MÜLKİYET:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 30-33)

KOMİSYON RAPORLARI

MÜLKİYET:

Başkanlığımız ortak kullanımında olan Tapu Sorgulama sisteminde; 1044 parselin kısmen hisseli şahıs kısmen Makam İnşaat Elektrik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi mülkiyetinde ve 1045 parselin ise hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu tespit edilmiştir.

MEVCUT DURUM:

Başkanlığımız ortak kullanımında olan 2014 yılı hava fotoğraflarından; Bağcılar İlçesi, Göztepe mahallesi(Mahmutbey), F21cl7c4b pafta, 1044 parsel üzerinde bina bulunduğu, 1045 parsel üzerinde ise bina bulunmadığı görülmektedir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

Bağcılar, Göztepe Mahallesi F21cl7c4b pafta 1044 parsel; Bağcılar 18.04.2008 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kısmen Tali İş Merkezleri Alanında,

Göztepe Mahallesi F21cl7c4b pafta 1045 parsel ise Bağcılar 18.04.2008 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kısmen Tali İş Merkezleri kısmen Park Çocuk Bahçesi Oyun Alanlarında kalmaktadır.

Bağcılar, Göztepe Mahallesi F21cl7c4b pafta 1044 parsel; Bağcılar 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen KAKS: 2.00 yapılaşma koşulunda Tali İş Merkezi (TİM) alanında kısmen yol alanında,

Göztepe Mahallesi F21cl7c4b pafta 1045 parsel ise Bağcılar 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen KAKS: 2.00 yapılaşma koşulunda Tali İş Merkezi (TİM) alanında kısmen Park Alanında, kısmen de yol alanında kalmakta olup, 1044 parsel ile 1045 parselin tevhit şartı bulunmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI:

Bağcılar Belediye Meclisi’nin 09.07.2015 gün ve 76 sayılı kararında; “… ilgilisi tarafından hazırlattırılan; Göztepe mahallesi, F21cl7c4b pafta, 1044-1045 parseller arasındaki imar yolunun (güzergah sınır vb) yeniden düzenlenmesi ve 1045 parsel sayılı taşınmazın kuzey cephesindeki park ve tim alanlarında yeniden düzenlenme yapılması (Donatı alan büyüklüğü değiştirilmeden, eşit miktarda (160 m2) park alanı ile, TİM alanının yerinin değiştirilmesi) şeklinde hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı (PİN:UİP-560,40) komisyonumuzca aynen uygun görülmüştür.” şeklinde hazırlanan raporun; Belediye Meclisinin 6 Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, Temmuz ayı toplantısının 09.07.2015 tarihli olağan toplantısının 2. Birleşiminde komisyondan geldiği şekliyle, kabulü işaretli oylamaya sunulduğu ve oyçokluğuyla kabul edildiği belirtilmiştir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 24.04.2015 gün, 757/78715 sayılı yazısında özetle;

planlama alanının, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli

"Yerleşime Uygunluk Haritaları"nda "Önlemli Alanlar-2(ÖA-2)" lejantlı sınır içerisinde kaldığı,

Söz konusu haritalara ait açıklama raporunda ve yazıda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Planı tadilatı jeolojik bakımdan uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 02.06.2015gün, 601503-Bno:1927 sayılı yazısında; Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi, 1044 ve 1045 parsel sayılı taşınmazlar arasında yer alan imar yolunun yeniden düzenlenmesine ve 1045 parsel sayılı taşınmazın kuzey cephesinde eşit miktarda (160 m2) Park Alanı ve Tali İş Merkezi Alanının yerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinde; önerilen yolun bir bölümünün mevcut durumda 1045 parselin sınırından geçecek şekilde fiili olarak oluştuğu ve yapılan değişiklik ile imar yolunun enkesitinin değiştirilmeden fiili durumdaki şekliyle teklif plana işlendiği, Park Alanı ve Tali İş Merkezi Alanının imar planındaki alansal büyüklüğünün değiştirilmeden eşit miktarda Park Alanı ve Tali İş Merkezi Alanı arasında yer değişikliği yapıldığı ve teklifin ulaşım bağlantıları açısından olumsuzluk yaratmayacağı belirlenmiş olup söz konusu teklif bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 10.04.2015 tarih ve 643-69554 sayılı yazısında;

Bahse konu 1045 sayılı parselin kuzey kısmında bulunan "Park Alanı" ile "Tali İş Merkezi (TİM)"nde kalan 160 m2'lik kısımlarının alan büyüklükleri değiştirilmeden yer değişikliği yapılmasına ayrıca mevcutta fiili durumda ve kullanılan "Yol Alanı"nın en kesiti, uzunluğu ve alansal büyüklüğü değiştirilmeden yeniden düzenlenerek, yolun fiili durumunun imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi ile yeşil alan miktarının korunduğu görüldüğünden; donatı alanlarının kamuya bedelsiz terk edilmesi ve önerilen tadilat teklifinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na da işlenmesi şartıyla komisyonumuzca uygun görülmektedir.

Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 17.04.2015 tarih ve TN:379908-3925-75225 sayılı yazısında; ; Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 1045 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması hususunda alınmış bir Encümen Kararı bulunmadığı gibi herhangi bir işlem dosyasına da rastlanmadığı belirtilmiştir.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 22.05.2015 gün ve 261046 sayılı yazısında; Plan sahası çevresindeki mevcut içmesuyu ve atıksu hatlarını gösterir paftaların yazı ekinde gönderildiği, yapılacak uygulama çalışmalarında, İSKİ’ye ait ekte gönderilen planlardaki her türlü mevcut tesisler ile işsonu projesi İSKİ’ye ulaşmamış ve kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemesi, hatların geçtiği güzergâhların yol veya yeşil alan olarak korunması gerektiği, Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi 1044 ve 1045 parsellere ilişkin olarak hazırlanan plan tadilatında bir sakınca olmadığı belirtilmiştir.

DEĞERLENDİRME–SONUÇ:

İlgi (a) yazı ile; Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi(Mahmutbey), F21cl7c4b pafta, 1044-1045 parseller arasındaki imar yolunun (güzergah sınır vb) yeniden düzenlenmesi ve 1045 parsel sayılı taşınmazın kuzey cephesindeki park ve tim alanlarında yeniden düzenlenme yapılması (Donatı alan büyüklüğü değiştirilmeden, eşit miktarda (160 m²) park alanı ile, TİM alanının yerinin değiştirilmesi) ile alakalı hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifinin, 5216 sayılı yasaya göre gereğinin yapılması istenmekte olup ilgi (a) yazı eki teklif Plana ilişkin yapılan incelemede;

Teklifin meri Bağcılar 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın F21c17c4b rumuzlu paftası üzerine hazırlandığı, 1044 parselin bir kısmı ve 1045 sayılı parsel onama sınırı içerisine alınarak 7 m lik yolda istikamet değişikliği yapıldığı ve "Park Alanı" ile "Tali İş Merkezi (TİM)"de kalan 160 m2'lik kısımlarının alan büyüklükleri değiştirilmeden yer değişikliği önerildiği ve,

1-Plan onama sınırı İstanbul İli Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi F21C17C4B pafta, 1045 parsel ve bir kısım yol alanıdır.

2-Plan onama sınırı içerisindeki alan, kısmen “TİM”, kısmen “yol” ve kısmen “park” alanıdır.

3-Kamuya ayrılan alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

4-Uygulama aşamasında, kurum görüşleri ve jeolojik-jeoteknik etüd raporları doğrultusunda uygulama aşamasında, kurum görüşleri ve jeolojik-jeoteknik etüd raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

5-Açıklanmayan hususlarda mer’i imar planı hükümleri ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notlarının işlendiği görülmüştür.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün, İGDAŞ Genel Müdürlüğü’nün ve Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün şartlı olumlu görüşü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün olumlu görüşü bulunmakta olup, Yeşil Alan ve Tesisler Müdürlüğü teklifin “donatı alanlarının kamuya bedelsiz terk edilmesi ve önerilen tadilat teklifinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na da işlenmesi şartıyla”

uygun görüldüğünü belirtmiştir.

Teklife konu plan ile planda bulunan 7 m lik yolun 1044 parsel sınırına parelel ve sınırla cakıstırılarak halihazırdaki yola uygun bir düzenleme yapıldığı ayrıca Park ve TİM Alanı’nda yer değişikliği ile daha

bütüncül dörtgen alanlar oluşturulduğu, herhangi bir yoğunluk artışı ve fonksiyon alanlarında artış yada azalma önerilmediği görülmüştür. ” Denilerek.

İlgi (a) yazı eki UİP-560,40 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık Onayı ve Genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri ile 5747 sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bağcılar ilçesi, Göztepe mahallesi, 1044 ve 1045 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup imarlı alan miktarında artış olmadığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM

M. Sedat ÖZKAN Cemal ŞERİFOĞLU Nezih KÜÇÜKERDEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

Mahmut YETER Hüseyin KARAKAYA Hicran HAMZA ÇELİKYAY Ulaşım ve Trafik Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

Abdülnaser ŞİMŞEK Yüksel AKYOL Yunus CAN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM

Önder POLATOĞLU Zafer POLAT Şafak KIR Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

T.C yönelik 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliğine ilişkin 13.07.2015 tarih, 2015/5340 sayılı Başkanlık Makamına yazımız ile birleştirme hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 13 /07 /2015 gün ve s-5340 sayılı ve Planlama Müdürlüğünün 27/ 08 /2015 gün ve 2015-9527 -6652 sayılı yazısı;

Planlama Müdürlüğünün 13 /07 /2015 gün ve s-5340 sayılı yazısında;

" İLGİ : a) 26.03.2015 tarih 2015/3395 B.N:1893 sayılı Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ve eki.

b) 03.06.2015 tarih, 2015-3918 sayılı Başkanlık Oluru c) 22.06.2015 tarih, 2015-S-677051 sayılı dağıtımlı yazımız.

TALEP

İlgi (a) yazı eki 06.03.2015 tarih 58691112/179-34210106864/21706 sayılı Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yazısı ile Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan Pendik İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 3978 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 10.07.2012 t.t.’li Pendik İlçesi Yenişehir ve Çamlık Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planında “Kaks:1.20 hmax:30.50 m yapılanma şartlarında K6 rumuzlu Konut Alanı”nda kaldığı, söz konusu taşınmazın Hizmet Binası (Resmi Kurum Alanı) yapılmak üzere Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına tahsis edildiği, 3978 ada 16 parsele ilişkin imar planlarında gerekli düzenlemelerin yapılması için Başkanlığımız Şehir Planlama Müdürlüğüne iletilmiş olup, söz konusu parselin onama sınırı içerisinde kaldığı 05.03.2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 10.07.2012 t.t.’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının askı süreçlerinin tamamlandığından bahisle ilgi (a) yazı eki yazıda belirtilen talebin Müdürlüğümüzce değerlendirilmeye alınması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak; ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen plan değişikliği talebi uyarınca 3978 ada 16 parsele yönelik Müdürlüğümüzce gerekli değerlendirmeler yapılarak, 5216 sayılı yasanın 7b maddesi kapsamında 1/5000 Nazım İmar Planı çalışmasının başlatılması için ilgi (b) Başkanlık Oluru alınmış ve bu doğrultuda 1/5000 ölçekli teklif plan değişikliği hazırlanmıştır.

İlgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda ve ilgili kurum görüşleri uyarınca, Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmektedir.

MÜLKİYET:

Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminde yapılan incelemede, Pendik İlçesi, Yenişehir Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 3978 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 12046 m2 yüzölçümlü olduğu ve 26.06.2012 edinim tarihi ile Maliye Hazinesi mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

MEVCUT DURUM:

Plan değişikliğine konu taşınmaza ait Müdürlüğümüz işlem dosyasında ve Başkanlığımız kullanımında olan 2014 yılı hava fotoğrafları/sokak panoraması üzerinde yapılan incelemede; söz konusu taşınmazın yapılaşmamış olduğu görülmektedir.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 30-33)