DEĞERLENDİRME

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 39-42)

KOMİSYON RAPORLARI

DEĞERLENDİRME

1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi, Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planın’da planlama alanının sahip olduğu doğal değerlerin (yerleşmeyi kuzey, doğu ve batı yönlerinden çevreleyen orman alanları, tarım alanları, su kaynakları vb.) korunması, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak plana azami ölçüde yansıtılması, planlama alanının sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir kimliğini kazanabilmesi için ilgili mevzuat ve yönetmelikler dahilinde bu alanda yaşayacak nüfusun teknik ve sosyal donatı ihtiyaçlarının karşılanması ve fonksiyonlar arası ulaşılabilirliğin sağlanması amaçlanmıştır. 1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi, Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planı planlama alanına ilişkin 14.04.2006 gün ve 10467 sayılı yazımızla ilgili kurum kuruluş görüşleri talep edilmiş olup, 38 adet kurum görüşü yazısı Başkanlığımıza iletilmiştir. Sözkonusu görüşler ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek güncel veriler doğrultusunda plan çalışmalarına yansıtılmıştır.

İlgi (d) itiraz dilekçeleri ile Hüseyinli 533 parsel ve Ömerli 88 ada 14 parsel 1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi, Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planın’da ağaçlandırılacak alan lejandında 0.03 emsal yapılanma şartlı alanda kalmaktadır. İlgi (d) itiraz talepleriyle verilen emsalin yetersiz olduğu bu sebeple parsellerine çevre yapılaşma koşullarında emsal değerli imar hakları verilmesi talep edilmektedir. Sözkonusu parsellerin etrafı orman alanı veya tarım alanı ile çevrili olup yapılaşma bulunmamaktadır.

İlgi (e) dilekçe ile Hüseyinli 357, 562, 563 parsellerin ağaçlandırılacak alandan çıkarılması yönünde itirazda bulunulmuştur. Hüseyinli 357 ve 562 parseller 1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi, Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planın’da ağaçlandırılacak alan ve Kuzey Marmara Otoyolu alanında kalmaktadır. Ancak 563 parsel Ekolojik Turizm alanında kalmaktadır.

1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi, Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planı Plan notları 3. Bölümde Kırsal Çalışma ve Barınma Alanlarında “Ağaçlandırılacak Alanlar:

Bu alanlarda parselin imar ya da kadastral yola cephesi olması durumunda, mevcut ağaçların korunması kaydıyla alanın doğal yapısı, bölgenin toprak ve iklim karakteristiğine uygun olarak ve parselin her 10 m² sine 1 ağaç dikilerek ağaçlandırılmak suretiyle E: 0.03 ve toplamda 250 m2’yi ve bir bağımsız bölümü geçmeyen, Hmaks.

6.50 m. olacak şekilde barınak yapılabilir.” şeklinde açıklanmıştır.

1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi, Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planı Plan notları 7. Ulaşım Bölümünde “Kuzey Marmara Otoyolu: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2010 gün ve 1473 sayılı kararı ile uygun görülerek 08.08.2010 tarihinde onanan 1/25.000 Ölçekli İstanbul İli Kuzey Marmara Otoyolu Nazım İmar Planı doğrultusunda şematik olarak gösterilmiş olup, kesin sınırlar ve kamulaştırması yapılacak alanlar, Karayolları Genel Müdürlüğü’nce hazırlanacak plan ve projeler doğrultusunda kesinleşecektir.” şeklinde açıklanmıştır.

İlgi (e) dilekçe talebi nüfus yoğunluğunu arttırıcı ve plan kararlarını bozucu niteliktedir.

İlgi (f) dilekçe ile Ömerli 120 ada 18 parsel üzerinde park alanı ayrıldığı belirtilerek itirazda bulunulmuştur.

1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi, Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planın’da, Ömerli 120 ada 18 parselin büyük bir kısmı ticaret alanı diğer kısmı park alanında kalmaktadır. Sözkonusu parsellerde imar planı Karayolları Bölge Müdürlüğü’nce önerilen imar hatları göze alınarak düzenlenmiştir.

İlgi (g) dilekçe ile mevcut lojmanın korunması ve planda köy konağı yeri ayrılması talebinde bulunulmuş olup Sırapınar 240 parselin bir kısmı dere koruma alanında bir kısmı park alanında kalmaktadır. 240 parsel

talep edilmekte olup, parsel Kuzey Marmara Otoyol güzergahı ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak çift lejandla planda yer almaktadır. Söz konusu Kuzey Marmara otoyolu Karayolları Genel Müdürlüğü’nce hazırlanacak plan ve projeler doğrultusunda kesinleşecektir.

İlgi (i) dilekçe ile Ömerli 113 ada 1 parsel ve 114 ada 1 parselin ruhsatlı yapılarının korunması talep edilmiş olup planda Ömerli 113 ada 1 parsel sosyo-kültürel tesis, 114 ada 1 parsel idari tesis alanında kalmaktadır. Mevcutta söz konusu alanlar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre yapılan uygulama ile elde edilen alanlar olup, özel idari tesis ve servis binası olarak kullanılmaktadır.

İlgi (j) dilekçe ile Ömerli 7 ada 19, 20 parsellerin İl Tarım Müdürlüğü’nce tarım dışı amaçla kullanılması uygun görülmüş olduğu belirtilerek mevcut binalarının korunması talep edilmekte olup sözkonusu alana ilişkin süreç aşağıda özetlenmiştir.

1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planı’nda Şile yolunun kuzeyinde kalan; doğusu Ömerli Ormankent yerleşmesi, batısı Ömerli kasaba yerleşmesi, kuzeyi Sırapınar köyü ve güneyi Ömerli mahallesinin merkezi ile çevrili 56.1 ha büyüklüğündeki alan (3 ada 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-26-27-28 parseller ile 7 ada 4-5-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21-22-24-25 parseller) planda “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nce Verilecek Karar Doğrultusunda Planlanacak Alan” lejantıyla gösterilmiştir.

Plan notlarının 1.8.1. maddesinde ise bu alan “19 Temmuz 2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 15.12.2005 tarih ve 26029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği”nin 5. Maddesi gereği oluşturulan Toprak Koruma Kurulu’nun 28.07.2011 tarih ve İTKK-2011/07 no’ lu kararı doğrultusunda Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nce verilecek karar doğrultusunda planlanacak alanlardır.” şeklinde açıklanmıştır.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nce verilecek karar doğrultusunda planlanacak alana ilişkin sürecin kesinleşmesinin ardından yapılacak plan çalışmasında tarım dışı kullanım izni alan parseller bütüncül planlama yaklaşımı içerisinde düzenlenecektir. ” denilerek.

1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi, Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlarla ilgili gerekli dökümanlar yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çekmeköy İlçesi, 1/5000 ölçekli Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup, planda Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce verilecek karar doğrultusunda planlanacak alan olarak gösterilen kısmın tarım alanı olarak düzenlenmesi, bu alana ilişkin lejant ve plan notunun iptal edilmesi ve 1/5000 ölçekli planda Tarım Alanları Başlığı altında yer alan plan notunun “Bu alanlarda 1/100.000 ölçekli planda Tarım Alanları ile ilgili olarak verilen hükümlere uyulacaktır.” Şeklinde yeniden düzenlenmesi, bunun dışında kalan konularda 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

KONUNUN ÖZÜ: Silivri İlçesi Gazitepe Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına İtirazlar

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/08 /2012 gün ve BN:10886 sayılı yazısında; “

İlgi: a) 15.12.2008 gün ve 456932 sayılı Başkanlık Katına yazımız.

b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2009 gün ve 109 sayılı kararı.

c) 22.04.2009 gün 1456595 sayılı dağıtım yazımız.

d) Silivri Belediye Meclisinin 10.12.2010 tarih ve 149 sayılı kararı.

e) 09.05.2011 gün 4191841 sayılı Başkanlık Katına yazımız.

f) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2011 gün ve 1627 sayılı kararı.

g) Silivri Belediye Başkanlığı’nın 16.04.2012 gün ve M.34.3.SİL.0.29-00.00-310.01.03- 936/162103 sayılı yazısı ve ekleri.

Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (b) kararı ile aynen uygun bulunan ve 14.03.2009 tt ile onanlı 1/5000 Ölçekli Silivri Gazitepe Mahallesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Gazitepe Mahallesi Uygulama İmar Planı, Silivri Belediyesi’nin 10.12.2010 tarih ve 149 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Söz konusu 1/1000 ölçekli plan teklifi 5216 sayılı Yasa gereğince onay için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (f) kararı ile tadilen kabul edilerek 23.12.2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Başkanınca onaylanmıştır.

Gazitepe Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince 08.02.2012 ile 09.03.2012 tarihleri arasında (1) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Askı süresi içerisinde söz konusu plana yapılan itirazlar Silivri Belediyesi’nin ilgi (g) yazısı ve eki İlçe Meclis Kararı ile 5216 sayılı yasanın 14. maddesi uyarınca incelenmek ve gereği yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

TALEP

Silivri Belediye Başkanlığının ilgi (g) yazısı ve eklerinde, 1/1000 Ölçekli Gazitepe Mahallesi Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlar neticesinde, Silivri Belediye Meclisince 06.04.2012 gün ve 36 sayılı Meclis Kararın alındığı belirtilerek, söz konusu plan değişikliği teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. maddesine göre işlem yapılması istenilmektedir.

Silivri Belediye Meclisinin 06.04.2012 gün ve 36 sayılı Meclis Kararında konu edilen itirazlar ile;

1 ve 2- 1/1000 Ölçekli Gazitepe Mahallesi Uygulama İmar Planına askı süresi içinde verilen 1349 ve 1350 nolu parsellere ilişkin dilekçeler ile yapılan itirazlar neticesinde, söz konusu parseller üzerinde planlanan 15 m. genişliğindeki yaya yolunun çok düşük yoğunlukta planlanan bu bölgede ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle, 10 m. genişliğinde yol olarak yeniden planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği talep edilmektedir.

3- 1/1000 Ölçekli Gazitepe Mahallesi Uygulama İmar Planına askı süresi içinde verilen 1165 nolu parsele ilişkin dilekçe ile yapılan itiraz neticesinde, söz konusu parsel üzerinde planlanan 7 m. genişliğindeki yolun, bölgedeki imar adalarının çok küçük bırakılması nedeniyle yola ihtiyaç bulunmadığı gerekçesiyle, planlanan yolun iptal edilerek Tali İş Merkezi Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği talep edilmektedir.

PLAN SÜRECİ

1/5000 Ölçekli Silivri İlçesi Gazitepe Mahallesi Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (b) Kararı ile aynen kabul edilmiş, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 14.03.2009 tarihinde onaylanmış, ilgi (c) yazı ile dağıtımı yapılmış olup 04.05.2009 - 04.06.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Silivri Belediye Meclisinin 10.12.2010 tarih ve 149 sayılı kararıyla kabul edilen 1 /1000 Ölçekli Silivri İlçesi Gazitepe Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi ilgi (e) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin ilgi (f) kararı ile /1000 Ölçekli Gazitepe Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi tadilen kabul edilmiş ve 23.12.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca da onanmıştır. Silivri İlçesi Gazitepe Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi 3194 sayılı

planlanması uygun görülmüş ancak parselin 18. madde uygulaması dışında bırakılması talebi uygun görülmemiştir.” denilmektedir.

2- İlgi (g) yazı eki 06.04.2012 tarih 36 sayılı Meclis Kararında; Komisyon Raporunun 5 numaralı kısmında 1/1000 Ölçekli Silivri İlçesi Gazitepe Mahallesi Uygulama İmar Planı 1350 parsele itiraz ile ilgili “1350 parselin güneyinde planlanan 18 metre genişliğindeki yolun Nazım İmar Planı kararlarına uygun olması nedeniyle aynen korunması, ancak parselin doğu yönünde 15 metre genişliğinde planlanmış yaya yolunun 10 metre genişliğinde yeniden düzenlenmesi uygun bulunmuş, parselin 18. madde uygulaması dışında bırakılması talebi ise uygun bulunmamıştır.” denilmektedir.

3- İlgi (g) yazı eki 06.04.2012 tarih 36 sayılı Meclis Kararında; Komisyon Raporunun 7 numaralı kısmında 1/1000 Ölçekli Silivri İlçesi Gazitepe Mahallesi Uygulama İmar Planı 1165 sayılı parsele itiraz ile ilgili “Bölgede imar adalarının çok küçük bırakıldığı bu nedenle 1165 parsel üzerine planlanan yolun iptal edilerek planın yeniden düzenlenmesi uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 39-42)