• Sonuç bulunamadı

1.Üslü biçimde verilen bir tam sayõnõn başka bir tam sayõya (en çok 10) bölünmesinden kalanõ, bölme işlemi yapmadan bulma.

2. Z / m’de toplama ve çarpma tablolarõnõ yapma.

3. Üslü biçimde verilen bir sayõnõn birler basamağõndaki sayõyõ bulma.

4. En çok 11’e kadar olan doğal sayõlardan bir iile bölünebilme kuralõrõn gösterme.

5. Z / m’de verilen birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemi çözme, çözüm

kümesini söyleme ve yazma.

AMAÇ 7: Rasyonel sayõlarõn özelliklerini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Tam sayõlar kümesini genişletme gereğini açõklama.

2. Rasyonel sayõlar kümesini tanõmlama ve sembolle gösterme.

3. Rasyonel sayõlar kümesinde eşitliği tanõmlama.

4. Rasyonel sayõlarda sõralamayõ tanõmlama.

5. Rasyonel sayõlarõn yoğun olduğunu söyleme ve gösterme.

6. Rasyonel sayõlar kümesinin toplama işlemine göre değişmeli bir grup olup olmadõğõnõ

gösterme.

7. Rasyonel sayõlar kümesinin çarpma işlemine göre kapalõ olup olmadõğõnõ söyleme ve

yazma.

8. Rasyonel sayõlar kümesinde çarpma işleminin birleşme özelliği olup olmadõğõnõ

gösterme.

14

9. Rasyonel sayõlar kümesinde çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağõlma

özelliğinin olup olmadõğõnõ gösterme.

10. Halkayõ tanõmlayarak rasyonel sayõlar kümesinin toplama ve çarpma işlemleri ile

birlikte bir halka olup olmadõğõnõ söyleme ve yazma.

11. Rasyonel sayõlar kümesinde çarpma işleminin değişme özelliği olup olmadõğõnõ

söyleme ve yazma.

12. Rasyonel sayõlar kümesinde çarpma işlemine gör ebirim (etkisiz) elemanõ söyleme ve

yazma.

13. Sõfõrdan farklõ her rasyonel sayõnõn çarpma işlemine göre tersinin olup olmadõğõnõ

söyleme ve yazma.

14. Cisim’i tanõmlayarak rasyonel sayõlar kümesinin toplama ve çarpma işlemlerine göre

bir cisim olup olmadõğõnõ söyleme ve yazma.

AMAÇ 8: Rasyonel sayõlarla işlem yapabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Verilen rasyonel sayõlarõ sayõ doğrusu üzerinde işaretleme.

2. Verilen bir tamsayõyõ rasyonel sayõ olarak yazma.

3. Verilen bir tam sayõ ile bir rasyonel sayõnõn çarpõmõnõ söyleme ve yazma.

4. Verilen rasyonel sayõlarõ bir eşitsizlik zinciri içinde sõralama.

5. Verilen iki rasyonel sayõ arasõnda başka rasyonel sayõlarõ bulma.

AMAÇ 9: Reel sayõlarõ kavrayabilme

DAVRANIŞLAR :

1. Rasyonel olmayan sayõlarõn varlõğõnõ gösterme.

2. İrrasyonel sayõlarõ tanõmlama.

3. Reel (gerçek) sayõlarõ tanõmlama.

4. Reel sayõlar kümesinin toplama ve çarpma işlemlerine göre bir cisim olduğunu söyleme

ve yazma.

5. Reel sayõlarda sõralama bağõntõsõnõ tanõmlama.

6. Reel sayõlarda sõralamanõn ve eşitliğin özelliklerini söyleme ve yazma.

7. Sayõ kümeleri arasõnda N⊂Z⊂Q⊂R olduğunu söyleme ve yazma.

8. Her reel sayõnõn bir ondalõk açõlõmõnõn olduğunu söyleme ve yazma.

9. Her ondalõk açõlõmõn bir reel sayõ olduğunu söyleme ve yazma.

10. Devirli ondalõk açõlõmlar ile rasyonel sayõlar arasõndaki ilişkiyi söyleme ve yazma.

AMAÇ 10: Reel sayõlarla işlem yapabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Verilen reel sayõlarõn her biri için ondalõk açõlõmlar bulma.

2. Verilen devirli ondalõk açõlõmlarõn her birinin gösterdiği rasyonel sayõlar bulma.

3. Verilen bir eşitlik veya eşitsizliğin her iki yanõna bir reel sayõyõ ekleyip çõkan sonucu

açõklama.

4. Verilen aynõ yönlü iki eşitsizliği alt alta toplayõp sonucu söyleme ve yazma.

5. Verilen bir eşitlik ve eşitsizliği bir reel sayõ ile çarpõp sonucu söyleme.

15

6. Verilen bir eşitlik ve eşitsizliği sõfõrdan farklõ bir sayõ ile bölüp sonucu söyleme ve

yazma.

7. Verilen birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemin çözümünü; doğal sayõlar, tam

sayõlar, rasyonel sayõlar ve reel sayõlar kümesinde bulma.

8. Verilen birinci dereceden bir bilinmeyenli bir eşitsizliğin çözüm kümesini; doğal

sayõlar, tam sayõlar, rasyonel sayõlar ve reel sayõlar kümesinde bulup sayõ doğrusu üzerinde

gösterme.

AMAÇ 11: Mutlak değeri kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Bir reel sayõnõn mutlak değerini tanõmlama ve sembolle gösterme.

2. ∀ a ∈a≤ a ≤a olduğunu gösterme.

3. İki reel sayõnõn toplamõnõn mutlak değeri ile bu sayõlarõn mutlak değerlerinin toplamõ

arasõndaki ilişkiyi (üçgen eşitsizliğini) söyleme ve gösterme.

4. İki reel sayõnõn çarpõmõnõn mutlak değeri ile bu sayõlarõn mutlak değerlerin çarpõmõ

arasõndaki ilişkiyi (x, y, ∈ R, x.y = x . y) gösterme.

5. İki reel sayõnõn birbirine bölümünün mutlak değeri ile mutlak değerlerinin birbirine

bölümü arasõndaki ilişkiyi (x,y ∈ R ve y ≠ 0 için

x

x

= )

y

y

6. n ∈ Z

+

olmak üzere, x

n

 ile x

n

arasõndaki ilişkiyi ) X R, n Z

+

için X

n

= x

n

)

gösterme.

AMAÇ 12: Mutlak değerle ilgili işlem yapabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Verilen bir tek mutlak değerli terim içeren birinci dereceden mutlak değerli denklemleri

reel sayõlarda çözme ve çözüm kümelerini sayõ doğrusunda gösterme.

2. Verilen birinci dereceden bir bilinmeyenli ve mutlak değerli bir tek terim içeren

eşitsizliklerin çözüm kümelerini doğal sayõlar, tam sayõlar, rasyonel sayõlar ve reel sayõlar

kümesinde bulma ve sayõ doğrusu üzerinde gösterme.

AMAÇ 13. Üslü ifadeleri kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Bir reel sayõnõn pozitif tam kuvvetini tanõmlama ve sembolle gösterme.

2. Tabanlarõ aynõ olan üslü iki ifadenin çarpõmõna ait kuralõ söyleme ve gösterme.

3. üsleri aynõ olan üslü iki ifadenin çarpõmõna ait kuralõ söyleme ve gösterme.

4. Tabanlarõ aynõ üslü iki ifadenin bölümüne ait kuralõ söyleme ve gösterme.

5. Tabanlarõ farklõ, üsleri aynõ iki ifadenin bölümüne ait kuralõ söyleme ve gösterme.

6. Üslü bir ifadenin kuvvetini alma.

7. Sõfõrdan farklõ bir reel sayõnõn sõfõrõncõ kuvvetini tanõmlama.

8. Negatef üssü tanõmlama.

16

10. Benzer üslü ifadeleri tanõmlama.

11. Benzer üslü ifadelerin toplamõnõ tanõmlama.

AMAÇ 14: üslü ifadelerle işlem yapabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Çarpõm veya bölüm şeklinde verilen üslü iki ifadeyi sadeleştirme.

2. Verilen üslü ifadelerin toplamõnõ ve farkõnõ bulma.

3. Verilen üslü ifadelerin çarpõmõnõ ve bölümünü bulma.

4. Verilen bir üslü ifadenin belirtilen bir kuvvetini alma.

AMAÇ 15: Kareköklü ifadeleri kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Negatif olmayan reel sayõlarõn kareköklerini tanõmlama.

2. Bir ifadenin, karesinin karekökünün, o ifadenin mutlak değeri ile ilişkisini gösterme.

3. Kareköklü iki terimin çarpõmõnõ tanõmlama.

4. Kareköklü iki terimin bölümünü tanõmlama.

5. Kareköklü bir terimin n’inci kuvvetine ait kuralõ söyleme ve gösterme.

AMAÇ 16: Kareköklü ifadelerle işlem yapabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Verilen kareköklü ifadelerin toplamõnõ veya farkõnõ bulma.

2. Eşlenik ifadelerin çarpõmõnõ yapma.

3. Verilen köklü ifadelerin paydalarõnõ rasyonel yapma.

4. Verilen kareköklü bir ifadeyi sadeleştirme.

AMAÇ 17: Reel sayõlarõn rasyonel kuvvetlerini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Bir reel sayõnõn herhangi bir pozitif tam kuvvetten kökünü tanõmlama.

2. Köklü bir terimi üslü biçimde yazma.

3. Köklü bir terimin kuvvetini alma.

4. Köklü bir terimin kökünü alma.

5. Payõ bir olan köklü terimleri üslü biçimde yazma.

6. Kök kuvvetleri aynõ iki terimin çarpõmõna ait kuralõ söyleme ve gösterme.

7. Kök kuvvetleri aynõ iki terimin bölümüne ait kuralõ söyleme ve gösterme.

AMAÇ 18: Reel sayõlarõn rasyonel kuvvetleri ile işlem yapabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Tabanlarõ aynõ olan veya aynõ yapõlabilen üslü terimleri içeren açõk önermelerin çözüm

kümelerini bulma.

2. üsleri aynõ olan terimleri içeren açõk önermelerin çözüm kümelerini bulma.

3. Verilen köklü ifadeleri sadeleştirme.

4. Verilen köklü ifadelerin kök kuvvetlerini eşit yapma.

17

6. İçinde toplama, çõkarma, çarpma, bölme işlemlerinden en az ikisi bulunacak şekilde

verilen üslü işlemleri yapma.

SAYILAR

1. DOĞAL SAYILAR