• Sonuç bulunamadı

Cünbiş Gençleri Teşkilatının Tarihçesi, Kurumsal Yapısı ve Temel İlkeleri

7. Afganistan’da Sağ ve Sol İdeolojisinin Temelleri

2.12. Cünbiş Gençleri Teşkilatının Tarihçesi, Kurumsal Yapısı ve Temel İlkeleri

2.12.1. Cünbiş Gençler Teşkilatının Kısaca Tarihçesi

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor ki, Cünbiş Gençler Teşkilatı, Cünbiş Partisi ile özdeşleşen bir teşkilattır. Cünbiş Partisinin kurulduğu tarih 1992 yılından 2001 yılına kadar böyle bir teşkilatlanması olmamıştır. Ancak 2001 sonrasında tüm siyasi partilerin DDR321 programına girmesiyle siyasi faaliyetler başlamış ve böylece gençlik teşkilatların kurulmuştur. 2001 sonrası silahsızlanma programına giren Cünbiş Partisi siyasi alanda bazı eksikler yaşamış ve siyaseti geliştirmek için partiye kadro hazırlayacak Cünbiş Gençleri Konseylerini kurmuştur. Gençlerin temsil eden bu konseyler gündelik siyasal hayatta başarılı bir şekilde yer almış, adeta yıkılan Cünbiş Partisini ayağa kaldırmıştır. Bu durum 2004’e kadar devam etmiştir.322

Cünbiş Partisi kapatma durumu ile karşı karşıya kaldığında bir boşluk oluşmasın düşüncesi ile Cünbiş Gençler Konseylerini, Cünbiş Partisinden ayırarak tamamen bağımsız gözüken ama Cünbiş Partisi ile yakından ilişkisi olan “Afganistan

Cünbiş Gençleri Teşkilatı”’ı kurmuş, akıcı bir konuşma yeteneğine sahip olan

Necibullah Selimi bu teşkilatın kurucu başkanı seçilmiştir. Nitekim 2006 yılında Afganistan İçişleri Bakanı tarafından Cünbiş Partisinin silahlı bir hareket olduğunu iddia edilerek kapatılsın önerisi gelmiş, halkın yoğun protestoları sonucunda öneri geri çekilmiştir.323

321

Silahları Toplam Programı 322

Seda-i Amerika Farsça, “General Dostum Üçüncü Kez Silah Cehphanelerinin Devlete Teslim Etti”, http://www.darivoa.com/content/a-48-a-2004-10-11-7-1-94073434/1422843.html, (027.06.2015).

323

Harun Necafizade, “Cünbiş Partisinin Kapatılması İçin İtirazlar”,

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/story/2006/08/060813_ram-faryab-demo.shtml, (22.08.2006).

2009’a kadar teşkilatın başkanlığını yapan Necibullah Selimi, 2009 seçimlerindeki anlaşmazlık yüzünden General Dostum ile araları açılmış, hemen ardından, teşkilatın genel toplanma kongresinde başkanlığı Mesut Ahmet Mesud’e devretmiştir. Selimi dönemi, Cünbiş Gençler Teşkilatı için en parlak dönemdir. Bunu da iki sebebi bulunmaktadır. Birincisi ihtiyaç üzere kurulan bu teşkilat için bol miktarda para harcanmış, teşkilat ülke çapında ofisler ve eğitim kurumları açmıştır. İkincisi ise Necibullah Selimi, başarılı bir hatip olduğundan etkili hitabetiyle gençleri daha çok teşkilata üye yapabilmiş ve üye sayısını 70 bine yükseltmiştir. Ayrıca başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede Cünbiş Gençler Teşkilatı temsilcilikleri açılmıştır.324

Ancak Mesut Ahmet Mesut dönemi kendisinden söz ettirebilecek şekilde faaliyete bulunamamıştır. Bunun nedenini de bizzat Mesut Ahmet Mesut’tan öğrendiğimize göre Selimi döneminde yapılan maddi yardımların bu dönemde yapılmamasıdır. Kısacası Cünbiş Gençler Teşkilatı ve Cünbiş Partisi her zaman seçimler döneminde ele alınmış, faaliyete sokulmuş ve seçimler sonrası terk edilmiştir.

2.12.2. Cünbiş Gençleri Teşkilat Yapısı

Genel kongre, Cünbiş Gençler Teşkilatının en üst karar alıcı mekanizmasıdır ki gençlerin tarafından seçilen üyeler tarafından her iki yılda bir kere gerçekleşir. Genel kongre şeklini ve zamanını bu seçilen üyeler belirler. Bu üyeler Cünbiş Gençler Teşkilatı tüzüğünün deşip değişmeyeceğini genel kongrede ele alırken aynı zamanda teşkilatın genel başkanı ve başkan yardımcılarını gizli oyla seçer. Merkezi Şûra, Cünbiş Gençler Teşkilatının en üst karar alıcı organıdır ki toplanmalar arasında teşkilatı yönetir. Bunu dışında her toplanmada teşkilatın sekreteri ve icra heyeti seçilir. İki toplanma arasındaki kabul ve ihraç yetkileri merkezi şûra üyelerinin elindedir ki bu üyeler en az her altı ayda bir kere genel toplantı yapar ve bu gelişmeleri ele alır. Teşkilatın her genel toplantısı üyeleri üçte ikisi sağlandığı zaman toplantı yapılır ve gelişmeler karara bağlanır. Teşkilatın Teftiş Komisyonu, Cünbiş

324

Halil Rahman Salahşur, “Afgan Öğrenciler Türkiye Cünbiş Gençleri İftarına Katıldılar”, http://www.turklar.com/?p=5036, (25.06.2015).

Gençler Teşkilatının hedeflerinin konseylerde uygulanıp uygulanmadığını ele alır ve karara bağlar.325

İcra heyeti toplanmalar arasında daima aktif olup, her ay iki kere toplantı yapar konseyin görevlerini değerlendirir. Cünbiş Gençler Teşkilatının icra konseyi, merkez ve mahallelerdeki istihdam, eğitim ve kültür, mali ve idari, sosyal ilişkileri yönetir ve düzenler. Şubelerin geliştirilmesi ve dönüştürülmesi icra konseyi yetkilerindendir. Cünbiş Gençler Teşkilatının yerel toplanmaları, teşkilatın il, ilçe mahalle temsilcilerinden oluşur ki onların görevleri şöyledir:“Gelecek işlerin

planlanması ve onaylanması, ilgili yerel konseyin üyelerinin seçilmesidir. Cünbiş Gençler Teşkilatının üyelerinin faaliyetlerinin üst makama belirtme zorunluluğu vardır. Verilen raporun açık ve net olması lazımdır. Bunun yanı sıra konseylerinin her birinin demokrasi kurallarına uyması, şeffaflığı ön planda tutması gerekir.”326

2.12.3. Cünbiş Gençler Teşkilatının Tüzüğü ve Üyelik Şartları

Afganistan Cünbiş Gençleri Teşkilatı tüzüğünde belirtildiği gibi Cünbiş Gençleri Teşkilatı, sosyal ve kültürel bir gençlik hareketi olarak bağımsız bir şekilde, İslam dini esaslarına bağlı kalarak, insan hakları ve Afganistan Anayasasına uyum sağlayarak, gençlerin gelişmesi, desteklenmesi için faaliyet gösterir. Teşkilata 18 ile 35 yaşı arasında olan her Afganistan vatandaşı olan, Cünbiş Gençleri Teşkilatı tüzüğünü kabul eden, bu tüzüğün uygulanması için mücadele eden, güzel ahlaka sahip olan her Afganistan vatandaşı yazılı bir dilekçe sunması üzerine Cünbiş Gençleri Teşkilatına üye olabilir. Buna binaen Cünbiş Gençleri Teşkilatının her üyesi Cünbiş Gençleri Teşkilatına seçme ve seçilme, teşkilatın iyileşmesi için yapıcı eleştiri yapabilme ve sorgulama hakkına sahip olabilecektir.327

Cünbiş Gençleri Teşkilatı üyelerinin bağlı kalmaları gereken konular şunlardır: “Cünbiş Gençleri Teşkilatı üyelerinin yerine getirmesi gereken kurallar,

İslam ve mezhebin gerektirdiği uygulamalar yerine getirme, tüzük ve yardım programlarını uygulama, üyelik ücretini ödeme ve yardımda bulunma, sosyal ve

325

Cünbiş Gençleri Tüzüğü Teftiş Bölümünde Zikredilmiştir. 326

Cünbiş Gençleri Tüzüğü Yerel Örgütlenmelerin Toplanması Bölümünde Bahsedilmiştir. 327

kültürel aktivitelere katılma, gençleri teşvik etme, teşkilatın talimatını uygulama ve üst makama faaliyet raporu verme, sanat, bilim ve siyasi deneyimlerini artırma, Cünbiş Gençleri Teşkilatı lehine tebliğ ve tanıtımda bulunma, ülkenin milli menfaatlerini hedefleyen bütün siyasi, kültürel ve ekonomik aktivitelere katılım sağlama, İşlerin iyileşmesi için özeleştiri yapma, ahlak bozukluğuna yol açabilecek her türlü uygulamalara karşı çıkma, adaletsizliğe, cehalete, ayrımcılığa, bölgeciliğe, uyuşturucu kullanımına karşı mücadele etme, teşkilatın bütün kurallarına boyun eğme ve saygı gösterme ile birlikte teşkilat kurallarına uyulmadığı takdirde disiplin cezası verileceği ve ihraç edilebileceği olarak belirtilmiştir.”328

2.12.4. Cünbiş Gençler Teşkilatının Temel İlkeleri

Cünbiş Gençler Teşkilatı, toplum hayatının nitel ve nicelik bakımdan değişmesi, ülkede refah ve adaletin temini, ülkenin siyasal toplumsal, kültürel ve ekonomik bakımdan gelişmesi, gençlere yönelik eğitim, spor, iş, cismen ve ruhen sağlığı, gençlerin parlak geleceği, işsizliğin, kötü alışkanlıların sona ermesi için mücadele eder ve şunları hedeflemektedir:“Cünbiş Gençleri Teşkilatı, her türlü,

kavmiyetçi, ırkçı, mezhepçi ayrışmalardan münezzeh olup bütün gençlerin iş hayatına atılmasına eşit gözle bakmayı prensiplerinden saymaktadır. Ayrıca Cünbiş Gençleri Teşkilatı, itimat, taahhüt, ihtisas ve gençlerin bilinçlenmesi için çalışacağı, insan haklarının yerine getirilmesi, özellikle gençlerin eğitim, spor, iş, sağlıklı yaşamları çalışır ve her neve zulme ve haksızlığa karşı çıkacağını belirtmiştir. Bunun yanı sıra gençlerin bütün toplum hayatında yer almasını sağlayacağı, tarihin ihya edilmesi ve geliştirilmesi, ulusun milli ve İslami değerlerinin korunması için mücadele edeceğini belirtmiştir. Cünbiş Gençleri Teşkilatı, terörizm, kaos, ayrımcı uygulamalar; savaş ve fakirlik, adaletsizlik, yolsuzluk, ahlaki bozukluk, uyuşturucu maddelerin ekilmesi ve kullanılmasına karşı mücadele etme sözü vermiş, ülkenin milli menfaatlerini göz önünde bulundurarak dünya gençler örgütleri ile ilişki kurabileceğini belirtmiştir.”329 328 Cünbiş Gençleri Tüzüğü. 329 Cünbiş Gençleri Tüzüğü.

2.12.5. Cünbiş Gençleri Teşkilatının Programları

Cünbiş Gençleri Teşkilatı tüzüğüne göre, “bu teşkilat başta seçimler olmak

üzere ülkenin siyasal ve kültürel hayatına katılım gösterecek, kendi tüzüğüne göre gençlerden çalışma grubu, topluluk ve encümenler oluşturacaktır. Bununla birlikte teşkilatın gençleri bireysel ve topluca üye yapabileceği, eğitim kurumları ve mesleki kursları kurabileceği, konferanslar festivaller, sportif ve kültürel faaliyetler yapabileceklerini belirtmiştir. Ayrıca Cünbiş Gençleri Teşkilatı, toplumun ve gençlerin sağlığı için sportif faaliyetleri yaygınlaştırılması, gençleri bilgilendirmek için bağımsız basın yayın organlarının kurulması, karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde ülkedeki bütün gençlik örgütleri ile irtibat kurulmasını temel hedeflerinden saymıştır. Cünbiş Gençleri Teşkilatı, mali varlığını ayakta tutabilmek için üyelik ücreti yanı sıra aidat getirebilecek önlemleri ele alınacağını belirtmiş, fikir alış verişi, deneyim paylaşımı yapmak üzere bütün dünya gençleri örgütleri ile irtibat kurabileceğini belirtmiştir.”330