KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI 1. ULAŞIM ARTERLERİ

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 69-72)

KOMİSYON RAPORLARI

MER’İ PLANDAKİ DURUMU

2.10. KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI 1. ULAŞIM ARTERLERİ

Genişletilen ve yeniden planlanan ana arterlerde uygulama yapılırken ilgili kamu kurumlarından görüş alınmadan uygulama yapılamaz.

2.10.2. YÜKSEK GERİLİM HATTI KORUMA KUŞAĞI

Yüksek Gerilim Hattı Koruma Kuşağı altında kalan ve imar uygulaması sonucunda oluşturulmuş olan imar parselleri üzerinde TEİAŞ 'ın belirlemiş olduğu emniyet mesafeleri aşılmamak kaydıyla imar plan kararları doğrultusunda uygulama yapılabilir. Söz konusu alanlarda TEİAŞ'tan görüş alınmadan uygulama yapılamaz 2.11. KENTSEL SOSYAL ALTYAPI ALANLARI

Dini Tesis Alanlarında yapılaşma koşulu ve çekme mesafeleri ilçe belediyesi tarafından onaylanacak avan proje kapsamında belirlenecektir. İlgili kurum görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

2.11.3.MESLEK LİSESİ ALANI

Meslek Lisesi Alanında kamu eline geçmesi gereken yerler terkin edilmeden uygulama yapılamaz. Bu alanlarda çok amaçlı eğitim tesisleri ve ilave olarak yurt ve lojman tesisleri yapılabilir. Avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

ait Mikrobölgeleme Yerleşime Uygunluk Haritaları ve Raporu kapsamında "Yerleşime Uygun Alan" ve

"Önlemli Alanlar" için belirlenen şartların inşaat aşamasında yerine getirilmesi şartı ile uygulama yapılabilir.

Şartları yerine getirmeyen yapılar için ruhsat verilemez.” şeklinde plan notları önerilmektedir.

İlgi (b) yazı eki 8316 ada 17-18-20 parseller, 8318 ada 2-3-18-19 parsellerin itirazlarına ilişkin 02.01.2012 tarih 006 sayılı İlçe Meclis kararı ile; 8432 ada 2-4-6 parseller ile 8435 ada 1-13 parsellere ilişkin 02.01.2012 tarih 008 sayılı İlçe Meclis kararı ile; 8442 ada 21 parsel, 8445 ada 1 parsel, 8448 ada 1 parsel, 8450 ada 7 parsel, 8471 ada 7 parsel, 8526 ada 6 parsel sayılı yerlere ilişkin 02.01.2012 tarih 009 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen parsel bazındaki itirazların teklif plan paftalarına işlenmediği tespit edilerek ilgi (c) yazımızda belirtilmiş, ilgi (f) İBB Meclis Kararından ise bu konu “…02.01.2012 tarih 006-007-008-009 sayılı Tuzla Belediye Meclis Kararı ile uygun görülen değişikliklerin plan paftalarına işlenmesi…” şeklinde karara bağlanmıştır. Ancak itiraza konu dilekçelerdeki talepler açıklayıcı net ifadeler içermediğinden ilçe meclis kararı ile uygun görülen ve bilgi paftasında yer almayan düzenlemeler Müdürlüğümüzce paftalara işlenememiş, konu ilgi (h) yazımız ile Başkanlık Katına iletilmiştir.

Ayrıca ilgi (b) yazı eki 06.01.2012 tarih 018 sayılı İlçe Meclis Kararına konu olmayan ve parsel malikinin itiraz dilekçesi bulunmamasına rağmen fonksiyon değişiklikleri yapılan 8522 ada 3 parsel, 8519 ada 4 parsel, 8518 ada 3 parsel, 8516 ada 1-2-3-4-5-6-7 parseller, 8515 ada 1-2-3-4 parseller, 8523 ada 1 parsel, 8506 ada 1-2-3-4-5-6-7 parseller, 8510 ada 1 parsel, 8511 ada 1 parsel sayılı yerlerin Konut Alanından veya Konut+Yol Alanından, Konut+Ticaret Alanına alındığı; 8462 ada 2 parselin kısmen Konut+Ticaret Alanı kısmen Park Alanı kısmen Yol Alanından Konut+Ticaret Alanına alındığı; 549 parselin tamamı Meslek Lisesi Alanında kalmakta iken bir kısmının imar yolu açılmak suretiyle bölündüğü ve imar yolunun güneyinde kalan parçanın ise Ticaret+Hizmet Alanına alındığı tespit edilmiş; konu ilgi (c) yazımız ile Başkanlık Katına iletilmiş olup, ilgi (f) İBB Meclis Kararında “…06.01.2012 tarih 018 sayılı Tuzla Belediye Meclis kararına konu olan alanda kalan parsellerde yol istikametlerinin ilçe belediye meclis kararı doğrultusunda düzenlenmesi, parsellerin fonksiyonlarının ise 30.09.2011 tt’li plan doğrultusunda korunması…” şeklinde karara bağlanmıştır. İlgi (a) yazı eki teklif plan paftalarında ilgi (f) İBB Meclis Kararı doğrultusunda fonksiyon değişiklikleri yapılmamıştır.

İlgi (a) teklif planın tarafımıza iletilme gerekçesi olan “Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (f) ve ilgi (g) kararları ile kabul edilen itirazların, ileri ki uygulamalarda ortaya çıkabilecek telafisi mümkün olmayan sorunların önlenmesi ve tek bir plan çatısı altında ele alınması” olarak belirtilmiş olmasına rağmen teklif plan paftaları ilgi (f) İBB Meclis Kararı doğrultusunda düzenlenmemiştir.

1/5000 ölçekli 30.04.2005 onanlı Tuzla Aydıntepe-İçmeler-Şifa-Mimar Sinan-Aydınlı Mahalleleri ve Çevresi Nazım İmar Planı doğrultusunda değerlendirildiğinde teklif plan bilgi paftasında gösterildiği gibi fonksiyonu açısından ve yoğunluğu arttırıldığından nazım imar plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

Ancak 30.09.2011 onanlı uygulama imar planının da genel itibariyle üst ölçekli planlarla aynı uyuşmazlıkları söz konusu olduğu anlaşılmaktadır.

İlgi (a) yazı eki teklife ilişkin Kurum Kuruluş görüşünün bulunmadığı, askı süresi içerisinde itiraza konu olan 30.09.2011 tt’li Aydınlı Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin de Tuzla Belediye Başkanlığınca herhangi bir kurum kuruluş görüşü alınarak tarafımıza iletilmediği görülmüştür.

İlgi (b) ve ilgi (d) yazı eki İlçe Meclis Kararlarındaki farklılık sebebiyle ilgi (f) ve ilgi (g) İBB Meclis Kararlarının yeniden değerlendirilmiş olup, uygulamada belirsizlik çıkmaması için ilgi (a) yazı eki 08.08.2012 tarih 087 sayılı İlçe Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli plana yapılan itirazlar yeniden düzenlenmiştir. İlgi (f) ve ilgi (g) İBB Meclis Kararlarının iptal edilerek konunun ilgi (h) yazımız ile beraber değerlendirilmesi gerekmektedir. '' denilerek

İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan teklifi yazımız ekinde olup, ilgi (i) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler, 5216 sayılı yasanın 7-b ve14.maddeleri ile 5747 sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi, Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup, planda yer alan imar yollarının daha önce yapılan imar uygulamaları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine yönelik teklif 8522 ada 3 parsel, 8519 ada 4 parsel, 8518 ada 3 parsel, 8516 ada 1-2-3-4-5-6-7 parseller, 8515 ada 1-2-3-4 parseller, 8523 ada 1 parsel, 8506 ada 1-1-2-3-4-5-6-7 parseller, 8510 ada 1 parsel, 8511 ada 1 parselin meri planda yer alan fonksiyonlarının korunması, 549 parsele işlenen yolun iptal edilmesi, parselin meri 1/1000 ölçekli plandaki halinin korunması, bunun dışında kalan konularda Tuzla Belediye Meclisi kararı doğrultusunda uygulama yapılmasıyla Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KONUNUN ÖZÜ: Çekmeköy Taşdelen mah. F22D25B4C Pafta, 871 parsel ve tescil harici yere ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi hakkında.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 11/06/2012 gün ve 2012-8536 sayılı yazısında;

İLGİ: a) Çekmeköy Belediye Başkanlığı’nın 05/06/2012 tarih, M.34.3.ÇEK.0.29.060.11.01.1054-7904 sayılı yazısı ve eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi a) yazı ile; Çekmeköy Taşdelen mah. F22D25B4C Pafta, 871 parsel ve tescil harici yerin “Spor Alanı”ndan “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifi tarafımıza iletilmiştir.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 69-72)