Erken Evre Meme Kanseri Nedeni ile Yap lan Meme Koruyucu Cerrahi Sonras Nüks, Sa Kal m ve Hasta Memnuniyetine Etki Eden Faktörler

Download (0)

Full text

(1)

1) Haydarpafla Numune Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Klini¤i, Genel Cerrahi Uzman›, Baflasistan

2) Haydarpafla Numune Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Klini¤i, Genel Cerrahi Asistan›

3) Haydarpafla Numune Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Klini¤i, Genel Cerrahi Uzman›, Prof. Dr.

Özet

Amaç: Meme koruyucu ameliyat yap›lan erken evre meme kanser- li hastalar›n demografik özelliklerini, lokal kontrolü ve yaflam süre- sini etkileyen faktörleri ve tedaviden memnuniyetlerini belirlemek.

Yöntem: 1999 ile 2005 y›llar› aras›nda ameliyat edilen 26 hasta retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:Yafl ortalamas› 51 (+/-8). Hastalar›n 14’ü premenopozal dönemdeydi. Ortalama takip süresi 30 (+/-21) ayd›r. Yirmi befl hastan›n patoloji rapor sonucu invazif duktal karsinom; biri Tx, 17’si T1 ve 8’i T2’dir. Aksilla incelemelerini 17’si N0, 4’ü N1, 4’ü N2; nükleer gradlar› 2’ sinin I, 15’inin II ve 8’ inin III’ tür. Bir has- tan›n bilgilerine ulafl›lamam›flt›r. Sekiz hastada cerrahi s›n›r 1 cm’- den azd›. On yedi hastan›n 14’ünde östrojen, 13’ünde progest- ron, 10 hastan›n 7’sinde ise c erb b2 pozitifdi. Hastalar›n 17’si ke- moterapi, 21’i hormonoterapi ald›. Hastalar›m›zda ölüm oran›

%3.80, lokal nüks 0 ve uzak metastaz %3.80’ tür. Hastalar›n

%18,18’i tedaviden, %9.09’u memenin fleklinden memnun olma- d›¤›n› belirtti.

Sonuç: Az say›daki hasta grubumuzda lokal ve sistemik rekürensi ve mortaliteyi etkileyen faktör tespit edilemedi. E¤itim durumlar›

ile yap›lan tedaviden (p=0.04) ve yeni meme fleklinden memnuni- yet (p=0.024) aras›nda pozitif iliflki bulundu.

Anahtar sözcükler: Erken evre meme kanseri, meme koruyucu cerrahi, genifl lokal eksizyon.

Summary

Objective: To demonstrate the demographic properties, local control and survival and contentment of therapy by patients with early breast cancer treated with breast conserving therapy.

Methods:Between 1999 and 2005, twenty six patients’ records were retrieved.

Results:The average age of 26 patients was 51 (+/-8) years, of which 14 were premenopausal. The average follow up time was 30 (+/-21) months. Invasive ductal carcinoma was reported in 25 patients and while one patient had Tx, 17 had T1 and 8 had T2;

17 patients had N0, 4 N1, 4 N2; 2 had nuclear grade I, 15 II, 8 III. Eight patients had less than 1cm of clear margin. Fourteen of the patients had estrogen, whereas 13 had progesterone, and 7 had c erb b2 receptors. Seventeen patients received chemothera- py, 21 had hormonotherapy. One patient died because of multi- ple metastases. The mortality rate was 3.8% and no local recur- rences were observed. Only 18.18% of patients were unsatisfied with therapy and 9.09% were unhappy with the new shape of their breast.

Conclusion: Since the number of patients are few, we could not clarify the criteria that effect local and systemic recurrence and mortality. However, there was a positive correlation between the education level and satisfaction both with therapy (p=0.04) and the new shape of the breast (p=0.024).

Key words:Early stage breast carcinoma, breast conserving ther- apy, wide local excision.

Erken Evre Meme Kanseri Nedeni ile

Yap›lan Meme Koruyucu Cerrahi Sonras› Nüks, Sa¤ Kal›m ve Hasta Memnuniyetine

Etki Eden Faktörler

THE FACTORS THAT EFFECT RECURRENCES, SURVIVAL AND SATISFACTION OF PATIENTS WITH EARLY STAGE BREAST CARCINOMA TREATED WITH BREAST CONSERVING THERAPY

Ali Aktekin1, Günay Gürleyik1, Seyfi Emir2, Abdullah Sa¤lam3

Türk Aile Hek Derg 2006; 10(4): 160-164 Araflt›rma | Research Article

(2)

M

eme kanserinin cerrahi tedavisi son y›llarda de-

¤iflmifltir. Geçmiflte, meme kanserinin tedavisi sadece mastektomi iken, günümüzde tümörün et- raf›ndaki temiz cerrahi s›n›r ile eksize edildi¤i kadrenekto- mi, genifl lokal eksizyon gibi meme koruyucu cerrahi (MKC) yöntemler uygulanmaktad›r. Koruyucu cerrahiye ek olarak sentinel lenf nodu eksizyonu veya aksiller disseksi- yon ve ard›ndan radyoterapi yap›lmaktad›r. Erken evre me- me kanserlerinde, radyoterapi ile yap›lan MKC’nin mastek- tomi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, onkolojik prensipler aç›s›ndan eflit ve kozmetik olarak kabul edilebilir bir yöntem oldu¤u bilinmektedir.1 Cerrahi s›n›rda tümör olmas› re-eksizyonu veya mastektomiyi, sentinel lenf nodu pozitifli¤i ise aksiller disseksiyonu gerektirir.2,3Mamografinin daha yayg›n kulla- n›m›yla erken evrede yakalanan kanserli olgular›n artmas›

ile ülkemizde de MKC daha s›k yap›lmaktad›r. MKC uygu- lanacak hastan›n ameliyat öncesi dönemde beklentilerinin de¤erlendirilmesi, kozmetik sonuçlar ve gerekebilecek ad- jüvan tedaviler ile ilgili olarak de¤erlendirilmesi gerekir. Bu çal›flman›n amac›, MKC yap›lan erken evre meme kanserli hastalar›n demografik özelliklerini, bu hastalarda lokal kontrolü ve yaflam süresini etkileyen faktörleri ve hastalar›n yap›lan tedaviden memnuniyetlerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem

1999 ile 2005 y›llar› aras›nda meme kanseri nedeni ile klini¤imizde 81 hasta ameliyat edildi. Erken evre meme kanseri nedeni ile MKC yap›lmas› planlanan 28 hastan›n demografik özellikleri ve ameliyat sonuçlar› retrospektif olarak incelendi. Meme koruyucu tedavi, genifl lokal eksiz- yon, aksiller disseksiyon ve tüm memeye radyoterapi uygu- lanmas›ndan oluflmakta idi. Tümör çap› 1 cm’den büyük ve aksillas› pozitif olan hastalara kemoterapi yap›ld›. Östrojen ve progesteron reseptörleri pozitif olan hastalara post-ope- ratif dönemde hormonoterapi uyguland›. Hastalar›n yafllar›, aile öyküsü, menopoz durumu, mültifokalite, tümörün çap›, nükleer derecesi, tümörün cerrahi s›n›ra uzakl›¤›, östrojen, progesteron, ve c erb b2 immüno-histokimyasal boyama so- nucu, kemo- ve hormono terapi almas›, lokal ve uzak me- tastaz varl›¤› ve yaflam süresi incelendi. Hastalara telefon aç›larak yap›lan tedaviden memnuniyeti, memnun de¤ilse nedeni ve e¤itim durumu soruldu. Bulunan de¤erler SPSS program›nda ki kare (Chi square) ve Mann Whitney U testi ile de¤erlendirildi.

Bulgular

MKC uygulanmas› planlanan 28 hastadan birinde %30 ila 40 oran›nda intraduktal komponent gelmesi ve di¤er bir hastada ise lokal eksizyon s›n›r›nda tümör gelmesi ve ayn›

zamanda memesi küçük oldu¤u için re-eksizyonun hastada kozmetik olarak iyi sonuç vermeyece¤i düflünülerek mas- tektomi yap›ld›. Geriye kalan 26 hastan›n yafl ortalamas› 51 (+/-8) olup hastalar›n 14’ü (%53.85) pre-menopozal idi. Or- talama takip süresi 30 (+/-21) ayd›r. Hastalara ve tümöre ait özellikler Tablo 1’de gösterilmifltir. Olgular›n 25’inde

Hastalar›n ve tümörlerin özellikleri

Hasta say›s› 26

Yafl ortalamas› 51 (+/-8) y›l

Menopoz Durumu

Pre-menopoz 14

Post- menopoz 12

Tümor çap›

Tx* 1

T1 17

T28 Evre

I 16

IIA 6

IIB 4

Kemoterapi

Alm›fl 17

Almam›fl 9

Hormonoterapi

Alm›fl 21

Almam›fl 5

Tümörün Histolojik Tipi

‹nvazif Duktal karsinom 25

Miks tip 1

Rezeksiyon s›n›r›

>1cm 18

<1cm 8

Nükleer Grade

I 2

II 15

III 8

Bilinmiyor 1

Metastatik Lenf Nodu Say›s›

0(N0) 17

1-3 (N1) 4

4-9 (N2) 4

Bilinmiyor 1

Östrojen reseptörü

(+) 14

(-) 3

Bilinmiyor 9

Progesteron reseptörü

(+) 13

(-) 4

Bilinmiyor 9

C erb-b2 reseptörü

(+) 7

(-) 3

Bilinmiyor 16

Tablo 1

Hastalar›n demografik ve tümörlerin histopatolojik özellikleri

*Daha önce baflka bir merkezde eksizyonel biyopsi yap›lan hasta

(3)

(%96.13) invazif duktal karsinom saptanm›fl olup 17 hasta- da (%65.38) aksillada patolojik lenf nodu tespit edilmemifl- tir. Olgular›n ço¤unda 1 cm’den daha genifl temiz cerrahi s›- n›r elde edilmiflken, 8 olguda temiz cerrahi s›n›r 1 cm’den yak›nd›. Olgular›n tümüne tüm meme ›fl›nlanmas› yap›l›r- ken, 14 olguda kemoterapi ve hormonoterapi, 3 olguda sa- dece kemoterapi (reseptörleri negatif), 7 olguda ise sadece hormonoterapi yap›ld›. Di¤er hastalar bu tedavileri almad›- lar.

Tüm hastalar de¤erlendirildi¤inde, bir hasta takibinin dördüncü y›l›nda yayg›n metastaz nedeni ile öldü. Hastala- r›m›zda ölüm oran› %3.80, uzak metastaz oran› %3.80 idi.

Hastalar›m›zda lokal nüks tespit edilmedi.

22 hastan›n 18’i (%81.81) yap›lan tedaviden ve meme- nin fleklinden memnun olduklar›n› belirttiler. Hastalar›n sa- dece 4’ü (%18.18) yap›lan tedaviden memnun olmad›¤›n›

belirtti. Memnun olmayan bu 4 kifliden, 1 hasta radyotera- piye ba¤l› akci¤er komplikasyonu, 1 hastan›n kanser tedavi- sinin tam olmad›¤›n› düflünerek korku içinde yaflad›¤›, 1 hastan›n radyoterapiye ba¤l› oluflan yan›k memeden dolay›, 1 hastan›n ise hem yeni meme fleklinden memnun olmad›¤›

gibi ayr›ca meme kanseri tedavisinin tam olmad›¤›n› düflün- dü¤ü için kanser korkusu yaflad›¤› için yap›lan tedaviden memnun olmad›klar› belirlendi. Bu yirmi iki hasta de¤er- lendirildi¤inde dört hastada 1 hasta meme fleklinden, yap›- lan tedaviden oluflan yeni meme fleklinden ve 2 hasta yap›- lan tedaviden memnun olmad›¤›n› belirtti. Yap›lan tedavi- den memnun olan bir hastada ise radyoterapiye ba¤l› olarak sürekli ilaç kullan›m› gerektiren koroner arter hastal›¤› ge- liflti. Yirmi iki hastan›n 3’ünde (%13.63) radyoterapiye ba¤- l› komplikasyon geliflti¤i tespit edildi.

‹statistiksel olarak incelenen de¤erler ile hastalar›n lokal nüks, sistemik metastaz ve yaflam süresi ile ilgili istatistik- sel olarak anlaml› iliflki yoktu. Hastalar›m›z›n e¤itim du- rumlar› Tablo 2’de belirtilmifltir. Hastalar›n e¤itim düzey- leri yükseldikçe yap›lan tedaviden (p=0.04) ve memenin ye- ni fleklinden (p=0.024) memnuniyetin artt›¤› görülmüfl; fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur.

Tart›flma

Tarama mamografisinin kullan›m›n›n artmas› ve kad›nlar›n meme kanseri konusunda bilgilendirilmesi ile beraber erken evre meme kanseri yakalama oran› artm›flt›r. Palpe edilme- den ya da küçük çapta iken klinik ya da radyolojik olarak ta- n› konulabilen hasta say›s›n›n artmas›yla meme kanserinin cerrahi tedavisinde MKC tedaviler yayg›n kabul gören bir seçenek olmufltur. Early Breast Cancer Trialists grubunun yapt›¤› bir meta-analizde en az 10 y›l izlenen mastektomi ve MKC’li hastalarda yaflam süresi aç›s›ndan benzer sonuçlar al›nm›flt›r.4Evre I ve II meme tümörlerinde mastektomi ile MKC’yi karfl›laflt›ran European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) çal›flmas›nda da benzer yaflam süreleri elde edilmifltir.5. Ancak mamografinin çok yayg›n olarak kullan›lmad›¤› ülkemizde hastalar›n ço¤u lo- kal ileri evrede karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu nedenle bizim meme kanseri olgular›m›z›n sadece üçte birine MKC yap- mak mümkün olmufltur.

MKC’den sonra lokal nüksün risk faktörlerini tespit et- mek için bir çok çal›flma yap›lm›flt›r. En çok kabul edilen risk faktörleri genç yafl, eksizyon s›n›r›nda ya da yak›n cer- rahi s›n›rda tümör olmas›, mültisentrik tümör, lenfovasküler invazyon varl›¤›d›r.6-9 Bizim hasta say›m›z›n az ve izleme süremizin k›sa olmas› nedeni ile verilerde prognozu etkile- yecek faktörler tespit edilememifltir.

Hastalar›m›zda lokal ve uzak nüksün az görülmesinin nedenleri, %69.23’ ünde tümörün 2 cm’den küçük olmas›,

%65.8’ inin aksillas›nda lenf nodu tutulumu bulunmamas›

ve %65.8’inde nükleer derecesinin 1 veya 2 gibi, tümör ça- p›n›n küçük ve lenf nodu tutulumu olmayan erken evre, dü- flük nükleer dereceli tümörlerin varl›¤›d›r. EORTC 10801 ile Danish Breast Cancer Cooperative Group (protokol DBCG-82TM) çal›flmas›n› birlefltiren Voogd ve arkadaflla- r›,10 MKC ile mastektomiyi karfl›laflt›rd›klar›nda, vasküler invazyonun ve histolojik derecenin primer tedavi ne olursa olsun lokal nüks için risk faktörleri oldu¤unu tespit etmifl- lerdir. Kim ve arkadafllar›,11Koreli hastalar›nda uygulad›k- lar› meme koruyucu cerrahi sonras› lokal nüks, hastal›ks›z

Hastalar Okur-yazar de¤il Okur-yazar ‹lk ö¤renim Lise Üniversite Toplam*

Tedaviden memnun 0 0 8 8 218 p=0.04

Tedaviden memnun de¤il 1 1 1 1 0 4

Toplam 1 1 9 9 222

Tablo 2

Hastalar›n e¤itim durumlar› ve yap›lan tedaviden memnuniyetlerinin iliflkisi

*E¤itim durumlar› ve yap›lan tedaviden memnuniyetleri bilgisine ulafl›labilen 22 hasta sunulmufltur.

(4)

sa¤kal›m ve yaflam süresini etkileyen en önemli faktörün et- kilenmifl lenf nodu say›s›, nükleer derecesi, yafl›n lokal kontrole ve T evresinin hastal›ks›z sa¤ kal›ma etkili oldu¤u- nu bildirdiler. Bu yüzden lenf nodu pozitif olan, yüksek de- receli büyük tümörlere daha genifl ameliyatlar yap›lmas›n›

önermifllerdir. Hastalar›m›z›n ço¤unda küçük çapl›, düflük nükleer dereceli tümörler olmas› ve aksiller lenf nodu yay›- l›m›n olmamas›, hastalar›m›zda neden lokal nüks ve uzak metastaz›n görülmedi¤ini aç›klamaktad›r.

Al›nan parçalar›n immünohistokimyasal incelemesine göre, hastalar›m›z›n %82.35’inde östrojen ve %76.47’sinde progesteron reseptörleri pozitifti. Oshumi ve arkadafllar›,12 erken evre meme kanserinde MKC yap›lan 1561 hastay› or- talama 77 ay izlediklerinde, 5 y›ll›k lokal nüks oran› %3.7 olup östrojen reseptör pozitifli¤i, adjüvan endokrin tedavi ve histolojik s›n›r pozitifli¤i lokal nüksü art›ran faktörler olarak bulunmufltu. Ayr›ca yüksek nükleer derece, lenf nod- lar›n›n tutulmufl olmas›, hormon reseptörlerinin negatif ol- mas›, proliferatif belirteç olarak tümörün yüksek oranda S- faz›na ait olmas› ve p53 geninin yüksek oranda ekspresyo- nu di¤er risk faktörleridir.13Hastalar›m›z›n tümör dokular›- n›n ço¤unlu¤unda östrojen ve progesteron reseptörlerinin pozitif gelmesi nispeten daha iyi seyirli tümör davran›fl›n›n iflaretidir. Ayr›ca Voogd ve arkadafllar›,10yayg›n intradüktal komponentin yüksek olmas›n›n ve 35 yafltan küçük olman›n da MKC sonras›nda lokal nüks aç›s›ndan risk tafl›d›¤›n› tes- pit etmifllerdir. Hastalar›m›zda yayg›n intradüktal kompo- nent düflüktür.

Tümör ve etraf›ndaki doku eksize edilirken, piyeslerin

%69.23’ünde tümör etraf›nda 1 cm’den fazla cerrahi s›n›r elde edilmifl olmakla birlikte geriye kalan hastalardaki 1 cm den az cerrahi s›n›r›n tümörün arka cerrahi s›n›r› oldu¤u gözlenmifltir. Bu hastalarda arka cerrahi s›n›r pektoral fasi- ya ile birlikte ç›kart›lm›fl oldu¤u için geriye zaten ç›kart›la- cak meme dokusu bulunmamaktad›r. Barthelmes ve arka- dafllar›,14kavitenin t›rafllanmas› ile elde edilen temiz cerrahi s›n›rl› hastalar›n›n sadece %2.8’inde ortalama 55 ay takip ile lokal nüks geliflti¤ini göstermifller ve kavitenin t›rafllan- mas›n› önermifllerdir. Tümör cerrahi s›n›r›n›n 1cm’den faz- la olmas›n›n, hastalar›m›zdaki lokal ve uzak nüksün az ol- mas›n› aç›klayan di¤er bir faktör oldu¤u kanaatindeyiz. Di-

¤er taraftan, EORTC trial 22881/10882 çal›flmas›nda 16-Gy boost dozda radyoterapinin lokal nüksü %7’den %5’e dü- flürdü¤ü rapor edilmifltir.13Tüm hastalarda radyoterapi uy- gulanm›fl olmas› hastalar›m›zda lokal nüksün görülmemesi- nin sebepleri aras›nda say›labilir.

Takip ve tedavisinin dördüncü y›l›nda meme kanserine ba¤l› multipl metastazla ölen bir hasta çal›flma grubundan ç›kart›ld›ktan sonra kalan hastalar›n sadece 4’ü (%18.18) yap›lan tedaviden memnun olmad›klar›n› belirtmifllerdir.

Tedaviden memnun kalmayan bir hastada memede radyote- rapiye ba¤l› a¤›r yan›k ve flekil bozuklu¤u; di¤er bir hasta- da da ise radyoterapiye ba¤l› akci¤er hastal›¤›, tedaviden memnun kalan hastalardan birinde ise radyoterapiye ba¤l›

sürekli medikal tedavi gerektiren kalp hastal›¤› geliflmifltir.

Radyoterapi, MKC’nin tamamlay›c›s› olmakla beraber baz›

hastalarda radyoterapiye ba¤l› ciddi lokal komplikasyonlar geliflmektedir. Radyoterapi tekni¤inin ilerlemesi ile bu risk- ler giderek azalt›lmaktad›r. Tedaviden memnun olmayan iki hasta ise meme kanseri korkusu ile yaflad›klar›n› ve meme- lerinin tamamen al›nm›fl olmas›n› tercih edeceklerini belirt- mifllerdir. Tedaviden memnun olan hastalardan biri radyo- terapi alabilmek için u¤raflt›¤› sosyal problemlerden flikayet etmifltir. Meme koruyucu terapiden memnuniyet, hastan›n e¤itim durumu yükseldikçe artmaktad›r. Bu yüzden hastala- r›n e¤itim durumu bu tedaviyi seçerken belki de etkili olma- l›d›r. E¤itim durumu düflük ve sosyo-ekonomik seviyesi kö- tü olan hastalarda, yap›lacak olan ameliyat ve takibinde ya- p›lacak ek tedaviler ve kontrol zamanlar› ile ilgili bilgiler verilmeli, bu tedavinin sonuçlar›, hastan›n beklentileri ile il- gili konular› tart›flmak için daha uzun zaman ayr›lmal›d›r.

Bu tedavinin uyguland›¤› hastalar›n bir araya gelebilece¤i organizasyonlar sa¤layarak ve psikolog dan›flmanl›¤›na baflvurarak tedavi seçene¤ine karar verilmesi daha do¤ru olacakt›r.

Sonuç olarak, meme koruyucu tedavi, erken evre meme kanserlerinde memenin yerinde kalmas›n› sa¤layarak, ka- d›nlar›n kendilerini daha iyi hissetmelerini sa¤lamaktad›r.

Ayr›ca, protezin neden oldu¤u yabanc› madde kullan›m›n›

ve rekonstrüksiyon yöntemleri gibi büyük ameliyatlar›n ge- tirece¤i morbiditeden koruyacakt›r. Ancak, ek olarak uygu- lanacak radyoterapinin neden olaca¤› yan etkilere dikkat edilmelidir. Meme koruyucu ameliyatlara al›nacak hastala- r›n iyi seçilmesi ve prognostik faktörlerin iyi bilinmesi ge- rekmektedir. Bilindi¤i gibi aksilladaki lenf nodu tutulumu, nükleer derece, genç yafl ve tümörün büyüklü¤ü, lokal nük- sü ve uzak metastaz› olumsuz etkileyen faktörlerdir. Hasta say›m›z›n az oldu¤u bu çal›flmada hastaya ya da tümöre ait özelliklerle lokal nüks yada yaflam süresi aras›nda do¤rudan ba¤lant› tespit edilmemifltir. Hastalar›n memnun olmalar›

için, hastalar yap›lacak tedaviler ve sonuçlar› aç›s›ndan ye- terince bilgilendirilmeli, tedavi seçenekleri her hastada bi-

(5)

reysel olarak belirlenmelidir. Çal›flmam›zda hastalar›n e¤i- tim düzeyinin yükselmesi ile hastalar›n yap›lan tedaviden ve memelerinin fleklinden memnun kalma oranlar›n›n yük- seldi¤i görülmüfltür.

Kaynaklar

1. Fisher B, Anderson S, Bryant J ve ark. Twenty-year follow-up of a ran- domized trial comparing total mastectomy, lumpectomy, and lumpectomy plus irradiation for the treatment of invasive breast cancer. N Engl J Med 2002; 347: 1233-41.

2. Luu H, Otis CN, Reed WP Jr, Garb JL, Frank JL. The unsatisfactory mar- gin in breast cancer surgery. Am J Surg 1999; 178: 362-6.

3. Chung MA, Cady B. Breast cancer: surgical therapy. Current Surgical Therapy’de. Ed. Cameron H. 7. bask›. St. Louis, Mosby, 2001; 702-9.

4. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group. Effects of radiother- apy and surgery in early breast cancer. An overview of the randomized trials.

N Eng J Med 1995; 333: 1444-5.

5. Van Dongen JA, Voogd AC, Fentiman IS, Legrand C, Sylvester RJ, Tong D. Long-term results of a randomized trial comparing breast-conserving ther- apy with mastectomy: European Organization for Research and Treatment of Cancer 10801 trial. J Nat Cancer Inst 2000; 92: 1143-50.

6. Recht A, Connolly JL, Schnitt SJ, Horris JR. The effect of young age on tumor recurrence in the treated breast after conservative surgery and radio- therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phy 1988; 1: 3-10.

7. Fowble BL, Schultz DJ, Overmoyer B, Solin LJ, Fox K, Jardines L, Orel S, Glick JH. The influence of young age on out come in early stage breast cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phy 1994; 30: 23-33.

8. Borger J, Kemperman H, Hart A, Peterse H, van Dongen J, Bartelink H.

Risk factors in breast-conserving therapy. J Clin Oncol 1994; 12: 653-60.

9. Elkhuizen PH, van de Vijyer MJ, Hermans J, Zonderland HM, van de Velde CJ, Leer JW. Local recurrence after breast-conserving therapy for invasive breast cancer: high incidence in young patients and association with poor survival. Int J Radiat Oncol Biol Phy 1998; 41: 801-7.

10. Voogd AC, Nielsen M, Peterse JL, Blichert-toft M ve ark. Differences in risk factors for local and distant recurrence after breast-conserving therapy or mastectomy for stage I and II breast cancer: pooled results of two large Europian randonized trials. J Clin Oncol 2001; 19: 1688-97.

11. Kim KJ, Huh SJ, Yang JH, Park W, Nam SJ, Kim JH. Treatment results and prognostic factors of early breast cancer treated with a breast conserving operation and radiotherapy. Jpn J Clin Oncol 2005; 35: 126-33.

12. Oshumi S, Sakamoto G, Takashima S, Koyama H, Shin E, Suemasu K.

Long-term results of breast-conserving treatment of early-stage breast cancer in Japanese women from multi-center investigation. Jpn J Clin Oncol 2003;33(2):61-7.

13. Bartelink H, Horiot JC, Poortmans P ve ark. Recurrence rates after treat- ment of breast cancer with standard radiothaerapy with or without additional radiation. N Engl J Med 2001; 345: 1378-87.

14. Barthelmes L, Awa AA, Crawford DJ. Effect of cavity margin shaving to ensure completeness of excision completeness of excision on local recurrence rates following breast conserving surgery. Eur J Surg Oncol 2003; 29: 644-8.

Gelifl tarihi: 05.01.2006 Kabul tarihi: 17.11.2006

‹letiflim adresi:

Dr. Ali Aktekin Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 4. Genel Cerrahi Servisi

Üsküdar ‹stanbul Tel: (0532) 598 72 07 Tel: (0216) 345 46 80 e-mail: aliaktekin@turk.net

DÜZELTME / ERRATUM

Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi 2005 y›l› 9. cilt, 2. say›s›nda, 85. sayfada yer alan

‘Prolaktinoma: Olgu Sunumu ve Hiperprolaktinemiye Güncel Yaklafl›m’

adl› olgu sunumunun yazarlar› eksik bas›lm›flt›r.

Dilek Toprak1, Hamit Selim Karabekir2

1) Afyon Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›, Yard. Doç. Dr.

2) Afyon Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Nöroflirurji Anabilim Dal›, Yard. Doç. Dr.

fleklinde düzeltir, özür dileriz.

Figure

Updating...

References

Related subjects :