• Sonuç bulunamadı

Okulların Disiplin Kurulu Kararları ve Değerlendirilmesi

Nitel araştırmaların doğasından olan veri çeşitliliğini artırmak amacı ile, okulların disiplin kurulu kararlarının alınması ve görüşme formları ile birlikte değerlendirilmesi planlanmıştır. Bu amaçla okullardan alınan disiplin kurulu kararları aşağıda sunulmaktadır:

Öğrenci disiplin kurulu kararları, okul müdürlerinin kararların kullanılmasında titizlik gösterilmesini istemeleri nedeniyle okul adları ile değil; okul müdürleri ve rehber öğretmenlerin benzer kodları ile sunulacaktır. Disiplin kurulu kararları da, sadece Malatya ve Erzurum illerindeki okulların kararlarını içermektedir. Orta sosyoekonomik düzeyi temsil eden okullardan birisinin (M5) müdürü disiplin kurulu kararlarını vermek istemediği için, mevcut 5 okulun disiplin kurulu kararları kullanılmıştır.

M1 kodlu okul müdürü ile R1 kodlu rehber öğretmenin okulunun kodu; O1 M2 kodlu okul müdürü ile R2 koldu rehber öğretmenin okulunun kodu; O2 M3 kodlu okul müdürü ile R3 koldu rehber öğretmenin okulunun kodu; O3 M4 kodlu okul müdürü ile R4 koldu rehber öğretmenin okulunun kodu; O4 M6 kodlu okul müdürü ile R6 koldu rehber öğretmenin okulunun kodu; O6 Son bir yıl içinde verilen disiplin suçları:

Đki öğrenciye, derste kavga ve küfür ettikleri için bir gün okuldan kısa sürekli uzaklaştırma cezası verilmiş; aynı olaya karışan ama daha az suçlu olduğuna karar verilen bir başka öğrenci de kınama cezası almıştır.

Đki öğrenciye, kitaplarındaki Atatürk resmini karaladıkları için okuldan iki gün kısa süreli uzaklaştırma cezası verilmiştir.

Bir öğrenciye okulda sigara içtiği için kınama cezası verilmiştir. Đki öğrenciye okulda kavga ettikleri için uyarma cezası verilmiştir. Beş öğrenciye okulda kavga ettikleri için kınama cezası verilmiştir.

Bir öğrenciye dersin işlenişine engel olmak suçundan uyarı cezası verilmiştir.

Altı öğrenciye, dersin işlenişine engel olmak ve sınıfın huzurunu bozmak suçundan kınama cezası verilmiştir.

O2’nin Disiplin Kurulu Kararları:

• Đki öğrenciye, okulda kavga etmek suçundan üç gün okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

• On öğrenciye, okulda kavga etmek suçundan uyarı cezası verilmiştir. • Đki öğrenciye, derse sürekli geç girme nedeniyle uyarı cezası verilmiştir.

• Đki öğrenciye, yoklama defterinde tahrifat yapmak suçundan üç gün okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

• Dersin akışını bozmak suçundan iki öğrenci beş gün iki öğrenci de üç gün okuldan uzaklaştırma cezası almıştır.

• Bir öğrenciye, öğretmene hakaret etmek suçundan beş gün uzaklaştırma cezası verilmiştir.

• Bir öğrenciye dersin akışını bozmak suçundan, bir öğrenciye iki gün okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

• Öğretmene karşı gelmek suçundan, iki öğrenciye beş gün okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

• Devlet malına zarar vermek suçundan, bir öğrenciye üç gün okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

• Bir öğrenciye de, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan üst disiplin kurulu kararı ile örgün eğitim dışına çıkarılma cezası verilmiştir.

• Dört öğrenciye arkadaşları ile kavga etmek suçundan kınama, iki öğrenciye uyarı, bir öğrenciye de üç gün okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

• Bir öğrenciye, kurallara uymamak yüzünden kınama, bir öğrenciye de uyarı cezası verilmiştir.

• Bir öğrenciye arkadaşlarını dövme ve çağrılara uymama suçundan beş gün okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

• Üç öğrenciye saygısızlık yapması nedeniyle uyarı cezası verilmiştir.

• Dersin işlenişine engel olmak suçundan üç öğrenciye beş gün, bir öğrenciye de üç gün okuldan uzaklaştırma ve beş öğrenciye de kınama cezası verilmiştir.

• Okul içinde kavga etmek suçundan iki öğrenciye üç gün, bir öğrenciye de beş gün okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

• Saygısızlık ve hakaret suçundan, bir öğrenciye beş gün okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

• Beş öğrenciye, okula ait pansiyonlarındaki dolaplarında bıçak ve sopa bulundurmak suçundan uyarı cezası verilmiştir.

• Bir öğrenciye öğretmen saygısızlık yapmak suçundan kınama cezası verilmiştir. • Yoklama fişinde tahrifat yapmak suçundan bir öğrenciye kınama cezası verilmiştir. • Okula ait pansiyondaki dolabında tütün bulundurmak ve sigara içmek suçundan bir

öğrenciye kınama cezası verilmiştir.

• Đki öğrenciye bıçak bulundurmak suçundan kınama, üç öğrenciye de üç gün iki öğrenciye de beş gün okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

• Bir öğrenciye, sivri uçlu makas bulundurmak suçundan uyarı cezası verilmiştir.

• Bir öğrenciye, yaralayıcı unsurlarla kavga etmek suçundan 5 gün okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

• Grup halinde kavga etmek, tehdit etmek ve korkutmak gibi suçlardan üç öğrenci tasdikname ile okuldan uzaklaştırma cezası almıştır.

• Grup halinde kavga etmekten dolayı, bir öğrenci beş gün okuldan uzaklaştırma cezası almıştır.

• Đzinsiz etüt çalışmalarına katılmamak ve kavga etmek suçlarından, üç öğrenci beş gün okuldan uzaklaştırma cezası almıştır.

• Dört öğrenciye, kopya çekmeye teşebbüs etmek suçundan uyarı cezası verilmiştir. • Öğretmene saygısızlık ve dersin işlenişine engel olmak suçundan, iki öğrenciye üç gün

• Sınıfın huzurunu bozmak, dersten kaçmak ve yoklama fişini çalmak ve yırtmak suçundan bir öğrenciye üç gün okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

• Arkadaşlarına ağır hakaret, küfür, tehdit ve korku salmak suçundan, bir öğrenciye beş gün okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

• Đki öğrenciye, müdür yardımcısının kaşesini çalmak ve kullanmak suçundan uyarı cezası verilmiştir.

• Bir öğrenciye, görevli öğretmene ve disiplin kurulu görevlilerine karşı gelmek suçundan beş gün okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

• Ders defterini ve yoklama fişini çalmak ve dışarı çıkarmak suçundan dolayı bir öğrenciye beş gün okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

• Okul pansiyonunu izinsiz terk etmek ve dışarıda kalmak suçundan, iki öğrenciye üç gün okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

O4’ün Disiplin Kurulu Kararları:

• Bir öğrenci çeşitli kız erkek ilişkileri yüzünden disiplin cezası almıştır. • Đki öğrenci siyasi-ideolojik suçlar nedeniyle ceza almıştır.

• 14 öğrenci de kavga etmek, saygısızlık yapmak gibi adi nitelikteki suçlar nedeni ile ceza almıştır.

O6’ nın Disiplin Kurulu Kararları:

• Bir öğrenci okulda maytap patlatmak suçundan, okuldan iki gün kısa süreli uzaklaştırma cezası almıştır.

• Đki öğrenci, okul içinde kavga etmek suçundan okuldan iki gün kısa süreli uzaklaştırma cezası almıştır.

• Bir öğrenci, okulda küfür gibi ahlaka aykırı sözler yazmak suçundan kınama cezası almıştır.

• Bir öğrenci, ahlaka aykırı davranışta bulunmak suçundan kınama cezası almıştır. • Bir öğrenci, okul içinde sigara içmekten dolayı kınama cezası almıştır.

• Bir öğrenci, okul içinde kavga etmek suçundan dolayı kınama cezası almıştır.

• Bir öğrenci okul içinde kavga etmekten dolayı, okuldan beş gün uzaklaştırma cezası almıştır.

Okulların disiplin kurulu kararları genel olarak incelendiğinde, öğrencilerin sayı olarak en fazla ceza aldıkları suçların fiziksel kavgalar olduğu görülmektedir. Ancak bu tablo,

öğrenciler arasında yaşanan zorbalık veya şiddet olaylarının, sadece fiziksel kavgadan ibaret olduğu anlamına tabiî ki gelmez. Fiziksel kavga veya zorbalık, öğrencilerin okul idaresine yansıttıkları veya kendileri yansıtmasa bile idarenin bir şekilde haberdar olduğu veya olmak zorunda kaldığı davranışlar olduğu için en çok ceza alınan zorba davranışlar arasındadır. Ancak bütün zorba davranışların çeşitli biçimlerde okullarda yaşandığı, hem öğrencilerden anketler yoluyla elde edilen bilgilerden hem de rehber öğretmen ve okul müdürlerinden görüşme yoluyla elde edilen bilgilerden anlaşılmaktadır. Bunların yaygınlığı ve türlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler takip eden sayfalarda yer almaktadır. Ancak bu noktada, bazı okullarda özellikle müdürlerin (M1, M6) okullarında zorbalığın hemen hemen hiç görülmediğini bazı sorular sırasında ısrarla belirtmiş olmalarına rağmen disiplin kurulu kararlarında fiziksel kavgadan dolayı ceza alan öğrenci sayılarının, okullarında zorbalık olduğunu açıkça ifade eden müdürlerin okullarındaki durumdan çok farklı olmadığı dikkat çekmektedir. Bunun nedeni, bazı müdürlerin okullarda görülen şiddet veya zorba davranışların, okul yönetiminin gevşek olmasından veya okulun yeterince kontrol altında olmadığını düşünmeleri olabilir.

Okullardan bazılarında disiplin kurulu cezalarının sayı olarak fazla olmasının nedeni, okulların öğrenci sayılarının kalabalık olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun dışında, okulların öğrenci sayıları dikkate alındığında genel olarak cezaların ve öğrenci sayılarının paralel olduğu görülmektedir (Tablo 4).