• Sonuç bulunamadı

4.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Test-4 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "4.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Test-4 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
121
3
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

1) “Dört yüz bin dört“ doğal sayısında kaç tane sıfır vardır?. A) 3 B) 4 C) 5 D) 6. 2) “a + 2 < 15 “ ifadesinde “a“ yerine yazılabi- lecek en büyük doğal sayı kaçtır?. A) 11 B) 12 C) 13 D) 14. 3) Bir doğal sayıda sağdan beşinci basamak hangisidir?. A) Yüzler B) Binler C) On Binler D) Yüz Binler . 4) “3c6c5” doğal sayısında rakamların sayı değerleri toplamı 22 olduğuna göre c„nin değeri kaçtır?. A) 2 B) 3 C) 4 D) 5. 5) “1, 3, 7, 6” rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek dört basamaklı en büyük ve en küçük sayının farkı kaç olur?. A) 6 932 B) 6 464 C) 6 364 D) 6 264. 6) “36 – 32 – 28 – ? – 20 – 16” örüntüsünde “?” olduğu yere gelecek sayı kaçtır? A) 24 B) 25 C) 26 D) 27. 7) “296 + 673> a” sıralamasında “a” yerine gele-cek en büyük sayı kaçtır?. A) 968 B) 969 C) 970 D) 971. 8) Binler bölüğündeki rakamların sayı değeri toplamı 8 olan ve rakamları birbirinden farklı en küçük altı basamaklı doğal sayı kaçtır?. A) 100 234 B) 107 345 C) 100 107 D) 107 234. 9) “Otuz bin iki yüz altı” doğal sayısının rakam- larla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? . A) 30 260 B) 30 206 C) 30 602 D) 32 006. 10) “7 – 14 – 11 – 22 – 19 - ? – 35 – 70” sayı dizisi belli bir kurala göre dizilmiştir. Soru işareti ile gösterilen yere hangi sayı yazılmalıdır?. A) 41 B) 38 C) 22 D) 16. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 4.SINIF MATEMATĠK . DOĞAL SAYILAR. TEST-4. . Adı:……………….….……… Soyadı:…………………..…. Sınıfı ve No:………..……..... w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. http://www.leventyagmuroglu.com/. 11) “3276 + 1415 > 4A98” olduğuna göre aşağı- daki rakamlardan hangisini A yerine yazama- yız? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6. 12) “2016” sayısında basamak değeri en büyük rakam ile sayı değeri en küçük rakamın toplamı kaç olur?. A) 2000 B) 2001 C) 3 D) 2. 13) “802-596 > M” ifadesinde “M” yerine yazıla- bilecek en büyük sayının 50 fazlası kaçtır?. A) 206 B) 205 C) 255 D) 355. 14) {5, 9, 6, 1, 3} rakamlarıyla yazılabilecek beş basamaklı en büyük doğal sayı ile beş basa- maklı en küçük doğal sayı arasındaki fark kaçtır? . A) 82 962 B) 82 972 C) 81 962 D) 81 882. 15) Beş basamaklı en büyük doğal sayı ile dört basamaklı en büyük doğal sayının farkı kaçtır? . A) 90 000 B) 9 000 C) 90 D) 9. 16) Birler bölüğü 256, binler basamağındaki rakam 7, on binler basamağındaki rakam 5 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?. A) 25 675 B) 75 256 C) 25 657 D) 57 256. 17) “Yüz kırk beş bin yetmiş iki” sayısının yazılışı hangisidir. A) 14 572 B) 145 720 C) 145 072 D) 140 072. 18) “540 361” sayısının on binler basamağın- daki rakamın basamak değeri kaçtır? A) 40 000 B) 500 000 C) 4 000 D) 300. 19) “763 720 – 746 819 – 746 629 – 706 201” Yukarıdaki sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?. A) 763 720 ‹ 746 629 ‹ 746 819 ‹ 706 201 B) 706 201 ‹ 746 819 ‹ 746 629 ‹ 763 720 C) 706 201 ‹ 746 629 ‹ 763 720 ‹ 746 819 D) 706 201 ‹ 746 629 ‹ 746 819 ‹ 763 720. 20) “687 216‟‟doğal sayısının sayı ve basamak değerleri toplamı kaçtır?. A) 687 246 B) 687 240 C) 687 236 D) 687 230. www.leventyagmuroglu.com Levent Yağmuroğlu. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. . http://www.leventyagmuroglu.com/ https://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

A) AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ. 2- Proteinlerin yapıtaşlarına………adı verilir. 5- Yağ monomerleri arasında.. ……….bağları kurulur.

Çalışma bölgesinin dalga iklimindeki uzun dönemli değişimlerin araştırılması amacıyla 1979 ile 2009 yılları arasında Karasu’nun yaklaşık 23 km

2 20’den geriye doğru 20 dahil ikişer ritmik sayarken sekizinci saymada hangi sayıyı söyleriz?.. 3 40’dan başlayıp ileriye doğru 40 dahil birer ritmik sayarken on ikinci

8 Enes 30’dan başlayıp ileriye doğru onar ritmik sayarken dördüncü saymada hangi sayıyı söyler?.. www.leventyagmuroglu.com

2 Aşağıdaki sayılardan hangisi en yakın onluğa ve yüzlüğe doğru yuvarlanmıştır?. En yakın onluğa En

15 "54 087" sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri ile onlar basamağın- daki rakamın basamak değeri arasındaki fark kaçtır?.. 17 “863 420”

10 “2384” sayısının binler basamağındaki rakamı 3 artırır, onlar basamağındaki rakamı 3 azaltırsak sayıda nasıl bir değişme olur?.. www.leventyagmuroglu.com

8 “3, 8, 1, 6” rakamlarını kullanarak yazılabile- cek en büyük çift doğal sayı ile en küçük çift doğal sayı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alır?. En büyük

13 Rakamları birbirinden farklı en küçük altı basamaklı doğal sayıların binler basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır?. A 9000 B 3000 C 2000

üç basamaklı en büyük çift sayının en yakın.. onluğa yuvarlanışı

700’den büyük en küçük doğal sayı kaçtır?.. Aşağıdakilerden hangisi

Uygulanan ses eğitimi çalışmaları sonunda ön teste göre son test sonuçları karşılaştırıldığında ses eğitimi çalışmalarının sınıf öğretmeni

Ahmet babasının yaşına geldiğinde Ahmet ile babasının bugünkü yaşları toplamı kaçtır?..

[r]

Rakamları farklı dört basamaklı 23ab doğal sayısı 15 ile tam bölünebildiğine göre a nın alabileceği değerler kaçtır?... Toplamları 140 olan iki sayının en büyük

7. Rakamları çarpımı 18 olan üç basamaklı en büyük doğal sayı ile, rakamları toplamı 11 olan üç basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır?.. Sayılar

Bir okulda 549 tane erkek,erkeklerden 108 fazla kız öğrenci olduğuna göre okuldaki toplam öğrenci sayısını

Bir çıkarma işleminde eksilen ile farkın toplamı 4705, çıkan 1289 olduğuna göre fark

4.Etkinlik:Verilen rakamları birer defa kullanarak en büyük ve en küçük üç basamaklı

[r]

Yukarıdaki örüntüde noktalı yere yazılması gereken sayıyla ilgili olarak hangi ifade yanlıştır?.. A) Birler basamağındaki rakam onlar basamağındaki rakamın

Bulgular: Olguların takip süresinde 3 grup arasında GİB’da preop, 1.gün, 1.hafta değerleri bakımından an- lamlı farklılık saptanmazken grup 3’te grup 1’e göre 1.ay

[r]