KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 28-31)

KOMİSYON RAPORLARI

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Sultangazi İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan itiraz ve itirazlara dair alınan 14.06.2012 tarih 1329 sayılı İBB Meclis kararına ilişkin Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı incelenmiş olup, 6163 ve 6164 nolu parsellerin yol istikametlerinin korunarak yol dışında kalan kısımlarının Askeri Alan lejantına alınması, planda yer alan triyaj alanı, bu alana ilişkin lejant ve plan notunun iptal edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İLGİ :a) 12.06.2012 gün ve 2012/818- G/187492- GD/509- Ç-8210 sayılı Beyoğlu Belediye Başkanlığının yazısı ve eki İlçe Meclis kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

b) 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

21.03.2003 onaylı 1/1000 ölçekli Halıcıoğlu Sütlüce Uygulama İmar Planında kısmen H:9,50 m irtifalı Konut alanında, kısmen Park Alanı kısmen de Yol alanında kalan Beyoğlu Sütlüce Mahallesi, 3221 ada, 25 parselin, blok değişikliğine ait İlgi(a) yazı eki 11.05.2012 gün ve 37 nolu Beyoğlu Belediye Meclis kararınca uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi; İlgi(a) yazı ekinde tarafımıza iletilerek, 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesi (b) bendi gereğince konunun tetkiki istenmiştir.

MÜLKİYET

İlgi(a) yazı ekinde mülkiyete ilişkin bir bilgi tarafımıza iletilmemiş olup; tapu sorgulama programından elde edilen bilgilere göre, Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 116 pafta, 3221 ada, 15 parsel, 14.12.2011 edinim tarihli, 383 m2 alanlı olarak şahıs adına kayıtlı olduğu görülmektedir.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUM

Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 3221 ada,15 parsel;

· 05.04.2001 onaylı 1/5000 ölçekli Halıcıoğlu Sütlüce Nazım İmar Planında kısmen 400 ki/ha Düşük Yoğunlukta Konut alanında kısmen Yol alanında;

· 21.03.2003 onaylı 1/1000 ölçekli Halıcıoğlu Sütlüce Uygulama İmar Planında ise kısmen H:9,50 m blok nizam yapılanma şartlarında Konut Alanı, kısmen Park alanı kısmen de yol alanında kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI

İlgi(a) yazı eki Beyoğlu Belediye Meclisinin 11.05.2012 tarih ve 37 nolu kararında; Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 3221 ada, 15 parsel sayılı yerin 21.03.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Halıcıoğlu Sütlüce Uygulama İmar Planında kısmen H:9,50 m irtifalı Konut alanında, kısmen Park alanında kısmen yol alanında kaldığı, blok değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının parsel ilgilileri tarafından hazırlattırıldığı belirtilerek;

Komisyon görüşü bölümünde; Parsel ilgilileri tarafından hazırlattırılan Beyoğlu Sütlüce Mahallesi, 3221 ada, 15 parselin blok değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin, 09.05.2012 günü yapılan toplantıda görüşüldüğü belirtilmiş ve söz konusu plan tadilatının Komisyonca incelenerek Müdürlüğünden teklif edildiği şekilde uygun bulunmuştur.

İlgi(a) yazı eki İlçe Belediye meclisinin 11.05.2012 gün ve 37 nolu kararı ile de oyçokluğu şeklinde uygun bulunmuştur.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ İlgi(a) yazı eki;

İSKİ Genel Müdürlüğünün 21.03.2012 gün ve 151372 sayılı yazısında; Beyoğlu, Sütlüce Mahallesi, 3221 ada, 15 parsel sayılı yere ait alt yapı görüşü verilmiş olup;

· Söz konusu plan sahası dahilindeki mevcut içmesuyu ve mevcut atıksu hatlarını gösteren pafta fotokopilerinin gönderildiği,

· İdarelerine ait her türlü mevcut içme suyu ve atıksu tesisleri ile iş sonu projesi taraflarına ulaşmamış, İSKİ’de kaydı bulunmayan Belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemeli ve uygulamanın her aşamasında İdareleri görüşlerinin alınması için koordine sağlanması,

İşletme Müdürlüklerinden nezaretçi alınarak gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

İGDAŞ’ın 05.03.2012 50.40/14058 sayılı yazısında; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat değişikliğinden mevcut altyapı tesisleri etkilenmediğinden herhangi bir sakınca bulunmadığı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notlarına İGDAŞ altyapı hatlarına minimum 100 cm yaklaşma sınırı ile inşaat yapım ve diğer altyapı hatlarının inşası notunun eklenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 06.03.2012 gün ve 239/50-819/43284 sayılı yazısında; Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 3221 ada, 15 parselin blok ebatının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının;

İmar planlarına uygun olarak gerekli yol ve donatı alanlarına terk işlemlerinin bedelsiz yapılması,

Otopark ihtiyacının İstanbul İmar Yönetmeliğine göre teklif parsel içinde karşılanması hususlarının gerçekleştirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunduğu ifade edilmiştir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 06.03.2012 gün ve 432-42996 sayılı yazısında; söz konusu teklif planda işaretli alanın, Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlattırılan ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan İmar Planlarına Esas 1/1000 ölçekli Jeoloji ve yerleşime Uygunluk Haritalarında “Trf-YU (Trakya Formasyonu-Yerleşime Uygun Alan)” lejantlı sınırlar içerisinde kalmakta olduğu, bu alanlarda yapıların depremden kaynaklanan büyük yatay ivmelere mukavemet gösterebilmesi için yapı temelleri en az bir bodrum derinliğine indirilmesi, yerel olarak oluşabilecek zemin problemleri parsel bazındaki etütlerle tespit edilmesi ve çözümler üretilmesi, bu alanlarda bodrum kat hariç 5 kata kadar yapılaşma planlanması gerektiği, ayrıca bu alan ile ilgili ayrıntılı bilgilerin rapor örneğinde yer alması gerektiği ifade edilerek;

yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, getirilen kat yüksekliğine (bodrum hariç 5 kat) bağlı kalınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının jeolojik bakımdan uygun görüldüğü belirtilmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

İlgi(a) yazı ekinde tarafımıza iletilen Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 3221 ada,15 parsele ait İlgi(a) yazı eki 11.05.2012 gün ve 37 nolu Beyoğlu Belediyesi İlçe meclis kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi; F21c20d4a nolu plan paftası üzerine, Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 3221 ada, 15 parsel onama sınırı içerisine alınarak, Park ve Yol donatısı korunmuş ve mer’i planda yer alan blok yeniden düzenlenmiş ve plan notları olarak ta;

1. Plan tasdik sınırı, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 3221 ada, 15 parselin sınırıdır.

2. Tasdik sınırı içindeki alan kısmen konut alanı kısmen park alanı kısmen de yol alanıdır.

3. Kamuya ait alanlar bedelsiz terk edilmeden uygulama yapılamaz.

4. Bina ve diğer altyapı hatlarının inşasında İGDAŞ altyapı hatlarına 100 cm (1 m)’den fazla yaklaşılamaz.

5. Jeolojik ve jeoteknik etütler doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

6. Açıklanmayan hususlarda mer’i imar planı ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Şeklinde plan notları önerilmiştir.

Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 3221 ada,15 parsel; 05.04.2001 onaylı 1/5000 ölçekli Halıcıoğlu Sütlüce Nazım İmar Planında kısmen 400 ki/ha Düşük Yoğunlukta Konut alanında kısmen Yol alanında;

21.03.2003 onaylı 1/1000 ölçekli Halıcıoğlu Sütlüce Uygulama İmar Planında ise kısmen H:9,50 m blok nizam yapılanma şartlarında Konut Alanı, kısmen Park alanı kısmen de yol alanında kalmaktadır.

İlgi(a) yazı eki Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 3221 ada,15 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 1/5000 ölçekli mer’i Nazım İmar Planının etkilememekte olup; teklif ile mer’i imar planında bulunan Park ve yol alanı korunmuş, H:9,50 m olan irtifası değiştirilmeden konut alanında yer alan blok yeniden düzenlenmiştir. Mer’i 1/1000 ölçekli plandaki yaklaşık 10x8 m ebatlarındaki konut bloğu teklif plan ile yaklaşık 12x8 m ebatlarına çıkarılmış olup; yaklaşık 45 m2 yapı artışı getirilmiştir. '' denilerek

İlgi(a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunan Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi 3221 ada 15 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklif paftaları ekte olup İlgi(b) Başkanlık Onayı

ve Genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beyoğlu ilçesi, Sütlüce Mahallesi, 3221 ada, 15 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadili teklifi incelenmiş olup “teklif planda yer alan park alanı kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz” plan notu ilavesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 28-31)