PLANLARDAKİ DURUM:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 33-37)

KOMİSYON RAPORLARI

PLANLARDAKİ DURUM:

Pendik İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 3978 ada 16 parsel sayılı taşınmazın, 05.03.2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi, Yenişehir ve Çamlık Mahalleleri’nin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı ile 10.07.2012 t.t.’li Pendik İlçesi Yenişehir ve Çamlık Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planında “Kaks:1.20 hmax:30.50 m yapılanma şartlarında K6 rumuzlu Konut Alanı”nda kaldığı tespit edilmiştir.

KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen plan değişikliği talebi uyarınca, ilgi (b) Başkanlık Oluru alınarak Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifine ilişkin ilgi (c) dağıtımlı yazımızla İSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Pendik Belediye Başkanlığı ve TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait kurum görüşleri talep edilmiş olup;

24.06.2015 tarih E.391-14846 sayılı Pendik Belediye Başkanlığı yazısında; “…Söz konusu parselin 1/5000 ölçekli teklif plan değişikliği ile Konut Alanından Resmi Kurum Alanına alınması; nüfus

yoğunluğunu azaltıcı, donatı alanı miktarını arttırıcı bir düzenleme olduğundan tarafımızca uygun görülmektedir.” denilmektedir.

25.06.2015 tarih 1198 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; planlama alanının Mikrobölgeleme Projeleri kapsamındaki İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda ‘UA’(Uygun Alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde kaldığı, bu alanlarda Pendik Formasyonu, Kartal üyesi’ne ait birimlerin yer aldığı belirtilerek bu alanlar için yerleşime uygunluk değerlendirmelerinde,

“Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla; söz konusu 1/5000 ölç. N.İ.Plan tadilatı teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

09.07.2015 tarih E.69669 sayılı TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 4.Bölge Müdürlüğü Tesis ve Kontrol Müdürlüğü yazısında; “…Bahse konu parsel üzerinde Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan 154 ve 380 kV’luk herhangi bir E.İ.Hattımız, Trafo Merkezimiz ve Yeraltı Tesisimiz bulunmamaktadır.”

denilmektedir.

09.07.2015 tarih UP2015-24/14 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu kararında;

“ULAŞIM KARARI: Pendik İlçesi, Yenişehir Mahallesi 3978 ada 16 parsel sayılı taşınmazın KAKS:1.20, Hmaks:30.50 m yapılanma şartlarında K6 “Konut Alanı”ndan “İdari Tesis Alanları”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifi;

 Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,

 Teklif fonksiyona ilişkin otopark ihtiyacının İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda kendi fonksiyon alanları içerisinde çözümlenmesi,

 Çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak düşünüldüğünden Akyaka Caddesi’nden 10 m. çekme mesafesi düzenlenmesi koşullarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.”

denilmektedir.

DEĞERLENDİRME

İlgi (a) yazı eki 06.03.2015 tarih 58691112/179-34210106864/21706 sayılı Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yazısı ile Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan Pendik İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 3978 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 10.07.2012 t.t.’li Pendik İlçesi Yenişehir ve Çamlık Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planında “Kaks:1.20 hmax:30.50 m yapılanma şartlarında K6 rumuzlu Konut Alanı”nda kaldığı, söz konusu taşınmazın Hizmet Binası (Resmi Kurum Alanı) yapılmak üzere Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına tahsis edildiği, 3978 ada 16 parsele ilişkin imar planlarında gerekli düzenlemelerin yapılması için Başkanlığımız Şehir Planlama Müdürlüğüne iletilmiş olup, söz konusu parselin onama sınırı içerisinde kaldığı 05.03.2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 10.07.2012 t.t.’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının askı süreçlerinin tamamlandığından bahisle ilgi (a) yazı eki yazıda belirtilen talebin Müdürlüğümüzce değerlendirilmeye alınması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak; ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen plan değişikliği talebi uyarınca 3978 ada 16 parsele yönelik Müdürlüğümüzce gerekli değerlendirmeler yapılarak, 5216 sayılı yasanın 7b maddesi kapsamında 1/5000 Nazım İmar Planı çalışmasının başlatılması için ilgi (b) Başkanlık Oluru alınmıştır.

İlgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda bahse konu alana yönelik 05.03.2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi, Yenişehir ve Çamlık Mahalleleri’nin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planına ait G22B07D rumuzlu plan paftası altlık olarak kullanılarak Müdürlüğümüzce 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi hazırlanmış ve 3978 ada 16 parsel sayılı taşınmaz tasdik sınırı içerisine alınarak “Konut Alanı”

fonksiyonu ve taraması iptal edilmiş ve “İdari Tesis Alanları” fonksiyonu getirilmiş olup teklif plana yönelik;

“1. Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan Pendik İlçesi, Yenişehir Mah., 3978 ada 16 parseli kapsamaktadır.

2. Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan İdari Tesis Alanıdır.

3. Uygulama aşamasında ilgili kurum görüşleri alınarak bu görüşlere uyulacaktır.

4. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmadan uygulama yapılamaz.

5. Açıklanmayan hususlarda Meri Nazım İmar Planı hükümleri ile Meri İmar Yönetmeliği geçerlidir.” şeklindeki plan notları getirilmiştir.

İlgi (a) yazı eki 06.03.2015 tarih 58691112/179-34210106864/21706 sayılı Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı talebi uyarınca, ilgi (b) Başkanlık Oluru alınarak Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifine ilişkin Pendik Belediye Başkanlığı’nın olumlu, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı olumlu görüşünün, TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün ise planlama alanından herhangi bir Elektrik İletim Hattı, Trafo Merkezi ve Yeraltı Tesisinin bulunmadığına yönelik kurum görüşleri bulunmaktadır.

Ayrıca, 02.06.2015 tarih E.782-13173 sayılı Pendik Belediye Başkanlığı yazısı ekinde 20.05.2015 tarih 48705 sayılı yazı Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı Kartal Emlak Müdürlüğü yazısı ve ekleri tarafımıza iletilmiş olup; “…Başkanlığımızın 27.08.2014 tarih 22586 sayılı yazılarına istinaden üzerinde hizmet binası yapılmak üzere Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına tahsis edilmiştir…

Taşınmazın Resmi Kurum Alanı fonksiyonuna alınması için gereğinin yapılarak sonucundan bilgi verilmesini arz ederim.” denilmekte olup, bahse konu gerekçeye istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli teklif plan değişikliği ile bölgedeki resmi kurum alanı ihtiyacının giderilmesi amaçlanmıştır. "denilerek.

İlgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği dosyası yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KONUNUN ÖZÜ: Pendik İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 3978 ada 16 parsele yönelik 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliğine ilişkin 13.07.2015 tarih,2015/5340 sayılı Başkanlık Makamına yazımız ile birleştirme hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 27/ 08 /2015 gün ve 2015-9527 -6652 sayılı yazısında;

" İLGİ: a) 26.03.2015 tarih 2015/3395 B.N:1893 sayılı Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ve eki.

b) 03.06.2015 tarih, 2015-3918 sayılı Başkanlık Oluru

c) 13.07.2015 tarih, 2015-5340 sayılı Başkanlık Makamına yazımız d) 13.07.2015 tarih, 364480 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı ve eki.

İlgi (a) yazı eki 06.03.2015 tarih 58691112/179-34210106864/21706 sayılı Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yazısı ile Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan Pendik İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 3978 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 10.07.2012 t.t.’li Pendik İlçesi Yenişehir ve Çamlık Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planında “Kaks:1.20 hmax:30.50 m yapılanma şartlarında K6 rumuzlu Konut Alanı”nda kaldığı, söz konusu taşınmazın Hizmet Binası (Resmi Kurum Alanı) yapılmak üzere Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına tahsis edildiği, 3978 ada 16 parsele ilişkin imar planlarında gerekli düzenlemelerin yapılması için Başkanlığımız Şehir Planlama Müdürlüğüne iletilmiş olup, söz konusu parselin onama sınırı içerisinde kaldığı 05.03.2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 10.07.2012 t.t.’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının askı süreçlerinin tamamlandığından bahisle ilgi (a) yazı eki yazıda belirtilen talebin Müdürlüğümüzce değerlendirilmeye alınması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak; ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen plan değişikliği talebi uyarınca 3978 ada 16 parsele yönelik Müdürlüğümüzce gerekli değerlendirmeler yapılarak, 5216 sayılı yasanın 7b maddesi kapsamında 1/5000 Nazım İmar Planı çalışmasının başlatılması için ilgi (b) Başkanlık Oluru alınmış ve bu doğrultuda 1/5000 ölçekli teklif plan değişikliği hazırlanmıştır.

İlgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda ve ilgili kurum görüşleri uyarınca, Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (c) yazımız ekinde Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, bahse konu teklif plan değişikliği dosyası değerlendirme aşamasında iken, ilgi (d) İSKİ Genel Müdürlüğü kurum görüşü tarafımıza iletilmiştir.

13.07.2015 tarih, 364480 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında; söz konusu parselin bulunduğu plan sahasının, yüzeysel su kaynaklarının su toplama havzaları ve dere işletme bandı dışında kaldığı belirtilerek altyapıya ilişkin 4 maddelik kurum görüşünün sıralandığı yazıda özetle;

“1. Söz konusu parsel sınırından mevcut 150DF, 250DF ve 900ÇELİK içmesuyu hatlarımız geçmekte olup, uygulama sırasında hatlarımıza zarar verilmemelidir.

2. Mevcut ve planlanan büyük çaplı isale hatlarımızın geçtiği güzergâhlar 600mm-1000mm arası çaplar için min.10.00 metre, 1200mm-1600mm arası çaplar için min. 15.00 metre, 1800mm ve üstü çaplar için min. 2O.00 metre olacak şekilde sadece imar yolu olarak düzenlenmesi gerekmektedir…” denilmekte, bahse konu görüş yazısının ekindeki mevcut altyapı hatlarının geçtiği güzergahları gösterir bilgi paftasından ise söz konusu hatların ilgi (c) yazımız ekinde değerlendirilerek hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen plan değişikliğini etkilemediği görülmektedir. "denilerek.

Konu ile ilgili olarak, ilgi (d) İSKİ Genel Müdürlüğü kurum görüşü yazımız ekinde olup, ilgi (c) yazımız eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi ile birleştirilerek, değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 3978 ada 16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup kamu yararı taşıdığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

M. Sedat ÖZKAN Cemal ŞERİFOĞLU Nezih KÜÇÜKERDEN Üye Üye Üye

T.C

KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi, Mahmutbey, 1775 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 13/07/2015 gün ve 2015-7179-8494 sayılı yazısında;

" İlgi : a) İlgilisinin 29.05.2015 tarih, 7179 kayıt sayılı ve 25.06.2015 tarih, 8494 kayıt sayılı dilekçe ve ekleri. Planında kısmen “Tali İş Merkezleri Alanı”nda, kısmen “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları” nda , kısmen de

“İdari Tesis Alanı”nda kalan; Bağcılar, Mahmutbey, F21c17c4a pafta, 1775 parselin kuzeyindeki bulunan İdari Tesis Alanı iptal edilerek Sosyal Kültürel Tesis Alanı ile birlikte parselin güneyine kaydırılması, güneyde bulunan “Tali İş Merkezi Alanı”nın ise kuzeye kaydırılarak yer değiştirilmesine ilişkin NİP-2929-27 Plan İşlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin ilgi (c) yazımız doğrultusunda hazırlandığı ifade edilerek teklifin değerlendirilerek Belediye meclisine iletilmesi istenmektedir.

MÜLKİYET:

Başkanlığımız ortak kullanımında olan Tapu Sorgulama Sitemi üzerinden yapılan incelemede;

Bağcılar, Mahmutbey, F21c17c4a pafta, 1775 parselin 7383 m² yüzölçümünde ve 11.10.2006 edinim tarihli olarak şahıs mülkiyetinde olduğu görülmüştür. Merkezleri Alanı”nda, kısmen “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları” nda , kısmen de “İdari Tesis Alanı”nda kaldığı,

15.09.2008 tt’li 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında ise; kısmen “Tali İş Merkezleri Alanı”nda, kısmen “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları” nda , kısmen de “İdari Tesis Alanı”nda kısmen 8.

Metrelik, kısmen de 15 metrelik “Yol” alanında kaldığı görülmektedir.

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı tadilatına dair yeni bir kurum görüşü alınmayıp, ilgi (b) yazı ile tarafımıza iletilen 1/5000 Nazım İmar planı değişikliğine dair alınan Kurum görüşleri tarafımıza iletilmiştir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 05.04.2013 tarih, 730-66157 sayılı yazısında özetle;

söz konusu alanın kısmen “Önlemli Alanlar-3.1(ÖA-3.1) lejantlı alanda, kısmen “Önlemli Alanlar-3.2(ÖA-3.2) lejantlı alanda kaldığı, bu alanlara ilişkin raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 1/5000 ölçekli N.İ.Plan tadilatının jeolojik bakımdan uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 11.04.2013 tarih, 69480-626 sayılı yazısı eki komisyon raporunda; “… söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu hazırlanan yer değişikliği teklifi ile toplam donatı alanı miktarı korunarak Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı bütünlüğünün sağlandığı ayrıca yeşil alan miktarının da arttırıldığı görüldüğünden plan tadilatı teklifi komisyonumuzca uygun görülmektedir.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 10.05.2013 tarih, 486240-1613 sayılı yazısı eki 07.05.2015 gün UP2013-20/10 sayılı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararında; “… söz konusu teklif

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 33-37)