu Uygulama İmar Planlarında plan notlarının olduğu paftadaki TAKS:0.04 değerlerinin iptal edilerek TAKS:0.07 yazıldığı, ancak diğer plan paftalarındaki TAKS:0.04 değerlerinin iptal edilmediği görülmüştür.

İSKİ Genel Müdürlüğü kurum görüşü eki, dere işletme bantları ve havzaya akan derelerin olduğu bahse konu yapılaşma değerlerine ilişkin kısımlarda İSKİ Genel Müdürlüğünün kurum görüşü doğrultusunda düzenlemelerin yapılmadığı, yine Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda bahsedilen plan notlarının eklenmediği görülmüştür.

Bahse konu alana ilişkin mevcutta uygulama sorunlarının olduğu ilgi(a) yazıda belirtilmesine rağmen bunlara ilişkin detaylı araştırma raporunun olmadığı görülmekte olup, bu kapsamda konunun İSKİ İçme suyu havzaları yönetmeliği ve yerleşime uygunluk haritaları kapsamında Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı Revizyonunun yapılması gerektiği görülmektedir. " denilerek

İlgi a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, İlgi h) Başkanlık onayı ve genelge ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine ve 5747 sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi TAKS değerlerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli planları etkilemediğinden komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :