EK ÖDEME MEVZUATI, EK ÖDEME KURALLARI VE HESAPLAMA

Tam metin

(1)EĞİTİM SERİSİ:1. EK ÖDEME MEVZUATI, EK ÖDEME KURALLARI VE HESAPLAMA MARMARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 04.11.2013.

(2) MEVZUAT.

(3)  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci. maddesi.  18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Resmi Gazetede. yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik..  19.02.2012 tarih ve 28416 Resmi Gazetede. yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

(4) BİR ÖNCEKİ UYGULAMAYLA KARŞILAŞTIRMA.

(5) Hesaplama Kriterleri. 18.02.2011 18.02.2011 tarihinden tarihinden önce sonra. Kadro görev unvan katsayısı var mı? Diğer bir deyişle hesaplamalarda kariyer gözetiliyor mu?. Hayır. Evet. Oranlara Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Hayır Evet Hayır. Yönetici payına Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet. Taban Ödeme neye bağlı? Çalışma günü göz önünde bulunduruluyor mu? Hesaplamaya ait puan ve katsayılar var mı? Yönetici payı var mı? Hesaplamalarda alt birim var mı? Dönem ek ödeme katsayısı (bir puan kaç lira) var mı? Tavan ek ödeme oranları var mı? Kalibrasyon katsayısı var mı? Kalite verimlilik katsayısı var mı? Özellikli birim var mı? Mesai dışında çalışan personele ücret var mı?.

(6) TANIMLAMALAR.

(7)  Döner sermaye geliri; ilgili mevzuatı uyarınca mesai.    . . saatleri içinde ve mesai saatleri dışında döner sermaye faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri, Mesai içi gelir ; ilgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri içinde elde edilen geliri, Mesai dışı gelir; çalışma saatleri dışında ve hafta sonu ve resmi tatillerde elde edilen geliri, Yasal kesintiler; Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmından yapılacak kesintileri, Dağıtılacak miktar; ilgili ödeme dönemi için yönetim kurulunun, yasal sınırlar dâhilinde yapılacak kesintilerden sonra dağıtımına karar verdiği miktarı, Ek ödeme matrahı; ek ödemeden yararlanacak personelin ek ödemeye esas %100 tutarını,.

(8)  Mesai dışı çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan. çalışmalar ile nöbet hizmetleri dışında, sınırları yönetim kurullarınca belirlenen çalışma günlerinde yapılan çalışmayı, -Haftalık 40 saatin üzerindeki -Nöbet hizmetleri + haftalık 40 saat dışındaki çalışmadır. -Vardiyalı çalışanlarda mesai gece veya tatil günleri olabilir..

(9)  Rutin işlem; sonuçlarının yorumlanması işlemi/hizmeti talep. eden öğretim elemanı tarafından gerçekleştirildiği (işlemi talep eden öğretim elemanı tarafından uygulanan endoskopi, ultrasonografi, ekokardiyografi gibi vs işlemler hariç) laboratuar, görüntüleme, tahlil ve tetkikleri -Otoanalizör ile çalışan tüm laboratuvarlar -Direk röntgen grafileri, EKG -Endoskopiler, -Ekokardiyografi, -Raporlanan görüntüleme işlemleri (BT, MR, USG, Mamografi, Sintigrafi) -Girişimsel işlemler (Anjiyografi, BT Biyopsi vb) -EEG, Uyarılmış potansiller vb hariç.

(10)  Birim : döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte,. enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini, -Fakülte, hastane, MYO (Fakülte + hastane)  Alt birim; döner sermaye gelirinin elde edildiği birimler içerisinde faaliyet gösteren bölüm, ana bilim/ana sanat dalı, bilim/sanat dalını, ünite ve merkezleri, -Anabilim dalı (Psikiyatri, Anatomi..) -Bölüm (Temel bilimler….) -Bilim dalı (Hematoloji….) -Ünite (Diyaliz ünitesi, yoğun bakım ünitesi…) -Merkez (İVF merkezi….).

(11) EK ÖDEME HESAPLAMAYA ESAS HAZIRLIK AŞAMALARI.

(12) (1) GELİRLERDEN DAĞITILACAK EK ÖDEME MİKTARI BELİRLENİR.

(13)  İlgili ayda elde edilen gelirlerden giderler düşüldükten. sonra dağıtılacak ek ödeme tutarı Birim Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır: (Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın, tıp ve diş hekimliği fakülteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 35’i, ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu, sürekli eğitim merkezleri ile bünyesinde atölye veya laboratuar bulunan yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 30’u, diğer yükseköğretim kurumları için ise asgari yüzde 15’i, ilgili yükseköğretim kurumunun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için kullanılır. Bu oranları yüzde 75’ine kadar artırmaya üniversite yönetim kurulu yetkilidir. (2547 Sayılı Kanun 58/b) ) .

(14) Azami Oranlar. Tanım Mal ve Hizmet. Labaratuvar, Bireysel Sürekli Eğitim (Danışmanlık, Merkezi Bilirkişi v.s) Sağlık Hizmetleri Hizmetleri Hizmetler Üniversit Üniversit Üniversit Kanun e Kanun e Kanun e 35. 39. 30. 35. 15. 29. 59. 55. 64. 59. 79. 65. BAPKO. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Hazine Payı. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Ek Ödeme.

(15) (2) GELİRLERDEN PAY ALACAK PERSONEL BİLGİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ FORMLARI HAZIRLANIR.

(16) Sağlık Hizmeti Yapan Birimlerde  Öğretim elemanlarının;  Gelirlere katkıda bulundukları gün sayıları(13-b/4. maddesine göre görevlendirildi ise ayrıca görevlendirme yazıları) listesi,  İmzaladıkları mesai içi (b1) ve dışı (b2) puanlarını gösteren formlar ilgili ay performans bordrosu hesabında kullanılmak üzere hazırlanır..

(17)  657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personelin;  Aylık imza takip çizelgeleri, (13-b/4 e göre görevlendirildi. ise görevlendirme yazıları),  Fazla mesai yaptığına dair birim üst yönetici onaylı fazla mesai çalışma çizelgeleri,  Özellikli birimde çalışan sağlık personelinin özellikli birimde görevlendirildiğine dair üst yönetici imzalı yazıları ilgili ay performans bordrosu hesabında kullanılmak üzere hazırlanır..

(18) Eğitim Programı Yapan Birimlerde  Eğitim Programlarında Görev Yapan Öğretim. Elemanlarının;  Görevlendirme yazıları (birim kadrosunda olmayıp,. üniversitenin değişik birimlerinden eğitim programları için görevlendirilmeleri halinde Rektör olurlu bireysel ya da toplu görevlendirme listesi),  Yetkili kişiler tarafından imzalı ve üst yönetici onaylı Öğretim. Elemanlarının performans formları (Mesai içi (b1) ve dışı (b2) puanlarını, çalışma saatlerini, günlerini, görevlerini ve saat ücretlerini gösteren) ilgili ay performans bordrosu hesabında kullanılmak üzere hazırlanır..

(19) Analiz Hizmeti Yapan Birimlerde  Görev Yapan Öğretim Elemanlarının; •. Yaptıkları laboratuvar çalışmaları ve gün sayılarını; mesai içi (b1) ve dışı (b2) puanlarını ve alınan ücretleri gösteren formlar ilgili ay performans bordrosu hesabında kullanılmak üzere hazırlanır..

(20)  Diğer Bireysel Faaliyetlerde (Danışmanlık,. Bilirkişi v.s)  Görev Yapan Öğretim Elemanlarının; •. Öğretim Elemanlarının görev günlerini ve ücretlerini gösteren belgeler (Üniversite Yönetim Kurulu ve/Veya Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu Kararı) ilgili ay performans bordrosu hesabında kullanılmak üzere hazırlanır..

(21)  Ek ödeme hesaplaması sonucu çıkan tutarların. personeli memnun edebilmesi için, ek ödemeye esas bilgiler reel, şeffaf ve anlaşılır olmalıdır..

(22) EK ÖDEME HESAPLAMA.

(23) (1) PERSONEL EK ÖDEME MATRAHININ HESABI.

(24)  Ek Ödeme matrahı:  Gelir getiren görevlerde çalışan personelin Aylık (ek gösterge dahil) + yan ödeme + ödenek (geliştirme ödeneği hariç) + her türlü tazminat (28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ödenen tazminat dahil, makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamından oluşur. (2547 Sayılı Kanun 58/c-1).

(25) (2) PERSONEL AZAMİ EK ÖDEME ORANLARI.

(26) Tanım. M.İ.. Sağlık Hizmetlerinde M.D. Ö.B. F.Ç.. Öğretim Üyeleri (Prof.Dr., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.) Öğretim Görevlileri G.K.B. Öğretim Üyeleri Araştırma Görevlisi Diğer Akademik Personel Eczacı Hastaneler Başmüdürü. 800 600 600 500 150 250 250. 400 400 400 300 75 -. 657 Sağlık Personeli. 150. -. Diğer 657 Personel M.İ. M.S. Ö.B. F.Ç. G.K.B.. 150. -. -. -. -. -. %30 arttırım. -. %20 arttırı m. Mesai İçi Mesai Dışı Özellikli Birim Fazla Çalışma Gelirlere Katkısı Bulunmayan. Analiz ve Sürekli Eğitim Hizmetlerinde M.D. Ö.B. F.Ç.. M.İ.. Diğer Hizmetlerde elde edilen gelirin M.İ., M.D. Ö.B. F.Ç.. 800 600 300 150 -. 400 400 150 -. -. -. 65% 65% 0% 65% 65% -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -.

(27) (3) YÖNETİCİ PAYI.

(28)  Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere gelir. getirici katkılarına bakılmaksızın, üniversite yönetim kurulunun uygun gördüğü birimin döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemenin tutarı ek ödeme matrahının, rektörler için yüzde 600’ünü, rektör yardımcıları için yüzde 300’ünü, genel sekreterler için yüzde 200’ünü geçemez. (2547 Sayılı Kanun 58/f-1).

(29)  Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin dekan,. başhekim ve enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların yardımcılarına, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemenin tutarı, ek ödeme matrahının, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü için yüzde 250’sini, bunların yardımcıları için yüzde 100’ünü, tıp ve diş hekimliği fakülteleri dekanları ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri başhekimleri için yüzde 500’ünü, bunların yardımcıları için yüzde 300’ünü geçemez. (2547 Sayılı Kanun 58/f-2).

(30)  Bu fıkra kapsamında bulunan yöneticilere, mesai. saatleri içerisinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmaz. Mesai saatleri dışında döner sermaye gelirlerine katkıları bulunması hâlinde alabilecekleri toplam ek ödeme tutarı, hiçbir şekilde yönetici payı dahil ilgisine göre © ve (d) fıkralarında belirtilen esaslara göre hesaplanacak tutarı geçemez. (2547 Sayılı Kanun 58/f-3).

(31) 4-)YÖNETİCİ PAYI HESAPLAMA YÖNETİCİ PAYI HESAPLAMA. KDV siz Tutar. 9.000,00. %1 Hazine Payı. 90,00. %5 Arş.Fonu Katkı Payı (Dağıtım Oranı). 450,00 59. Kalan Tutar (mal ve Hizmet) Azami Verilecek Yönetici Payı. 70. Yönetici Payı. Bordrodaki En düşük Öğretim Elemanı Ücreti. 1.000,00. Yönetici %100 Ek Ödeme Matrahı. 2.750,00. 5.310,00. Yönetici Payı Tutarı. 3.150,00. Öğretim Elemanı En düşük Pay. 2.205,00. Azami Yönetici Payı Tutarı Azami Yönetici Payı Oranı. 250. 6.875,00. 20. 1.375,00 5.000,00. 0,632184. 0,73. Yönetici Yardımcısı (1) Payı %100 Ek Ödeme Tutarı. 1.500,00. Yönetici Yardımcısı (2) Payı %100 Ek Ödeme Tutarı. 2.500,00. Yönetici Yardımcısı (1) Payı. 1.090,91. 0,137931. Yönetici Yardımcısı (2) Payı. 1.818,18. 0,229885. Toplam Yönetici Payı Tutarı. 7.909,09. Azami Yönetici Payı Tutarı. 1.393,97. Yönetici Yardımcısı (1) Payı. 304,14. Yönetici Yardımcısı (2) Payı. 506,90. Toplam Yönetici Payı Tutarı. 2.205,00.

(32) EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK KATSAYI VE PUANLARIN TANIMI.

(33) KATSAYILAR.

(34)  Aktif çalışılan gün katsayısı;  Toplam gün sayısından (yataksız tedavi kurumlarında ise toplam iş günü sayısı) çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içerisindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıdır.  A Puanının hesaplanmasında kullanılır.  Her çalışan için ayrı ayrı hesaplanır.  Formülü . . Personelin çalıştığı gün sayısı / İlgili ayın gün sayısı (Yataklı Tedavi Kurumlarında) Personelin çalıştığı gün sayısı / İlgili ayda çalışılan (tatil günleri hariç) iş günü sayısı (Yataksız Tedavi Kurumları ve diğer birimlerde).

(35)  Dönem ek ödeme katsayısı;  Bir puan, kaç kuruş? . Birim Yönetim Kurulunca Dağıtımına Karar verilen Tutar /Birimde çalışan tüm personelin bireysel Net Katkı Puanları NKK (A+B1+B2+C+D+E) Toplamı. . Örnek:  Dağıtılacak Tutar =50.000 TL ise  Birim NKK Toplamı=10.000 ise;  Dönem Ek Ödeme Katsayısı=50.000 /10.000=5 olur.  Yani elde edilen her puanın değeri 5 TL dir.

(36)  Tavan ek ödeme katsayısı;  Kanunun 58 inci maddesinde belirlenmiş bulunan tavan katsayısını,  Ek ödeme matrahının en fazla % 1200 (12 kat)  Birim veya alt birim ortalaması;  A Puanının bulunmasından kullanılır.  İzinli personel artarsa ortalama yükselir  Çalışan kişi başına iş yükü aratacağından, puan artışı doğaldır  Formülü: . Birimde veya alt birimde üretilen toplam puan / birim veya alt birimde tüm çalışanların aktif çalışılan gün katsayıları toplamı.

(37)  Kadro/ Görev unvan katsayısı;  Personelin kurum içindeki kadro veya görev unvanlarına göre Ek-1 sayılı cetvelde belirlenen ve ortalamalardan faydalanma oranını gösteren katsayıyı gösterir.  Kadro ve görev farklı ise; yönetim görevlerinde görev katsayısı, diğerlerinde kadro katsayısı esas alınır..

(38)  Kalibrasyon katsayısı;  Birim veya alt birim ortalamasından kadro/görev unvan katsayısına göre alınan (A) puanına, bireysel üretilen puanların (B1+B2+C+D) katkı oranını belirlemek üzere (0,4) ila (0,9) arasında yönetim kurulu tarafından belirlenecek katsayıyı (Üniversitemiz tarafından 0,6 olarak tespit edilmiştir.)  Düştükçe A ve E den pay alanların ek ödemesi artıyor (Asistan ve personel için)  Arttıkça Öğretim Üyesi ve görevlisi lehine  Birime veya alt birime uygulanabilir..

(39)  Kalite-Verimlilik Katsayısı;  Birim veya alt birimlerin verimlilik ve kalite artırıcı faaliyetleri için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ile katsayıları,  Kurumsal hedeflerin belirlenme ve denetim şekli, kullanılacak kalite-verimlilik belirteçleri, kabul edilecek kurum kalite-verimlilik denetim metotları ve periyotları ile kurum kalite verimlilik puan veya katsayısı dikkate alınarak kurum için genel değerlendirme notu olan birim veya alt birimlerin verimlilik ve kalite artırıcı faaliyetleri için kalite-verimlilik katsayısı tanımlanır..

(40)  Karlılık katsayısı ;  Birim Karlılık Katsayısı : Dağıtılacak miktar / Birim dönem B puanı toplamı  Alt Birim Karlılık katsayısı : Alt birim net karı / Alt birim B puanı toplamı  Ameliyathane Karlılık katsayısı : Cerrahi alt birimler net kar toplamı/Cerrahi alt birimlerin B puan toplamı.

(41) PUANLAR.

(42) KURUMSAL KATKI PUANI (A).

(43)  İlgili döner sermaye birim veya alt birim ortalamasının,.    . kadro/görev unvan katsayısı ve aktif çalışılan gün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan puanı ifade eder. Tüm personele yapılacak ödemelerde ve E puanı hesabında kullanılır. Tüm çalışanları etkiler Görev unvan katsayısı ile meslekler arası fark oluşturulabilir. Alt birim uygulaması ile branşlar arası fark oluşturulabilir Bu puanın hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanır.  (A) = Birim (b-ort) veya alt birim (ab-ort) ortalaması x. kadro/görev unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı.

(44)  Örnek. Dağıtılacak Miktar=3.000.000 Toplam B+C+D Puanı=10.000.000 Çalışan Sayısı=2.000 B.Ort =(10.000.000)/2.000=5.000 Aktif Çalışılan Gün K=1 Prof Dr Kadro Unvan=3.5 olsun. A=5.000 x 1 x 3.5=17.500 Puan Dönem Ek ödeme Katsayısı=3.000.000/10.000.000=0.3 A dan hesaplanan ödeme=0.3 x 17.500=5.250 *35/100=1.837,50 Kişi mesai içi tavan ek ödeme oranı=5Kişi Ek Ödeme Matrahı= 1.000,00 TL Kişinin Alabileceği azami A Puanı= (5*1.000)*35/100 =1.750,00 A Puanı ;Kişinin Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Oranı x Kişinin Ek Ödeme Matrahı çarpımı çıkan sonucun %35 ini geçemez. Kişinin A Puanından alacağı pay 1.837,50 TL değil 1.750,00 TL dir..

(45) -E puanını etkiler (< % 50) -Radyoloji puanını etkiler (< % 100) -En çok “B” puanından etkilenir. -B2 puanı olan idareciler alabilir. Sadece B1 puanı olan idareciler yararlanamazlar. -Raporlanmayan rutin laboratuvar, tahlil, tetkik ve görüntüleme işlemleri; bu işlemleri yapan alt birimler için yapılan hesaplamalara yansıtılamaz. Ancak bu alt birimlerde (B puanı bulunmayan) görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerine (A) puanının % 100’üne kadar ek puan yönetim kurulu kararıyla verilebilir..

(46) BİREYSEL GELİR GETİRİCİ PUAN(B).

(47)  (B) Bireysel gelir getirici faaliyet puanı; Kurum içinde. bireysel gelir getirici faaliyetlerden dolayı alınan mesai içi (B1) ve mesai dışı (B2) puanlarının toplamından oluşan puandır. Her bir döner sermaye birimi için Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Gelir Getirici Faaliyet Cetveli”ne göre kişinin ürettiği hizmetlerden elde edilen puanlar kullanılarak hesaplanır. Bu puan aşağıdaki şekilde hesaplanır.  (B) = “Gelir Getirici Faaliyet Cetveli”ne göre alınan toplam puan.

(48)  Bireysel gelir getirici puan :. =B1 (mesai içi) + B2 (mesai dışı) -Sadece öğretim üyeleri faydalanır -İdareciler, B2 puanından faydalanabilir  Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde tanımlanan hizmet ve uygulamalar ile bu listeye ilgili kurum tarafından eklenen hizmetler dahilinde yapılan hizmetler, GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ’ ne göre hesaplanarak hizmeti gerçekleştiren öğretim üye ve görevlilerinin B PUANI’ nı oluşturur..

(49)  ÖRNEK:.  B1 puanı toplamı = 1500  Dönem Ek Ödeme Katsayısı= 7  Kalibrasyon Katsayısı=0,60 ise  B1 Puan Karşılığı = 1500 * 7 * 0,60 = 6.300,00 olur  B1 azami Puan Karşılığı.  Personel Mesai İçi Ek Ödeme Oranı =5  Personel Mesai İçi Ek Ödeme Tutarı=1200  B1 Tavan Ek Ödeme Tutarı = (5* 1200) *75 /100. =4.500,00 TL  Kişinin B1 Puanından alacağı pay 6.300,00 TL değil 4.500,00 TL dir..

(50) EĞİTİM ÖĞRETİM KALİTE PUANI(C).

(51)  C puanı : Döner sermaye kapsamında yapılmayan. eğitim-öğretim faaliyetleri için Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Cetveli”nde yer alan puanlar toplamıdır.  Kurum tarafından belirlenir  Ders ücreti gibi algılanmaması önemlidir.  Kalite unsuru ile birlikte değerlendirilmelidir  Öğrenci memnuniyet anketi  Web sitesine ders notu konulması vb.  Abartılmamalıdır. Belirlenen alt sınıra yakın miktarda. olması önerilir.  Üst sınır konulabilir.

(52)  Yükseköğretim Kurulu tarafından “Eğitim-Öğretim. Faaliyetleri Cetveli”ne ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar, eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetler ile ilgili esaslar bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak yönetim kurulları tarafından belirlenir.  (C) = “Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Cetveli”ne göre alınan toplam puandır.  Formülü:  C Puan Karşılığı = C Puan toplamı * Dönem Ek Ödeme Katsayısı * Kalibrasyon Katsayısı.

(53)  Örnek:  C Puan Toplamı = 200  Dönem Ek Ödeme Katsayısı= 7  Kalibrasyon Katsayısı =0,60 olsun  C Puan Karşılığı = 200 * 7 * 0,60 =840,00 TL olur  Mesai içi Ek Ödeme Oranı = 400  Mesai İçi Ek Ödeme Tutarı= 1.000,00 TL Olsun  Uygulanacak C Tavan Karşılığı = (400 * 1.000,00) *25/100 = 1.000,00  Kişinin C Puanından alacağı pay 840,00 TL dir..

(54) BİLİMSEL FAALİYET PUANI(D).

(55)  Bilimsel faaliyet puanı; döner sermaye kapsamında. yapılmayan bilimsel faaliyetleri için, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Bilimsel Faaliyetler Cetveli”nde yer alan puanlar toplamıdır. Bu puanlama bilimsel faaliyetlerin ölçme ve değerlendirilmesi amacıyla yapılır. Bilimsel faaliyetler cetvelinde bir faaliyet için belirlenen puan, faaliyeti gerçekleştiren öğretim elemanları arasında katkılarına göre ve bu puan toplamını aşmayacak şekilde dağıtılır. Bu puanın hesaplanması; öğretim elemanlarının bir önceki yıl içerisinde gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetler puanı toplamının aylara eşit dağıtılması suretiyle aşağıdaki şekilde belirlenir.  (D) = (“Bilimsel Faaliyetler Cetveli” ne göre alınan toplam puan) / 12.

(56)  Gerçekçi puanlar verilmelidir.  Yükseköğretim Kurulu tarafından “Eğitim-Öğretim. Faaliyetleri Cetveli” ile “Bilimsel Faaliyetler Cetveli”ne ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar, eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetler ile ilgili esaslar bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak yönetim kurulları tarafından belirlenir..

(57)  Örnek:  D Puan Toplamı = 400  Dönem Ek Ödeme Katsayısı= 7  Kalibrasyon Katsayısı =0,60 olsun  C Puan Karşılığı = 400 * 7 * 0,60 =1.680,00 TL olur  Mesai içi Ek Ödeme Oranı = 400  Mesai İçi Ek Ödeme Tutarı= 1.000,00 TL Olsun  Uygulanacak D Tavan Karşılığı = (400 * 1.000,00) *25/100 = 1.000,00  Kişinin DPuanından alacağı pay 1.680,00 TL değil, 1.000,00 TL dir..

(58) DİĞER FAALİYETLER PUANI(E).

(59)  (A), (B), (C) ve (D) puanlarının hesaplanmasında. dikkate alınan faaliyetler dışındaki komisyon üyelikleri, özellik arz eden riskli birimlerde çalışma ve benzeri diğer hususlar dikkate alınarak yönetim kurulları tarafından tanımlanan ve belirlenen yüzdelik değerlerin kişinin (A) puanı ile çarpılması sonucu bulunan puandır. (E) puanı; (A) puanının her bir görev için % 30’unu, toplamda ise % 50’sini geçemez. (E) puanı aşağıdaki şekilde hesaplanır.  (E) = Kişinin (A) Puanı x Belirlenen yüzdelik değer Desteklenmesi gereken veya riskli alt birimler, görevler ve kişiler için uygulanması önerilir..

(60)  Her göreve puan verilerek 0.5 tamamlanabilir..  Tek bir göreve 0.3 verilebilir.  Riskli birimlere riskler tanımlanarak her bir riske puan. verilerek 0.5 tamamlanabilir.  Hepsi bir arada puanlanabilir. E Puanının Kullanıldığı Yerler  Ek görevi olan personele yapılan ödemelerde  Birimlerde çalışan personele riskine göre yapılacak ödemelerde.

(61)  .  . . E Puanına Neden Gerek Duyulur A puanında birim ortalamasına göre ödeme yapan kurumlarda personeller arasında fark oluşmuyor E puanı ile ek görev alan ve riskli işlerde çalışanları ödüllendirmek için Çünkü; Kanunda geçen yoğun bakım, acil, ameliyathane v.b. Yerler değildir. Bunlar kanunda özellikli birimler olarak geçmektedir. Riskli birim ile ilgili çok sayıda mahkeme kararı var. Her dava açan kazanıyor. Bu nedenle birimleri çalışanların karşılaşabilecekleri risklerine göre puanlamak hukuki sorunları azaltabilir. Böylece her altbirim risklerine göre puan alacaktır..

(62) KİMLER HANGİ PUANLARDAN YARARLANIR.

(63) Öğretim üye ve görevlileri bireysel net katkı puanı = A + [(B1+B2+C+D) x KK] +E,. Öğretim Üyesi ve görevlisi (Bireysel Net Katkı Payı = A + [(B1+B2+C+D) x KK] +E). ÜST LİMİT %800+400. Bireysel gelir getirici puan. A Kurumsal Katkı Puanı. B 1 B 2. Bilimsel faaliyet puanı. C Eğitim-öğretim faaliyeti puanı. D. E Diğer faaliyetler puanı.

(64) YÖNETİCİLER (Bireysel Net Katkı Payı = Yönetici Payı+B2+A). ÜST LİMİT Yönetici payı+?+400. A YP. Yönetici Payı. B2 Mesai Dışı Gelir. Dekan. YP %500. Başhekim. YP %500. Dekan Yard.. YP %300. Başhekim Yard.. YP %300. Rektör Rektör Yard Genel Sekreter. YP %600 YP %300. YP %200.

(65) Araştırma görevlileri (Bireysel Net Katkı Payı =A+D+E). ÜST LİMİT. A. D. E. %500. %300 Kurumsal Katkı Puanı. Bilimsel faaliyet puanı. Diğer faaliyetler puanı.

(66) Başmüdür %250. Diğer personel ÜST LİMİT %150. A Kurumsal Katkı Puanı. E Diğer faaliyetler puanı. Başhemşire, eczacı %200 Özellikli birim %200. Özellikli Alt Birimler yoğun bakım doğumhane yeni doğan, süt çocuğu yanık, diyaliz. özel bakım gerektiren ruh sağlığı organ ve doku nakli, acil servis enfeksiyon ameliyathane.

(67)  Bir öğretim üyesi ve görevlisine yapılacak ek ödemede; yönetim. kurullarınca belirlenen ek ödeme oranının en fazla %75’ine kadar mesai içi gelir getirici faaliyeti (B1) puanı, en fazla %25’ine kadar eğitim-öğretim faaliyeti (C) puanı, en fazla %25’ine kadar bilimsel yayın faaliyeti (D) puanı ve en fazla %15’ine kadar diğer faaliyetler (E) puanı dikkate alınır. Bunların toplamı yönetim kurullarınca belirlenen tavan oranını geçemez. Nöbet ücretleri hariç olmak üzere mesai dışı gelir getirici faaliyette bulunulması halinde bu faaliyetlerine karşılık olarak hesaplanan oran, yönetim kurullarınca belirlenen ek ödeme oranının %50’sinden fazla olamaz.  Öğretim elemanı dışındaki personele nöbet ücretleri hariç olmak üzere mesai dışı çalışılan her bir saat için (A) puanının %1’ine kadar yönetim kurulu kararıyla ek puan verilir. Yönetim kurullarınca belirlenen ek ödeme oranının %20’sinden fazla olamaz..

(68) ASGARİ EK ÖDEME ORANI.

(69)  Yapılacak asgari ek ödeme oranı, ilgili birim yöneticisi (dekan. ve başhekim) için yönetim kurulunca Kanunda belirlenen tavan oranını geçmemek üzere belirlenen yönetici payı ek ödeme oranının; tıp fakültesi ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan öğretim üye ve öğretim görevlileri ile uzman tabip ve diş tabipleri için % 35’inden, diğer öğretim elemanları için % 25’inden, diğer personel için ise % 15’inden, diş hekimliği fakültelerinde ise öğretim elemanları için % 25’inden, diğer personel için ise % 15’inden az olamaz..

(70) ZİRAAT VE VETERİNER FAKÜLTELERİ, SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU VE BÜNYESİNDE ATÖLYE VE LABORATUVAR BULUNDURAN BİRİMLER İLE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİRİMLERİNDE BİREYSEL EK ÖDEME.

(71)  Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık. yüksekokulu ve bünyesinde atölye veya laboratuvar bulunan yükseköğretim kurumları ile sürekli eğitim merkezleri, açıköğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan; öğretim elemanlarına yapılacak ek ödemede, (A), (B), (C), (D) ve (E) puanlarından biri veya birden fazlası; diğer personele yapılacak ek ödemede ise (A), (B) ve (E) puanlarından biri veya birden fazlası kurumun yapısı ve mali durumu göz önünde bulundurularak kullanılabilir. (Yönetmelik Madde 5-9/b).

(72) KANUNUN 58 inci MADDESİNİN ( C ) VE ( D ) FIKRALARI KAPSAMINA GİRENLER HARİCİNDEKİ DİĞER BİRİMLERDE BİREYSEL EK ÖDEME.

(73)  Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkraları kapsamına. girenler haricindeki diğer birimlerde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler karşılığında kanuni kesintiler ile varsa yapılan veya hizmetlerle bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan tutar hizmet karşılığı olarak; hizmete katkısı bulunanlara önceden bir protokol ile belirlenen katkı oranları dikkate alınmak suretiyle, gelir tahsilatının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti veren öğretim elemanlarına, memurlara ve sözleşmeli personele ödenir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki öğretim elemanlarının sağlık hizmeti dışında verdikleri hizmetler karşılığında yapılacak ek ödemede de buna göre işlem yapılır.(Yönetmelik Madde 59/c).

(74) SON HÜKÜMLER.

(75)  Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası. kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel dışında diğer birimlerde döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunmayan öğretim elemanları ile aynı şekilde gelirin elde edilmesine katkısı bulunmayan memurlara ve sözleşmeli personele, bu Yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapılamaz. (Yönetmelik Madde 4).

(76)  Kurumlarda gelir getirici işlemleri ve diğer. faaliyetleri yapmadığı hâlde yapmış gibi gösterenler ve gerekmediği hâlde işlemleri artıranlar hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.Haksız olarak ek ödeme aldıkları tespit edilenlerden, haksız olarak yapılan ek ödemeler geri alınır. (Yönetmelik Madde 9).

(77)  Bu Yönetmelik hükümlerine göre ek ödeme. yapılabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturamayan ve değerlendirmeye alınacak bilgileri toplayamayan yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uygulamakta oldukları yönetim kurulları kararları çerçevesinde 15/5/2011 tarihine kadar ödeme yapabilirler. Ödeme dönemleri dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu fark oluşması halinde gerekli mahsup işlemi yapılır..

(78) HEDEFE VARMAK DİLEĞİYLE.

(79)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :