• Sonuç bulunamadı

D SONUÇ B ÖL ÜMÜ

6. SONUÇ ve ÖNERİL ER

Matematik programının öğretimi için daha geniş zaman ayrılmasına ve ya kon u yo ğu nlu ğ unu n a zaltılmasın a ça lışılmalıdır.

Ma te matik progra mın da öğre nc ile re k aza nd ırılamaya n he d ef ve d a vra nışla r belirlene re k bu sorunu n gid erilme si yolun a gidilme lidir.

Ha zırla n aca k eğitim p ro gramlarının, pro gram ge liştirme k omite le rinde ö ğre tmen le rin ye r alması sağlan malıdır.

Oku lla rd a eksikli ği hisse dilen a ra ç -gereç ve ka yn ak ların sa ğla nma sı iç in ö nlemle r alınara k öğre tme nle rin hizme tine su nu lma lıd ır. Öğre tme nle rin BiTe ve be nze ri te kn oloj iler k onu sun da h izme tiç i eğitimin e ö ne m ve rilmelid ir.

Ka lite li ve öğre nc i me rke zli e ğitimin önü nd e e ngelleyici bir fa ktör o larak ye r a lan sın ıf mevcu du nun fa zla olması ve de rsliklerin uygun o lma masına ç özüm yolları a ra nma lıd ır. Ön lem olara k s ın ıf me vc ud un un idea l ö ğretim k ad ro su ola ra k b iline n 20-3 0 öğre nc i se viye sin e ind irilme si, u ygun d erslik le rin yap ımının sürd ürü lme si ö ne rilebilir.

So s yo -e ko nomik durumu iyi ola n o kulla rd a öğre timin b aşarılı old uğu a n laşılmı ştır. Eğitimd e başa rı fa rk lılıkların ın oluşu mund a çevre f aktörle rinin ç ok öne mli rol o yn ad ığı b ilinme kte dir. Bu ra dan h arek e tle ö ğretimle öğre nc inin tutumun un ge lişme si a ra sında yük sek düze yd e b ir ilişkinin va rlığı, öğren c id e de rse ka rşı olumlu tu tum olu şması ve ge li şmes in de e tkili olmak tad ır. Ma tematik p rogra mı bu ç e rç eve için de d e ğe rle ndirilmelidir. B ütün b un la rla uyum iç ind e öğren cide istek u ya nd ırıcı etki ya pa n, ta tmin e dic i, ilgi yi ç e kec ek n ite lik te, prati ğe ye r ve rilmiş ve b a şarısı ö dülle ndirile n tutumu n oluş um ve ge lişimini sa ğla yıc ı etki yap an bir progra m ö ne rilebilir.

Ma tematik, birb iri üze rine k uru la n a rdışık ve yı ğma lı b ir a lan o lduğun da n ye ni ka vra mla r ve ilişk ile r ön cek i kavra m ve ili şkiler ü zerin e k urulur. Bu b ak ımd an ye ni bilgilerin öğre nilme si, ancak ö nc e ki bilgile rin ta m öğre nilmiş olmas ıyla ola sıdır. Bu ne de nle, b ilgile rin tam ö ğren ilme si için ge re kli ö ğren me - ö ğretme süreçle ri k a vra ma, ö zü mle me, ge çiş ve k alıc ılık ö ğre timi ola ra k dört aşama da ge rç ek leştirilme lidir. He r a şa mad a öğre tme nin k ullan aca ğı yönte m ve ö ğren cile rin ya p acağı etk in lik le r farklılık göste rmelidir. Ayrıc a, tüm ö ğren cile r aynı biç imde, aynı hızda ve a yn ı ta mlıkta öğre neme zle r. Bu n e de nle, matema tik ö ğretimin in ama çla rını ç ok iy i bilmeli, ö ğren cile rin na sıl, ha ngi k oşulla rda, ha ngi yö nte mle dah a b aşa rılı o laca ğı h ak kında bilgi sa hibi olunma lıdır. Ye ni ka vran an bir ko nu nun ya d a ge liş en b ir b ece rinin k ulla nılma dığınd a, yine le nmed iğind e ya da d e ğişik du rumla ra uygula nma dığınd a sö ne ceğin in ya da ka yb olaca ğın ın b ilinc inde olu nmalıd ır O h alde, sınıfa ilginç p ro blemle r ge tirmeli, f arklı öğre tim mate ryalle ri kullanma lı, ye ni te kno lojile rden ya ra rla nmalıdır. İşlen e n k onu nu n gün lü k ya şamd ak i uygula ma larınd an ö rn ek le r verme li, öğre nc ilerin den eme ya pmala rına ola na k ta nıma lı ve

f arklı öğretim yön temleri k ullan ma k su re tiyle öğre nc ileri gü dü le yerek, k on uya ilgi u ya nd ırma yolun a gidilme lid ir.

Ma tematik d oğrulu ğu tartışılmadan, k ök en le rine b akılmaksızın ö ğren ilme si ge re ken b irta k ım k ural, i şlem ve te ore mle r yuma ğı o larak d e ğil, he r n ok ta sı ta rtı şma ya aç ık, d oğrula rı ird ele ne b ile n b ir ç alışma o larak işlen meli; öğre nc i b iline ni irde leme ye n i çö zümle r ara ma, ye ni ilişkiler bu lma etkinli ği için e girme fırsa tı bulmalıd ır. Öğre nc i anc ak ö yle bir e tk inlik iç inde matema ti ği b en imse r, a nla ya ra k ö ğren ir. Öğ re tim sü re cin de ya pılan a ktivitele r mate mati ğin ya şamla ba ğlan tılı b ir şe kilde öğretilmesini sa ğla ma lı ve öğre nc ilerin e zbe re yön elme le rini e ngelle me lidir.

Öğre nc in in öğre nme işine ka tılması ve ö ğre nme yi s ürd ürme si ye ni öğre nile ce kle rle do ğrud an ilgili d ah a önce öğre nilmiş b ilgi ve b e ce rile rini h atırlamasına ve k ullan masına ba ğlıdır. Bölme işlemi, ye ni öğre nilirke n sa yı b asama kla rının birb iriyle olan ilişkile rin in, to plama, çıka rma, çarpma işle mle riyle, ça rp ım ta blosu nun bilin mesi ve k ola yc a h atırla nma sı ve k ullan ılma sı ge re kir. Öğre tme n, öğre nc ilerin d a ha ö nc e ka za nmış oldu kla rı ye te rlilikleri so ru so ra ra k, a ç ıklama ya ptıra ra k, tartışa rak o rta ya çıkarab ilir

Oku l ma tema tiği, insan ın tüm yö nleri ile zih in sel geli şimi için yön te mlerin, ka yna kla rın ve k ıla vu zla rının bir kü me si ve bileşke sid ir. B u ba ğla mda :

 MÖvE ge ne l ilke, ge nç le rin bili şsel ge li şimine ya rdımc ı olma k, öğre nme yi sü rd ürme k ve ye ni d uru mla rla, koşulla rla uyum iç in, on ları iste klendirme k ve ö ze nd irmek olmalıdır.

 Her dü ze yd e ki oku lla rd a M ÖvE p ro gramla rı, kâğıt-ka le mle ya pılan sıkıcı ve uzun he sa pla ma i şlemle rde n ku rtarılma lı; ç oc uk ve ge nç lerin be lle kle ri yo ru lma malı ve kirle tilmeme lidir.

 Pro gramla rda ma tema tik sel d üşü nme, ak ıl yürütme ve pro ble m ç özme, asıl iş, ö nce likli uğra ş ve yap ıla cak gö rev olma lıdır.

 B iTe ü rünlerin de n BiSa ve He Ma, öğre tme /öğre nme za ma nı, a n lamala ra ve p ro ble m ç ö zme de de ğişik ya kla şımla ra ka pıla rı a ça ca ğın da n BiTe MÖvE etk in lik le rin de kulla nılma lıd ır. (Erso y, 2 003 )

Ma te matiksel d üşü nc e nin öğre ncilerde ge lişimini de ğe rle nd irme k için;

• an aliz etme

• pro ble m geliştirme

• de ğişik ç özüm yö n temle ri kulla nma

• en az sa yıda ka ğıt ve ka lem ku lla nma

• en az sa yıda işlem ya pma

• ta kıldığı no ktala rda n ku rtula bilme

• çö zü mü sunab ilme da vran ışla rı gö z ö nü ne alınma dır

Ma te matiği a nla ya n ve yo rumla ya n, prob le m ç özme kten k orkmaya n, so run lara ye pyen i ya ra tıc ı ç özümle r b ulan, mate matikle u ğraşırke n ke nd in e gü ve n en , ma te mati ği ku lla na ra k ileti şim ku ra bilen, a k ıl yü rü te bile n, ama cı sad ece sına vd an ge çer not alma k olma yan ve ma tematik te k i ba şa rıla rı artan öğre nc ile r ye tiş tire b ilmek iç in, ma tematiğin n asıl ö ğre n ile ce ği, n a sıl ça lışıla ca ğı gibi k onu ların ü zerin de du rulma lı, he rk es in özgü rc e düşü nmes i sa ğla nma lı ve k en di ö ğren me stra tej ile rin i ge liştire bilece kleri öğren me -öğre tme o rtamla rı ya ra tılmalıdır

İlk öğre timde n ba şlayara k ya p ılma sın da fa yda ola n b azı u ygulama ları şö yle sıra la ya b iliriz:

• Ok ul ça lışma ları, ö zel olara k matema tik de rsi için a ile le re ç o cu ğun du rumu hakkınd a k üç ük notla r gö nd erilme lid ir.

• Okulda ne tür aktiviteler yapıldığı ve yapılacağı konusunda aile le r b ilgile nd irilme lid ir.

• Ailelerin de özel olarak matematik dersi ile ilgili ak tivite lere e v ya da ok ul o rta mında ka tılma ları sağlan malıdır. G erek irse o kul b un un iç in aile ka tılım programı dü ze nle yebilir.

• Okullarda her ders için etkin aile katılımı programları dü ze nle nme si a ile leri ok ula ç e kmek ve ilişk i iç inde olmala rını sa ğla mak aç ısından ya ra rlı ola cak tır. Ülk emizde aile ka tılım p ro gramları he nü z ç o k ye n i o lu p, a ile n in eğitim sürec inin iç in de ye r a lma sı a nlayı şı h e nüz ye rle şmemiştir. Çoğu a ile ç oc uğun u ok ula gön de rme kle göre vinin b itti ği ni dü şünme kte dir. Bu gibi progra mla rla bu d üşü nc e ö nle ne bilir

• A k d a ğ , M . , & G ü n e ş, H . ( 2 0 0 3 ) . Ö ğ r e t m e n r o l ü n ü n ya r a t ı c ı b i r s ı n ı f or tamı oluştur madaki önemi. Milli Eğitim Der gisi, 159.

http://yayim. meb. gov. tr /der giler /159/akdag- gun es.htm (Er i şim t arihi: 16.10.2006: 10:20:10)

• A k su M. ( 1 9 8 5 ) “ M a t e m a t i k s e l Ö ğ r e t i m d e B i l g i s a y a r K u l l a n ı m ı . E ğ i t i m ve Bilim, Mart, Cilt:9, Sayı: 54; Ank ar a.

• A k su M . v e D i ğ e r l e r i ( 1 9 9 1 ) . M a t e m a t i k Ö ğ r e t i m i . E sk i ş e h i r A n a d o l u Üniver sit esi A çıkö ğr etim Fakültesi D er s Kitaplar ı .

• A l d e r , H . ( 1 9 7 1 ) . C h a n g e i n M a t h e m a t i c s E d u c a t i o n S i n c e t h e La t e 1950’ s –Ideas and R ealisation. Springer N ether lands

• A l k a n , H.( 2000). Matematik Ö ğr etiminde B elirlenen Hedef Davr anışl ar ile Kullanılan Öl çme Ar açlarının İlişkisi. “. IV. Fen Bilimler i Eğitimi Kongr esi., Ank ar a: Hacettep eÜni ver sitesi.

• A l k a n , H . , E r t e m , S . ( 1 9 9 9 ) . “ Ma t e m a t i k Ö ğ r e t i m i n d e T e k n o l o j i v e Bilgisayar Kullanımı na Yönelik Tutumlar ı ”. 3. Ulusal Fen Bilimler i E ğitimi Sempo zyumu ( 23-25 E ylül, 1998; KTÜ, Tr abzon), Bildiriler Kitabı, 75-79) Ank ar a: MEB Yay.

• A l t u n , M . ( 2 0 0 1 ) . İ l k ö ğ r e t i m İ k i n c i K a d e m e d e M a t e m a t i k Ö ğ r e t i m i . Bur sa: B eşevl er Y akut Sk. No:19/26.

• A l t u n , M . ( 2 0 0 4 ) . Li s e M a t e m a t i k D e r s K i t a p l a r ı n ı n K u l l a n ı m Ş e k l i v e Sıklığı.

http://www.matder.or g. tr /bilim/mayyca. asp?ID= 72 (Er işim Tarihi: 23.08.2006, 14:00:10)

• A r ı c a n , K . ( 1 9 9 6 ) . M a t e m a t i k e ğ i t i m i n d e S ı n a v v e D e ğ e r l e n d i r m e . Yayınlan mamı ş Bilim Uzmanlığı T ezi İ stanb ul: Marm ara Üni ver sitesi. • A t a k l ı A . ( 1 9 9 8 ) . N i ç i n B a z ı A i l e l e r O k u l a H i ç U ğ r a m ı y o r l a r ? .

Öğr etmen Dün yası.Sayı: 227, ( s.42 -43).

• A r t h e a , J.S.(2000) In the Class room: Introduction to E ducation.Newyork: McGr aw-Hill College

• A r sl a n , E . N . ( 1 9 9 4 ) . M a t e m a t i k Ö ğr e t i m i n d e P r o g r a m l ı Ö ğ r e t i m Yönteminin Etkililiği.Yayınlan mamı ş Bilim Uzmanlığı T ezi E ski ş ehir : Anadolu Üni versit esi .

• A r u n , Ö . M a t e m a t i k B a ş a r ı sı n ı E t k i l e y e n F a k t ö r l e r . Y a y ı n l a n m a m ı ş Bilim Uzmanlığı Tezi Ankar a: Hacett epe Ün iversitesi.

• A y d ı n l ı , B . ( 1 9 9 7 ) . Ö ğ r e n c i l e r i n M a t e m a t i ğ e Y ö n e l i k t u t u m l a r ı n ı n Değerlendirilmesi. Y ayınlan mamış Bilim U zmanlı ğı T ezi Ank ar a: Gazi Üniver sit esi.

• A şk a r , P.( 2004). Eğitimin Y eniden Kavr amsallaştır ılması ve Matematik Öğr enimine Y ansım aları.

http://www.matder.or g. tr /bilim/paeyk. asp?ID=67.(Er i şim tarihi: 20.07.2006, 20:20:10)

• B a k i , A . ( 1 9 9 6 ) . “ T e k n o l o j i D e st e k l i M a t e m a t i k e ğ i t i m i İ ç i n O k u l l a r d a Aşılması Ger eken En geller. ”

http://www.matder.or g. tr /bilim/yeab. asp?I D=69 (Er i şim tarihi: 16.10.2006: 16:40:10)

• B a k i , A . ( 2 0 0 3 ) . O k u l m a t e m a t i ğ i n d e n e ö ğ r e t e l i m n a sı l ö ğr e t e l i m ? http://www.matder.or g. tr /bulten/omnono.asp?ID=24. (E ri şim tarihi: 20.06.2006, 18:20:10)

• B a k i , A . ( 2 0 0 2 ) . B i l g i s a y a r D e st e k l i M a t e m a t i k . İ st a n b u l : C e r e n Yayın-Dağıtım

• B a k i , A., B ell, A . (1997) . Ortaö ğret im Matematik Öğr etimi. Ankar a:YÖ K Dünya B ankası.

• B a k i , A . , G ü v e l i , E . ( 2 0 0 0 ) . “ Bi l g i s a y a r d e s t e k l i m a t e m a t i k e ğ i t i m i n d e mat ematik öğr etmenl er inin deneyiml eri”. DEÜ Buca E ğitim Fakü ltesi Der gisi, Sayı 12: 17-1 3.

• B a k i , A . , G ü v e n , B . ( 2 0 0 4 ) . “ D G Y - C a b r i i l e K ü b i k D e n k l e m l e r i n Çözü mü”. Mat ematik Etkinlikleri 2004, 5- 7 Mayıs 2004, Ank ar a. • B a k i , A . v e K a r t a l , T . ( 1 9 9 9 ) . Li s e Ö ğ r e n c i l e r i n i n C e b i r B i l g i l e r i n i n

Kavr ams al ve İ şl ems el Bilgi Bağl amınd a Değerlendirilmesi. IV . Fen Bilimler i Eğitimi Kongr esi’ 2000 Bildiri Kitabı. Ankar a, HacettepeÜni ver sitesi .

• B a l a c h e f f , N . ( 1 9 8 7 ) . P r o c e s su s d e p r e u v e e t si t u a t i o n s d e v a l i d a t i o n . E ducational Studies in Mathematics. 18. s. 147 -146 . http://www.spr inger . com/dal/home/edu cation/mathematics+ educat ion? SGWID=1 -40414 -70-35680769-detailsPage= jour nal. ( Er i şim tarihi: 15.06.2006, 12:20:30)

• B a ş e r , N . , Y a v u z , G . ( 2 0 0 0 ) . Ö ğ r e t m e n A d a y l a r i n i n Ma t e m a t i k D e r si n e Yönelik T utumlar ı.http://www.matder .or g. tr/bilim/oamdyt. asp?I D=11 ( Er işim tar ihi: 01.06.2006, 12:10:15)

• B a ş e r , N . , Y e şi l d e r e , E . ( 2 0 0 3 ) . “ Mü f r e d a t L a b o r a t u a r O k u l l a r ı n d a Görev Y apan Ö ğr et menl er in Bilgi sayar Destekli E ğitime Bakış Açıları ”. Ç ağd aş E ğitim, 28/s ayı 300, 30 -36

• B a ş e r , N . , N a r l ı , S . ( 2 0 0 3 ) . M a t e m a t i k Ö ğ r e t m e n l e r i n i n Ö ğ r e t i m Yönteml er ini Kullanmada K ar şılaştıklar ı Sor unlar .

http://www.matder.or g. tr /bilim/mooykks .asp?ID=12 (E ri şim tarihi: 01.06.2006, 12:10:15)

• B a t l a ş, A . ( 1 9 9 3 ) Ö ğ r e n m e d e v e S ı n a v l a r d a Ü s t ü n B a ş a r ı . İ st a n b u l : Remzi Kitapevi.

• B a y k u l Y . ( 1 9 8 6 ) . M a t e m a t i k v e f e n e ği t i m i y ö n ü n d e n O k u l l a r ı m ı z d a k i Durum. H acettepe Üniv.E ğitim Fakültesi Der gisi( 1)

• B a y k u l Y . ( 1 9 9 0 ) . M a t e m a t i k l e İl g i l i D ü şü n c e l e r A n k e t i . A n k a r a : ÖSY M Y ayınlar ı.

• B r a d y, L. ( 1 9 9 7 ) . I n c o r p o r a t i n g c u r r i c u l u m o u t c o m e s i n t o t e a c h i n g pr acti ce: Learning f r om liter atur e. Curr iculum Per spectives, 16(3) , 25- 33. http://www.iier .org.au/iier11/byr ne. html. ( Erişim tarihi: 03.06.2006, 11:20:30)

• C h i n n a p a n , M . a n d La w s o n , M . J . ( 1 9 9 6 ) T e a c h i n g S c i e n c e P r o b l e m Solving: An O ver vi ew of E xp eriment al Wor k. J our nal of R esear ch in Sci ence T eaching. http://eu.wiley. com/ Wil eyCD A/Secti on/id- 300887.html. (Er i şim tar ihi: 09.07.2006, 11:00:00)

• C i v e l e k , Ş . , M e d e r , M. v e T ü z e n , H . ( 2 0 0 3 ) . M a t e m a t i k E ğ i t i m i n d e Kar şılaşılan Ak saklıklar .

http://www.matder.or g. tr /bilim/moka.asp? I D= 15 ( Erişim tar ihi:10.9.2006, 20:00:10)

• Ç a k a n , M . ( 2 0 0 4 ) . Ö ğ r e t m e n l e r i n Ö l ç m e -D e ğ e r l e n d i r m e U y g u l a m a l a r ı . Ankar a Üniv. Eğitim Bilimler i Fakültesi Der gisi, yıl:2004, cilt:37, s ayı:2,99-114.

• Ç e t , S . ( 2 0 0 0 ) . O r t a ö ğr e t i m Li s e 1 . S ı n ı f Ma t e m a t i k P r o g r a m ı n ı n Değerlendirmesi. Y ayınlan mamış Bilim Uzmanlığı T ezi İ stanbul: Mar mara Üniver sitesi.

• Ç i f t ç i , Ö . ( 1 9 9 8 ) . Li s e 1 . S ı n ı f Ö ğr e n c i l e r i n i n K u l l a n d ı k l a r ı Ö ğr e n m e Stratejiler inin Matematik D ersind eki Ak ad emik Başarılar ı üzer i ndeki E tkisi. Yayınlan mamış Bilim Uzmanlığı Tezi Ankar a: Hacettep e Üniver sit esi.

• D a y a k E . ( 1 9 9 8 ) . “ İl k ö ğ r e t i m 5 . S ı n ı f M a t e m a t i k D e r s K i t a p l a r ı n ı n E ğitim- Öğr etim e U yg unluğunun D eğer lendir ilmesi”, Yayınlanmamış Yüks ek Li san s T ezi, İstanbul: Marmar a Üniversit esi E ğitim Bilimler i E nstitüsü.

• D e m i r e l , Ö . ( 1 9 9 7 ) . E ğ i t i m d e P r o gr a m G e l i ş t i r m e . A n k a r a : P e g e m A Yayıncılık.

• D u n h a m P . H . ( 1 9 9 5 ) . “ Ca l c u l a t o r u s e a n d G e n d e r İ s s u e s . ” A s so c i a t i o n f or Women in Mathematics Newsl etter, 25. Reading, MA: Ad dison- Wesl ey.

• D u n h a m P . H . ; D i c k T . P . ( 1 9 9 4 ) . “ R e s e a r c h o n g r a p h i n g c a l c u l a t o r s . ” T he Mathemati cs T eacher , 87, 440-445. Reading, MA: Add ison- Wesl ey.

• E l ç i , A. N. Ortaöğr etim Matematik Öğr etiminde Ö ğr etmen Davr anışl ar ının Başarıya Etkisi. E ğitim Bilimleri Enstitüsü İzmir : 2002

• E r d e n , M.( 1998).E ğitimde Progr am Değerlendirme. Ankar a:Anı Yayıncılık.

• E r d o ğ a n , Y. (2000 ) Bilgisayar Destekli Kavram Haritalar ının Matematik Ö ğr etiminde Kullanılm ası. Y ayınlanmamış Bilim Uzmanlığı T ezi İ stanb ul: Mar mara Üniver sitesi.

• E r so y , Y . ( 1 9 9 2 ) . A S t u d y o n t h e E d u c a t i o n o f S c h o o l M a t h e m a t i c s and Sci ence Teach er s or İnf or mation Societ y. In: G. Gü çlüol & S . Ko ç ( Eds) , Education al Report, Vol 1, pp 39-54. Ankar a: ME TU Pub

• E r so y Y . ( 1 9 9 7 ) “ B i l i şi m Ç a ğ ı v e M a t e m a t i k E ği t i m i : G e l i ş m e l e r , E ğilimler ve Yeni Belir tiler ”. 3. U lusal Sınıf Öğr etm enliği Sempozyu mu. Çukuro va Üni versit esi.

• E r so y , Y . ( 1 9 9 7 ) . “ O k u l l a r d a M a t e m a t i k E ğ i t i m i : Ma t e m a t i k t e Okur yazarlık.” Hacet tepe Üniver sit esi E ğitim Fakült esi Der gisi , 13, 115–120.

• E r so y , Y . v e A r d a h a n , H . ( 2 0 0 0 ) . “ M a t e m a t i k Ö ğ r e t m e n l e r i n i n Hizmetiçi Eğitimi-I: TI-92/ Derive ve Çalışma Yaprakl ar ı”. IV . Fen Bilimler i Eğitimi Kon gr esi’ 2000 Bildiri Kitabı; s: 681-685. 6- 8 E ylül 2000, Ankar a: ME B Y ay.

• E r so y , Y . ( 2 0 0 0 ) . “ S o n D ö n e m d e O k u l l a r d a Ma t e m a t i k / F e n E ğ i t i m i n d e Çağd aş G elişmeler ve Gen el E ğilimler ”. DE Ü Bu ca E ğitim Fak. Der gisi, 12, 235-246

• E r so y Y . ( 2 0 0 0 ) “ B i l i ş i m T e k n o l o j i l e r i v e M a t e m a t i k E ğ i t i m i - I : Okullar da Matematik Ö ğret imine Yan sımalar ”. http://www.matder.or g. tr /bilim/btvme2. asp ?ID=3. ( Erişim tar ihi:10.8.2006, 20:15:10)

• E r so y Y . ( 2 0 0 0 ) “ B i l i şi m T e k n o l o j i l e r i v e M a t e m a t i k E ğ i t i m i : K ö k l ü Yenilikler ve Bilişsel Araçlar ın Etkiler i”. Mat ematik Etkinlikleri– 2000; Matem atik Sempozyumu ve Ser gisi, Ankar a. • E r so y , Y. ( 2003). “Matem atik Okur Yazar lı ğı- II: H ed efler , geliştir ilecek Yetiler ve Beceriler .” http://www.matder.or g. tr /bilim/moy2hgyvb. asp?I D=48

• E r so y , Y . ( 2 0 0 4 ) . “ F e n Li s e si M a t e m a t i k Ö ğ r e t m e n l e r i n i n T e k n o l o j i Dest ekli Mat ematik Eğitimi Konusunda Görü şler i”. Ar aştır ma Raporu. http://www.matder .or g.tr/bilim/yeab. asp?ID=69. ( Eri şim tar ihi:19.06.2006, 15:17:04) .

• E r so y , Y . ( 2 0 0 4 ) . “ Ü ç ü n c ü U l u sl a r a r a sı M a t e m a t i k v e F e n A r a şt ı r m a sı ( TIMS S- R): Amaç, beklentiler ve bazı göst er geler ”. http://www.matder.or g. tr /bilim/yeh atimssr. asp?I D= 83 ( Erişim tar ihi:20.06.2006, 18:16:04) .

• E r t ü r k , S . ( 1 9 7 5 ) E ğ i t i m d e P r o g r a m G e l i şt i r m e . A n k a r a : Y e l k e n t e p e Yayınlar ı.

• F i d a n N . ( 1 9 8 6 ) . O k u l d a Ö ğ r e n m e , Ö ğ r e t m e . K a v r a m l a r , İ l k e l e r v e Yönteml er . Ank ar a: Alkım Yayın evi.

• G o l b y , M . ( 1 9 7 5 ) . C u r r i c u l u m D e si g n . O p e n U n i v e r si t y B o o k s.

• G ö k e r , L. ( 1 9 9 7 ) . M a t e m a t i k T a r i h i v e T ü r k - İ sl a m M a t e m a t i k ç i l e r i n i n Yer i. Milli Eğitim Bakanlığı Y ayınlar ı.

• G r e e n w o o d , J . ( 1 9 9 3 ) “ O n T h e N a t u r e O f T e a c h i n g A n d A ss e s i n g ” Ar itmetic T eacher .

• G ü ç l ü N. ( 1996). Mesl eğe Y eni Başlayan Ö ğr et menl erin Sosyalleşmesinde Yapısal ve Ki şi s el Etkiler . Milli Eğitim Der gisi. Sayı: 129.

• G ü r , B. ( 2005, Nis an ) . “Eğitimde Sist ematik Ahen k” . http://cc. usu. edu/~bek ir /ar ticles/si stematik_ahenk.htm . ( E rişim tar ihi: 20.10.2006, 15:10:30) .

• H a r t o g , M . D . a n d Br o sn a n , P A . . ( 1 9 9 4 ) A p p r o a c h i n g S t a n d a r d s f o r Mathemati cs Assess ment.

http://er icae.n et/db/ed o/ED359069.htm Erişim tar ihi : 10.12.2006, 20:10:10)

• H ı z a l , A . ( 1 9 8 2 ) . P r o g r a m l ı Ö ğ r e t i m Y ö n t e m i n i n E t k i l i l i ğ i . A n k a r a : Ankar a Üni versitesi Eğitim Fak ültesi Yayınlar ı No:117.

• H o w so n , A . G . a n d K a h a n e , J . P . ( e d s) ( 1 9 8 6 ) . T h e I n f l u e n c e o f Computer s and Infor matics on Mathematics and It s T eaching. IC MI Study Ser ies. C ambr idge: C ambrid ge Uni. Pr ess.

• İ şl e y e n , T . ( 2 0 0 0 ) . O r t a ö ğ r e t i m M a t e m a t i k Ö ğ r e t i m i n d e T e m e l Kavr aml ar ve Ö ğr etimi. Yayınlan mamış Bilim Uzmanlığı Tezi. E rzurum: Atatür k Üni versit esi.

• J a m e s H . ( 1 9 9 9 ) . J o u r n a l f o r R e s e a r c h i n M a t h e m a t i c s E d u c a t i o n , V o l . 30, No. 1 ( Jan.,1999), pp.3-19doi:10.2307/749627

• K a r a c a , H . , G ü r , D . ( 2 0 0 0 ) . K ö y v e Ş e h i r Y e r l e ş i m Y e r l e r i n d e k i Ailelerin Matematik Eğitimine Katkıları. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik E ğitimi Kongr esi. Ankar a: Or tadoğu T eknik Üni versitesi. • K a r a ç a y , T . ( 1 9 8 5 ) . “ O r t a ö ğr e t i m K u r u m l a r ı n d a M a t e m a t i k Ö ğ r e t i m v e

Sorunlar ı”, T.E. D 3. Öğr etim Toplantısı. Ankar a: Yorum Basın Ltd Şirketi.

• K o ç e r , H . A . ( 1 9 8 1 ) . T ü r k M i l l i E ğ i t i m T e şk i l a t ı I . A n k a r a . A n k a r a Üniver sit esi E ğitim Fakültesi Y ayınları No: 103.

• K ö r o ğ l u , H . A l b a y r a k o ğ l u , S . ( 1 9 9 7 ) . “ Ö ğ r e n c i A l g ı sı n a G ö r e Matematik Öğr etiminde Yaş anan Sor unlar .” Ç an akk al e Üni versitesi Uluslar ar ası Ö ğr etmen Yeti ştirme S empozyumu, 27-29 K asım.

• K y r i a c o u , C. ( 1 9 9 5 ) . E s s e n t i a l T e a c h i n g S k i l l s. U K : S t a n l e y T h o r n e s Ltd.

• M a c d o n a l d , J . B . ( 1 9 7 1 ) . A s s o c i a t i o n f o r S u p e r v i s i o n a n d C u r r i c u l u m Development. Spr inger Neth erland s

• M c C o r m i c k , R . ( 1 9 8 3 ) . C u r r i c u l u m E v a l u a t i o n i n S c h o o l s. Lo n d o n : Cr oom H elm. • M . E . B . ( 1 9 8 0 ) . O r t a Ö ğ r e t i m d e M a t e m a t i k Öğ r e t i m i n i n A m a ç l a r ı . Ankar a: ME B yayınlar ı. • M e y d a n , K ( 1 9 9 9 ) . Li s e l e r i ç i n M a t e m a t i k . İ st a n b u l : ME B Y a y ı n e v i . • M S E B ( 1 9 9 0 ) . R e sh a p i n g S c h o o l M a t h e m a t i c s: A P h i l o so p h y a n d

Fr am ework f or Cur riculum. Mathematical Sci ences Education Board ( MSEB) , Washin gton DC: National Acad emy Pr ess. • N C T M ( 1 9 8 9 ) . C u r r i c u l u m a n d E v a l u a t i o n S t a n d a r d s f o r S c h o o l Mathemati cs. R esto n, Va: National Council of Teacher s of Mathemati cs Pub.

• N C T M ( 1 9 9 1 ) . P r o f e s si o n a l S t a n d a r d s f o r T e a c h i n g M a t h e m a t i c s . Reston,VA: N ational Council of Teacher s of Math ematics (N CTM) Pub.

• N C T M ( 2 0 0 0 ) . P r i n c i p l e s a n d S t a n d a r d s f o r S c h o o l M a t h e m a t i c s . Reston,VA: N ational Council of Teacher s of Math ematics (N CTM) Pub.

• N e si n , A . ( 2 0 0 1 ) M a t e m a t i k v e K o r k u . İ s t a n b u l : B i l g i Ü n i v e r s i t e si Yayınlar ı.

• N o a h , H . J . a n d E c k st e i n , M . A . ( 2 0 0 1 ) . Fr a u d a n d E d u c a t i o n : T h e Wo r m in The Appl e.Mar yl and, USA: Row man and Littlefield.

• O r n s t e i n , A . ( 1 9 9 8 ) . C u r r i c u l u m : Fo u n d a t i o n s , P r i n c i p l e s, a n d I s s u e s . Boston, MA: Allyn and Bacon.

• O r t a ö ğ r e t i m M a t e m a t i k Öğ r e t i m i c i l t I I . ( 1 9 9 7 ) Öğ r e t m e n E ğ i t i m i dizisi, I SBN 975 -7912-18-2 ,YÖ K MEGP B ilkent, Ankar a.

• O st l e r , E . G r a n d g e n e t , N . ( 1 9 9 8 ) Ma t h e m a t i c a l M o d e l i n g w i t h i n a T echnology B ased Lear ning En vironment: A Primer f or Gr ades 5-12. Midwest E du cational Technolo gy S ervi ces: Omah a.

• Ö n c ü , H . ( 1 9 9 5 ) . E ğ i t i m d e Ö l ç m e v e D e ğ e r l e n d i r m e . A n k a r a : Y a y s a n AŞ.

• Ö z a l p , O . ( 1 9 9 9 ) “ C u m h u r i y e t D ö n e m i n d e E ğ i t i m P o l i t i k a l a r ı v e Uygul amal ar ı”, Cumh uriyet Dön eminde E ği tim II. Ank ara: MEB

• Ö z d a ş, A . ( 1 9 9 6 ) Ö ğ r e t i m İ l k e v e Y ö n t e m l e r i . İ st a n b u l : K a y a Matbaacılık.

• Ö z e r , Ö. Ve Ar ıkan, A.( 2001) . Li se Matematik Der sl erinde Öğr en cilerin İsp at Y apabilme düzeyler i. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik E ğitimi Kongr esi, 16-18 E ylül, Ankar a, Bildir iler Kitabı Cilt II, s.1083 -1089.

• P e s e n , C . v e O d a b a ş , A . ( 2 0 0 0 ) . “ İl k ö ğ r e t i m O k u l l a r ı n d a K u l l a n ı l a n Matematik Öğr etimi Yönteml er i. ” E ğitim ve Bilim Der gi si25( 118) 32- 34.

• P o l y a , G . ( 1 9 4 5 ) . H o w t o S o l v e I t . P r i n c e t o n , N J ; P r i n c e t o n U n i v e r si t y Press,

• R o n a l d ; E . ( 1 9 8 9 ) . C u r r i c u l u m D e s i g n a n d D e v e l o p m e n t . N e w Y o r k : Har cour t Br ace Jo vanovi ch

• S a n d e r s , J . ( 1 9 9 4 ) , D o e s T e a c h i n g A r g u m e n t a t i o n Fa c i l i t a t e Cr i t i c a l T hinking? Co mmunication Reports. http://vdc. cet.edu/ entr ies/ ar gument.htm. ( (E rişim tar ihi: 21.06.2006, 18:17:20) .

• S a v a ş, E.( 2000). Matematik Öğr etimi . III. Ulusal Matematik Sempozyu mu. Van: Yüzün cü Yıl Üni ver sitesi

• S a y ı n , E . ( 2 0 0 2 ) . Li s e 1 Ma t e m a t i k P r o gr a m T a s a r ı sı . Y a y ı n l a n m a m ı ş Bilim Uzmanlığı Tezi Balıkesir: Balık esir Üniversitesi.

• S e l vi , K . ( 1 9 9 6 ) . “ F e n Li s e s i v e M a t e m a t i k Ö ğr e t i m P r o gr a m l a r ı n ı n Değerlendirilmesi, A nkar a Fen Li sesi’nde Bir İn celem e”. Sosyal Bilimler Enstitüsü Do ktora Tezi. Ank ar a: A nkar a Üni ver sitesi.

• S e z e r , M. V e A r k a d a şl a r ı . ( 2 0 0 0 ) . “ M a t e m a t i k t e P r o b l e m K u r m a v e Problem Çözme”. IV. Fen Bil.Kon gr esi: Ank ar a: Hacettep e Üniver sit esi.

• S h a n k l a n d , R , a n d Wi l l i a m s , S . ( 1 9 9 6 ) . E x c u r si o n s i n R e a l Wo r l d Mathemati cs: An Int er acti ve Appro ach. Second Edition, Har cour t Br ace Publish ers

• S h a r p , R . ( 1 9 7 1 ) . P r i m a r y s c h o o l i n g, E d u c a t i o n a n d S o c i a l C o n t r o l . Oxfor d R evi ew of Education, Vol. No. 2.

• Ş a h i n , S . ( 2 0 0 1 ) . Li s e l e r d e O k u t u l m a k t a O l a n Li se 1 . S ı n ı f Ma t e m a t i k Kitaplar ının Değer len dirilmesi. Y ayınlanm amı ş Bilim Uzmanlığı Tezi Ankar a: Hacett epe Ü niver sitesi.

• Ş e n gü l , S. Ve Kar ad ağ, Z.(2003) . “Ortaöğr etim Matematik Müfr ed atının Kendi İçindeki tutarlılığının Ve yan Dallar la etkileşi minin İn celenm esi. ” GÜ, XI I. E ğitim Bil imler i Kongr esi.Antal ya.

• Ş i şm a n , M . ( 2 0 0 0 ) . Ö ğ r e t m e n l i ğ e G i r i ş. A n k a r a : P e g e m A Y a y ı n c ı l ı k . • T a b a , H . ( 1 9 6 2 ) C u r r i c u l u m D e v e l o p m e n t N e w Y o r k : H a r c o u r t , B r a c e a n d

Wor d In c. Ankar a:Ocak Yayın.

• T e k i n , B . V e T e k i n , S . M a t e m a t i k Ö ğr e t m e n A d a y l a r ı n ı n M a t e m a t i k se l Okur yazarlık Düzeyler i Üzer ine Bir Ar aştırma, Mat ematik Etkinlikler i 2004, 5-7 Mayıs 2004 , Ankar a: Milli Kütüphan e.

• T e m e l , A . ( 1 9 9 1 ) . O r t a ö ğr e t i m d e Ö l ç m e v e D e ğ e r l e n d i r m e S o r u n l a r ı . Yaşadıkça E ğitim Der gisi, 18, 23 -27.

• T I M S S - 1 9 9 9 A s s e s s m e n t : M a t h e m a t i c s T e a c h e r s B a c k g r o u n d D a t a Alman ac-8th Gr ade. Boston, USA: T IMSS Inter national Study Center , Boston College, MA .

• U N E S C O / N I E R ( 1 9 9 0 ) . T o m o r r o w ’ s T o o l s T o d a y : T h e S t a t e o f E ducational Co mputing in A si a and the P aci fic. Tok yo: NIER Pub . • U N E S C O , (1993) . Inter national Fo r um on Scientific and

T echnological Lit er acy for All. Final R epor t. Paris, 5 10 July, 1993. http://www.matder.or g. tr /bilim/bilim_moea1. asp?ID=1. ( Eri şim tarihi: 19.06.2006, 15:17:04).

• Ü n a l , S . ( 2 0 0 4 ) . T ü r k i y e ’ d e F e n B i l i m l e r i E ği t i m i A l a n ı n d a k i P r o g r a m Geliştir me Ç alışm alar ına Gen el Bir Bakı ş. GÜ,G azi E ğitim Fak ültesi Der gisi, Cilt 24, sayı 2.Ankar a.

• V a r ı ş , F . ( 1 9 8 8 ) E ğ i t i m d e P r o g r a m G e l i ş t i r m e “ T e o r i v e T e k n i k l e r . Ankar a: Ank ara Üniver sitesi E ğitim Fakültesi Y ayınlar ı.

• V a r ı ş , F . ( 1 9 9 6 ) E ğ i t i m d e P r o g r a m G e l i ş t i r m e “ T e o r i v e T e k n i k l e r . Ankar a: Alkım Y ayınlar ı.

• Y ı l d ı r ı m , C . ( 1 9 8 3 ) , E ğ i t i m d e Ö l ç m e v e D e ğ e r l e n d i r m e ( Ö ğ r e t m e n l e r için El Kitabı) . Ankar a: ÖSY M E ğitim Y ayı nları 7

• Y ı l d ı r ı m C . ( 1 9 9 6 ) . M a t e m a t i k s e l D ü şü n m e . İ st a n b u l : R e m z i k i t a b e v i . • Y ı l d ı z , İ . V e U y a n ı k , N . ( 2 0 0 4 ) . M a t e m a t i k E ğ i t i m i n d e Ö l ç m e -

Değerlendirme Üzer ine. Mart 2004 Cilt:12 No:1 Kast amonu E ğitim Der gisi 97 -104

• Y ı l m a z , M. ( 1 9 9 0 ) . O s m a n l ı l a r d a M a t e m a t i k , O s m a n l ı , C i l t 8 . A n k a r a : Yeni Tür kiye Y ayınlar ı.

• Y ü c e l , A . ( 1 9 9 2 ) . M a t e m a t i k Y e t i ş e k T a s a r ı s ı n ı n H e d e f l e r i İ ç e r i ğ i , Öğr enme-Öğr etm e Durumlar ına İlişkin Öğr etm en Gör ü şl er inin İn cel enm esi. Yayınlanmamış Bilim Uzmanlı ğı T ezi. Ankar a: Hacettepe Üniver sit esi.

MATEMATİK