MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 65-70)

KOMİSYON RAPORLARI

MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

Kadıköy İlçesi, Koşuyolu Mahallesi, 55 pafta 253 ada 42 parsel sayılı taşınmazın 01.08.1997 onanlı 1/5000 ölçekli Kadıköy, Koşuyolu, Acıbadem, Hasanpaşa Mahalleleri Nazım İmar Planında Az Yoğunluklu Konut Alanında (400-700 ki/ha); 14.04.1999 onanlı 1/1000 ölçekli Acıbadem-Koşuyolu D-100 Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen tescilli eski eser bina lejantı bulunan H:9.50m bitişik nizam yapılanma koşullu Konut Alanında kısmen de yol alanında kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (a) yazı eki 01.06.2015 tarih, 2015/89 sayılı İlçe Meclis Kararı ile; “Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 04.05.2015 gün ve 85812958.310.01.04.01-4328/2278341 sayılı yazısı ile komisyonumuza iletilen, Koşuyolu Mahallesi, 55 pafta 253 ada 42 parsel ait İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.06.2014 tarihli kararı üzerine ilgilisince hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği teklifini, Müdürlüğünün yapmış olduğu düzeltmeler doğrultusunda, Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.”

şeklindeki İmar Komisyonunun 25.05.2015 gün 2015/13 sayılı Raporu komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile (işaretle oylama) kabul edilmiştir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) yazı ekinde; 24.02.2015 tarih, 363-36596 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, 19.03.2014 tarih, 194450-1024 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü, 02.03.2015 tarih, 2102-40764 sayılı Kamulaştırma Müdürlüğü, 09.04.2015 tarih, 177538 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü görüşleri ile 21.03.1995 tarih, 3721 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı, 13.06.2014 tarih, 1918 sayılı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı, 26.03.2015 tarih, 25087147 sayılı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısı tarafımıza iletilmiştir.

24.02.2015 tarih, 363-36596 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında, planlama alanı Mikrobölgeleme Projesi kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli “Yerleşime Uygunluk

Haritaları”nda “UA” lejantlı Uygun Alanlarda kalmakta olduğu ifade edilerek, söz konusu yazı ve eki raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda, teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli U.İ.Planı tadilatı teklifi jeolojik bakımdan uygun görüldüğü belirtilmektedir.

19.03.2014 tarih, 194450-1024 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında, “…Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.06.2014 tarih 1918 sayılı yazısı göz önünde bulundurularak

- meri imar planına uygun olarak gerekli terklerin bedelsiz yapılması,

- konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre her bağımsız bölüm için; kamulaştırılması hususunda alınmış bir Encümen Kararı bulunmadığı gibi herhangi bir işlem dosyasına da rastlanmamıştır.” denilmektedir.

09.04.2015 tarih, 177538 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında, “Söz konusu plan değişikliği ile mevcut altyapı tesislerimizi etkileyen herhangi bir durum olmadığı için İdaremiz açısından sıkıntı görülmemektedir. Ancak, yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, İdaremize ait yazımız ekinde gönderilen mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir. Mevcut duruma göre yoğunluğun arttırılmasından dolayı İdaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.” denilmektedir.

21.03.1995 tarih, 3721 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı ile İbrahimağa Kentsel Sit Alanı komşuluğunda olduğu ve “tescil edilmesine karar verilen sivil mimarlık örneği” olarak belirlendiği; 13.06.2014 tarih, 1918 sayılı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile “…yapının özgünlüğünü kaybetmiş olması ve çevredeki tescilli yapılarla herhangi bir benzerlik arz etmemesi sebebiyle yapının korunması gerekli kültür varlığı tescilinin kaldırılmasına karar verildiği” tespit edilmiştir.

26.03.2015 tarih, 25087147 sayılı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısında, “Kadıköy İlçesi, Koşuyolu Mahallesi, 55 pafta, 253 ada, 42 parselin Kurulumuzun anılan kararı ile tescilinin kaldırılması ve söz konusu parsel komşuluğunda da herhangi bir tescilli yapının yer almaması sebebiyle ilgi yazı ile Müdürlüğümüze iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin Müdürlüğümüzce yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile; Kadıköy İlçesi, Koşuyolu Mahallesi, 55 pafta 253 ada 42 parselin 14.04.1999 onanlı 1/1000 ölçekli Acıbadem-Koşuyolu D-100 Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında tescilli eski eser bina lejantı bulunan bitişik nizam yapılanma koşullu Konut Alanından 13.06.2014 tarih 1918 sayılı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı uyarınca tescilli eski eser bina lejantının iptal edilerek blok çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi (a) yazı eki 01.06.2015 tarih, 2015/89 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek gereği için tarafımıza iletilmiştir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin teklif plan paftasında yapılan incelemede, bahse konu değişikliklerin 14.04.1999 onanlı 1/1000 ölçekli Acıbadem-Koşuyolu D-100 Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı plan paftası üzerine hazırlandığı, bahse konu parselin 13.06.2014 tarih 1918 sayılı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı uyarınca tescilli eski eser yapının tescil taramasının kaldırıldığı, blok nizam yapılanma koşullarındaki yapı kitlesinin çekme mesafelerinin ve imar istikametinin yeniden düzenlendiği, 01.06.2015 tarih, 2015/89 sayılı İlçe Belediye Meclisi Kararı ile tadilen uygun görülen 1/1000 ölçekli teklife ilişkin;

1. Plan onama sınırı içindeki alan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Koşuyolu Mah., 55 pafta, 253 ada, 42 no’lu parsel sınırıdır.

2. Plan onama sınırı içerisindeki alan kısmen H:9.50m, bitişik nizam “Konut Alanı”, kısmen “yol alanı”dır.

3. 55 pafta, 253 ada, 42 parselin arka bahçe çekme mesafesi; 1.50 mt., 41 nolu parsel tarafından çekme mesafesi 1.50mt. olup, 42 parselin imar istikameti, yan parsellerdeki imar istikamet hizasına çekilecektir.

4. İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.06.2014 tarih ve 1918 sayılı kararına göre “Yapının Korunması gerekli kültür varlığı tescilinin kaldırılmasına karar verilmiş” olup, bu karara göre uygulama yapılacaktır.

5. Açıklanmayan hususlarda, 1/1000 ölçekli meri uygulama imar planı ve plan notları ile meri imar yönetmeliğinin şartları geçerlidir.

6. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 19.03.2014 gün, 21362969-310.01/194450-308814-1024 sayılı görüşüne uyulacaktır.

7. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 24.02.2015 gün, 62965695.310.06/363-36596 sayılı görüşüne uyulacaktır.

8. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 09.04.2015 gün ve 24272852-310.01.04.01-177538 sayılı görüşüne uyulacaktır.

şeklindeki plan notları getirildiği görülmektedir.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünce “…belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi” şeklinde şartlı olumlu görüş verildiği, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nce şartlı olumlu görüşlerin verildiği, Kamulaştırma Müdürlüğünce “…adı geçen taşınmazın kamulaştırılması hususunda alınmış bir Encümen Kararı bulunmadığı gibi herhangi bir işlem dosyasına da rastlanmadığı”nın bildirildiği, İSKİ Genel Müdürlüğünce şartlı olumlu görüş belirtildiği, ilgi (a) yazı eki teklif plan notlarında uygulama aşamasında İSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ile Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşlerine uyulacağına yönelik plan notlarının düzenlendiği, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre yapının tescilli eserden çıkarılarak çekme mesafelerinin düzenlenmesi suretiyle yapılaşmanın kısmen arttırıldığı ve teklif plan değişikliğine konu 42 parselin komşuluğundaki 41 parselden 1,50 m çekme mesafesinin düzenlenmesi suretiyle meri planda ada içinde tanımlanan bitişik nizam yapılanma koşulunun bozulduğu görülmekle birlikte teklifin ölçek itibariyle 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını etkilemediği değerlendirilmektedir. "denilerek.

Kadıköy İlçesi, Koşuyolu Mahallesi, 55 pafta 253 ada 42 parsele ilişkin ilgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı Yasanın 7-b ve 14.

maddelerine ve 5747 sayılı Yasanın 3.maddesinin 3. fıkrasına göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kadıköy İlçesi, 253 ada 42 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup teklife konu parselde çizilen bloğun 14.04.1999 tarihli planda yer alan imarlı alan miktarı artmayacak şekilde bilgi paftasında gösterildiği gibi düzeltilmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

M. Sedat ÖZKAN Cemal ŞERİFOĞLU Nezih KÜÇÜKERDEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

24 Tarih:

14.10.2015 Dosya No:

2015/1599 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 4192 ada, 2 parsele ilişkin “NİP-12765” Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli NİP İtirazı

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 14/ 09 /2015 gün ve 2015-10403-7073 sayılı yazısında;

" İlgi: a) 30.07.2015 tarih ve 34140101288-74700 sayılı Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Marmara Emlak Müdürlüğü’nün yazısı

b) 23.09.2014 tarih ve S-8102 sayılı Başkanlık Oluru

c) 09.02.2015 tarih ve 2015-153 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.

d) 11.03.2015 tarih ve 441 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

e) 15.06.2015 tarih ve 2015-3491-4619-112053 sayılı dağıtımlı yazımız

f) Başkanlığımızın 20.8.2004 gün, S/89-S/90 sayılı Genelgesi ve Başkanlık Oluru.

İTİRAZ:

İlgi (a) yazı ile; 21.04.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Nazım İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonunda kalan Arnavutköy İlçesi, 4192 ada 2 parselin İstanbul 3.

İdare Mahkemesinin 07.10.2011 tarih ve 2010/1756E. 2011/1342K. sayılı kararıyla parsele ilişkin kısmının iptali neticesinde ilgi (b) olur alınarak ilgi (c) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen, Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin ilgi (d) kararı doğrultusunda tadilen onanan 13.03.2015 tasdik tarihli Arnavutköy İlçesi, Taşoluk 4192 ada 2 parsele dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde itiraz edilmektedir.

MÜLKİYET:

İtiraza konu 4192 ada, 2 parselin Maliye Hazinesi mülkiyetinde, 7551,03 m² yüzölçümünde ve 17.09.1998 tarihinde edinildiği görülmektedir.

MEVCUT DURUM:

Başkanlığımız ortak kullanımında olan 2014 yılı uydu görüntüsünden teklife konu 4192 ada 2 parselin boş alan olduğu görülmektedir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

Arnavutköy İlçesi, 4192 ada 2 parsel; 21.04.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Nazım İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonunda kalmakta iken, İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 07.10.2011 tarih ve 2010/1756E. 2011/1342K. sayılı kararıyla parsele ilişkin kısmının iptali neticesinde hazırlanan 13.03.2015 onanlı Arnavutköy İlçesi, Taşoluk 4192 ada 2 parsele dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “İdari Tesis Alanı” fonksiyonunda kalmaktadır.

14.06.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında; 4192 ada 2 parsel "Belediye Hizmet Alanı" fonksiyonunda kalmaktadır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

21.04.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Nazım İmar Planının Arnavutköy İlçesi, Taşoluk 4192 ada 2 sayılı parsel yönünden iptali istemiyle İstanbul 3. İdare Mahkemesinde açılan davada idare mahkemesinin 07.10.2011 tarih ve 2010/1756E. 2011/1342K. sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verildiği 15.11.2011 tarih ve 2010/5434-21443 sayılı Hukuk Müşavirliği yazısı ile bildirilmiştir.

Söz konusu mahkeme kararı ve bahse konu alanda l/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanması için alınan ilgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi, ilgi (c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. Arnavutköy İlçesi, Taşoluk 4192 ada 2 sayılı parselin Sosyal Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) sayılı kararı ile “…teklife konu alanın idari tesis alanı olarak düzenlenmesi, plan notları ve plan lejantında buna göre gereken düzeltmelerin yapılmasıyla komisyonumuzca tadilen uygun bulunmuştur.”

şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüyle karara bağlanmıştır.

İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 07.10.2011 tarih ve 2010/1756 E. 2011/1342K. sayılı kararı gereği ilgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda Müdürlüğümüzce hazırlanan “Arnavutköy İlçesi, Taşoluk 4192 ada 2

parsele dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” nda söz konusu parsel “İdari Tesis Alanı” olarak planlanmış ve;

1- Plan onama sınırı içindeki alan 4192 ada 2 parseli kapsamakta olup, tasdik sınırı içerisindeki alan İdari Tesis Alanıdır.

2- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmadan uygulama yapılamaz.

3- Jeolojik ve jeoteknik etüd raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

4- Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerinde belirtilen tedbirlere uyulacaktır.

5- Açıklanmayan hususlarda 21.04.2010 tasdik tarihli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı ve mer’i imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir." şeklinde plan notlarının düzenlendiği görülmektedir.

13.03.2015 tarihinde onaylanan Arnavutköy İlçesi, Taşoluk 4192 ada 2 parsele dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı dağıtımı ilgi (e) yazımızla yapılmış olup, 03.07.2015 -03.08.2015 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Plan askı süresi içinde tarafımıza iletilen Arnavutköy İlçesi, 4192 ada, 2 sayılı parsele ilişkin ilgi (a) itiraz yazısında; “Arnavutköy İlçesi, Taşoluk Mahallesinde bulunan 7.551,00 m2 yüzölçümlü Maliye Hâzinesi adına kayıtlı 4192 ada 2 parselle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 11.03.2015 tarih ve 441 sayılı Meclis Kararı ile hazırlanan söz konusu parsele dair 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkında İdaremiz Tespit ve İmar Takip Koordinatörlüğünde görevli Yüksek Şehir Plancısı Nuray ÇOLAK tarafından tanzim olunan 22.07.2015 tarihli rapor ile;

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2015 tarih ve 441 sayılı karan ile onaylanan nazım imar planı incelendiğinde, Arnavutköy Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planın Arnavutköy İlçesi, Taşoluk 4192 ada 2 sayılı parsel yönünden iptal edilmesi istemiyle açılan davada İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 07.10.2011 tarih ve K:2011/1342 sayılı kararı ile iptal edildiği, plansız kalan alanın Sosyal Tesis Alanı olarak belirlenmesine yönelik imar planın teklifinin sunulduğu, meclis tarafından alanın “İdari Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi değişiklik ile onaylandığı anlaşılmıştır.

Söz konusu nazım imar planı teklifinde ilişkin Koordinatörlüğümüz görüşü sorulmuş, 11.12.2014 tarihli rapor ile 4192 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli rnmavutköy Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olarak belirlendiği, İdaremizce açılan dava sonucu iptal edildiği, imar planı teklifinde taşınmaz benzer bir fonksiyon olan “Sosyal Tesis Alanı” olarak belirlendiği, taşınmazın bitişiğinde yaklaşık 18.000 m2 büyüklüğünde ki Sosyal Tesis Alanı bulunduğu, parselin 7 metre en kesitli yoldan cephe aldığı, sosyal tesis alanı fonksiyonu uygun olmadığının düşünüldüğü belirtilerek mahkeme karan ve mevcut planlardaki durum göz önünü alınarak 4192 ada 2 parselin “Konut alanı” olarak belirlenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

İlgili meclis kararından, İdaremiz görüşünün, raporumuz doğrultusunda iletildiği ancak meclisin imar planı teklifini değerlendirerek taşınmazın fonksiyonunu “İdari Tesis Alanı” olarak belirlendiği görülmüştür.

Mahkeme tarafından planın iptal gerekçesi “taşınmazın işlevinin konumu, yüzölçümü ve geometrisinin uygun olup olmadığına bakılmaksızın sadece mülkiyet durumuna göre belirlenmesinin planlama ilke ve tekniklerine uygun olmadığı” yönünde olmasına karşın belediye meclisince, planlama ilkelerine uygun, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçeler ortaya konulmaksızın yalnızca mülkiyet durumu esas alınarak taşınmazın fonksiyonu, iptal edilen belediye hizmet alanına benzer bir fonksiyon olan “İdari Tesis Alanı” olarak belirlenmiştir.

Söz konusu imar planında mahkemece verilen iptal kararının karşılanmadığı ve kurum görüşümüze uygun olarak hazırlanmadığı görülmüş olup Hazine menfaati açısından itiraz edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Bu nedenle Hazine hak ve hukukunun korunması bakımından ekte gönderilen raporda izah edilen hususlar göz önüne alınarak söz konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2015 tarih ve 441 sayılı Meclis Kararının iptalini arz ederim.” denilmektedir. "denilerek.

Arnavutköy İlçesi, Taşoluk 13.03.2015 onanlı 4192 ada 2 parsele dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yönelik yapılan ilgi (a) itiraz yazısı yazımız ekinde olup, konunun, ilgi (f) Genelge ve Başkanlık Oluru, yürürlükteki yasalar ve yönetmelik ile 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 8.maddesi gereği karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Arnavutköy ilçesi, 4192 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itiraz incelenmiş olup plan kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

M. Sedat ÖZKAN Cemal ŞERİFOĞLU Nezih KÜÇÜKERDEN Üye Üye Üye

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 65-70)