İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETİ VEREN BİRİMLERİNİN DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Tam metin

(1)

1

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETİ VEREN BİRİMLERİNİN

DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

Madde 1: 2547 Sayılı Yasanın 58. Maddesi (h) maddesi kapsamında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’ hükümleri çerçevesinde; İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri veren birimlerinin döner sermaye gelirleri içerisinden, görev yapan personele, hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

Madde 2: Bu Yönerge, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’ hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3: Tanımlar

Bu Yönergede geçen;

3.1. Aktif Çalışılan Gün Katsayısı: Ödeme dönemi içerisindeki toplam gün sayısından (yataksız tedavi kurumlarında ise toplam iş günü sayısı) çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içerisindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

3.2. Alt Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimler içerisinde faaliyet gösteren bölüm, ana bilim/ana sanat dalı, bilim/sanat dalını, ünite ve merkezleri,

3.3. Bireysel Net Katkı Puanı : İlgili döner sermaye birim/alt biriminde çalışan personel için, kapsamı 5 inci maddede açıklanan (A), (B), (C), (D) ve (E) puanlarından maddede belirtilen formüllere göre hesaplanan nihai toplam puanı,

3.4. Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini,

3.5. Birim (b-ort) veya Alt Birim (ab-ort) Ortalaması: Ödeme dönemi içinde, birim veya alt birimde üretilen bireysel puanların toplamının (Toplam = (B+C+D)), aynı dönemde tüm çalışanların aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen ve (A) puanının hesaplanmasında kullanılan puanı (Birimde veya alt birimde üretilen toplam puan / (birim veya alt birimde tüm çalışanların aktif çalışılan gün katsayıları toplamı),

3.6. Dağıtılacak Miktar: İlgili ödeme dönemi için Yönetim Kurulunun, kanuni sınırlar dâhilinde yapılacak kesintilerden sonra dağıtımına karar verdiği miktarı,

3.7. Dönem Ek Ödeme Katsayısı: İlgili dönemde tespit edilen ve 1 (bir) puanı ücrete dönüştürmek için kullanılan katsayıdır. İlgili ödeme döneminde dağıtımına karar verilen döner sermaye miktarının, ilgili ödeme

(2)

2

döneminde birim bireysel net katkı puanları toplamına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı (Dağıtılabilecek Miktar/Birim Bireysel Net Katkı Puanları Toplamı),

3.8. Döner Sermaye Geliri: İlgili mevzuatı uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında döner sermaye faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri,

3.9. Ek Ödeme Matrahı: Ek ödemeden yararlanacak personelin aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil, görev ve yabancı dil tazminatı hariç) toplamını; Kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personel açısından ise, aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil, görev ve yabancı dil tazminatı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinde öngörülen ek ödeme hariç) toplamını,

3.10.Gelir Getirici Faaliyet: Yapılan işlem sonucunda döner sermaye işletmesine gelir getiren faaliyetleri, 3.11.Gider: İlgili mevzuatı uyarınca döner sermaye faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapılan harcamaları ve bunların birim ve alt birim maliyet merkezlerine dağıtımından oluşan taşınır, taşınmaz, insan, amortisman, sabit ve değişken kaynak maliyetlerini,

3.12.Kadro-Görev Unvan Katsayısı: Ek ödemeden yararlanacak personelin kurum içindeki kadro veya görev unvanlarına göre Ek-1 sayılı cetvelde belirlenen ve ortalamalardan faydalanma oranını gösteren katsayıyı,

3.13.Kalibrasyon Katsayısı (KK): Birim veya alt birim ortalamasından kadro/görev unvan katsayısına göre alınan (A) puanına, bireysel üretilen puanların (B1+B2+C+D) katkı oranını belirlemek üzere (0,4) ila (0,9) arasında yönetim kurulu tarafından belirlenecek katsayıyı,

3.14.Kalite-Verimlilik Esasları ve Katsayıları: Birim veya alt birimlerin verimlilik ve kalite artırıcı faaliyetleri için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ile katsayıları,

3.15.Kanun: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununu,

3.16.Kanuni Kesintiler: Kanunun 58 inci maddesi ile 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca yapılması öngörülen kesintileri,

3.17.Kurum: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerini,

3.18.Mesai Dışı Çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet hizmetleri dışında, sınırları yönetim kurullarınca belirlenen çalışma günlerinde yapılan çalışmayı,

3.19.Mesai Dışı Gelir: İlgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri dışında ve hafta sonu ve resmi tatillerde elde edilen geliri,

3.20.Mesai İçi Gelir: İlgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri içinde elde edilen geliri, 3.21.Ödeme Dönemi: Yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemler ile Kanunun 58 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamına giren birimler açısından, hizmetin gerçekleşmesi ve gelirin tahsilatına göre bu Yönerge esasları dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenen ödeme dönemini

3.23.Tavan Ek Ödeme Katsayısı: Ek ödemeden yararlanacak personelin kadro/görev unvanına göre Kanunun 58 inci maddesinde belirlenmiş bulunan tavan katsayısını,

3.24.Yönetici: Kanunun 58 inci maddesinin (f) fıkrasında sayılan yöneticileri,

3.25.Yönetim Kurulu: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin yönetim kurullarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

(3)

3

Genel İlkeler ve Dağıtım Esasları Madde 4: Genel ilkeler

4.1. Döner sermaye gelirlerinden öğretim elemanları ve diğer personele dağıtılacak ek ödemeler, bu Yönergede belirtilen esaslara ve oranlara uygun olarak yetkili kurullara tanınan yetki çerçevesinde birimler veya alt birimler bazında yapılır. Birimler öncelikle birim ve alt birim kurumsal yapılanmalarını ve personel dağılımlarını kendi yönetim kurullarından geçirerek Rektörlüğe bildirir. İlgili alt birimin gelir ve gider hesabı tek bir maliyet merkezi (alt birim) olarak tanımlanabiliyorsa alt birim ortalamasına, değil ise birim ortalamasına göre kurumsal katkı puanı (A) hesabı yapılır. Alt birimin, özelliklerinden dolayı birim ortalamasının altında kalması durumunda, hesaplamaların birim ortalamasından yapılmasına yönetim kurulu karar verebilir.

Kurumsal birim alt birim planlamasında ve personel planlamasında oluşan değişiklikleri de aylık olarak yapıp değişimleri rektörlüğe bildirir.

4.2. Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel dışında, diğer birimlerde döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine dolaylı veya doğrudan fiili olarak katkısı bulunmayan öğretim elemanları ile aynı şekilde gelirin elde edilmesine dolaylı veya doğrudan fiili olarak katkısı bulunmayan memurlara ve sözleşmeli personele, bu Yönerge kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapılamaz.

4.3. Kanunun 58 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında bulunan birimler açısından; hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aynı fıkrada belirtilen koşullar dâhilinde ek ödeme aylara bölünerek yapılır.

4.4. Personele yapılacak ek ödemelerde, Kanunun 58 inci maddesi uyarınca Yönetim kurulunun belirlediği tavan ek ödeme oranları hiçbir şekilde aşılamaz.

4.5. Yapılacak ödemelerde gelir gider dengesi gözetilerek, döner sermaye kaynakları uygun olduğu takdirde ek ödeme yapılır. Kanun ve Yönetmelikte belirtilen asgari gider oranları hiçbir şekilde aşağıya çekilerek personele ödeme yapılması amacıyla kullanılamaz.

4.6. Yapılacak ek ödemeye esas katkı oranlarının belirlenmesinde kullanılacak puan girdilerinden B ve C puanları öğretim elemanlarının bilim alanı yetki ve ehliyetine göre yapılır. D puanı öğretim elemanı ve öğretim elemanı yardımcılarının geliştirdiği bilimsel faaliyetlere göre yapılır.

4.7. Özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenlere, mesai içi ve dışı faaliyetlerinden dolayı ek ödeme yapılmaz.

Madde 5: Dağıtım esasları

5.1. (A) Kurumsal Katkı Puanı: ilgili döner sermaye birim veya alt birim ortalamasının, Ek 1 no’lu cetvelde bulunan İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmeti Veren Birimleri kadro/görev unvan katsayısı ve aktif çalışılan gün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan puanı ifade eder. Bu puanın hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanır.

(A): Birim (b-ort) veya Alt Birim (ab-ort) Ortalaması x Kadro/Görev Unvan Katsayısı x Aktif Çalışılan Gün Katsayısı

Aktif çalışılan gün katsayısı hesaplanmasında Sağlık uygulama ve araştırma merkezi (hastane) dışında (tıp fakültesinde çalışan ve hastanede hizmet vermeyen personel) ödeme döneminde çalışılan toplam iş günü sayısının aynı dönemdeki toplam iş günü sayısına bölümüyle, sağlık uygulama ve araştırma merkezi (hastane)’nde ise çalışılan toplam gün sayısının aynı dönemdeki toplam gün sayısına bölünmesi (ödeme dönemi birimde çalışılan gün sayısı / ödeme dönemi ayı birimin çalışma gün sayısı) ile bulunur.

5.2. (B) Bireysel Gelir Getirici Faaliyet Puanı: Kurum içinde bireysel gelir getirici faaliyetlerden dolayı alınan mesai içi (B1) ve mesai dışı (B2) puanlarının toplamından oluşan puandır. B puanı işlemi yapma ceza ve ehliyetine sahip kişiler üzerinden kodlanarak sisteme alınır ve dağıtım esaslarında öğretim elemanları faydalanır. Hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunca sağlık hizmeti veren birimlerin “Gelir Getirici Faaliyet Cetveli” düzenleninceye kadar, bu cetvel yerine 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (tt) bendi uyarınca yürürlüğe

(4)

4

konulmuş olan yönergede yer alan puanlar esas alınarak hazırlanan “İstanbul Üniversitesi sağlık Hizmeti Veren Birimleri Gelir Getirici Faaliyet Cetveli“ne göre kişinin ürettiği hizmetlerden elde edilen puanlar kullanılır. Bu şekilde kişisel olarak kayda girecek puanlar, daha önce birim yönetim kurulları tarafından belirlenen alt birim- birim hiyerarşisine göre ilgili kişinin bağlı olduğu alt birim veya birim havuzuna yazılır.

Bu puanın hesaplanmasında, cetvelde yer alan her bir kodlu işlemin ilgili ay için yapılan sayısının karşılık gelen puanı ile çarpımı sonucu elde edilen tüm hizmet puanlarının toplanması ile oluşur. Mesai saatleri, vardiya ve nöbet saatleri içinde geliştirilen hizmetlerin birim işlem puanları “1” ile, bunun dışında geliştirilen hizmetlerin birim işlem puanları “1.2” ile, öğretim elemanlarının bizzat yaptıkları hizmetlerin birim işlem puanları “1.5” ile çarpılarak formüle katılır.

B=“Gelir Getirici Faaliyet Cetveli” kapsamında alınan toplam puan B: (B1+B2)

Bu cetvelde yeri olmayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme listesinde yer almayan, ancak ücretli (ücreti birim veya kurum tarafından takdir edilen) yapılan işlemlerin puanı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Mesai içi (B1) ve Mesai dışı (B2) kapsamında yapılan işlemlerden katkı ödemelerinin yapılabilmesi için öğretim üyelerinin beyanı ve ilgili birim veya alt birimlerinde kayıt sorumluluğu gereklidir.

5.3. (C) Eğitim-Öğretim Faaliyeti Puanı: Döner sermaye kapsamında yapılmayan eğitim-öğretim faaliyetleri için Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Cetveli”nde yer alan puanlar toplamıdır. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bu cetvel yayınlanıncaya kadar Ek 2’de verilen “İstanbul Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Bilimsel Faaliyetler Yönergesi ve Cetveli” kullanılır. Eğitim-öğretim faaliyetleri, kalite verimlilik unsurları dikkate alınarak puanlanır. Bu puanın hesaplanmasında kullanılacak cetvelde, genel ve bireysel memnuniyet anketleri, ulusal ve uluslararası eğitim değerlendirme ölçütleri, kurumun belirleyeceği usule uygun olarak ders notlarının basılı veya elektronik ortamda bulundurulması, örnek sınav sorularının ve cevaplarının elektronik ortamda yayınlanması gibi kalite unsurlarına yer verilir. Bu şekilde kişisel olarak kayda girecek puanlar, daha önce birim yönetim kurulları tarafından belirlenen alt birim-birim hiyerarşisine göre ilgili kişinin bağlı olduğu alt birim veya birim havuzuna yazılır. Bu puan aşağıdaki şekilde belirlenir.

5.4. (D) Bilimsel Faaliyet Puanı: Döner sermaye kapsamında yapılmayan bilimsel faaliyetleri için, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Bilimsel Faaliyetler Cetveli”nde yer alan puanlar toplamıdır.

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bu cetvel yayınlanıncaya kadar Ek 2’de verilen “İstanbul Üniversitesi Eğitim- Öğretim ve Bilimsel Faaliyetler Yönergesi ve Cetveli” kullanılır. Bu puanlama bilimsel faaliyetlerin ölçme ve değerlendirilmesi amacıyla yapılır. Bu şekilde kişisel olarak kayda girecek puanlar, daha önce birim yönetim kurulları tarafından belirlenen alt birim-birim hiyerarşisine göre ilgili kişinin bağlı olduğu alt birim veya birim havuzuna yazılır. Bu puanın hesaplanması; öğretim elemanlarının bir önceki yıl içerisinde gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetler puanı toplamının aylara eşit dağıtılması suretiyle aşağıdaki şekilde belirlenir.

(D) = “ Bilimsel Faaliyetler Cetveli ” kapsamında alınan toplam puan / 12

5.5. (E) Diğer faaliyetler puanı: (A), (B), (C) ve (D) puanlarının hesaplanmasında dikkate alınan faaliyetler dışındaki komisyon üyelikleri, özellik arz eden birimlerde çalışma ve birim risk katsayısı gibi benzeri diğer hususlar dikkate alınarak yönetim kurulları tarafından tanımlanan ve belirlenen yüzdelik değerlerinden kişinin kapsamına girenlerinin (A) puanı ile çarpılması sonucu bulunan puandır. (E) puanı; (A) puanının her bir görev için %30’unu, toplamda ise %50’sini geçemez. (E) puanı İstanbul Üniversitesi sağlık Hizmeti Veren Birimleri Tablo 1:Ek görevler katsayı cetveli ve Tablo 2: Risk analiz katsayı cetveli dikkate alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır.

(E) = Kişinin (A) Puanı x (Toplam ekgörev katsayısı + risk analiz katsayısı)

Yöneticiler için E puanı hesabında “Ek görevler katsayı cetveli”ndeki yüzdelik değerler toplamı dikkate alınmaz. Bu kapsamdakilerin E puanı hesabında sadece “risk analiz katsayı cetveli ”nde yer alan yüzdelik değer (0,5) kullanılır.

Yöneticiler için ( E) = Kişinin A Puanı x (0,5)

5.6. Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkraları kapsamında bulunan personel ile (f) fıkrasının üçüncü paragrafı kapsamında yürütülen hizmetler için mesai dışı (B2) puanı hesaplanır. Bu hesaplama, ilgisine göre Kanunun 58 inci maddesinde belirlenen tavan tutarları geçmemek üzere yapılır.

(5)

5

5.7. Kadroları Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personele mesai dışı ek ödeme yapılmaz.

5.8. Bireysel net katkı puanları B, C, D puanlarının toplamından alt birim toplam puanı bulunarak alt birimde çalışan personel sayısına bölünmesiyle alt birim ortalaması bulunur. Alt birim ortalaması ile kişilerin kadro/görev unvan katsayıları çarpılarak kişilerin A puanları bulunur. Kişilerin E puanı katsayı değeri ile kişilerin kendi A puanı çarpılarak ilgili kişinin E puanı bulunur. Daha sonra bu puanlar toplanarak kişilerin bireysel net katkı puanı aşağıdaki formüllerle bulunur.Yapılacak ek ödemede; İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmeti Veren Birimlerin Yönetim Kurulları birim ve alt birim bazında kalibrasyon katsayılarını belirlemek ve her değişiminde Kurum Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır. İlk 3 ay için tüm birimler ve alt birimlerde kalibrasyon ve simulasyonlar bitene kadar 0,6 olarak kullanılır. Bireysel net katkı puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılır.

5.8.1. Öğretim Elemanları Bireysel Net Katkı Puanı: A + *(B1+B2+C+D) x KK+ +E 5.8.2. Araştırma Görevlileri Bireysel Net Katkı Puanı: A + D + E

5.8.3. Diğer Personel Bireysel Net Katkı Puanı: A + E

5.9. Yapılacak ek ödeme miktarı: Dönem Ek Ödeme Katsayısı x Bireysel Net Katkı Puanı işlemleri ve değerleri kullanılarak hesaplama yapılır.

5.10.Yapılacak asgari ek ödeme oranı, ilgili birim yöneticisi (dekan ve başhekim) yönetici payı ek ödeme oranının; öğretim elemanları için % 20’sinden, diğer personel için ise % 10’undan az olamaz.

5.11. Bir öğretim üyesi ve görevlisine yapılacak ek ödemede; yönetim kurulu tarafından belirlenen ek ödeme oranının en fazla %75’ine kadar mesai içi gelir getirici faaliyeti (B1) puanı, en fazla %25’ine kadar eğitim- öğretim faaliyeti (C) puanı, en fazla %25’ine kadar bilimsel yayın faaliyeti (D) puanı ve en fazla %15’ine kadar diğer faaliyetler (E) puanı dikkate alınır. Bunların toplamı yönetim kurullarınca belirlenen tavan oranını geçemez. Nöbet ücretleri hariç olmak üzere mesai dışı gelir getirici faaliyette bulunulması halinde bu faaliyetlerine karşılık olarak hesaplanan oran, yönetim kurullarınca belirlenen ek ödeme oranının %50’sinden fazla olamaz.

5.12. Öğretim elemanı dışındaki personele Komisyon Heyeti Kararı ile nöbet ücretleri hariç olmak üzere mesai dışı çalışılan her bir saat için (A) puanının %0,2’si kadar ek puan verilir. Ayrıca bu çalışma süresi ayda en fazla100 saat olarak hesaplanabilir. Kişinin ay içerisinde çalışması gereken mesai saatine göre çalışmış olduğu fazla mesai saatinin oranlaması ile bulunan yüzdelik dilim E puanına ilave edilir.*(Çalışılan fazla mesai/Çalışılması gereken saat)*A puanının %0,2’i+. Toplamda A puanı*%20’i geçemez. Bu verilerin kayda girmesi için fazla mesai yapan kişilerin alt birim tepe yöneticisinden aylık fazla mesai gösterme onayı beyan etmesi gereklidir.

5.13. Raporlanmayan rutin laboratuar, tahlil, tetkik ve görüntüleme işlemleri; ‘Bu işlemleri yapan alt birimler için yapılan hesaplamalara yansıtılamaz. Ancak bu alt birimlerde (B puanı bulunmayan) görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerine, (A) puanının % 50’sini kadar ek puan yönetim kurulu kararıyla verilebilir’. Bu oranlar, yönergenin uygulama esasları kısmında belirtilen ve her bir birim için belirlenen oranları aşamaz.

5.14.Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ve bünyesinde atölye veya laboratuar bulunan yükseköğretim kurumları ile sürekli eğitim merkezleri, açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan; öğretim elemanlarına yapılacak ek ödemede, (A), (B), (C), (D) ve (E) puanlarından biri veya birden fazlası; diğer personele yapılacak ek ödemede ise (A), (B) ve (E) puanlarından biri veya birden fazlası kurumun yapısı ve mali durumu göz önünde bulundurularak kullanılabilir. Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkraları kapsamına girenler haricindeki diğer birimlerde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler karşılığında kanuni kesintiler ile varsa yapılan veya hizmetlerle bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan tutar hizmet karşılığı olarak; Hizmete katkısı bulunanlara önceden bir protokol ile belirlenen katkı oranları dikkate alınmak suretiyle, gelir tahsilâtının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti veren öğretim elemanlarına, memurlara ve sözleşmeli personele ödenir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki öğretim elemanlarının sağlık hizmeti dışında verdikleri hizmetler karşılığında yapılacak ek ödemede de buna göre işlem yapılır.

(6)

6 Yöneticilere Yapılacak Ek Ödeme

Madde 6: (1). Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekretere gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, uygun görülen birimin döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan kanunda belirtilen oranları geçmeyecek şekilde yönetim kurulunca belirlenen tutarda ek ödeme yapılır.

(2). Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin dekan, başhekim ve enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların yardımcılarına, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan kanunda belirtilen sınırları geçmeyecek şekilde yönetim kurulunca belirlenen oranda ek ödeme yapılır.

(3). Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında bulunan yöneticilere, mesai saatleri içerisinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmaz. Mesai saatleri dışında döner sermaye gelirlerine katkıları bulunulması hâlinde; bu katkıları karşılığında yapılacak ek ödemenin hesabında, 5 inci maddede belirtilen esaslar dikkate alınır ve ilgililerin yönetici payı olarak aldıkları ek ödemede dâhil olmak üzere alabilecekleri toplam ek ödeme tavan tutarı, ilgisine göre Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkralarında belirlenen tavan tutarlarını ve her halükarda ek ödeme matrahının yüzde binikiyüzünü geçemez. Yöneticiler tarafından geliştirilen hizmetler Kanunun 58 inci maddesinin (e) maddesi kapsamında gelir getirici faaliyet olarak oluştuğunda bu kapsamdan da ayrıca ek ödemeden faydalandırılırlar. Bu kapsamda Rektör, 2547 Sayılı Yasanın 3/j maddesi gereği Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin üst amiridir. Rektör dışında gelir getirici faaliyetine bakılmaksızın ek ödeme alabilecek diğer yöneticiler kurumsal katkı payı, B2 puanı, D puanı ve E puanlarından yararlandırılır.

Yönetici Net Performans Puanı= A + B2+ D + E

Yönetici Hakedişi= Yönetici Payı + (Kişisel Net Performans Puanı*Dönem Dağıtım Katsayısı) Görevlendirilen personele yapılacak ek ödeme

Madde 7- (1) Tıp fakültesi ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ihtiyaç duyulması halinde ilgilinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilir. Belirli bir vaka ve iş için görevlendirilenlere, kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde ve toplamda tavan oranlarını geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme yapılır. Bu kapsamda yapılacak ek ödeme emsali personelin yapmış olduğu hizmet esas alınarak ilgili birim tarafından belirlenir.

(2) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan kısa süreli görevlendirmelerde; Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda Kanunun 38 inci maddesi uyarınca görevlendirilenlerde; bir takvim yılı içinde toplam üç aya kadar Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca belirtilen amaçlarla görevlendirilenlerde yapılacak döner sermaye ek ödemeleri birim veya alt birim ortalaması esas alınarak aktif çalışma gün katsayısı tam dikkate alınmak suretiyle yapılır. Ancak, 39 uncu maddede belirtilen görevlendirmelerden kongre, konferans ve seminerlere, öğretim üye ve görevlileri tarafından bildirisiz katılımları halinde (davetli konuşmacı ve oturum başkanlıkları hariç) bu süre takvim yılı içinde toplam 10 iş günü geçemez.

(3) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri, izinli sayıldığı bu günler fiilen çalışılmış sayılır.

(4) Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel dışında kadrosu diğer birimlerde olup, döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunmayan öğretim elemanları ile aynı şekilde gelirin elde edilmesine katkısı bulunmayan memurlara ve sözleşmeli personele, bu Yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapılamaz. Rektörlük tarafından diğer birimlerden döner sermaye üreten birimlere yapılan görevlendirilmelerde birimde bilfiil çalışması ve aktif çalışma gün katsayısının takibi kaydıyla ek ödeme yapılabilir. Bu tutar kadrosu birimde olan dengi personele ödenen miktarının

%90’ından fazla olamaz.

(7)

7

(5) Kadrosu döner sermayenin elde edildiği birimde olup rektörlüğe bağlı diğer birimlerde görevlendirilen personele, görevlendirildiği sürede döner sermayeden ek ödeme yapılmaz.

(6) Yan dal uzmanlığını almış öğretim elemanlarının kadro/görev unvan katsayıları yönetim kurullarınca belirlenen oranların % 10 fazlası dikkate alınarak hesaplanır.

İnceleme Heyeti ve Dağıtılamayacak gelirler

Madde 8- (1) Birim Döner Sermaye İnceleme Heyeti: Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin’ Madde 10.6. Fıkrası kapsamında birimlerce, yapılan hizmetlerin düzenli kayıt altına alınması, şeffaflığı ve denetlenmeye sunulması için faturaların hatasız düzenlenmesini sağlamak amacıyla, yasal ilkelere uygunluğu ile bu işlemlerin nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi ve denetlenmesi için “inceleme heyeti” oluşturulur. aşağıda şekliyle Döner Sermaye İnceleme Heyeti oluşturulur. İnceleme Heyeti Tip Fakültesi Dekanı/Enstitü Müdürü ve Hastane Birim yöneticilerinin teklifi ile inceleme heyeti üyeleri, dekan veya müdür ile başhekim sabit üye olmak üzere, mesleğinde en az 10 yıl çalışmış, yok ise daha az çalışmış ve disiplin cezası almamış olan tercihen profesör, doçent ve yardımcı doçent olmak üzere personel arasından seçilerek Rektör onayı sonrası görevlendirilir. İnceleme heyeti üye sayısı, 3’ten az, 9’dan fazla olamaz. İnceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itibarıyla sona erer. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir. Heyet başkanlığını unvanda veya olmadığı takdirde meslekte en kıdemli olan üye yapar. İnceleme heyeti kararlarını salt çoğunlukla alır.

Oyların eşitliği hâlinde, başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. İnceleme heyetinin, çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeler ile kayıtlar ilgili birimlerce ivedilikle temin edilerek heyete sunulur. Heyetin sekretaryasını en genç üye yapar.

(2) İnceleme heyeti, işlemlerin yapılmasından tahakkuk ve faturalanmasına kadar geçen süreçte, mevzuata, etik kurallara ve kayıtlara uygunluğunu denetler. Ayrıca, heyet, faaliyetlerle ilgili itiraz ve şikâyetleri değerlendirir. Heyet, o dönem içinde yapacağı incelemeler sonucunda hazırlayacağı raporu Kurum yönetim kurulu toplantısı öncesinde kurum amirine sunar. Yönetim kurulunda karara bağlanır. İ.Ü. Döner Sermaye İşletmesi, ilgili ve önceki ödeme dönemleri için inceleme yaptırılabilir.

Madde 9- (1) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

Yasaklar

Madde 10- (1) Kurumlarda gelir getirici işlemleri ve diğer faaliyetleri yapmadığı hâlde yapmış gibi gösterenler ve gerekmediği hâlde işlemleri artıranlar hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.

(2) Haksız olarak ek ödeme aldıkları tespit edilenlerden, haksız olarak yapılan ek ödemeler geri alınır.

Bunlara yapılan haksız ödeme kişilerin kendi hatalarından veya yanlış bildirimlerinden kaynaklanıyorsa gelecek üç aya kadar ek ödeme yapılmaz.

Yürürlük

Madde 10- (1) İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmeti Veren Birimleri Döner Sermaye Ek Ödeme Dağıtım esasları “Yüksek Öğretim Kurumu Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” yürürlük maddesi tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Ekler:

Ek 1: İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmeti Veren Birimleri Kadro/Görev Unvan Katsayı Cetveli Ek 2: İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmeti Veren Birimleri Gelir Getirici Faaliyet Cetveli

(8)

8

Ek 3: İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmeti Veren Birimlerinin Eğitim Öğretim Ve Bilimsel Araştırma Faaliyetleri İçin Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge Taslağı İstanbul Üniversitesi

Ek 4: İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmeti Veren Birimleri Ek Görevler Puan Cetveli Ek 5: İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmeti Veren Birimleri Risk Analiz Cetveli

Ek 6: İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmeti Veren Birimleri Mesai ve Vardiya Tanım Cetveli

(9)

9

Ek 1: İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmeti Veren Birimleri Kadro/Görev Unvan Katsayı Cetveli

EK-1 SAYILI CETVEL

(KADRO/GÖREV UNVAN KATSAYI CETVELİ)

Kadro/Görev Unvanı Katsayı

Aralığı

Rektör/Rektör Yardımcısı 4,25

Dekan/Başhekim, Dekan Yardımcısı/Başhekim Yardımcısı, Genel Koordinatör, Koordinatör 3,75

Genel Sekreter 2.25

Genel Sekreter Yardımcısı 1,75

Prof. Dr. 3,25

Doç. Dr. 2,70

Yrd. Doç .Dr. 2,25

Öğretim Görevlisi, 1,70

Uzman Doktor, 1,70

Araştırma Görevlisi, 1,70

Tabip, 1,70

Hastane Başmüdürü 1,70

Başhemşire, 1.35

Uzman, 1.35

Saymanlık Müdürü, 1.35

Fakülte Sekreteri, 1.35

Hastane Müdürü, 1.35

Daire Başkanı, 1.35

Şube Müdürü 1.35

Hastane Müdür Yardımcısı 1,10

Eczacı 1,10

Hemşire, Radyoloji Teknikeri, Laboratuar Teknikeri, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Diyetisyen, Fizyoterapist, Gıda Mühendisi, Mühendis, Odyolog, Psikolog, Veteriner Hekim, Okutman, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Pedagog, Öğretmen, Kimyager, Fizikçi,

0,95

Tekniker, Teknisyen, Ayniyat Saymanı, Veznedar, Şef 0,70

Aşçı, Tıbbi Sekreter, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Bekçi, Bilgisayar İşletmeni, Gassal,

Güvenlik Görevlisi, Hastabakıcı, Hizmetli, İmam, Memur, Şoför, Terzi 0,60

Yan dal uzmanlığını almış öğretim elemanlarının kadro/görev unvan katsayıları yönetim kurullarınca belirlenen oranların % 10 fazlası dikkate alınarak hesaplanır.

(10)

10

Ek 2: İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmeti Veren Birimleri Gelir Getirici Faaliyet Cetveli

(11)

11

Ek 3: İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmeti Veren Birimlerinin Eğitim Öğretim Ve Bilimsel Araştırma Faaliyetleri İçin Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge Taslağı İstanbul Üniversitesi

SAĞLIK HİZMETİ VEREN BİRİMLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ İÇİN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE TASLAĞI

İçindekiler

AMAÇ ... 14

MADDE 1- ... 14

KAPSAM ... 14

MADDE 2- ... 14

DAYANAK ... 14

MADDE 3- ... 14

TANIMLAR ... 14

MADDE 4- ... 14

GENEL İLKELER ... 14

MADDE 5 - ... 14

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETİ TANIMLARI ... 15

MADDE 6 - ... 15

6.1. Öğrenci Eğitimi İle İlgili Etkinlikler ... 15

Üniversitemize bağlı Tıp Fakültelerindeki Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp Programı öğrencilerinin eğitimini kapsamaktadır. ... 15

Öğrenci eğitimi ile ilgili etkinliklerin bu kadar detaylandırılması gerekli değildir. Preklinik ve klinik ... 15

Öğrenci dersi (6.1.1), preklinik, klinik öğrenci küçük grup eğitimi (6.1.2) yerine Öğrenci Teorik Dersi yazılabilir. Teorik dersin tanımı yazılabilir. ... 15

6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 maddeleri ise preklinik ve klinik beceri laboratuvarı diye ayırmadan Klinik ve laboratuvar uygulamaları adı altında birleştirilebilir. Laboratuvar uygulamaları içine beceri laboratuvarı da olmak üzere her türlü laboratuvar uygulaması (mikrobiyoloji, patoloji vb. gibi) dâhil edilebilir. ... 15

İngilizce anlatılan derslere daha yüksek puan verilerek, İngilizce ders anlatımı özendirici hale getirilebilir. ... 15

6.1.1. Preklinik Veya Klinik Öğrenci Dersi ... 15

6.1.2. Preklinik, Klinik Öğrenci Küçük Grup Eğitimi ... 15

6.1.3. Klinik Beceri Laboratuvarı Etkinliği ... 15

6.1.4. Preklinik Öğrenci Laboratuvar Uygulaması: ... 16

6.1.5. Öğrenci Klinik Uygulama ... 16

6.1.6. Öğrenci Eğitimi Program Sorumluluğu Etkinlikleri ... 17

(Türkçe Tıp ve İngilizce Programı için ayrı ayrı belirtilmelidir) ... 17

6.1.6.1. Dönem Koordinasyon Kurulları üyeliği: Üç yılda bir Dekan atamasını izleyerek, her dönem için, o dönemde dersi bulunan ana bilim dallarının akademik kurullarınca seçilen üyelerden oluşan ve öğretim ve sınav programını düzenleyen koordinasyon kurullarını, ... 17

6.1.6.2. Dönemler arası Koordinasyon Kurulları üyeliği ve eş başkanlığı: Dekan veya eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, dönem koordinasyon kurulları başkanları ve fakülte koordinasyon kurulları üyeleri arasından seçilen birer öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşan ve dönem koordinasyon kurullarının hazırladığı öğretim ve sınav programına son şeklini veren koordinasyon kurullarını ifade eder. ... 17

Bu üyeliklere de puan verilmesi gerekir. ... 17

6.2. Eğitici Eğitimi ... 18

6.3. Mezuniyet Sonrası Eğitim Etkinlikleri ... 18

(12)

12

“Tıpta uzmanlık öğrencileri ile Tıpta yan dal uzmanlık öğrencilerinin eğitimi ile ilgili etkinlikleri kapsar.”

İfadesi yer almalıdır. ... 18

Her iki Tıp Fakültesi de tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerinin takibi, standardizasyonu ve iyileştirilmesi gibi çeşitli faaliyetler için (adı farklı da olsa) bir komisyon oluşturmuştur. Bu komisyon üyeliği için de puan verilmeli ve yıllık olarak değerlendirilmelidir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki komisyonun adı: Tıpta uzmanlık öğrencileri eğitim komisyonudur. ... 18

Sürekli Tıp Eğitimi Komisyon Üyeliği: faaliyetleri yıllık olarak değerlendirilmeli ve puan verilmelidir. ... 18

6.3.1. Klinik Ve Laboratuvar Vizitelerinde Eğitim ... 18

6.3.2. Cerrahi Veya Özel Klinik İşlemlerde Eğitim ... 18

6.3.3. Poliklinikte Eğitim ... 18

6.3.4. Asistan Ders, Seminer, Makale Saati, Vaka Takdimi ... 18

6.3.5. Araştırma Veya Tez Yöneticiliği: ... 19

6.3.6. Asistan Eğitim Danışmanlığı: ... 19

6.4. Lisansüstü (Yüksek Lisans Ve Doktora) Eğitim Etkinlikleri ... 19

6.4.1. Teorik Ders ... 19

6.4.2. Uygulama ... 19

6.4.3. Araştırma Veya Tez Yöneticiliği... 19

6.4.4. Tez İzleme Komitesi Üyeliği ... 19

6.5. Eğitimle İlgili Diğer Etkinlikler ... 19

6.5.1. Asistan/Yan Dal Asistan Tez Sınavı Jüri Üyeliği ... 19

6.5.2. Asistan/Yan Dal Asistan Sözlü Sınav Jüri Üyeliği ... 19

6.5.3. Yardımcı Doçentlik Jüri Üyeliği ... 19

6.5.4. Doçentlik Jüri Üyeliği ... 20

6.5.5. Kadro (Profesörlük/Doçentlik) Jüri Üyeliği ... 20

6.5.6. Lisansüstü Eğitim (Yüksek Lisans, Doktora) Giriş Sınavı Jüri Üyeliği ... 20

6.5.7. Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyeliği ... 20

6.5.8. Doktora Tez İzleme Komite Üyeliği ... 20

6.6. Ders Materyalleri ... 20

6.6.1. Ders Notu Hazırlama ... 20

6.6.2. Ders Kitabı Bölüm Yazarlığı ... 20

6.6.3. Ders Kitabı Editörlüğü ... 20

6.6.4. Ders Kitabı Çevirisi ... 20

6.9. Eğitim Öğretim Faaliyetleri Kredi Tablosu ... 20

BİRİNCİ BÖLÜM: ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ ... 22

7.1. Süreli Dergilerdeki Yayınlar ... 22

SCI - Epende, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan her araştırma ve derleme için ... 22

SCI - Epende, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, olgu sunumu ... 22

SCI - Epende dışındaki uluslararası hakemli veya TÜBİTAK-Ulakbim Türk Tıp Dizini Kurulu tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanan araştırma ve derleme ... 22

SCI - Epende dışındaki uluslararası hakemli veya TÜBİTAK-Ulakbim Türk Tıp Dizini Kurulu tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, olgu sunumu ... 22

Yayın ve atıf sürekliliğini değerlendirmek üzere ISI Web of Science’da belirtilen h faktörü ... 22

7.2. Kongre Ve Sempozyumlarda Sunulan Sözel Ve Poster Bildiriler ... 22

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan konferans, panel konuşması ... 22

(13)

13

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanan bildiri ... 22

Ulusal bilimsel toplantılarda (kongre, bilgi şöleni, bilimsel toplantı vb.) sözlü sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış konferans, panel konuşması ... 22

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanan bildiri, poster ... 22

7.3. SCI - EXPANDED, SSCI VE AHCI Kapsamındaki Atıflar ... 22

ISI Web of Science'da yapılan her atıf için ... 22

7.4. Diğer Yayın Faaliyetleri ... 22

Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitaplarda tek başına yazarlık veya editörlük ... 22

Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitaplarda birden fazla kişiyle yapılmış editörlük veya bölüm yazarlığı ... 22

7.5. Desteklenen Bilimsel Projeler (Gelir getirici olmayan ve aylık hizmet iş cetvelinde görevleri gösterilenler için) ... 22

AB çerçeve programları gibi uluslararası fonlarca desteklenen projelerde yürütücülük... 23

AB çerçeve programları gibi uluslararası fonlarca desteklenen projelerde yardımcı araştırıcılık ... 23

TÜBİTAK, DPT gibi ulusal fonlarca desteklenen projelerde yürütücülük ... 23

TÜBİTAK, DPT gibi ulusal fonlarca desteklenen projelerde yardımcı araştırıcılık ... 23

Proje değerlendirme (TÜBİTAK, BAP ve DPT) ... 23

7.6. Patent ... 23

Alanında uluslararası düzeyde alınan herhangi bir patent için ... 23

Alanında ulusal düzeyde alınan herhangi bir patent için ... 23

7.7 Bilimsel Ödüller ... 23

Nobel tıp ve fizyoloji ödülü (ömür boyu) ... 23

Uluslararası bilimsel kuruluşlarca veya TÜBİTAK ve TÜBA bilim kurulu tarafından verilen bilim, hizmet, teşvik ödülleri ... 23

Ulusal kuruluşlarca verilen her türlü bilim, hizmet ve teşvik ödülleri (alet, ilaç firmaları gibi ticari kuruluşlar hariç) ... 23

(14)

14

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ

MADDE 1-

Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Tıp Fakültesi Hastaneleri, Döner Sermaye Şubesi olan sağlıkla ilgili diğer Enstitülerinde ve Fakültelerinde, ilgili Yönerge kapsamında akademik kadroda bulunan personelin verdiği teorik pratik eğitimin ve bilimsel faaliyetlerin tanımlanması ve kredi oranlarının belirlenmesidir. Kredi toplamı gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemek, eğitim, bilimsel çalışma ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteyi ve verimi teşvik etmektir.

KAPSAM MADDE 2-

Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi’ne bağlı döner sermayeli sağlık kurumlarında görevli olan akademik kadroda görevliler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre görevlendirilen personeli kapsar.

DAYANAK MADDE 3-

Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Personele Ek Ödeme Yönetmeliği 5.2.

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR MADDE 4- İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Döner Sermaye Ek Ödemelerinde Uygulanacak Temel Esaslar GENEL İLKELER

MADDE 5 -

1) Fakültemize özgü performans değerlendirme sisteminin değişkenleri karmaşık olmayan, uygulanabilir, çalışanlarının eğilim ve yönelimlerini dikkate alan bir yaklaşımla oluşturulmaya çalışılmıştır (çalışanların eğilim ve yönelimlerinden ziyade üniversitenin yönelimi, politikaları önemli olmalıdır.). Söz konusu değişkenler gerek uygulama öncesinde İstanbul Tıp Fakültesi’nin iyi bir işletmecilik anlayışıyla daha iyi bir düzeye getirilebilmesi amacıyla başlatılan “İstanbul Tıp Fakültesi Organizasyon Projesi” çerçevesinde, gerekse uygulamaların sonuçlarına göre zaman içinde geliştirilebilir ve daha kapsayıcı ve etkin bir işleve kavuşturulabilir.

Değerlendirme ile ilgili olarak komisyonumuzun belirlediği genel ilkeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

a) Öğretim üyelerinin yönelimlerinin ortaya konması açısından eğitim, öğretim ve araştırma sağlık hizmeti olarak belirlenen ana alanlarda gösterdikleri etkinliklerin ayrı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

b) Değerlendirmeler, olabildiğince çok değişkenin bileşkesi temelinde gerçekleştirilmelidir.

c) İstanbul Üniversitesi bünyesi dışındaki eğitim etkinlikleri de değerlendirme kapsamına alınmalıdır.

(15)

15

d) Hizmetlerin kalitesinin değerlendirilmesi gelecekte işletme bazında yapılacak çalışmalarla mümkün olabilir.

2) Değerlendirme Alanları ve Ağırlıklı Alan Seçimi.

Her öğretim üyesi bilimsel etkinlikler, eğitim ve kamu hizmetleri alanlarında en yüksek puanı aldığı ilk iki alanın fakülte ortalamasına göre belirlenen göreceli değerlendirme puanı ile değerlendirilir (ağırlıklı alan seçimine göre performans değerlendirmesi görüşüne, fakültemiz öğretim üyeleri katılmamaktadır. Eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında elde edilen puanlar ile hizmet alanındaki elde edilen puanların toplamına göre değerlendirilmelidir.). Kamu hizmeti alanındaki değerlendirmenin bireysel olarak yapılabilmesi, birim performanslarının her öğretim üyesinin eğitim etkinlikleri ile örtüşen kamu hizmeti aktiviteleri ile ilişkilendirilmesi yoluyla ilgili bölümde açıklandığı şekilde sağlanacaktır

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETİ TANIMLARI MADDE 6 -

Üniversitemiz ve bağlı kuruluşları ile bu yönerge kapsamına giren kurum dışı faaliyetlerde “eğitim öğretim faaliyeti” tanımları:

6.1. Öğrenci Eğitimi İle İlgili Etkinlikler

Üniversitemize bağlı Tıp Fakültelerindeki Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp Programı öğrencilerinin eğitimini kapsamaktadır.

Öğrenci eğitimi ile ilgili etkinliklerin bu kadar detaylandırılması gerekli değildir. Preklinik ve klinik Öğrenci dersi (6.1.1), preklinik, klinik öğrenci küçük grup eğitimi (6.1.2) yerine Öğrenci Teorik Dersi yazılabilir. Teorik dersin tanımı yazılabilir.

6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 maddeleri ise preklinik ve klinik beceri laboratuvarı diye ayırmadan Klinik ve laboratuvar uygulamaları adı altında birleştirilebilir. Laboratuvar uygulamaları içine beceri laboratuvarı da olmak üzere her türlü laboratuvar uygulaması (mikrobiyoloji, patoloji vb. gibi) dâhil edilebilir.

İngilizce anlatılan derslere daha yüksek puan verilerek, İngilizce ders anlatımı özendirici hale getirilebilir.

6.1.1. Preklinik Veya Klinik Öğrenci Dersi

Öğrencilerin doğa ve toplum bilimlerinin birikimlerini edinerek bireyin ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve sağlık sorunlarını çözümlemekte geçerli girişimler yapabilecek bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak amacıyla yapılan amfi, dershane dersidir. Haftalık ders programında yer alan günü, saati ve yeri belirlenmiş, öğrenciye hitap eden, öğretim elemanının aktif olarak katıldığı ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim - öğretim etkinliğidir. Ders saati başına puanlanır.

6.1.2. Preklinik, Klinik Öğrenci Küçük Grup Eğitimi

Öğrencilerin, küçük gruplar halinde, bir olgu üzerinde çalışarak hastanın sorunlarını çözerken hangi bilgileri edinmeleri gerektiğine karar vermeleri ve bunlara ulaşmalarını temel alan eğitim-öğretim etkinliğidir.

İnteraktif olmasına çalışılan az sayıda (<35) öğrenci ile yapılan eğitimdir. Ders saati başına puanlanır.

6.1.3. Klinik Beceri Laboratuvarı Etkinliği

Tıp alanında ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrencilere kazandırılması amaçlanan temel klinik beceri ve tutumların aktarıldığı yapılandırılmış eğitim etkinlikleridir. Ders saati başına puanlanır.

(16)

16 6.1.4. Preklinik Öğrenci Laboratuvar Uygulaması:

Haftalık ders programında günü, yeri, saati belirlenmiş, öğrenciye hitap eden, öğrencilerin aktif olarak katıldığı uygulamalı dersler ile teorik derslerin uygulamalarının ve laboratuvar, tıbbi ve cerrahi klinik

uygulamaları, seminer ve diğer benzeri faaliyetlerdir. Öğrencilerin gruplar halinde ve interaktif bir şekilde teorik bilgiyi pratikte kullanmalarını sağlamaya yönelik etkinliklerdir. Uygulama sayısına göre puanlanır.

6.1.5. Öğrenci Klinik Uygulama 6.1.5.1. Hasta Başı Eğitim

Öğrencilerin preklinik dönemde kazandıkları bilgi ve becerileri klinik disiplinlere bütünleşmiş ederek, sık görülen hastalıkların tanı ve tedavi yaklaşımlarını gözlemleyerek rehber yardımıyla uygulayabilecekleri eğitim- öğretim etkinlikleridir. Küçük grupla hasta başında ya da varlığında yapılan eğitimdir. Öğrenciler ile geçirilen süre saat başına puanlanır.

6.1.5.2. Öğrencilerin Katıldığı Ortak Klinik Toplantılarına Katılım Toplantı başına puanlanır.

6.1.5.3. Klinik patolojik Toplantı-Vaka Konseyine Katılım Toplantı başına puanlanır.

6.1.5.2 ve 6.1.5.3 Klinik Toplantı adı altında birleştirilebilir.

6.1.5.4. Öğrencilerin Saha Uygulamalarına Katılım

Fakülte dışı saha uygulaması (sağlık ocakları, aile hekimliği ve toplum hekimliği merkezleri, ana çocuk sağlığı merkezleri, çöp istasyonları, işyeri gezileri, hava kirliliği ölçüm istasyonları vs.) Kırsak hekimlik stajında öğrencilerle eğitim planlama ve değerlendirme toplantılarına katılımı da içerir. Öğrenciler ile geçirilen süre saat başına puanlanır.

6.1.5.5. Öğrencilerin Ödev Çalışmalarının Yönetimi

Suiistimale son derece açık bir madde. Açıklama yapılıp sınırlama getirilmelidir.

“Dönemler arası koordinasyon kurullarınca, yapılacağı dönem ve sayısı belirlenmiş ödevler için, ödev başına puanlanır”. Şeklinde olmalıdır.

Öğrenciler ile geçirilen süre saat başına hesaplanır.

6.1.5.6. Öğrenci Sınav Gözetmenliği

İlgili öğretim üyeleri ve gerektiğinde bölüm başkanlıklarınca görevlendirilmiş öğretim elemanları ve araştırma görevlileri gözetiminde yapılır. Yapılan gözetmenlik sayısına göre puanlanır. (Puanı özendirici olmalıdır).

6.1.5.7. Öğrenci Klinik (sözlü) Sınav Jüriliği

Öğrenci sözlü sınavlarında sınavda aktif üye olarak sınamayı tanımlar. Her sınav için puanlanır.

(17)

17 6.1.6. Öğrenci Eğitimi Program Sorumluluğu Etkinlikleri (Türkçe Tıp ve İngilizce Programı için ayrı ayrı belirtilmelidir)

6.1.6.1. Dönem Koordinasyon Kurulları üyeliği: Üç yılda bir Dekan atamasını izleyerek, her dönem için, o dönemde dersi bulunan ana bilim dallarının akademik kurullarınca seçilen üyelerden oluşan ve öğretim ve sınav programını düzenleyen koordinasyon kurullarını,

6.1.6.2. Dönemler arası Koordinasyon Kurulları üyeliği ve eş başkanlığı: Dekan veya eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, dönem koordinasyon kurulları başkanları ve fakülte koordinasyon kurulları üyeleri arasından seçilen birer öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşan ve dönem koordinasyon kurullarının hazırladığı öğretim ve sınav programına son şeklini veren koordinasyon kurullarını ifade eder.

Bu üyeliklere de puan verilmesi gerekir.

6.1.6.1. Öğrenci Danışmanlığı

Öğrenci danışmanı olan öğretim üyesi, öğrenci ile fakülteye kaydından başlayarak tüm fakülte eğitimi boyunca kişisel olarak ilgilenerek kişisel ve sosyal olarak gelişimine katkıda bulunan, akademik başarılarını artırmasına ve sorunlarının çözümüne yardımcı olan kişidir. Danışmanın sorumlu olduğu öğrencilerle bireysel olarak her yarıyılda en az bir kez görüşmesi gerekir. Öğrenci başına yıllık olarak puanlanır.

6.1.6.2. Ders Kurulu/Grubu Başkanlığı ve Eş başkanlığı

Sistem temelli bütünleşmiş ders kurullarının her biri için kurul içinde yer alacak tüm anabilim dalı temsilcilerini yeterli sayıda toplantıya çağırarak ders kurulunun öğrenim amaç ve hedeflerinin

belirlenmesinden, kurulun içerik çerçevesinin oluşturulmasından, bu içerik çerçeve için anabilim dallarının derslerinin belirlenmesinden, sınama yöntemlerinin önerilmesinden ve ders kurulunu oluşturan derslerin eğitim takvimine yerleştirilmesinden sorumlu öğretim üyesidir. Ders kurulu başkanı kurulun uygulanmasından sonra öğrenci ve kurul üyelerinden alınan geri bildirimlerle kurulda gerekli görülen değişikleri planlar ve kurula önerir.

Yıllık olarak puanlanır.

6.1.6.3. Anabilim Dalı Öğrenim Koordinasyon Kurulu Üyeliği

Anabilim dalının akademik kurulu tarafından seçilerek anabilim dalı adına Öğrenim Koordinasyon Kurulunda yer alan, toplantılarına katılan öğrenimden sorumlu öğretim üyesidir. Yıllık olarak puanlanır.

6.1.6.4. Sınıf Program Sorumlusu

İTF de iki yarıyıldan oluşan bir sınıfın ders programının İTF öğrenim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen sınıf öğrenim amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere ilgili kurulların/grupların oluşturduğu programın yatay ve dikey bütünlüğünü sağlayacak biçimde gerçekleşmesi sürecini koordine eden, ders kurulu/grup başkanlarıyla yeterli sayıda toplantı yaparak öğrenim ve sınav takvimini oluşturan, ders yılı sonunda öğrenim amaç ve hedeflerine ulaşma oranlarına dayanarak, öğretim üyesi ve öğrenci geri bildirimleri çerçevesinde gerekli değişiklikleri öneren kişidir. Yıllık olarak puanlanır. 2.4 ün alt grubudur.

6.1.6.5. Fakülte Eğitim Koordinatörü

Türkçe Tıp ve İngilizce Program için ayrı ayrı olmalıdır.

Toplam 6 yıllık eğitimin öğrenim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen amaçlara ve eğitim ilkeleri

doğrultusunda ulaşılabilmesi için sınıf program sorumlularını gerektiği sayıda toplantıya çağırarak tüm eğitim programının yatay ve dikey bütünlüğünü sağlayan kişidir. Her bir yılın ve tümüyle programın hedeflere ulaşıp ulaşmadığını, öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimleriyle ulusal ve uluslararası gereklilikleri de göz önüne alarak geliştirme önerilerini oluşturur. Yıllık olarak puanlanır. 2.4 ün alt grubudur.

(18)

18 6.1.6.6. Anabilim Dalı Sınıf Sorumlusu:

İlgili sınıfta ders veren AD öğretim üyeleri ile yeterli sayıda toplantı yaparak anabilim dalının ders programını ders başlıklarını akademik takvime yerleştirerek hazırlayan kişidir. Yıllık olarak puanlanır.

6.1.6.7. Laboratuvar/ Uygulama Sorumlusu

Derslerde yer alan pratik uygulamalar için malzeme, insan gücü ve mekân planlaması yapan, uygulama takvimini ve öğrenci gruplarının bölünmesini düzenleyen, uygulama sınavlarının alt yapı ve insan gücü düzenlenmesini sağlayan kişidir. Yıllık olarak puanlanır.

6.1.6.8. Eğitimle İlgili Diğer Komisyon Üyeliği

Eğitimle ilgili proje oluşturmak, kalite ya da akreditasyon süreçlerinde ulusal ya da uluslararası komisyon ve kurullarda yer almak, başka kurumlara eğitim danışmanlığı ya da eğitim hizmeti vermek bu göreve dâhil edilir. Yıllık olarak puanlanır.

6.2. Eğitici Eğitimi

Fakülte içinde ve dışında tıp eğiticileri, asistanlar ve uzmanlar için eğitici gelişimi, ölçme değerlendirme vb. eğitimlerde eğitmenlik yapmayı, parça ve program oluşturmayı kapsar. Eğitim başına puanlanır

6.3. Mezuniyet Sonrası Eğitim Etkinlikleri

“Tıpta uzmanlık öğrencileri ile Tıpta yan dal uzmanlık öğrencilerinin eğitimi ile ilgili etkinlikleri kapsar.”

İfadesi yer almalıdır.

Her iki Tıp Fakültesi de tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerinin takibi, standardizasyonu ve

iyileştirilmesi gibi çeşitli faaliyetler için (adı farklı da olsa) bir komisyon oluşturmuştur. Bu komisyon üyeliği için de puan verilmeli ve yıllık olarak değerlendirilmelidir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki komisyonun adı: Tıpta uzmanlık öğrencileri eğitim komisyonudur.

Sürekli Tıp Eğitimi Komisyon Üyeliği: faaliyetleri yıllık olarak değerlendirilmeli ve puan verilmelidir.

6.3.1. Klinik Ve Laboratuvar Vizitelerinde Eğitim

Asistan ve yan dal asistanı (Tıpta uzmanlık öğrencileri ile Tıpta yan dal uzmanlık öğrencileri) öğrencilerine yönelik olarak klinik, laboratuvar viziteleri ve saha uygulamalarında öğretim üyesi tarafından bizzat yürütülen eğitim etkinlikleridir. Vizite (uygulama)başına puanlanır.

6.3.2. Cerrahi Veya Özel Klinik İşlemlerde Eğitim

Asistan ve yan dal asistanlarına cerrahi uygulamalar ve özel klinik işlemlerde beceri kazandırmaya yönelik olarak öğretim üyesi tarafından bizzat yürütülen yetiştiricilik eğitimidir. Ameliyatlarda süre olarak saat başına, işlemlerde işlem başına olarak puanlanır.

6.3.3. Poliklinikte Eğitim

Asistan ve yan dal asistanıyla birlikte poliklinik uygulamalarında eğitim amaçlı hasta değerlendirmesidir.

Asistanla birlikte hasta değerlendirme süresi saat başına puanlanır.

6.3.4. Asistan Ders, Seminer, Makale Saati, Vaka Takdimi

Asistan ve yan dal asistanı öğrencilerine yönelik olarak öğretim üyesinin yönetiminde yürütülen ders, seminer, makale saati, vaka takdimi etkinlikleridir.

(19)

19

Not: Eğitimi veren öğretim üyesinin yanı sıra, eğitime dinleyici olarak katılan öğretim üyelerine de puan verilerek, öğretim üyelerinin katılımı ve dolayısıyla bilimsel katkıyı artıracağını düşünüyoruz. Hazırlayan için 30 puan, katılımcı 5 puan gibi.

6.3.5. Araştırma Veya Tez Yöneticiliği:

Asistan, yan dal asistanı, Tıpta uzmanlık öğrencileri ile Tıpta yan dal uzmanlık öğrencileri yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin (yüksek lisans ve doktora öğrencileri ilgili kısım ayrı olarak 6.4. de verilmiştir. Burada yazılmasına gerek yoktur.) tez çalışmaları ve araştırmalarında sürecin tamamında yöneticilik etkinliğidir. Her tez tez/araştırma tamamlandığında puanlanır.

6.3.6. Asistan Eğitim Danışmanlığı:

Asistan, yan dal asistanı, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin eğitimleri süresince eğitim içeriğinin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini ve sosyal, moral durumunun gözlenmesini içeren danışmanlık etkinliğidir. Her danışmanlık süresi yılı başına puanlanır.

6.4. Lisansüstü (Yüksek Lisans Ve Doktora) Eğitim Etkinlikleri

6.4.1. Teorik Ders

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik olarak öğretim üyesi tarafından bizzat yürütülen eğitim etkinlikleridir. Bu kapsamda açılan uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunca tez danışmanının atandığı tarihte başlar ve Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Saat başına olarak puanlanır.

6.4.2. Uygulama

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik olarak öğretim üyesi tarafından bizzat yürütülen ders programında günü, yeri, saati belirlenmiş, öğrenciye hitap eden, öğrencilerin aktif olarak katıldığı uygulamalı dersler ile teorik derslerin uygulamalarının ve laboratuvar, tıbbi ve cerrahi klinik uygulamaları, seminer ve diğer benzeri uygulamalı eğitim etkinlikleridir. Saat başına olarak puanlanır.

6.4.3. Araştırma Veya Tez Yöneticiliği

Yüksek lisan ve doktora tez danışmanlığını tanımlar. Her tez tez/araştırma tamamlandığında tez başına puanlanır.

6.4.4. Tez İzleme Komitesi Üyeliği Toplantı başına hesaplanır.

6.5. Eğitimle İlgili Diğer Etkinlikler

6.5.1. Asistan/Yan Dal Asistan Tez Sınavı Jüri Üyeliği Tez değerlendirmeyi içerir. Tez başına olarak puanlanır 6.5.2. Asistan/Yan Dal Asistan Sözlü Sınav Jüri Üyeliği

Sınav başına olarak puanlanır 6.5.3. Yardımcı Doçentlik Jüri Üyeliği

Dosya değerlendirmeyi içerir. Aday başına puanlanır

(20)

20 6.5.4. Doçentlik Jüri Üyeliği

Dosya değerlendirmeyi içerir. Doçentlik jüri üyeliği dosya değerlendirmeyi ve sonucuna göre sözlü sınav jüri üyeliğini içerir. Bu nedenle başta sarı renk ile belirtilen cümle çıkarılmalıdır. Aday başına puanlanır

6.5.5. Kadro (Profesörlük/Doçentlik) Jüri Üyeliği

Doçentlik ya da profesörlük için kadroya atanma başvurusunu incelemeyi tanımlar. Dosya değerlendirmeyi içerir. Aday başına puanlanır

6.5.6. Lisansüstü Eğitim (Yüksek Lisans, Doktora) Giriş Sınavı Jüri Üyeliği

Mülakat şeklinde yapılan sınavları tanımlar. Sınav başına puanlanır.

6.5.7. Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyeliği Sınav başına puanlanır.

6.5.8. Doktora Tez İzleme Komite Üyeliği

Tez başlangıcından tez savunmasına kadar geçen süre dikkate alınır. Tamamlanan tez başına puanlanır.

6.6. Ders Materyalleri

6.6.1. Ders Notu Hazırlama

Bu etkinlik öğrenci derslerine temel oluşturacak ve ders içeriğini kapsayan, basılabilecek (Slâytlardan oluşmayan) metin hazırlamayı içerir. Puanlama notun içerdiği teorik derslerin sayısına göre yapılır.

6.6.2. Ders Kitabı Bölüm Yazarlığı

Bu etkinlik öğrenci derslerine temel oluşturacak ve ders içeriğini kapsayan, İstanbul üniversitesi veya bağlı kurumları tarafından basılan bir ders kitabında bölüm yazarlığını tanımlar. Puanlama bölümün içerdiği teorik derslerin sayısına göre yapılır.

6.6.3. Ders Kitabı Editörlüğü

Bu etkinlik öğrenci derslerine temel oluşturacak ve ders içeriğini kapsayan, İstanbul üniversitesi veya bağlı kurumları tarafından basılan bir ders kitabının editörlüğünü tanımlar. Puanlama kitabın içerdiği teorik derslerin sayısına göre yapılır.

6.6.4. Ders Kitabı Çevirisi

Bu etkinlik öğrenci derslerine temel oluşturacak ve ders içeriğini kapsayan, basılabilecek bir yabancı kaynaklı ders kitabının çevirisini tanımlar. Puanlama kitabın içerdiği teorik derslerin sayısına göre yapılır.

6.6.5. Ders Kitabı yazarlığı: Bu etkinlik öğrenci eğitimine temel oluşturacak, İstanbul üniversitesi veya bağlı kurumları tarafından basılan bir ders kitabının yazarlığını tanımlar. Puanlama kitap yazılan sayısına göre yapılır. 200 puan verilmelidir.

NOT: BU BÖLÜM KAPSAMINDAKİ EĞİTİM MATERYALLERİ TANIMLANIRKEN SADECE ÖĞRENCİ EĞİTİMİ GÖZÖNÜNE ALINMAMALI. Uzmanlık öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunacak ders materyallerine de puan verilmelidir (ders notu, kitap yazarlığı, editörlüğü, kitap bölüm yazarlığı vs.) .

6.9. Eğitim Öğretim Faaliyetleri Kredi Tablosu

Kodu Etkinliğin adı Açıklama Puan

Öğrenci eğitimi ilgili etkinlikler

(21)

21

Preklinik, klinik öğrenci dersi Ders başına puanlanır 40

Preklinik, klinik öğrenci küçük grup eğitimi Ders başına puanlanır 40

Klinik beceri laboratuvarı etkinliği Öğrenciler ile geçirilen saat başına

puanlanır 40

Preklinik öğrenci laboratuvar uygulaması Uygulama sayısına göre puanlanır. 40 Öğrenci klinik uygulama (hasta başı eğitim) Öğrenciler ile geçirilen saat başına

puanlanır 40

Öğrencilerin katıldığı ortak klinik toplantılarına katılım Toplantı başına puanlanır 40 Klinik patolojik toplantı-vaka konseyine katılım Toplantı başına puanlanır 40

Öğrencilerin saha uygulamalarına katılım Toplantı başına puanlanır 40

Öğrencilerin ödev çalışmalarının yönetimi

Öğrenciler ile geçirilen saat başına

puanlanır 40

Öğrenci sınav gözetmenliği Sınav başına puanlanır 80

Öğrenci klinik sınav jüri veya sınav görevlisi Sınav başına puanlanır 40 Öğrenci eğitimi program sorumlusu ve/veya yöneticiliği etkinlikleri

Öğrenci danışmanlığı Yıllık olarak puanlanır 80

Ders kurulu başkanlığı Yıllık olarak puanlanır 400

AD ÖKK üyeliği Yıllık olarak puanlanır 400

Sınıf program sorumlusu (SPS, ÖKK puanı almaz) Yıllık olarak puanlanır 600

Fakülte eğitim koordinatörlüğü Yıllık olarak puanlanır 600

Ad 1-6 sınıf sorumlusu Yıllık olarak puanlanır 400

Laboratuvar uygulama sorumlusu Yıllık olarak puanlanır 400

Eğitimle ilgili diğer komisyon üyeliği Yıllık olarak puanlanır 400

Eğitici eğitimi Eğitim başına puanlanır 200

Mezuniyet sonrası eğitim etkinlikleri

Klinik ve lap vizitelerinde eğitim Vizite başına puanlanır 80

Cerrahi veya özel klinik işlemlerde eğitim Ameliyatlarda saat başına, işlemlerde

işlem başına olarak puanlanır 80

Poliklinikte eğitim Asistanla birlikte hasta değerlendirme

süresi saat başına puanlanır 40 Asistan seminer, ders, makale saati, vaka takdimi vs. Saat başına puanlanır 80

Araştırma veya tez yöneticiliği Tez/araştırma tamamlandığında

puanlanır 600

Asistan eğitim danışmanlığı Yıllık olarak puanlanır 80

Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim etkinlikleri

Teorik ders Saat başına puanlanır 80

Uygulama Saat başına puanlanır 80

Araştırma veya tez yöneticiliği Tez/araştırma tamamlandığında

puanlanır 400

Tez izleme kom. İtesi üyeliği Toplantı başına puanlanır 40

Eğitimle ilgili diğer etkinlikler belli limit sayılar tanımlanmalı

Asistan/yan dal asistan tez sınavı jüri üyeliği Tez başına olarak puanlanır 40 Asistan/yan dal asistan sözlü sınav jüri üyeliği Sınav başına olarak puanlanır 80

Yardımcı doçentlik jüri üyeliği Aday başına puanlanır 40

Doçentlik jüri üyeliği Aday başına puanlanır 200

Kadro jürisi üyeliği Aday başına puanlanır 80

Hastane kurullarında üyelik Dönem başına olarak puanlanır. 120

Lisansüstü eğitim (yüksek lisans, doktora) giriş sınavı jüri

üyeliği Sınav başına puanlanır. 40

Doktora yeterlik sınavı jüri üyeliği Sınav başına puanlanır. 80

Doktora tez izleme komite üyeliği

Tez başlangıcından tez savunmasına kadar geçen süre dikkate alınır(bu açıklamaya ihtiyaç yok). Tez başına olarak puanlanır.

40

6.9.6. Ders kitabı

Ders notu hazırlama 120

Ders kitabı bölüm yazarlığı 200

Ders kitabı editörlüğü 400

Ders kitabı çevirisi 300

(22)

22

Ders kitabı yazarlığı 800

BİLİMSEL ARAŞTIRMA FAALİYETİ TANIMLARI MADDE 7 -

Üniversitemiz ve bağlı kuruluşları ile bu yönerge kapsamına giren kurum dışı faaliyetlerde “bilimsel araştırma” tanımları:

BİRİNCİ BÖLÜM: ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ Önerilen puan

Tüm puanlama bir önceki yılı esas alır ve bir yıl süreyle geçerli olur.

7.1. Süreli Dergilerdeki Yayınlar

SCI - Epende, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan her araştırma ve derleme için

Impact faktör x 600 / İ.Ü.'li araştırıcı sayısı

Sorumlu yazar, ilk ve son yazar için %10 daha fazla

SCI - Epende, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, olgu sunumu

Impact faktör x 240 İ.Ü.’li yazar sayısı

Sorumlu yazar, ilk ve son yazar için %10 daha fazla

SCI - Epende dışındaki uluslararası hakemli veya TÜBİTAK- Ulakbim Türk Tıp Dizini Kurulu tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanan araştırma ve derleme

200 / İ.Ü.'li yazar sayısı

Sorumlu yazar, ilk ve son yazar için %10 daha fazla

SCI - Epende dışındaki uluslararası hakemli veya TÜBİTAK- Ulakbim Türk Tıp Dizini Kurulu tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, olgu sunumu

80 / İ.Ü.'li yazar sayısı

Sorumlu yazar, ilk ve son yazar için %10 daha fazla

Yayın ve atıf sürekliliğini değerlendirmek üzere ISI Web of

Science’da belirtilen h faktörü H faktörü x 20

7.2. Kongre Ve Sempozyumlarda Sunulan Sözel Ve Poster Bildiriler Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni ya

da özeti yayınlanan konferans, panel konuşması 80 Sorumlu yazar, ilk ve son yazar için %10 daha fazla

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanan bildiri

80 / İ.Ü.'li yazar sayısı

Sorumlu yazar, ilk ve son yazar için %10 daha fazla

Ulusal bilimsel toplantılarda (kongre, bilgi şöleni, bilimsel toplantı vb.) sözlü sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış konferans, panel konuşması

40 Sorumlu yazar, ilk ve son yazar için %10 daha fazla

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanan bildiri, poster

40 / İ.Ü.'li yazar sayısı

Sorumlu yazar, ilk ve son yazar için %10 daha fazla

7.3. SCI - EXPANDED, SSCI VE AHCI Kapsamındaki Atıflar

ISI Web of Science'da yapılan her atıf için 40 Diğer atıflar için 5 puan

7.4. Diğer Yayın Faaliyetleri

Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitaplarda

tek başına yazarlık veya editörlük 800

Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitaplarda

birden fazla kişiyle yapılmış editörlük veya bölüm yazarlığı 200

7.5. Desteklenen Bilimsel Projeler (Gelir getirici olmayan ve aylık hizmet iş cetvelinde görevleri gösterilenler için)

(23)

23 AB çerçeve programları gibi uluslararası fonlarca desteklenen

projelerde yürütücülük 800

AB çerçeve programları gibi uluslararası fonlarca desteklenen

projelerde yardımcı araştırıcılık 400

TÜBİTAK, DPT gibi ulusal fonlarca desteklenen projelerde

yürütücülük 400

TÜBİTAK, DPT gibi ulusal fonlarca desteklenen projelerde

yardımcı araştırıcılık 200

Proje değerlendirme (TÜBİTAK, BAP ve DPT) 40

7.6. Patent

Alanında uluslararası düzeyde alınan herhangi bir patent için 1600 Alanında ulusal düzeyde alınan herhangi bir patent için 800 7.7 Bilimsel Ödüller

Nobel tıp ve fizyoloji ödülü (ömür boyu) 10.000

Uluslararası bilimsel kuruluşlarca veya TÜBİTAK ve TÜBA

bilim kurulu tarafından verilen bilim, hizmet, teşvik ödülleri 800 Ulusal kuruluşlarca verilen her türlü bilim, hizmet ve teşvik

ödülleri (alet, ilaç firmaları gibi ticari kuruluşlar hariç) 200

C VE D KREDİLERİNİN HESAPLANMASI MADDE 8.

Eğitim öğretim ve bilimsel faaliyetlerin kredilendirilmesinde öğretim elemanları katsayıları ve teorik ve pratik ders uygulamalarında öğrenci sayısına göre kredi çarpanları aşağıda verilmiştir.

Unvan Eğitim Öğretim Kredi Katsayısı

Profesör 1.4

Doçent 1.3

Yardımcı Doçent 1.1

Öğretim Üyesi ( Uzman, Okutman ) 1.1

Araştırma görevlisi 1

TEORİK DERS TOPLAM 1 KREDİ

1-5öğrenci 0,2

6-10 öğrenci 0,5

11-20 öğrenci 0,7

21-100 öğrenci 1

PRATİK DERS Teorik Ders Kredisi x 0,5

8.1. C Kredisinin Hesaplanması

İlgili kişinin ürettiği formal eğitim kapsamında resmi öğrenim harçları dışında ücret alınmayan eğitim faaliyetleri için alınan kredidir.

C KREDİSİ HESAPLAMA FORMÜLÜ:

Tabloda yer alan birim işlerden yapılma sayısı ile ilgili puanın çarpımı sonucu bulunanların toplamıdır.

Her bir birim için belirlenen kriterlere göre çarpanlar hesaba katılmalıdır.

8.2. D Kredisinin Hesaplanması

İlgili kişinin ürettiği formal eğitim kapsamında ek gelir sağlamayan bilimsel yayın, sunum ve patentlerden alınan kredidir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :