• Sonuç bulunamadı

5.1. Mantık ünitesinin alt öğrenme alanları ve kazanımları

1 . Te rimi, ta nımlı ve ta nımsız terimle ri örne kle rle aç ıkla r.

2 . Öne rme yi, öne rmenin d oğruluk de ğe ri ni, iki ö ne rme nin den kliğini ve ö ne rme nin olu ms uzunu aç ıkla r.

Bileşik Önermeler

1 . Bileşik ö ne rme yi a çıkla r; ve, ve ya b ağla ç ları ile kurula n bile şik ö ne rme lerin ö zelliklerini ve De Morga n ku ra lla rın ı do ğruluk ta blosu k ullana ra k gö sterir.

2 . Ko şullu ö ne rmeyi a ç ık lar; ko şullu ö ne rme nin ka rşıtını, te rsini, k a rşıt tersini ya za r ve do ğruluk tab lo su kulla na ra k de nk ola nla rı göste rir.

3 . İki yön lü k oşullu öne rme yi a ç ık lar, iki yö nlü koş ullu ön e rme ile k oşu llu ö ne rme ler aras ın da ki ili şkiyi b elirtir.

4 . Ba ğla çla rın öze llikle rini kulla narak verile n b ile şik öne rme lere de nk b a sit önermele ri bu lu r.

5 . To toloji ve çe lişk iyi örn e klerle aç ık lar.

Açık Önermeler

1 . Açık öne rme yi ve doğruluk k üme sin i aç ıkla r.

2 . Her ve ba zı n ice leyic ilerin i ö rne kle rle aç ık lar, b u nice le yicile ri iç e re n ön e rme ve bile şik öne rmele rin o lumsuzun u ya za r.

1 . Ta n ım, a ksiyo m, te ore m ve ispa t ka vra mlarını a çıkla r, b ir teo re min h ipote zin i ve h ük münü belirtir.

2 . İsp at yö nte mle rini ku lla na rak ba sit ispa tlar ya pa r.

5. 2.Mantık ünitesi için öngörülen kazanı m sayıları ve öğrenim sürecinin zaman planla ması

Ünite Alt Öğrenme Alanları

Kazanım Sayıları Süre/Ders Saati

1. Ön erme le r 2 2

2. Bile şik

Öne rme ler 5 10 3. Açık Öne rmele r 2 2

MANTIK

4. İspat Yön temleri

5 2

5. 3. Mantık ünitesi içeriği

1 . 1. Öne rme ler

1 .1. 1. Terim, Tan ımlı ve Tan ımsız Te rim

1 . 1. 2. Ön erme

1. 1.2. 2. De nk (Eşde ğe r) Öne rme le r 1. 1.2. 3. Öne rmenin O lu msu zu

1 . 2. Bileşik Öne rmele r

1 . 2. 1. " Ve ya" , " Ve" B ağlaçları ile Kurulan Bileşik Öne rmeler 1. 2.2. De Mo rgan Kuralları

1. 2.3. To toloji ve Çe lişk i 1. 2.4. Koşu llu Ön e rmele r

1. 2.5. İki Yö nlü Ko şullu Öne rme ler

1 . 2. 6. Ak siyom, Teore m ve İspa t 1 . 2. 7. Te ore m1e rİn İspa t Yö nte mle ri 1. 3. Açık Ön ermele r ve Nicele yic ile r

1 . 3. 1. Açık Öne rme 1 . 3. 2. Nic ele yic ile r

1 . 3. 2. 1. N ic e le yic i Bu lu ndu ra n Ön ermele rin Olumsu zu

5. 4.Mantık ünitesi örnek ders planı -1

Önermeler Konusunun Ders Planı

Ders : Matematik Sınıf : Lise 1 Ünitenin Adı : Mantık Süre : 2 ders saati Öğretmenin Adı :

Öğretme Strateji ve Yöntemleri : Karma Yöntem

Kaynak Kitaplar : Zambak Yayınları, Matematik 1

MEB Ya yın la rı, Ma tema tik 1 Başarı Ya yın la rı, Ma tema tik 1

Araç ve Gereçler: Tepegöz

Ya n sı: do ğruluk ta blos u örne kle ri.

KONUNUN ÖRÜNTÜSÜ: Önermeler

Ana Nokta:

Do ğru ya da ya n lış bir h ük üm bildire n cümlele re önerme den ir. Ön e rmele rin d oğrulu k de ğe rle ri, do ğruluk ta blosu ya rd ımıyla b e lirle nir.

Yardımcı Noktalar:

Te rim, ta nımlı te rim ve ta nımsız te rim va rdır. Öne rmele r mate ma tiksel se mbo lle rle gös te rilir. De nk ö ne rmele r va rdır.

B ir önerme nin olumsuzu va rdır.

Kazanımlar:

1 . Te rimi, ta nımlı ve ta nımsız terimle ri örne kle rle aç ıkla r.

2 . Öne rme yi, öne rmenin d oğruluk de ğe ri ni, iki ö ne rme nin den kliğini ve ö ne rme nin olu ms uzunu aç ıkla r.

B.GİRİŞ B ÖLÜMÜ

1 . Dik ka ti Çek me: bu gü nkü de rsimize bir so ruyla başla ya lım iste rse niz.

Bir ma hk ûmun iki kap ıda n birin i te rcih e tme si ge re kme kte dir. B irinin a rkasın da özgü rlük ve h ürriye t, d iğe rinin a rk as ın da ke nd is in i b e kleyen va hşi bir ka planın olduğu ik i kap ı… He r iki kapının ü zerin de d e b ir no t vardır. Ma hk ûm bu n otlarda n sa d ece birinin d oğru o ld uğunu b ilme kte dir.

1. Ka pın ın üzerindek i n ot:

BU KA PININ A RKASIN DA BİR ANAHTAR VAR DIR.

DİGER KA PININ ARKA SIN DA İSE VAHŞİ BİR KAPLAN VA RDIR . 2. Ka pın ın üzerindek i n ot:

BU KA PILARDA N B İR İSİN İN AR KA SIN DA B İR ANA HTAR VA RDIR . DİGER İNİN AR KA SIND A İSE VAH Şİ B İR KA PLAN VA RDIR .

Bu b ilgile ri kulla na ra k mah kûm do ğru k ap ıyı b ula bilir mi? Ne d e rsiniz?

2 . Güdü leme: Az önc ek i so ru yu ç ö ze rk en ya ptı ğınız işle me a kıl yürütme diyoru z. Sizlerde ki bu ye te neği ge li ştirmek iç in mate ma tik d e rsi ve he le b ugü nk ü ko numu z o la n mantık ç ok u ygun b ir ara çtır. Do ğru dü şün ce ve do ğru ya rgı ya ma ntık k uralların ı k ullana ra k u laşılab ilir.

3 . Gözde n Geç irme: Bu de rsimizin k onu su ö ne rme le r ve ö zelliklerid ir. 4 . Derse G eç iş: Şimd i ko nu ile ilgili ka vra mla r üze rinde ta rtı şa ca ğız. Da h a so nra öne rmele rle ilgili özellikle ri incele yec eğiz.