KOMİSYON RAPORLARI

74  Download (0)

Tam metin

(1)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

98 Tarih:

11.09.2012 Dosya No:

2012/1750

KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 1530 ada, 15 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.Planı değişikliği teklifi hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 13/08/2012 gün ve 2012- 9544 sayılı yazısında; “

İlgi: a) 19.06.2012 gün ve 8812-65662 sayılı Esenyurt Belediye Başkanlığı’nın yazısı ve eki 05.01.2012 gün 2012/ 03 sayılı İlçe Meclis Kararı

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

Esenyurt İlçesi, Sanayi Mah., 1530 ada 15 parsele ilişkin teklif ilgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak gereği için ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.

PLANLARDAKİ DURUM:

08.11.2010 onanlı, 1/5000 ölçekli Esenyurt, 2.Etap Nazım İmar Planına yasal askı süresi içerisinde itiraz edilmiş, 15.06.2011 gün ve 1320 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile; “Esenyurt İlçesi, 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup, 1530 ada 15 nolu parselin T4 ticaret alanına alınması, … bunun dışında kalan konularda 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması” şeklinde karara bağlanarak, 1/5000 ölçekli plan 16.08.2011 tarihinde onanmıştır.

16.08.2011 tarihli planda, 1530 ada 15 parsel için; “ İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2011 tarih ve 1320 sayılı Kararı 1530 ada 15 nolu parsel T4 ticaret alanına alınmış ve 2344 ada 1-2-3 nolu parseller yapılaşma koşullarında artış olmadan (Hmax: 4 kat, E:1.50) ticaret+ konut alanına alınmıştır.”

Şeklinde olarak işlenmiş ve yol çevresinde T2 Alanında kalan fonksiyon taramaları iptal edilmiştir.

İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 07.05.2012 gün ve 2011/595 sayılı Kararı ile 08.11.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Esenyurt, 2.Etap Nazım İmar Planının yürütmesinin durdurulmasına karar verilnmiştir.

08.11.2010 (T4) Konut+Ticaret alanlarıdır. Bu alanlar planda verilen yoğunluk şartlarına tabidir. Bu alanlarda; konut, ticaret ve sosyal-teknik alanları yer alacaktır.

22.02.2011 onanlı, 1/1000 ölçekli Esenyurt 2. Etap Uygulama İmar Planında; Taks:0.40 E:2.5 yapılaşma şartında Konut Alanı’nda kalmaktadır.

22.02.2011 onanlı Esenyurt 2. Etap Uygulama İmar Planı Plan notlarında Ticaret+ Konut Alanları için; “1/5000 Ölçekli Planda … 600 kişi/ha yoğunlukta kalan konut, ticaret+ konut alanlarında 360 m2’den büyük parsellerde TAKS: 0.40 E: 2.50 değeri aşılamaz…” Özel Hükümler bölümünde 11. Maddesinde; “ Planda veya Plan notunda verilen emsal değerleri maksimum yapılaşma değerleridir. Bu değerler aşılacak şekilde yapı ruhsatı düzenlenemez.” denilmektedir.

MEVCUT DURUM:

Teklife konu yere ilişkin fotoğraf bulunmadığı, 2011 yılı uydu görüntüsünden; 1530 ada 15 parsel üzerinde yapılaşma olmadığı görülmüştür.

MÜLKİYET:

13.03.2012 günlü taşınmaza ait tapu kaydı belgesinden; 1530 ada 15 parselde 913,58 m2 yüzölçümlü yerin 27.12.2007 edinme tarihi ile şahıs adına kayıtlı olduğu görülmüştür.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (a) yazı eki Esenyurt Belediye Meclisi’nin 05.01.2012 gün 2012/ 03 sayılı kararında;“ İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2010 tarih ve 2573 sayılı kararı ile onaylanan, Esenyurt 2. Etap 1/1000 ölçekli İmar Planlarında Esenyurt Sanayi Mahallesi 1530 ada 15 parsel konut alanında kalmakta iken İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2011 tarih ve 1320 sayılı kararı ile Ticaret+ Konut (T4) Alanına alınmıştır. Söz konusu 1530 ada 15 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000

(2)

Ölçekli Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Çalışmalarında ÖA1 lejantlı "Yerleşime Önlemli Alanlarl"de kalmaktadır.ÖA1 lejantlı Alanlarda, topoğrafik eğim %1-%12 arasındadır. Üstte 3-4m.lik zayıf zona rastlanmaktadır. Yapılaşmaya geldiğinde üstteki zayıf zeminlerin sıyrılması, yapıların 1 bodrum katlı inşa edilmesi önerilmektedir. Ayrıta, bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki açıklama rapor örneğinde yer almaktadır.Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususlarm planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen 19.04.2012 gün ve 411470-1465-75435 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında;

- 1530 ada, 15 parsel numaralı taşınmaz, Esenyurt İlçesi, Sanayi Mahallesi sınırlarında yer almakta olup; 913,58 m2 yüzölçümlü özel mülkiyettir.

- Söz konusu parsel halihazırda boş durumdadır.

- 15.06.2011 tarih ve 1320 sayılı İBB. Meclis Kararı'nca 1/5000 Ölçekli 2.Etap Esenyurt Nazım İmar Planı'nda; T4 Ticaret+Konut Alanı'nda kalmaktadır.400k/ha

- 14.02.2011 t.t.'li 1/1000 Ölçekli Esenyurt 2.Etap Uygulama İmar Planları'nda; Konut Alanı'nda kalmaktadır. Yapılaşma şartı: TAKS:0.40, KAKS:2.50'dir.

- Teklif 1/1000 ölçekli plan ile parselin yapılaşma şartlan sabit kalmak koşuluyla T4 Ticaret+Konut Alanı'na alınmaktadır.

- 1530 ada, 15 parsel kuzeybatısındaki 7m'Iik imar yolundan mahreç almaktadır.

- Parselin mahreç aldığı 7m'lik yolun bağlandığı Mahmutbey-Hadımköy TEM Yan Yolu için Ulaşım Ana Planı Ulaşım Talep Modeli'nde 2023 projeksiyon yılında öngörülen hacim/kapasite oranı Kuzey yönünde günlük değerine göre 0.691766 sabah değerine göre 0.7377, güney yönünde günlük değerine göre 0.371703, sabah değerine göre 0.0007'dir.

- Söz konusu parseli etkileyen herhangi bir projemiz bulunmamaktadır.

KARAR: Esenyurt İlçesi, Sanayi Mahallesi, 1530 ada 15 parselin Konut Alanı’ndan, yapılaşma şartları sabit kalma koşuluyla T4 Ticaret + Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifinin; 1530 ada, 15 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 15.06.2011 tarih ve 1320 sayılı Meclis Kararı alındığı ve bu doğrultuda 1/5000 ölçekli planının onaylandığı belirlenmiş olup söz konusu teklifin ulaşım sistemine etkisinin minimuma indirilmesi için;

· Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,

· Parselin cephe aldığı yollardan minimum 5 m’lik çekme mesafesinin bırakılması,

· Bahse konu teklif fonksiyonun oluşturulacağı otopark ihtiyacının kendi parseli içinde, minimum 46 araç kapasiteli otopark alanı düzenlenerek karşılanması gerekmektedir.”

denilmektedir.

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen 12.05.2012 gün ve 310.01.04.01/ 248809 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında; “

· Söz konusu plan sahası yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzası dışında kalmakta olup, plan sahası dahilinde mevcut içmesuyu, atıksu-yağmursuyu tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir. Yazımız ekinde gönderilen mevcut içmesuyu, atıksu-yağmursuyu hatırımızın geçtiği güzergahlar imar planlarında imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır.

· Mevcut ve planlanan atıksu-yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği imar yolları ve yeşil alanlar, 0300 mm-0600 mm arası çaplar e.n'az 5 m., 0700 mm- 01200 mm çaplar için en az 10 m. ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte planlanmalıdır.

(3)

· Yazımız ekinde gönderilen mevcut içmesuyu hatlarımız dikkate alınarak geçtikleri güzergahlar yapılacak İmar Plan çalışmalarında imar yolu olarak korunmalıdır. Bahsedilen parseller civarında 0150 DF içmesuyu hatlarımız bulunmaktadır.

· idaremize ait her türlü mevcut ve planlanan tesislerimiz ile iş sonu projesi ayrıca tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, Belediyesince ya da halk tarafından yapılmış altyapı tesisleri aynen korunmalıdır.

· Ana isale hatlarımız dışında yeri değişecek mevcut tesislerimizin bulunması halinde deplase bedelleri karşılanması, ne şekilde deplase edileceğine dair proje hazırlanmadan önce idaremiz ile Mutabakat sağlanması ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin idaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

· Sözkonusu İmar plan tadilatıyla mevcut duruma göre yoğunluğun arttırılmasından dolayı İdaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

1/1000 ölçekli teklif ile; Mer’i 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Taks:0.40 E:2.5 yapılaşma şartında Konut Alanı’nda kalan 1530 ada 15 parsel, 15.06.2011 gün ve 1320 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 16.08.2011 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Ticaret+ Konut Alanı (T4) fonksiyonuna alınarak, E:2.5, Taks:0.40 hmax: 18.50 yapılanma koşulları getirilmiştir. 1/1000 ölçekli Teklif plana; “

1. Plan onama sınırı, Esenyurt İlçesi, 1530 ada , 15 parseli kapsamaktadır.

2. Plan onama sınırı içinde kalan alan, T4 Ticaret+ Konut Alanıdır.

3. T4 Ticaret+ Konut Alanında Emsal:2.50, taks:0.40, Hmax:18.50 dir.

4. İlgili Kamu Kurum görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

5. İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

6. Uygulama zemin etüd ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

7. Deprem ve Otopark Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

8. Plan onama sınırı içinde açıklanmayan hususlarda mer’i plan notları ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notları getirilmiştir.

1/1000 ölçekli Teklife ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşü ile; Esenyurt İlçesi, Sanayi Mahallesi, 1530 ada 15 parselin Konut Alanı’ndan, yapılaşma şartları sabit kalmak koşuluyla T4 Ticaret+ Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifinin, Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması, Parselin cephe aldığı yollardan minimum 5 m’lik çekme mesafesinin bırakılması, Bahse konu teklif fonksiyonun oluşturulacağı otopark ihtiyacının kendi parseli içinde, minimum 46 araç kapasiteli otopark alanı düzenlenerek karşılanması şartıyla uygun görüldüğü ifade edilirken, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşü ile, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususlarm planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla jeolojik bakımdan uygun görülmüş, İSKİ Genel Müdürlüğünce alt yapıya ilişkin hususlar sıralanmıştır.

Esenyurt İlçesi, Sanayi Mahallesi, 1530 ada 15 parselin Ticaret+ Konut (T4) Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli teklifin, 15.06.2011 gün ve 1320 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 16.08.2011 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlandığı görülmüştür. '' denilerek

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ekte olup;

yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

(4)

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(5)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

99 Tarih:

11.09.2012 Dosya No:

2012/1763

KONUNUN ÖZÜ: Maltepe, 331 ada,12 ve 24 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P tadilatı teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 13 /08/2012 gün ve 2012-9591 sayılı yazısında; “

İLGİ a)Maltepe Belediye Başkanlığının 21.06.2012 tarih ve 2012/21085 sayılı yazısı ve eki Maltepe Belediye Meclisinin 08.06.2012 tarih ve 133 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile; Maltepe İlçesi, 18 pafta , 331 ada, 12-24 parsellere ilişkin plan değişikliği teklifinin Maltepe Belediye Meclisinin 08.06.2012 tarih ve 133 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunduğu belirtilerek , 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddelerine göre gereği istenmektedir.

MÜLKİYET:

Tapu sorgulama sisteminden bakıldığında 331 ada 12 ve 24 parsellerin hisseli mülkiyette iken tevhid işlemi sonucu 30.05.2012 tarihinde 331 ada 25 parselin oluşturulduğu ve söz konusu parselin tamamının ( 898,30 m²) eski maliklerden birinin adına kayıtlı olduğu görülmektedir.

MEVCUT DURUM:

Uydu görüntüsüne bakıldığında parseller üzerinde 2 adet yapı olduğu görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM:

Maltepe İlçesi, 331 ada 12-24 parseller;

16.04.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Maltepe E-5 Güney Nazım İmar Planında, K3 lejantlı 600 ki/ha yoğunluklu Konut alanında kalmakta iken 20.04.2011 onaylı 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile E:2.50 H:5 kat yapılaşma şartlarında “Özel Sağlık Tesisi” alanına,

26.02.2007-08.10.2010 onanlı 1/1000 ölçeli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar planında 5/A-/4 0.20-0.25/1.50 yapılanma şartında Konut Alanında, 24 parselin bir kısmı da yol alanında kalmaktayken 16.12.2011 tt.’li Uygulama İmar planı değişikliği ile ile E:2.50 H:5 kat yapılaşma şartlarında “Özel Sağlık Tesisi” alanına alınmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI:

Maltepe İlçesi, 18 pafta, 331 ada, 12-24 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının İlçe Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.05.2012 tarih, 2012/21085 sayılı teklifi ile Belediye Meclisine iletildiği görülmüş olup,

08.06.2012 tarih ve 133 sayılı İlçe Meclis kararı ile; “ … Maltepe , 18 pafta, 331 ada, 12-24 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli tadilat teklifi komisyonumuzca tadilen bilgi paftasında görüldüğü şekilde uygun görülmüştür.” şeklinde denilerek teklifin oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

İlçe Meclis kararı ile Yapılan değişikliğin teklif plan notlarının 3. Maddesinin iptali (İskan edilen bodrum katlarda kat yüksekliği 5 metreyi aşamaz.) olduğu görülmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Teklife ilişkin iletilen kurum ve kuruluş görüşlerine bakıldığında;

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 25.05.2012 tarih ve 554982 sayılı yazısında; “plan tadilatı teklif;

· İmar planlarına ve varsa D-100 harem –Kartal Kavşağı Arası Kuzey-Güney Yan yol Uygulama Projesi’ne uygun yol terklerinin bedelsiz yapılması,

(6)

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 25.05.2012 tarih, 1056-102832 sayılı yazısı ile söz konusu alanın Yerleşime uygunluk haritalarında ÖA-5b (Önlemli Alanlar 5b) lejantlı sınırlar içerisinde kaldığı belirtilerek yapı planlanması durumunda yapı temelleri açısından değerlendirmek için alana yönelik araştırmaların yürütülmesi gerektiği, yumuşak zeminli topraklar için alınması gerekli önlemlerin ifade edildiği, alanda bulunan mevcut yapıların kullanılması durumunda zemin-temel,temel-yapı, ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında ifade edilen bilgilerin de dikkate alınması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliği teklifinin jeolojik bakımdan uygun görüldüğü belirtilmektedir.

İGDAŞ’ın 21.05.2012 gün, 50.40/32707 sayılı yazısında ise tadilat değişikliğinin mevcut alt yapı tesislerini etkilemediğinden herhangi bir sakınca bulunmadığı , uygulama imar planı notlarına “İGDAŞ altyapı hatlarına minimum 100 cm yaklaşma sınırı ile inşaat yapım ve diğer altyapı hatlarının inşası” notunun eklenmesi gerektiği ifade edilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İlgi (a) yazı eki plan teklifinin meri 1/1000 ölçekli G22a09d1a rumuzla plan paftası üzerine hazırlandığı , 331 ada, 12 ve 24 parsellerin tasdik sınırı içerisine alınarak yapı yaklaşma sınırlarının (bahçe mesafelerinin) iptal edildiği ,

Plan notlarının ise;

1- Plan onama sınırı; Maltepe İlçesi, Gülsuyu Mahallesi, 18 pafta, 331 ada, 12 ve 24 parseller sınırıdır.

2- Ön bahçe mesafesi 5m. Yan ve arka bahçe mesafeleri 3m’dir.

3- Doğal zemin altında kalmak şartıyla , ön bahçe mesafesi hariç parsel tamamında ikinci bodrum kat yapılabilir ve hastane birimi olarak kullanılmak koşulu ile iskan edilebilir.İskan edilen ikinci bodrum kat emsale dahildir.

4- Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde sağlanmak şartı ile iskan edilen birinci bodrum kat emsale dahil değildir.

5- Açıklanmayan hususlarda mer’, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı ve plan notları ile İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde olduğu,

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan teklifine ilişkin, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile İGDAŞ’ın şartlı olumlu görüşü olduğu görülmektedir.

Teklif plan tadilatının bahçe mesafelerini düzenlemeye ve plan notu ilavesine yönelik olduğu, 16.12.2011 tt.’li meri 1/1000 ölçekli plan tadilatından farklı olarak ;

· Yan bahçe mesafelerinin 1 metre azaltılarak 3mt’ye indirildiği, böylelikle bina oturumunun yaklaşık 100 m² büyütülebileceği, meri bölge planında çevre yapılaşma şartlarının aşılmaması belirtildiğinden TAKS değerinin 0.40 ile sınırlandırılması gerektiği ,

· Parsele ilişkin 16.12.2011 tt.’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının teklifi aşamasında; plan notlarında bulanan ve Maltepe Belediye Meclisince iptal edilen 5 nolu “Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla 1. Bodrum kat iskan edilebilir, emsale dahil değildir.” Şeklindeki hükmün yerine getirilen “Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde sağlanmak şartı ile iskan edilen bir bodrum kat emsale dahil değildir.” Şeklindeki meri plan notunun yeni düzenlemeyle iptal edildiği ve yerine ;

“Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde sağlanmak şartı ile iskan edilen birinci bodrum kat emsale dahil değildir.” Hükmünün getirildiği, böylelikle 4 nolu plan notunda da ifade edildiği üzere toplamda 2 bodrum

(7)

katın iskan edilebileceği ,

· İstanbul Otopark yönetmeliğinin 5.02 maddesinde “Binanın ihtiyacı olan otoparkını parsel veya bina bünyesinde karşılamak, otopark dışında hiçbir kullanım getirmemek, imar planı ve/veya İstanbul İmar Yönetmeliğinin öngördüğü bahçe mesafelerini korumak şartıyla ( tabii zemin altındaki bodrum katlarda ön bahçe mesafesi hariç diğer bahçe mesafeleri aranmaz …” hükmü gereğince yalnızca Otopark yapılması kaydıyla ön bahçe mesafesi gerisinde parsel tamamında yapılabilen otopark amaçlı bodrum katların 4 nolu plan notu ile hastane birimi olarak kullanılabileceği ve iskan edileceği hükmünün getirildiği , ayrıca meri 1/5000 ölçekli nazım imar planda da bu alanın otopark amaçlı kullanılması şartı olduğu bu durumda 1/5000 ölçekli plan hükümlerine aykırı not önerildiği,

1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifi ile getirilen yeni düzenlemeler ile meri plana göre inşaat alanının;

zemin altında yaklaşık 900 m² (1BK:100 m², 2.BK:800 m²) arttırıldığı, söz konusu parsellere 16.12.2011 tt.’li Uygulama İmar Planı değişikliği ile daha önce arttırılan imar haklarının ilgi (a) teklif ile yeniden arttırılmasının önerildiği görülmüştür. '' denilerek

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi yazımız ekinde olup, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Maltepe ilçesi, 331 ada, 12 ve 24 parsel sayılı yere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadili teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli planları etkilemediğinden komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(8)

KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 ölçekli Üsküdar, Valide-i Atik Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 09/04/2012 gün ve 4887 sayılı yazısında; “

İlgi : 08.07.2011 tarih ve 4411177 sayılı Başkanlık Oluru.

Üsküdar ilçesi, Valide-i Atik Mahallesi içinde yer alan Planlama Alanı, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun; 02.04.1992 tarih ve 4482 sayılı Kararı ile Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilmiştir.

Planlama Alanı 8.7 ha olup, 15.09.1997 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Üsküdar Merkez Nazım İmar Planı’nda “Konut Alanı (700 ki/ha), Ticaret Alanı, İlköğretim Tesis Alanı, Ortaöğretim Tesis Alanı, Dini Tesis Alanı, Mezarlık Alanı ve Yeşil Alan” lejandında kalmaktadır. Planlama alanında 31 adet sivil mimari, 18 adet anıtsal mimari yapı bulunmaktadır. Planlama Alanı’nın da içinde yer aldığı Üsküdar Merkez Bölgesi’nde Müdürlüğümüzce yürütülen Envanter Çalışması kapsamında, Valide-i Atik Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı içerisinde tescile değer 1 adet yapı tespit edilmiştir.

5226 sayılı yasanın 8. maddesiyle değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın 17 (a) Maddesi’nde; “Bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plan uygulamasını durdurur. Sit alanının etkileşim çevresine ilişkin varsa 1/25.000 ölçekli plan kararları ve notları alanın sit statüsü dikkate alınarak yeniden gözden geçirilerek ilgili idarelerce onaylanır.”

denilmektedir.

İlgili mevzuat doğrultusunda 1/5000 ölçekli Valide-i Atik Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmalarına ilgi Başkanlık Oluru doğrultusunda başlanmıştır. Konu ile ilgili olarak “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik”in 6. maddesinin (f) bendi gereği, plan çalışma toplantısına katılmak ve plan çalışmasına yön verecek olan, sorunlar, çözüm önerileri vb. konularda görüş ve önerileri alınmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, STK, Muhtarlıklar ve vatandaşlar ile 31.10.2011 ve 08.02.2012 tarihlerinde iki adet toplantı yapılmıştır.

1/5000 ölçekli Valide-i Atik Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın amacı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim geçiş sahasını da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarını sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korumaktır. Plan çalışması süresince, söz konusu kentsel sit alanının korunması, koruma stratejilerinin belirlenmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedefleyen bir planlama anlayışı ile hareket edilmiş olup; Planlama Alanı’nın çevresinde yer alan meri Nazım İmar Planları’nda önerilen fonksiyonlar ile uyum sağlanmasına özen gösterilmiştir. " denilerek

Konuya ilişkin mevzuat ve kurum-kuruluş görüşleri doğrultusunda geliştirilen analiz ve sentez çalışmalarına dayanan planlama yaklaşımları sonucunda Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan “1/5000 ölçekli Valide-i Atik Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” teklifi ve ekleri yazımız ekinde iletilmekte olup; söz konusu plan teklifinin, şehircilik ilke ve prensipleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

(9)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Üsküdar İlçesi, 1/5000 ölçekli Valide-i Atik Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup, ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlandığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(10)

KONUNUN ÖZÜ: Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mevkii, Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/5000-1/1000 ölç.

N.İ.Pl-U.İ.P1. teklifi hk.ve Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mevkii, Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/5000- 1/1000 ölç. N.İ.Pl-U.İ.Pl. teklifine ilave görüşler hk

KOMİSYON İNCELEMESİ: Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 11/06/2012 gün ve 487/488 sayılı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 13/08/2012 gün ve 737 sayılı yazısında; “

İlgi: a)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2012 gün 864 sayılı Kararı.

b)30.4.2012 gün , M.34.1.İBB.0.34.59.310.14.01.01/347 sayılı dağıtımlı yazımız.

c)Bayrampaşa Tapu Sicil Müdürlüğü'ne 30.4.2012 gün, M.34.1.İBB.0.34.59.310.14.01.01 /82764 sayılı yazımız.

d)Bayrampaşa Tapu Sicil Müdürlüğü'nün 11.5.2012 gün, B.09.1.TKG.4.34.29.01-106.01.01 /786 sayılı yazısı ve eki taşınmazlara ait tapu kayıtları.

e)Adalet Bakanlığı'na (Teknik İşler Dairesi Başkanlığı) ve İstanbul Valiliği'ne (İstanbul Defterdarlığı) 30.5.2012 gün, 428 sayılı yazımız.

f)Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 8.5.2012 gün, M.34.1.İBB.0.34.70.310.06/946 sayılı yazısı ve ekleri.

g)İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 22.5.2012 gün, M.34.1.İBB.5.01.11.01-310.01.04.01-264214 sayılı yazısı ve ekleri.

h)Raylı Sistemler Müdürlüğü'nün 7.6.2012 gün, M.34.0.İBB.0.25.50-604-12.S/2225 sayılı yazısı.

ı) Raylı Sistemler Müdürlüğü'nün 7.6.2012 gün, M.34.0.İBB.0.25.50-604-12.S/2228 sayılı yazısı.

i)Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonunun 7.6.2012 gün, UP2012- 21/26 sayılı kararı.

TEKLİF:

Müdürlüğümüzce üret-aktar-boşalt modeli kullanılarak yeniden yapılandırılmayı bekleyen Bayrampaşa ilçesinin dönüşümüne ivme kazandırmak ve dönüşümün etaplar halinde ilçe geneline yayılması amacıyla plan çalışmalarına başlanmıştır.

Bu kapsamda hazırlanan Bayrampaşa ilçesi, 22372 parselin Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 16.12.2011 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiştir.

İl Sağlık Müdürlüğü ve TEİAŞ yetkilileri ile yapılan şifahi görüşmeler sonucunda her iki fonksiyonun da yerinin değişmesi söz konusu olduğundan; planlama alanının sınırları genişletilerek Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mevkii, Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin İlgi a) kararı ile planlama alanı içinde kalan Bayrampaşa İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 22372, 22373, eski 22913 (yeni 23085, 23086), 22914, 22915, 22916, 15867 parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planını yapma ve yaptırma yetki devri Müdürlüğümüze verilmiş olup bu kapsamda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan çalışmaları da Müdürlüğümüzce yürütülmüştür.

İlgi b) ve e) yazılarımız ile söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli teklif planlara ilişkin kurum görüşleri istenmiş ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinden İSKİ Genel Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Raylı Sistemler Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşlerinin tarafımıza iletildiği, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı ile İstanbul Defterdarlığı görüşünün iletilmediği görülmüş olup, ancak ilgi h) yazı arka yüzünde Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlık Makamının "Mevcut görüşlerle Başkanlık Makamına Onay Açılması hususunu rica ederim." derkenar emri gereği konu incelemeye alınmıştır.

MÜLKİYET:

İlgi c) yazımız ile Bayrampaşa İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 22372, 22373, 22913, 22914, 22915, 22916 ve 15867 parsellerin en son mülkiyet bilgileri ile şerhler ve beyanlar hanesindeki bilgilerin dökümünün tarafımıza iletilmesi istenmiş, ilgi d) yazı ile 22372 parselin 112.870,87 m2 İstanbul Büyükşehir

(11)

Belediyesi mülkiyetinde ve 11.4.2005 tarihinde edinildiği, 22373 parselin 2.000,54 m2 olduğu Maliye Hazinesi mülkiyetinde ve 23.3.2005 tarihinde edinildiği, 22914 parselin 814 m2 olduğu Adalet Bakanlığı mülkiyetinde ve 4.3.2010 tarihinde edinildiği, 22915 parselin 11.658 m2 olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve 7.3.2012 tarihinde edinildiği, 22916 parselin 4.149 m2 olduğu Adalet Bakanlığı mülkiyetinde ve 4.3.2010 tarihinde edinildiği, 15867 parselin 19.415 m2 olduğu TEİAŞ mülkiyetinde ve 14.3.2006 tarihinde edinildiği, 22913 parselin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı iken bu parselin Mahkeme kararıyla ifraz işlemiyle kapatıldığı 23084, 23085, 23086 parsellerin oluştuğu, 23084 parselin yola terk işlemine uğrayıp kapatıldığı yeni oluşan 23085 parselin 9.919 m2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve 12.5.2011 tarihinde edinildiği, 23086 parselin 915 m2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve 12.5.2011 tarihinde edinildiği anlaşılmaktadır.

MEVCUT DURUM:

Söz konusu planlama alanı içindeki 22372 parselin bir kısmında Cezaevinden terk edilen boş alan bir kısmında Sağmalcılar Devlet Hastanesi ve yol, 22373 parselde Sağmalcılar Devlet Hastanesi, 15867 parselde trafo ve TEAŞ'a ait binalar ile yol, eski 22913 (yeni 23085, 23086), 22914, 22915, 22916 parsellerin ise bir kısmının boş olduğu, diğer kısımlarının ise yol ve kavşaklardan oluştuğu görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM:

Söz konusu planlama alanı içindeki 22372 parsel 16.12.2011 onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli itiraz planlarında E:3 TAKS ve H Serbest yapılanma koşullarında Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanı ile yolda kalmaktadır.

21.3.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Nazım İmar Planında ve 21.11.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Uygulama İmar Planında 22373 parsel KAKS:1.50 yapılanma koşullarında Sağlık Tesisi Alanında (Devlet Hastanesi Alanında), 15867 parsel TEAŞ ve yol alanında, eski 22913 (yeni 23085, 23086), 22914, 22915, 22916 parseller ise yol, kavşak ve park alanında kalmaktadır.

KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilgi g) görüş yazısında;

1.Söz konusu plan sahası ile ilgili mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir.

2.Ana isale hatlarımız ve kolektörlerimiz dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimizin bulunması halinde; bu tesislerin deplase bedelleri karşılanmalı ve ne şekilde deplase edileceğine dair tarafınızca yapılacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi ve projeler hazırlanmadan önce İdaremizle mutabakat sağlanması gerekmektedir.

3.Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında; İdaremize ait arşivimizde kayıtlı olmayan her türlü mevcut ve planlanan tesislerimiz ile iş sonu projesi ayrıca tarafımıza ulaşmamış İSKİ' de kaydı bulunmayan, Belediyesi'nce veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.

4. İmar planlarında mevcut ve planlanan içmesuyu borularımızın geçtiği yol güzergahlarının 600 çaplar için min. 10.00 metre olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

5.Mevcut ve planlanan atıksu - yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergahlar, 300 mm - 600 mm arası çaplar en az 5 m., 700 mm - 1200 mm çaplar için en az 10 m. genişlikte olacak şekilde yol veya yeşil alan olarak korunmalıdır.

6.İdaremiz onayı alımından yerinde yapılacak imalatların idaremizce kabulü yapılamayacağından bahse konu proje güzergahı içinde yeniden planlaması yapılacak altyapı tesisleri için İdaremiz onayı mutlaka alınmalıdır." Denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün ilgi g) görüş yazısında;

"Teklif plan paftasındaki işaretli alan Mikrobölgeleme Projesi kapsamında yapılan İmar Planlarına esas 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında genel olarak UA lejantlı (Yerleşime Uygun Alanlar)da, kısmen de ÖA4b lejantlı ( Yapay Dolgu Alanlar) da kalmaktadır.

"UA" lejantlı alanlar; Bu alanlar her ne kadar yapılaşmaya uygun alanlar olsa da bazı problemlerle karşılaşılabilinir. Bu nedenle uygulama öncesinde parsel bazında yapılacak çalışmalarda sorunlar tespit edilmeli ve çözüm önerileri sunulmalı, uygulama projesi bu hususlar göz önüne alınarak hazırlanmalıdır.

"ÖA-4b" lejantlı alanlar; Bu alanlar yapay dolgu ile temsil edilirler. Yapay dolgular taşıyıcı olarak değerlendirilmediği için uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında dolguların kalınlıkları ve yayılımları tespit edilmeli yapılaşma aşamasında sıyrılmalı veya yapılar dolgu altındaki yeterli taşıma kapasitesine sahip tabakalara taşıttırılmalıdır. Bu nedenle uygulama öncesinde yapılacak etütlerde ayrıntılı

(12)

görülmektedir." denilmektedir.

Raylı Sistemler Müdürlüğü'nün ilgi h) görüş yazısında;

"Söz konusu yerde Müdürlüğümüzce yapımı tamamlanan ve işletmede olan Aksaray - Havalimanı LRT Hattı bulunmaktadır. Bu kapsamda;

1)Mülkiyeti İBB'ye ait Bayrampaşa İlçesi, 19170 Parsel sayılı yerde LRT Hattı bulunması nedeniyle parsel sınırının LRT Hattı olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

2)"Teklif Planlarda Meydan Hüviyet Kazandırılması Gereken Alan" olarak ayrılan kısımlara

"Zemin altı LRT Hattı" plan notunun yazılması ayrıca bu kısımda yapılacak her türlü uygulamada Raylı Sistem Müdürlüğü görüşünün alınması gerekmektedir.

3) Bayrampaşa İlçesi, 22372, 22373, 22913, 22914, 22915,22916, 15867, Parsel sayılı yerlere yapılacak teklif plan çalışmasının LRT Hattı açısından sakıncası bulunmamaktadır. Ancak bu parsellerde yapılacak yapıların kazı destekleme projeleri, inşaat yöntemi, zamanlaması ve inşai faaliyetleri içeren bir dosya ile Müdürlüğümüzün görüşünün alınması gerekmektedir.

4) Meri planlarda LRT Hattı ile ilgili Plan ve Plan notlarına uyulması gerekmektedir." denilmektedir.

Raylı Sistemler Müdürlüğü'nün ilgi ı) görüş yazısında; İlgi h) yazılarına verilen Müdürlük görüşüne ek olarak;

1) Teklif Planlarda "Yol Alanı" olarak ayrılan kısımlar ile ek plan örneğinde koordinatları verilen kısımlara "Zemin altı LRT Hattı" plan notunun yazılması ayrıca bu alanlarda hiçbir yapılaşmaya izin verilmemektedir." denilmektedir.

Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu ilgi i) kararında;

" Bayrampaşa İlçesi, İşmetpaşa Mahallesi, 22372,22373, 22913, 22914, 22915, 22916, 15867 parsellerin "Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanı", "İlköğretim Alanı", "Sağlık Tesisi Alanı", "Yer altı Trafo Alanı", "Yeşil Alan", "Meydan Hüviyeti Kazandırılması Amaçlanan Alan" ve "LRT Hattı'na" alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifleri;

■ Aksaray - Havalimanı Hafif Metro Hattı ile ilgili olarak Raylı Sistem Müdürlüğünden görüş

■ Müdürlüğümüzce yürütülen "İstanbul Ulaşım Sistemi Türleri ve Otopark Alanları"

çalışması kapsamında söz konusu planlama alanına giren herhangi bir otopark yatırımımız bulunmamakta olup, otopark alanları ile ilgili "Planlarda Yeşil Alan, Spor Alanı, Meydan ve Yol gibi kamuya açık alanların zemin altları ilgili kurumların (Ulaşım Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, vb.) uygun görüşleri alınarak uygulama aşamasında Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararı alınarak 'Zemin Altı Katlı Otopark' yapılabilir." Şeklindeki plan notunun eklenmesi,

■ Planlama alanı içerisindeki, otopark ihtiyacının konut alanlarında her 50 m Tik inşaat alanı için 1 (bir) araçlık, ticaret alanlarında ise her 30 m2'lik inşaat alanı için l(bir) araçlık, sağlık tesisi alanlarında 60m2 lik inşaat alanı için 1 ( bir) araçlık otopark yerinin planlama alanı içerisinde karşılanmasının plan notu olarak ilave edilmesi,

■ Planlama alanı içerisindeki sanayi, kentsel sosyal altyapı alanları (eğitim, kültürel tesis vb.)nın otopark ihtiyacının ise İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda kendi fonksiyon alanları içerisinde çözümlenmesi,

■ Karayolu iletişim sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğin sağlanması amacıyla güvenli görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, imar istikametlerine ilişkin ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren uygulanması gereken çekme mesafesinin; (ulaşım bilgi paftasında gösterildiği gibi)

Gelişme alanları ve Kentsel Dönüşüm Bölgeleri için;

Teklif alanın cephe aldığı 20m ve üzeri genişlikteki imar yollarında minimum 7m, Teklif alanın cephe aldığı 20m genişliğin altındaki imar yollarında ise minimum 5m,

olacak şekilde gerekli yol terklerinin yapılması,

(13)

alınması

■ Planlama alanı içindeki yeni gelişme bölgelerinde; 20.00m-25.00'lik yoldan l0.00m, en kesiti 20.00.'den az ola yollarda min.5m çekme mesafesi bırakılması,

■ Teklif fonksiyonlara araç giriş-çıkışları ile ilgili olarak UTK Kararı alınması,

■ 07.06.2012 tarih ve UTK2012/25-28 sayılı UTK kararı bulunan " Bayrampaşa, TEM Bağlantı Yolu üzeri Köprü Revize Uygulama Projesi’nin dikkate alınması şartların yerine getirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi acısından uygun bulunmuştur.”

Yolu Üzeri Köprü Revize Uygulama Projesi"nin dikkate alınması Şartlarının yerine getirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur." denilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

Planın amacı güvensiz yapı stoku, yoğun yapılaşma ve kentsel standartların yetersizliği nedeni ile Bayrampaşa'nın olası deprem riskine karşı hazırlıklı hale getirilmesi sürecinde, niteliksiz çevre/yaşam alanlarının sağlıklı bir şekilde yeniden yaratılması, dönüşüm ve gelişim potansiyellerinin iyi değerlendirilmesi, yerel halkın ekonomik gücünün arttırılması için ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve yönetilmesi, halkın eğitim düzeyinin iyileştirilmesi, insan kapasitesinin arttırılması ve yeni iş alanlarının yaratılması ile yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve bütün bunların gerçekleştirilmesi için yeni bir yönetim ve proje geliştirme anlayışının ortaya konulması gerekliliği, Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (Rezerv Konut Uygulamaları) projesinin de önemli ve öncelikli hedefleri olmuştur.

Bu plan ile hedeflenen; riskli binalarda yaşayan nüfusa yönelik Bayrampaşa ilçesinde kalıcı ve geçici yerleşimler önerilerek Bayrampaşa'da yoğun yapılaşma ve donatı alanlarının eksikliğini gidermek ve sorunun çözümü için "kentsel arsanın yeniden üretimi" konusunda yenilikçi birtakım araç ve yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla yeterli yeşil alan, konut-ticaret alanı, ve donatı alanları oluşturmak için örnek yerleşim alanı olarak kullanılabilmesidir.

Bayrampaşa ilçesinde İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan (İŞAT 2009 verisine göre) riskli binalarda yaşayan nüfusun yine Bayrampaşa ilçesi içindeki söz konusu kentsel dönüşüm alanında kalıcı yerleşim alanları oluşturmak maksadıyla üzerine transfer edilmesine altlık oluşturmaktır.

Müdürlüğümüzce üret-aktar-boşalt modeli kullanılarak yeniden yapılandırılmayı bekleyen Bayrampaşa ilçesinin dönüşümüne ivme kazandırmak ve dönüşümün etaplar halinde ilçe geneline yayılması amacıyla plan çalışmalarına başlanmış, bu kapsamda hazırlanan Bayrampaşa ilçesi, 22372 parselin Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 16.12.2011 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiştir.

İl Sağlık Müdürlüğü ve TEİAŞ yetkilileri ile yapılan şifahi görüşmeler sonucunda her iki fonksiyonun da yerinin değişmesi söz konusu olduğundan; planlama alanının sınırları genişletilerek Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mevkii, Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları ve Büyükşehir Belediye Meclisinin İlgi a) kararı ile planlama alanı içinde kalan Bayrampaşa İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 22372, 22373, eski 22913 (yeni 23085, 23086), 22914, 22915, 22916, 15867 parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planını yapma ve yaptırma yetki devri Müdürlüğümüze verilmiş olup bu kapsamda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan çalışmaları da Müdürlüğümüzce yürütülmüştür.

İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan birçok toplantı sonucunda şifahi olarak planlama alanı içinde 15867 parsel içinde yaklaşık olarak 20.000 m2'lik bir bölümün Sağlık Tesis Alanı olarak ayrılacağı yönünde fikir birliğine varılmış olup plan notlarında belirtilmiş olduğu üzere planlama alanı içinde yer alan fonksiyon alanları avan proje aşamasında belirlenecektir.Mevcut hastane binalarının fiziksel ömürlerini tamamlamış olmaları ve yeterli kapasitede olmamaları sebebiyle acil olarak yenilenmeleri gerektiği Müdürlüğümüzce de bilinmektedir. Bu bakış açısıyla hazırlanacak olan avan projede hastane alanına büyük önem verilmekte olup, gerek konum ve ulaşım bağlantıları gerekse alansal büyüklük olarak ihtiyaç duyulan tüm kriterlerin yerine getirilmesi için çaba sarf edilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın hastanenin mevcut alanında yenilenmesi ile 400 yataklı yeni bir hastane binası yapılması yönündeki projesi inşaat sürecinde hizmet kaybının yaşanmasına sebep olacaktır. Mevcut alan yerine farklı bir alanda söz konusu hastane binasının yapılması durumunda hem hizmet kaybı önlenmiş olacak hem de hastanenin erişilebilirliğini artırma fırsatı yakalanmış olacaktır.

Hazırlanacak olan avan projede hastanenin hem proje alanı hem de kent ile daha iyi entegre edilmesine önem verilecektir.

TEİAŞ ile yapılan şifahi görüşmeler sonucu eski 22913 (yeni 23085, 23086) ve 22914 parsellerde ve kavşakta kalan yaklaşık 11400 m2'lik alanın yer altı trafo alanına ve üzerinin park alanı olarak düzenlenmesine karar verilmiştir.

(14)

ve Yer altı Trafo alanına alınmış, 22915 ve 22916 parseller ise yol, kavşak ve park alanından, Eğitim Tesisi Alanı, meydan ve yol alanına alınmış 1/5000 ölçekli teklif nazım imar planı paftası üzerine;

1. Planlama Alanı; Bayrampaşa İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 22372, 22373, eski

22913 (yeni 23085, 23086), 22914, 22915, 22916, 15867 parselleri, Raylı sistem LRT hattı ve çevresindeki yolları kapsamaktadır.

2. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanında konut, konut+ticaret, ticaret, ticaret +

hizmet alanları, eğitim tesisi, dini tesis, yeşil alan, yollar ve diğer sosyal ve teknik altyapı alanları yer alabilir. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı içinde yer alan fonksiyon alanları avan proje aşamasında belirlenecektir.

a) Yapılanma şartları: parsel brüt alanı üzerinden emsal (E) = 3.00, TAKS:Serbest ve H:Serbesttir (hava mânia ve tarihi kent silueti kriterleri dikkate alınacaktır). Sosyal ve teknik altyapı alanları, eğitim ve dini tesis alanı ile bodrum katlar emsal haricidir.

b) Bodrum katlar iskân edilebilir.

c) Tabii zeminin üstünde kalan yapılarda yapı yaklaşma mesafesi yol ve parsel

sınırından itibaren minimum 5 metredir. Tabii zemin altında ( dini tesis, eğitim tesisi, yeşil alan, proje alanı içinde kalan yollar ve diğer sosyal ve teknik altyapı alanlarının altı dâhil) kalan bodrum katlarda yapı yaklaşma sınırı ve çekme mesafesi aranmaz, parsel sınırındaki yollar veya parsel sınırına kadar yapı yapılabilir.

d) Blok boyut ve şekli serbest olup bitişik, ayrık ve sıralı olabilir.

e) Uygulama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak avan projeye göre yapılacaktır.

f) Sosyal ve teknik altyapı alanları dışında kalan fonksiyon alanlarındaki

yapıların ruhsatı alınmadan parsellerden herhangi bir nedenle ifraz ve terkin işlemi yapılamaz.

3. Sağlık Tesisi Alanı ve Eğitim Tesis Alanında uygulama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak Avan Proje doğrultusunda yapılacaktır.

4. Park+Trafo alanında yer seçimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak Avan Proje aşamasında belirlenecektir.

5. Uygulama aşamasında ilgili kurum görüşleri alınacaktır.

6. Ayrıntılı jeolojik etüt ve araştırmalar yapılmadan uygulama yapılamaz.

7. Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir.

8. Açıklanmayan hususlarda İstanbul Otopark Yönetmeliği geçerlidir.

9. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onanmadan uygulama yapılamaz.

10. Plan sınırları içinde yer alan Zemin Altı LRT Hattında hiçbir yapılaşmaya izin

verilemez yapılacak uygulamalarda Raylı Sistemler Müdürlüğü'nden görüş alınacaktır.

11. Planlarda yeşil alan, spor alanı, meydan ve yol gibi kamuya açık alanların zemin altlan ilgili kurumların (Ulaşım Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler

Müdürlüğü, Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, v.b) uygun görüşleri alınarak uygulama aşamasında Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararı alınarak 'Zemin altı Katlı Otopark' yapılabilir.

12. Planlama alanı içerisindeki, otopark ihtiyacının konut alanlarında her 50m²'lik inşaat alanı için l(bir) araçlık, ticaret alanlarında ise her 30m2'lik inşaat alanı için l(bir) araçlık, sağlık tesisi alanlarında 60m2'lik inşaat alanı için l(bir) araçlık otopark yerinin planlama alanı içerisinde karşılanacaktır. " şeklinde plan notları yazılmıştır.

Bayrampaşa ilçesi, Sağmalcılar mevkii, Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile 1/1000 ölçekli meri planda 22372 parsel E:3 TAKS ve H Serbest yapılanma koşullarında Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanı ile yolda kalmakta iken, Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanı korunarak parselin içinden geçen yol kaldırılarak plan notlarında yolların yer alabileceği belirtilmiş, 22373 parsel KAKS:1.50 yapılanma koşullarında Sağlık Tesisi Alanında (Devlet Hastanesi Alanında) iken Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanı ile yola alınmış, 15867 parsel TEAŞ ve yol alanında kalmakta iken Sağlık Tesisi

(15)

Alanı ve yola alınmış, eski 22913 (yeni 23085, 23086) ve 22914 parseller yol, kavşak ve park alanında iken yol, Park ve Yer altı Trafo alanına alınmış, 22915 ve 22916 parseller ise yol, kavşak ve park alanından, Eğitim Tesisi Alanı, meydan ve yola alınmış 1/1000 ölçekli teklif uygulama imar planı paftası üzerine;

1. Planlama Alanı; Bayrampaşa İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 22372, 22373, eski 22913 (yeni 23085, 23086), 22914, 22915, 22916, 15867 parselleri, Raylı sistem LRT hattı ve çevresindeki yolları kapsamaktadır.

2. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanında konut, konut+ticaret, ticaret, ticaret + hizmet alanları, eğitim tesisi, dini tesis, yeşil alan, yollar ve diğer sosyal ve teknik altyapı alanları yer alabilir. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı içinde yer alan fonksiyon alanları avan proje aşamasında belirlenecektir.

a)Yapılanma şartları: parsel brüt alanı üzerinden emsal (E) = 3.00, TAKS:Serbest ve H:Serbesttir (hava mânia ve tarihi kent silueti kriterleri

dikkate alınacaktır). Sosyal ve teknik altyapı alanları, eğitim ve dini tesis alanı ile bodrum katlar emsal haricidir.

b)Bodrum katlar iskân edilebilir.

c)Tabii zeminin üstünde kalan yapılarda yapı yaklaşma mesafesi yol ve parsel

sınırından itibaren minimum 5 metredir. Tabii zemin altında ( dini tesis, eğitim tesisi, yeşil alan, proje alanı içinde kalan yollar ve diğer sosyal ve teknik altyapı alanlarının altı dâhil) kalan bodrum katlarda yapı yaklaşma sınırı ve çekme mesafesi aranmaz, parsel sınırındaki yollar veya parsel sınırına kadar yapı yapılabilir.

d)Blok boyut ve şekli serbest olup bitişik, ayrık ve sıralı olabilir.

e)Bu alanda yer alacak binalara arsanın cephe aldığı yolların en yüksek olduğu noktadan kot verilecektir.

f)Uygulama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak avan projeye göre yapılacaktır.

g)Sosyal ve teknik altyapı alanları dışında kalan fonksiyon alanlarındaki

yapıların ruhsatı alınmadan parsellerden herhangi bir nedenle ifraz ve terkin işlemi yapılamaz.

3. Sağlık Tesisi Alanı ve Eğitim Tesis Alanında uygulama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak Avan Proje doğrultusunda yapılacaktır.

4. Sağlık Tesisi Alanı ve İlköğretim Tesis Alanında uygulama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak Avan Proje doğrultusunda yapılacaktır.

5. Park+Trafo alanında yer seçimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak Avan Proje aşamasında belirlenecektir.

6. Uygulama aşamasında ilgili kurum görüşleri alınacaktır.

7. Ayrıntılı jeolojik etüt ve araştırmalar yapılmadan uygulama yapılamaz.

8. Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir.

9. Açıklanmayan hususlarda İstanbul Otopark Yönetmeliği geçerlidir.

10. Plan sınırları içinde yer alan Zemin Altı LRT Hattında hiçbir yapılaşmaya izin verilemez yapılacak uygulamalarda Raylı Sistemler Müdürlüğü'nden görüş alınacaktır.

11. Planlarda yeşil alan, spor alanı, meydan ve yol gibi kamuya açık alanların zemin altları ilgili kurumların (Ulaşım Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, v.b) uygun görüşleri alınarak uygulama aşamasında Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararı alınarak 'Zemin altı Katlı Otopark' yapılabilir.

12.Planlama alanı içerisindeki, otopark ihtiyacının konut alanlarında her 50m²'lik inşaat alanı için l(bir) araçlık, ticaret alanlarında ise her 30m²'lik inşaat alanı için l(bir) araçlık, sağlık tesisi alanlarında 60m²'lik inşaat alanı için l(bir) araçlık otopark yeri planlama alanı içerisinde karşılanacaktır. " şeklinde plan notları yazılmıştır.

Daha önce Bayrampaşa ilçesi, 22372 parselin Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanına alınmasına ilişkin 16.12.2011 onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarının plan notlarına Müdürlüğümüzce itirazda bulunulmuş, söz konusu itirazımız Planlama Müdürlüğü'nün 10.4.2012 gün P1.2280 yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş henüz karar alınmamıştır. Ayrıca 22372 parselin planlarda Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanına alınmasına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce planın iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile dava açılmış mahkeme henüz davayı karara bağlamamıştır. " denilerek

Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi a) yetki devri kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi

(16)

KONUNUN ÖZÜ: Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mevkii, Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/5000-1/1000 ölç. N.İ.Pl-U.İ.Pl. teklifine ilave görüşler hk

KOMİSYON İNCELEMESİ: Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 13/08/2012 gün ve 737 sayılı yazısında; “

İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2012 gün, 864 sayılı Kararı.

b) 11.6.2012 gün, M.34.1.İBB.0.34.59.310.14.01.01/487-488 Başkanlık Oluru.

c) Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 14.6.2012 gün, B.11.1. KGM.0.06.01.40/210/01/

İstanbul-04456 sayılı yazısı ve eki pafta.

d) Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı’nın 28.06.2012 gün, B.03.0.TİDP.0.00.02/182/2844 sayılı yazısı.

e) İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2012 gün, 045185 / B.07.4.DEF.0.34.01.04/157/34060100109 sayılı yazısı ve eki rapor.

Müdürlüğümüzce üret-aktar-boşalt modeli kullanılarak yeniden yapılandırılmayı bekleyen Bayrampaşa ilçesinin dönüşümüne ivme kazandırmak ve dönüşümün etaplar halinde ilçe geneline yayılması amacıyla plan çalışmalarına başlanmış, bu kapsamda hazırlanan Bayrampaşa İlçesi, 22372 parselin Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 16.12.2011 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiştir.

İl Sağlık Müdürlüğü ve TEİAŞ yetkilileri ile yapılan şifahi görüşmeler sonucunda her iki fonksiyonun da yerinin değişmesi söz konusu olduğundan; planlama alanının sınırları genişletilerek Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mevkii, Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin İlgi (a) kararı ile planlama alanı içinde kalan Bayrampaşa İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 22372, 22373, eski 22913 (yeni 23085, 23086), 22914, 22915, 22916, 15867 parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planını yapma ve yaptırma yetki devri Müdürlüğümüze verilmiş olup bu kapsamda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan çalışmaları da Müdürlüğümüzce yürütülmüş, söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan teklifleri İlgi (b) Başkanlık Oluru ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

İlgi (c) Karayolları Genel Müdürlüğü görüş yazısında;

“Söz konusu Kentsel Dönüşüm Alanını oluşturan Bayrampaşa, Sağmalcılar Mevkii’nden geçen karayolu, ağımızdan çıkarılmış olup, bu kesimde yeni bir proje çalışmamız bulunmamaktadır.

İmar Planı çalışmalarının yapılacağı kesime ait “TCK Kamulaştırma Sınırlarımız” ekte plan olarak gönderilmektedir” denilmektedir.

İlgi (d) Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı görüş yazısında;

“Bakanlığımız adına tahsisli İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mevkii, 22914 parsel numarasına kayıtlı 814,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 22916 parselde kayıtlı 4.149,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın söz konusu İmar Plan değişikliğinde Sağlık Tesisi ve Yeşil Alan sınırları içerisinde kalacağı anlaşılmakta olup, konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirmeler neticesinde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan taşınmazlarla veya Maliye Hazinesine ait taşınmazların Bakanlığımıza tahsis edilmesi kaydıyla uygun olabileceği düşünülmektedir” denilmektedir.

İlgi (e) İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın görüş yazısında;

(17)

“İdaremiz Tespit ve imar Koordinatörlüğünün 19.06.2012 tarih ve 17187 sayılı yazısı eki 19.06.2012 tarihli Yüksek Şehir Plancısı Nuray ÇOLAK tarafından hazırlanan raporda özetle; Sağmalcılar Cezaevinin boşaltılması ile atıl durumda kalan alanın kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılmasına yönelik yapılan imar planı çalışmasının, hastanenin ve trafo alanının taşınması açısından ilgili kurumlar tarafından uygun bulunması durumunda, Hazine açısından sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.

Bu nedenle, İdarenizce yapılan imar planı çalışmasında, hastanenin ve trafo alanının taşınması açısından ilgili kurumlar tarafından da uygun bulunması durumunda, Hazine açısından sakınca bulunmamaktadır” denilmektedir.

TEİAŞ görüşü uygulama esnasında alınacaktır. ” denilerek.

İlgi (c) yazı ile iletilen Karayolları Genel Müdürlüğü görüşü, ilgi (d) yazı ile iletilen Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı görüşü ve ilgi (e) yazı ile iletilen İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı görüşü yazımız ekinde olup, İlgi (b) Başkanlık Oluru ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen konu ile birleştirilmek üzere yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mevki 22372, 22373, 15867, eski 22913 (23085, 23086) 22914, 22915, 22916 parsel sayılı yerlere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadili teklifi ve ilgili kurum, kuruluş görüşleri incelenmiş olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli tekliflerin plan notları bölümünde yer alan 2 nolu plan notunun “g” maddesine “İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü görüşü alınmadan ifraz yapılamaz” ibaresinin eklenmesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

Arif KÖKLÜ Mehmet ALTUNTAŞ Güray ERTOK Altyapı, Mesken Başkan Vekili Raportör ve

Kentsel Yenileme Komisyon Başkanı

Fikret ERDEM Adem HANEDAR Hayrullah HASDEMİR Üye Üye Üye

Yüksel YILDIZ Murat ANTİK Hüseyin YILMAZ Üye Üye Üye

(18)

KONUNUN ÖZÜ: “17.01.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ” itirazları

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 13/06/2012 gün ve 8062 sayılı yazısında;

İlgi:

a ) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 16.08.2011gün ve TN:4538601 sayılı takdim yazımız.

b ) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2011 gün ve 2798 sayılı kararı.

c ) İlgilisinin Şehir Planlama Müdürlüğü’nde 13.04.2012 gün ve TN:390092 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi.

d ) Kadıköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.05.2012 gün ve 2012-1695472 sayılı yazısı ve ekleri.

1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Başkanı tarafından 22.02.2011 tarihinde onaylanmış olup 08.03.2011 ve 08.04.2011 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğünce askıya çıkartılmıştır.

Askı süreci içinde 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (a) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim edilmiş olup söz konusu itirazlara ilişkin ilgi(b) meclis kararı alınmıştır. Bu meclis kararı ile söz konusu itirazlar kısmen kabul edilerek 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı Plan Notlarının çeşitli maddelerinde değişiklikler uygun görülmüştür.

İlgi (b) meclis kararı ile gerçekleştirilen değişiklikler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 17.01.2012 tarihinde onaylanmış olup ilgili yasa gereği 20.03.2012-20.04.2012 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır. Askı süreci içinde 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin 1 adet işlem dosyası ve bu itiraza istinaden İlçe Meclisince ilgi (d) yazıda karara bağlandığı belirtilen 11.05.2012 gün 2011/73 sayılı İlçe Meclis Kararı 3194 ve 5216 sayılı yasaların ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir.

İTİRAZIN KONUSU:

Askı süresi içerisinde ilgi (c) dilekçe ve ilgi (d) yazı eki dilekçe ile Hmax:80 metre ile sınırlandırılmış yapı yüksekliğinin ve ön bahçe mesafesinin üçgen adalar ve birden fazla açısı olan şekilsiz adaların yapılaşmasında sorun teşkil ettiğinden bu kararların tekrar gözden geçirilmesi ve yapı adalarında yapılacak terkler yapılırken söz konusu adaları projelendiren proje gruplarınında görüşlerinin alınması talep edilmektedir.

MÜLKİYET DURUMU:

İlgi (c) dilekçe ve ilgi (d) yazı eki dilekçede adı geçen adalardaki parseller özel mülkiyette olup dilekçelerin eklerinde mülkiyet belgesi bulunmamaktadır.

PLAN SÜRECİ:

Fikirtepe ve Çevresi, 09.03.2005 onay tarihli 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez İle E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “Özel Proje Alanı” olarak planlanmış olup söz konusu alana 22.03.2007 onay tarihli bir plan değişikliği ile “Kentsel Dönüşüm Alanı” ifadesi eklenmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ilke ve prensipleri doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2011 gün ve 119 sayılı Karar ile tadilen uygun bulunmuş ve 22.02.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmış olup, 08.03.2011 ve 08.04.2011 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğünce askıya çıkartılmıştır.

Askı süreci içinde 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (a) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim edilmiş olup söz konusu itirazlara ilişkin ilgi (b) meclis kararı alınmıştır. Bu meclis kararı ile söz konusu itirazlar kısmen kabul edilerek 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı Plan Notlarının çeşitli maddelerinde değişiklikler uygun görülmüştür.

(19)

İlgi (b) meclis kararı ile gerçekleştirilen değişiklikler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 17.01.2012 tarihinde onaylanmış olup ilgili yasa gereği 20.03.2012-20.04.2012 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır. Söz konusu plan değişikliği ile söz konusu planın “Plan Notları Genel Hükümlerin 16.

Maddesi; “Kat yüksekliği normal katlarda en fazla 4 m. olup zemin katların ticaret olması halinde en fazla 5 m., konut olması halinde ise 4 m.’dir. Ancak planlama alanında bina yüksekliği 80 m.’yi aşamaz.” şeklinde düzenlenmiştir.

Özel Hükümler Bölümündeki; “Konut Alanları ve Ticaret+Konut Alanları” ve “Ticaret+Hizmet Alanları ile Ticaret+Konut+Hizmet Alanları” bölümündeki yapı adası yapılanmalarında “ön bahçe mesafesi en az 10 metredir” maddesi eklenmiştir.

Söz konusu plan değişikliği Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından da aynı tarihlerde askıya çıkarılmıştır. Plan değişikliğine ilişkin itirazların Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yapılması gerekirken İlçe Belediyesince itirazlar kabul edilmiş ve konu ile ilgili İlçe Belediye Meclis kararı alınarak 3194 ve 5216 sayılı kanunların ilgili maddeleri doğrultusunda değerlendirilmek üzere ilgi (d) yazı eki dilekçe Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza iletilmiştir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Askı süresi içerisinde ilgi (c) dilekçe ve ilgi (d) yazı eki dilekçe ile Hmax:80 metre ile sınırlandırılmış yapı yüksekliğinin ve ön bahçe mesafesinin üçgen adalar ve birden fazla açısı olan şekilsiz adaların yapılaşmasında sorun teşkil ettiğinden bu kararların tekrar gözden geçirilmesi ve yapı adalarında yapılacak terkler yapılırken söz konusu adaları projelendiren proje gruplarınında görüşlerinin alınması talep edilmektedir.

İstanbul’un mekansal anlamda geleceğine yönelik ana kararlarını belirleyen ve alt ölçekli tüm planları yönlendiren 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın 15 nolu Genel Hükmünde; “Kentin sahip olduğu özgün silüetin etkilenme bölgeleri ile bütünleşerek korunması ve geliştirilmesi için ilgili kurumların işbirliği ile kent silüetine ilişkin ilke ve üst eşik sınırlarını belirleyecek bütüncül bakış açısına sahip “İstanbul Silüet Ana Planı” ve bu plana altlık teşkil edecek bölgesel silüet planı çalışmaları yapılacaktır. Silüet Ana Planı hazırlanıncaya kadar, silüete ilişkin yapılacak bölgesel çalışmalar neticesinde İstanbul’un özgün silüetini oluşturan alanlar ile silüeti etkileme potansiyeline sahip çeper alanlarda kent görünümündeki (silüetindeki) değişimi kontrol etmek amacıyla imar planlarında verilen yapılaşma haklarına (yükseklik, TAKS ve KAKS gibi yapı kütlesi oranları) yönelik kısıtlayıcı koşullar getirilebilir.”

denilmektedir.

Bu kapsamda 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı’nın ilgili maddelerinde yer alan H:serbest olan bina yüksekliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (b) kararı ile 80 metre ile sınırlandırılmıştır.

Ayrıca çekme mesafeleri ile ilgili olarak Genel Hükümlerin 15. Maddesinde ; “Çekme mesafesi yollardan en az 5 m. olup, yan ve arka bahçe mesafeleri 5 kat dahil 4 m.’dir. 5 kattan sonraki her ilave kat için yan ve arka bahçe mesafelerine 0,30 m. ilave edilir.” şeklinde, Özel Hükümlerin “Yapı Adası Oluşturan Parseller” bölümünde ise “Ön bahçe mesafesi en az 10 metredir.” şeklinde ifadeler bulunmaktadır. "

Denilerek

Yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda askı süresi içerisinde ilgi (c) dilekçe ve ilgi (d) yazı eki dilekçedeki talepler 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ve 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı ilke ve prensiplerine aykırıdır. Söz konusu itirazların yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kadıköy İlçesi, 17.01.2012 t.t.li 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliğine yapılan itirazlar incelenmiş olup, meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :