• Sonuç bulunamadı

4.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Test-5 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "4.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Test-5 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
542
5
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

1) Birler bölüğünde 308, binler bölüğünde 300 doğal sayıları olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?. A) 308.300 B) 300.308 C) 300.300 D) 308.308. 2) "Yüz bin on bir" sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?. A) 100.111 B) 101.101 C) 101.111 D) 100.011. 3) Aşağıdakilerden hangisi beş basamaklı en büyük çift sayıdır? . A) 99.999 B) 9.999 C) 99.998 D) 88.888. 4) "On beş bin altı yüz iki" doğal sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 15.602 B) 15.612 C) 16.605 D) 15.206 . . 5) (3 X 10.000) + (9 x 1000) + (7 x 100) + (8x1) çözümlenmiş olarak verilen sayı hangisidir?. A) 39.780 B) 39.708 C) 39.078 D) 3.978. 6) “27 648” sayısında basamak değeri en büyük. olan rakam hangisidir?. A) 2 B) 6 C) 7 D) 8. 7) “34 745” sayısında tekrarlanan rakamın basa- mak değerleri farkı kaçtır? . A) 40 B) 3 900 C) 3 960 D) 4 040 . 8) Aşağıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru. sıralanmıştır. Doğru, olan hangisidir? A) 90008 < 74378 < 74368 < 75101 B) 74378 < 74368 < 75101 < 80008 C) 74368 < 74378 < 75101 < 80008 D) 75101 < 80008 < 74368 < 74378. 9) “5, 7, 2, 0, 6” ile yazılabilecek 60 000 den büyük, en küçük çift sayı kaçtır?. A) 70 572 B) 76 520 C) 60 257 D) 60 572 . 10) “51 247 ve 3068” sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlanıp toplanırsa hangi sayıyı buluruz?. A) 54 200 B) 54 300 C) 51 200 D) 51 250. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 4.SINIF MATEMATĠK . DOĞAL SAYILAR. TEST-5. . Adı:……………….….……… Soyadı:…………………..…. Sınıfı ve No:………..……..... w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. http://www.leventyagmuroglu.com/. 11) “802-596 > M” ifadesinde “M” yerine yazıla- bilecek en büyük sayı kaçtır? A) 206 B) 205 C) 255 D) 355. 12) “Altı yüz altmış bin altı” şeklinde okunan sayı hangisidir? A) 6 606 B) 660 600 C) 666 000 D) 660 006. 13) “403 020” sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?. A) (4x100 000) + (3x1000) + (2x10) B) (4x10 000) + (3x1000) + (2x10) C) (4x10 000) + (3x100) + (2x10) D) (4x100 000) + (3x10 000) + (2x10) . 14) “3a2a” dört basamaklı bir sayıdır. a'ların basamak değerleri toplamı 606 ise “a” kaçtır?. A) 8 B) 7 C) 6 D) 5. 15) "54 087" sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri ile onlar basamağın- daki rakamın basamak değeri arasındaki fark kaçtır?. A) 4 000 B) 3 990 C) 3 920 D) 3 900. 16) “19 875” sayısının basamak değeri en büyük olan rakamı hangisidir? A) 9 B) 8 C) 7 D) 1. 17) “863 420” doğal sayısındaki 4 rakamının basamak değeri ile sayı değerinin toplamı kaçtır? . A) 440 B) 404 C) 44 D) 4 . 18) 5 yüz binlik, 4 on binlik, 9 binlik, 4 onluk, 3 birlikten oluşan altı basamaklı doğal sayı kaçtır? . A) 504 903 B) 549 403 C) 549 043 D) 504 943 . 19) “24 635” doğal sayısında bulunan 4 ve 3'ün basamak değerlerinin toplamı kaçtır? A) 40 000 B) 40 030 C) 40 035 D) 4 030 . 20) {5, 9, 6, 4, 3} rakamlarıyla yazılabilecek beş basamaklı en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayı arasındaki fark kaçtır? . A) 61 974 B) 61 954 C) 61 794 D) 61 479. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. . http://www.leventyagmuroglu.com/ https://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

2 20’den geriye doğru 20 dahil ikişer ritmik sayarken sekizinci saymada hangi sayıyı söyleriz?.. 3 40’dan başlayıp ileriye doğru 40 dahil birer ritmik sayarken on ikinci

8 Enes 30’dan başlayıp ileriye doğru onar ritmik sayarken dördüncü saymada hangi sayıyı söyler?.. www.leventyagmuroglu.com

2 Aşağıdaki sayılardan hangisi en yakın onluğa ve yüzlüğe doğru yuvarlanmıştır?. En yakın onluğa En

8 Binler bölüğündeki rakamların sayı değeri toplamı 8 olan ve rakamları birbirinden farklı en küçük altı basamaklı doğal sayı kaçtır?.. 9 “Otuz bin iki yüz

10 “2384” sayısının binler basamağındaki rakamı 3 artırır, onlar basamağındaki rakamı 3 azaltırsak sayıda nasıl bir değişme olur?.. www.leventyagmuroglu.com

8 “3, 8, 1, 6” rakamlarını kullanarak yazılabile- cek en büyük çift doğal sayı ile en küçük çift doğal sayı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alır?. En büyük

13 Rakamları birbirinden farklı en küçük altı basamaklı doğal sayıların binler basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır?. A 9000 B 3000 C 2000

üç basamaklı en büyük çift sayının en yakın.. onluğa yuvarlanışı

700’den büyük en küçük doğal sayı kaçtır?.. Aşağıdakilerden hangisi

• Onluk Taban Gruplandırmasının Birerli Sayma ile Entegrasyonu... Gruplamayla ve tek tek

Toplama ve Çıkarma İçin Öğrenci İcadı Stratejiler... • Tek Basamaklı Sayıları Toplama

Beş basamaklı bir doğal sayının birler basamağındaki rakamla binler basamağındaki rakamın yerleri değiş rildiğinde sayının değeri değişmemektedir. Bu doğal

A) Bu türün yönetici molekülü DNA dır. B) Timin nükleotit sayısı sitozin nükleotit sayısına eşittir. C) Sitozin nükleotit sayısı guanin nükleotit sayısına

Büyük bir ormanda yaşayan tavşan ailesinin çok güzel bir evleri varmış. Tavşan ailesi, evlerinde çok mutlu bir şekilde yaşıyormuş. Bir gün ormana çok

56 sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır.. 11 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak

Buna göre bu araçların tespit edilen ortalama hızları aşağıdaki- lerden hangisi olabilir?. A) 115 km/sa. D)

Bu çalışmada önerilen yöntem bu veri tabanından alınan kalp hastalığı veri seti ve BUPA karaciğer bozuklukları veri setleri üzerinde test edildi.. Bu veri setleri

Normal fıstık ile kabuk, iç ve yabancı madde (ağaç dalı veya yaprak) ayrımı için eksenler oranı (r1/r2) güçlü bir ayrımsallık verebilir. Diğer taraftan

kullanılmasıyla ortama gönderilen kesme sıvısı/basınçlı hava karışımının etkisiyle yüzey pürüzlülüklerinde azalma sağlandığı ve MQL sisteminde nano

A) AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ. 2- Proteinlerin yapıtaşlarına………adı verilir. 5- Yağ monomerleri arasında.. ……….bağları kurulur.

https://yazilidayim.net/ PRIVATE BİLEN ÇOCUK MIDDLE SCHOOL FIRST SEMESTER FIRST WRITTEN EXAM FOR 5TH GRADERS.. 1- Write the Turkish equivalents of the

Aşağıda okunuşları verilen sayılardan hangisinin binler basamağındaki rakam 0 (sıfır)dır?.. A) otuz iki

Bu konu ile ilgili olarak yüz yüze, geleneksel eğitim ile uzaktan eğitimi karşılaştıran çalışmalar yapılmış ve uzaktan eğitimin uygun eğitim metodu ve