Regionfullmäktiges presidium Tid och plats 2019-06-07, kl. 13.00

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Redovisande dokument | Protokoll Sida 1 (1)

GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP757-2093665656-52 0.1

PUBLICERINGS DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV

[Publiceringsdatum Quickpart] Henrik Berg Henrik Berg

Regionfullmäktiges presidium

Tid och plats

2019-06-07, kl. 13.00–14.00, via telefon Deltagare

Margareta Henricsson (SJVP), ordförande

Sven Holmqvist (S), 1:e vice ord- förande

Dagordning

1. Beredning av revisionens budget

Regionens revisorer har 2019-05-16 § 6 beslutat fastställa budgetäskande för år 2020 med 7 000 000 kr och att överlämna förslaget till regionfullmäktiges presidium för beredning av ärendet.

Vid presidiets beredning av ärendet har regionfullmäktiges 2:e vice ordfö- rande Birgit Meier Thunborg (M) ej deltagit på grund av jäv.

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige bifalla revisionens budgetäskande för år 2020 enligt revisionens förslag.

Henrik Berg, sekreterare

Margareta Henricsson (SJVP), ordförande

Sven Holmqvist (S), justerare

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :