Samverkan och dialog

Tam metin

(1)

ANSVARIG [AnsvarigQuickpart]

DOKUMENT-ID [Dokument-Id Värde]

VERSION [Version]

GODKÄNT DATUM [Godkänt datum]

UPPRÄTTAD AV [Upprättad av Quickpart]

Samverkan och dialog

(2)

ANSVARIG [AnsvarigQuickpart]

DOKUMENT-ID [Dokument-Id Värde]

VERSION [Version]

GODKÄNT DATUM [Godkänt datum]

UPPRÄTTAD AV [Upprättad av Quickpart]

Samverkan och dialog ... 1

1. Grundläggande information ... 3

1.1 Bakgrund ... 3

1.2 Verksamhetsstrategi ... 4

2 Mål och Verksamhetsnytta ... 4

2.1 Verksamhetsnytta/Nyttoeffekt ... 4

2.2 Projektmål ... 5

2.3 Intressentanalys ... 5

3 Krav på projektet ... 5

3.1 Förutsättningar ... 5

3.2 Avgränsningar ... 5

3.3 Facklig samverkan/information ... 5

4 Kopplingar till andra projekt, system och verksamheter ... 5

5 Tidplan ... 6

6 Budget ... 6

6.1 Projektkostnader ... 6

6.2 Projektfinansiering ... 7

7 Risker ... 7

8 Överlämnande ... 7

9 Styrgrupp ... 7

(3)

ANSVARIG [AnsvarigQuickpart]

DOKUMENT-ID [Dokument-Id Värde]

VERSION [Version]

GODKÄNT DATUM [Godkänt datum]

UPPRÄTTAD AV [Upprättad av Quickpart]

1. Grundläggande information

1.1 Bakgrund

Landstingets roll som regionalt utvecklingsansvarig innebär nya uppdrag. Ett är det regionala politiska företrädarskapet och att samverka med länets aktö- rer för regionens utveckling. Aktörerna är kommuner, Luleå tekniska univer- sitet, länsstyrelsen, andra myndigheter, näringslivsaktörer och civilsamhället.

I Norrbotten finns ett stort engagemang och en lång tradition hos många aktörer att medverka i gemensamma aktiviteter för länets utveckling. Lands- tinget är en av dessa aktörer och etablerade samarbeten finns idag med kommuner, andra regioner nationellt och internationellt samt andra aktörer.

Den samverkan behöver utvecklas plus att andra former ska tas fram i och med det regionala utvecklingsuppdraget.

En stor del av regionens arbete kommer vara att skapa arenor för samverkan mellan de aktörer som tillsammans skapar förutsättningar för tillväxt. Ansva- ret är större än det egna uppdraget. Regionen äger processen men inte hela frågan.

Det regionala ledarskapet och företrädarskapet handlar om att få med sig andra aktörer. Varje aktör fattar självständiga beslut om medverkan i gemen- samma satsningar och projekt eller att anpassa sin verksamhet efter regionala visioner och strategier. Att få tillstånd en samsyn och ett gemensamt age- rande kräver insatser. Regionens aktörer behöver en gemensam förståelse för vad som behöver göras och ett samtalsklimat som kan leda till gemensamma handlingar. Berörda aktörer ska bjudas in till diskussioner om målbilder och strategier. Det kan också ske genom konkreta samarbeten kring aktuella frågor.

Det regionala företrädarskapet innebär också att Regionen ska föra länets talan i nationella och internationella sammanhang och på så sätt skapa de bästa förutsättningarna för länets utveckling. Här krävs samverkan med många aktörer för att fånga upp behov och frågor som är viktiga för länet.

Projektet ska skapa förutsättningar för kommunikation, mötesplatser och strukturer för påverkansarbete.

 Kommunikation

Synliggöra det nya uppdraget för medborgare, region- och kommunpoli- tiker och andra aktörer.

 Mötesplatser

Nya mötesplatser för att samla, lyssna och engagera länets aktörer. Dis- kussioner och dialoger ska resultera i ökad samverkan. Här kan gemen- samma insatser och satsningar inom regional utveckling identifieras.

 Gemensamt agerande

Regionen har ett övergripande strategiskt ansvar för att skapa förutsätt- ningar för utveckling och tillväxt. Här behövs ett samspel mellan region- ens aktörer så att de regionala förutsättningarna kan nyttjas och resultat uppnås.

Projektet ska verka för att, i samverkan, mobilisera ett engagemang från kommuner, näringsliv, civilsamhälle, statliga myndigheter och universitet.

Utgångspunkten för det regionala ledarskapet är mandatet från den egna regionens medborgare. Det är deras önskemål, behov och intressen som reg-

(4)

ANSVARIG [AnsvarigQuickpart]

DOKUMENT-ID [Dokument-Id Värde]

VERSION [Version]

GODKÄNT DATUM [Godkänt datum]

UPPRÄTTAD AV [Upprättad av Quickpart]

ionens politiker företräder. Mandatet ger legitimitet att samla övriga aktörer i arbetet med en regional utvecklingsstrategi och till den kontinuerliga dialo- gen i tillväxtarbetet.

En uppgift är att stärka förtroendet för den egna regionen och synliggöra dess styrkor och resurser. Därför behövs aktiviteter för att synliggöra nyttan med det regionala utvecklingsuppdraget för medborgarna.

Ett starkt regionalt ledarskap innebär ett proaktivt agerande för att möta ut- maningar och lösa problem som ännu inte fångats upp av den nationella nivån. Det ställer krav på att kunna identifiera behov och initiera insatser i ett tidigt skede.

1.2 Verksamhetsstrategi

Projektet ska förhålla sig till landstingets styrdokument och svara mot per- spektiven i strategiska planen och styrelsens plan.

Medborgarperspektivet

Projektet ska bidra till att skapa förutsättningar så medborgare får förtroende för verksamheten. Det nya uppdraget och företrädarrollen ska synliggöras och förklaras för medborgare och andra aktörer.

Det bidrar även till att skapa hållbara livsmiljöer då påverkansarbetet syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för länets utveckling.

Verksamhetsperspektivet

Projektet ska skapa förutsättningar för extern och intern samverkan mellan olika aktörer, organisationer men också mellan olika nivåer (internationellt, nationellt, regionalt och lokalt).

Kunskaps och förnyelse-perspektivet

Påverkansarbetet ska skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av reg- ionen och att regionen är synlig och aktiv.

Ekonomiperspektivet

Genom att etablera samverkan med andra aktörer och identifiera gemen- samma frågor kan en kostnadseffektiv verksamhet bedrivas.

I arbetet med att förklara det nya uppdraget synliggöra hur Regionens olika uppdrag hänger ihop och dess synergi.

2 Mål och Verksamhetsnytta

2.1 Verksamhetsnytta/Nyttoeffekt Förväntade effekter är följande

 att Region Norrbottens uppdrag är känt för medborgarna och länets aktö- rer

 att det finns förtroende för Regionens arbete

 att Region Norrbotten uppfattas som länets företrädare

 att aktörer samverkar för länets utveckling

 att de rätta förutsättningarna för länets utveckling finns

(5)

ANSVARIG [AnsvarigQuickpart]

DOKUMENT-ID [Dokument-Id Värde]

VERSION [Version]

GODKÄNT DATUM [Godkänt datum]

UPPRÄTTAD AV [Upprättad av Quickpart]

2.2 Projektmål

Projektet ska resultera i följande:

 att det nya uppdraget kommuniceras och synliggörs (innehåll, processer och resultat)

 att mötesplatser för samverkan och påverkansarbete har etablerats som är anpassade till frågor som ska drivas och anpassade till målgrupper

 att samverkan sker i frågor som är viktiga för länets utveckling

 att en process för externt påverkansarbete är etablerad

 att regionala utvecklingsaktörer samlas kring ett gemensamt påverkansar- bete

2.3 Intressentanalys Intressenter till projektet är

 Politiker i Region Norrbotten

 Kommuner

 Samverkansaktörer

 Medborgare

3 Krav på projektet

3.1 Förutsättningar

Att projektets mål är i linje med landstingets styrande dokument.

3.2 Avgränsningar

Projektets verksamhet ska vara kopplat till det nya uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig.

3.3 Facklig samverkan/information Information om projektet ska delges DUS.

4 Kopplingar till andra projekt, system och verk- samheter

Projektet har koppling till följande delar:

 Medborgardialoger som fullmäktiges beredningar genomför på olika teman.

 Internationellt påverkansarbete och internationella beredningen.

 Organisationens strategiska kommunikationsarbete och löpande inform- ationsarbete.

(6)

ANSVARIG [AnsvarigQuickpart]

DOKUMENT-ID [Dokument-Id Värde]

VERSION [Version]

GODKÄNT DATUM [Godkänt datum]

UPPRÄTTAD AV [Upprättad av Quickpart]

5 Tidplan

Kommunicera och synliggöra uppdraget samt prioriteringar, beslut och pro- cesser: (2017-2019 löpande)

 Delta i forum och mötesplatser som anordnas av andra aktörer

 Samarbete med folkbildningen för att sprida kunskap om Regionens upp- drag och utmaningar

 Öppenhet och transparens om prioriteringar, beslut och processer

Mötesplatser i regionen för att samla, lyssna och engagera: 2017-2019 (iden- tifiera, utveckla och etablera)

 Identifiera behov av och etablera mötesplatser i regionen för att samla, lyssna och engagera aktörer

 Använda metoden rundabordssamtal1 för att engagera aktörer i arbetet kring för regionen viktiga utvecklingsfrågor

 Värd för olika nätverk (tex Näringslivets aktörer, Kommunikatörsnätver- ket).

 Vissa av mötesplatserna kan samordnas med beredningarnas medborgar- dialoger

Aktiviteter för påverkansarbete och gemensamt agerande: 2017-2019 (ut- veckla, genomföra och etablera)

 Identifiera mötesplatser, påverkansarenor och kanaler utifrån regionens behov

 Samordna regionens medverkan på valda strategiska påverkansarenor

 Identifiera vilka planeringsprocesser på nationell och EU-nivå som ska bevakas och påverkas

 Etablera och utveckla externa relationer och nätverk

 Strukturera påverkansarbetet i en årsplanering (årshjul)

6 Budget

6.1 Projektkostnader

Aktiviteter Kostnad (tkr/år)

Mötesplatser

Anordna mötesplatser 600

Påverkansarbete

Medverka på och samordna regionens medverkan på strategiska

arenor 400

Kommunikation

1 Utvecklad under Kraftsamling 2011-2015 och beskrivs i slutrapporten.

(7)

ANSVARIG [AnsvarigQuickpart]

DOKUMENT-ID [Dokument-Id Värde]

VERSION [Version]

GODKÄNT DATUM [Godkänt datum]

UPPRÄTTAD AV [Upprättad av Quickpart]

Synliggöra Regionens arbete i form av prioriteringar, beslut och

processer 100

Samarbete med folkbildningen för diskussioner om uppdraget 100

Personalkostnader (inkl sociala avgifter) 800

Totalt 2 000

6.2 Projektfinansiering

Finansieringen för 2017 tas från landstingsstyrelsens oförutsedda kostnader för 2016. Finansieringen för år 2018 och 2019 inarbetas i finansplanen för kommande år.

7 Risker

Förutsättningarna för projektet försämras om mötesplatserna inte motsvarar behovet hos kommuner och samverkansaktörer.

8 Överlämnande

Projektet ska pågå under en treårsperiod för att skapa kontinuitet. Därefter ska mötesplatser, samverkansformer, struktur för påverkansarbete vara fram- taget, utvecklat och implementerat i den ordinarie verksamheten i Region Norrbotten.

9 Styrgrupp

Styrgruppen bör bestå av chefer från regiondirektörens stab och rapportera till regionutvecklingsutskottet.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :