GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

38  Download (0)

Full text

(1)

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

2011 MALĠ YILI

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

ġubat 2012 / GümüĢhane

(2)

BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU

Dünya’da son yıllarda yönetim anlayıĢında yaĢanan geliĢmeler doğrultusunda, geleneksel kamu yönetimi anlayıĢı yerini strateji ve bu stratejilere dayalı politikalar odaklı, amaç ve hedef eksenli faaliyetleri içeren yeni bir kamu yönetimi yaklaĢımına bırakmıĢtır.

Yönetimde rekabet edebilmek için Dünya’da meydana gelen geliĢmeler mutlaka takip edilmelidir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluĢları planlamalar yapmalı, zayıf ve üstün yanlarını belirlemelidirler. Kendisini yeterince tanımayan örgütün, etkin olması da beklenemez. Geleneksel kamu yönetimi anlayıĢında günün problemleri değerlendirilir ve geçmiĢte ne yapıldığına bakılır; bu Ģekilde, varsa aksaklıklar tespit edilerek, giderilmeye

çalıĢılır. Oysaki yeni kamu yönetimi anlayıĢında problemler önceden belirlenmeye, bu çerçevede vizyon oluĢturmaya ve strateji geliĢtirmeye çalıĢılmaktadır. Kamu Mali Yönetim Reformu Süreci ile birlikte kamuda “Stratejik Planlama” dönemi baĢlamıĢtır.

Bu süreci stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme ilkeleri, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu unsurlarıyla ifade edebiliriz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesi, Ülkemizde benimsenen yeni kamu yönetimi anlayıĢının en önemli göstergesidir. Bu kanunun önemli yeniliklerinden birisi de kamu idarelerine “Faaliyet Raporları” hazırlanma mecburiyeti getirmesidir. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde; bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin üst yöneticileri tarafından her yıl faaliyet raporları hazırlanması öngörülmektedir. Böylece kamu hizmetlerini yürütenlerin daha fazla sorumluluk üstlenmeleri, kamu idarelerinin performanslarının artması, yasama denetiminin daha etkin yerine getirilmesi hedeflenmektedir. Sonuçta faaliyet raporları, kamu kurum ve kuruluĢlarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin de bir aracı olacaktır. Kamu idareleri, amaçlarını, hedeflerini ve faaliyetlerinin sonuçlarını faaliyet raporları sayesinde kamuoyu ile paylaĢarak toplumun bilgilendirilmesi süreci de tesis edilmiĢ olacaktır.

Kamu yönetimindeki bu yeni anlayıĢ ve yaklaĢımlar, kamu idarelerinin yapmakta oldukları ve yapacakları her türlü faaliyetin bir plan dâhilinde gerçekleĢtirilmesini öngörmektedir. Bu noktada ise Stratejik Planlama yaklaĢımı öne çıkmaktadır. Kamu idarelerinin Stratejik Planlamayı; vatandaĢlara sundukları hizmetleri planlı bir Ģekilde gerçekleĢtirme, politika geliĢtirme ve bu politikaları da iĢ programları ve bütçeye dayandırmada ve nihai olarak bütün uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesinde bir araç olarak benimsemeleri gerektiği ifade edilebilir. Üniversitemizde bu yeni süreçte belirlenecek takvim uyarınca stratejik plan hazırlama çalıĢmalarına baĢlanması öngörülmektedir. Üniversitemizin stratejik planlama çalıĢmalarına ön hazırlık mahiyetinde olmak üzere bu süreçle bağlantılı olarak 2011 mali yılına ait Enstitümüzün faaliyet sonuçlarını gösteren “Birim Faaliyet Raporu” hazırlanmıĢtır.

Doç. Dr. Temel BAYRAK

(3)

ĠÇĠNDEKĠLER

BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar

III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları

4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER EKLER

(4)

I- GENEL BĠLGĠLER

A- Misyon Ve Vizyon

Misyonumuz;

Enstitümüz, bilimsel ve teknolojik geliĢmeler önderliğinde Ar-Ge ortamları oluĢturmak, ülke ve dünya geleceği için en iyiyi arayan, yenilikçi ve üretken, araĢtırma yetenekleri geliĢmiĢ, ulusal değerlere sahip araĢtırmacı ve uzmanlar yetiĢtirmeyi görev edinmiĢtir.

Vizyonumuz;

Lisansüstü seviyede verilecek eğitim ve öğretim sayesinde üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın bir kurum olarak yerimizi almaktır.

B- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar Enstitünün KuruluĢ Mevzuatı

GümüĢhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 31.05.2008 tarihinde Fen ve Mühendislik dallarında lisansüstü öğretim yaptırmak üzere kurulmuĢtur. Enstitümüz 2009–2010 Eğitim- Öğretim yılında GümüĢhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesindeki ĠnĢaat Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında ise Makine Mühendisliği, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında ise Harita Mühendisliği Anabilim Dalında lisansüstü eğitime baĢlamıĢtır.

Ġdari Yetki Görev ve Sorumluluklar

Fen Bilimleri Enstitüsü’nün temel amacı; Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında lisansüstü eğitimi düzenlemek, bilimsel ve teknolojik geliĢmeleri izleyerek lisansüstü çalıĢma ve projelere yön vermek, öğrencilerini güncel konularda ileri araĢtırmalara yöneltmektir. Bu görev ve sorumluluklar; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda belirtilen Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan ve GümüĢhane Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında yerine getirilir.

Enstitümüz aĢağıda sıralanmıĢ olan kanun ve yönetmelikler ile diğer ikincil mevzuat yer alan idari görevleri yerine getirmektedir.

1. Yükseköğretim Kanunu (2547)

2. Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914)

3. Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanunu (2809) 4. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu (5018) 5. Devlet Memurları Kanunu (657)

6. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin TeĢkilât Ve ĠĢleyiĢ Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 03.03.1983 Sayısı: 17976)

7. Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Sayısı:

22683 )

(5)

11. GümüĢhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete Tarihi: 01.19.2009: Sayısı: 27363

GümüĢhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‟ nin amacı;

GümüĢhane Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara iliĢkin esasları düzenlemektir. Bu yönetmeliğin kapsamı GümüĢhane Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen ve tezli yüksek lisans ve doktora programlarından oluĢan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara iliĢkin hükümlerdir. Bu yönetmeliğin hukuki dayanağı ise 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddesidir. Bu yönetmeliğe göre Enstitümüz;

 Lisansüstü eğitim programlarının kontenjanların belirlenmesi ve ilanı edilmesi ile ilgili iĢlemleri,

 Lisansüstü eğitim programlarına baĢvuru koĢullarının belirlenmesi ile ilgili iĢlemleri,

 Lisansüstü eğitim programlarına öğrenci kabulü ve kayıt iĢlemlerinin yürütülmesi ile ilgili iĢlemleri,

 Lisansüstü eğitim programların kapsamı ve çeĢitlerinin belirlenmesi ile ilgili iĢlemleri,

 Lisansüstü eğitim programlarındaki eğitim-öğretim ve sınavlara iliĢkin esasların belirlenmesi ile ilgili iĢlemleri,

 Tezli yüksek lisans programındaki ders yükü, derslerin süreleri, tez danıĢmanının atanması ve tezin sonuçlanması ile ilgili iĢlemleri,

 Doktora programındaki ders yükü, derslerin süreleri, tez danıĢmanının atanması, yeterlik sınavı, tez izleme komitesi, tez önerisi savunması ve tezin sonuçlanması ile ilgili iĢlemleri,

 Lisansüstü eğitim programlarındaki öğrencilerin disiplin iĢ ve iĢlemleri ile YurtdıĢı üniversitelerle öğrenci değiĢimi, öğrencilerin izin, mezuniyet ve diplomaları ile ilgili iĢlemleri yerine getirmekle yükümlüdür.

(6)

Mali Yetki Görev ve Sorumluluklar

01.01.2006 tarihi itibariyle tüm hükümleri ile yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali saydamlık, hesap verilebilirlik, kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanımı gibi iyi mali yönetim ilkelerini esas almaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve kanuna bağlı olarak oluĢturulan ikincil mevzuat ile tüm kamu idarelerin olduğu gibi üniversitemizin de gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine iliĢkin yürütülen mali karar ve iĢlemlerde; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılıp kullanılmadığı denetlenmektedir. Bu amaçla genel yönetim bütçesi, üniversitemizin stratejik planı ve bütçesi, bütçe tertibi, kullanabilir ödenek tutarı, performans programı vs. kıstaslar dikkate alınarak bir harcama birimi olarak Enstitümüzün de kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen tüm mali karar ve iĢlemler mali kontrol ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu çerçevede mali iĢlemlerin yapılması sürecinde iĢlemler, harcama yetkililerince mevzuata uygunluk açısından kontrol edilmektedir. Enstitümüzün yapılan faaliyetler yıllık raporlar hâlinde düzenlenmekte ve ilgili kurum/ kuruluĢlara gönderilmektedir.

Ayrıca mali iĢ ve iĢlemler dıĢında kalan diğer genel yönetim faaliyetleri de Rektörlük Makamının idari kontrolü altındadır.

Ön mali kontrol; harcama birimlerinde iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi aĢamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar. Ön mali kontrol süreci, mali karar ve iĢlemlerin hazırlanması, yüklenmeye giriĢilmesi, iĢ ve iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi ve belgelendirilmesinden oluĢur. Kamu idarelerinde ön mali kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. Maliye Bakanlığınca 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği” yayınlanmıĢ olup Bakanlığımızca bu tebliğ çerçevesinde çalıĢmalar sürdürülmektedir.

Birimizde harcama yetkilisi, gerçekleĢtirme görevlisi, taĢınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilmiĢ personelimiz aĢağıdadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Mali Yetkilileri

Harcama Yetkilisi GerçekleĢtirme Görevlisi TaĢınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilisi Doç. Dr. Temel BAYRAK

Enstitü Müdürü

Süleyman DUMAN Enstitü Sekreteri

Engin DEMĠR Memur

(7)

C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Enstitü, Üniversitemizin BağlarbaĢı yerleĢkesinin giriĢindeki tarihi binada hizmet vermektedir. Hizmet binamızda müdür odası, müdür yardımcıları odası ve enstitü sekreteri odası olmak üzere iki yönetim odası ve öğrenci iĢleri, personel, muhasebe, satın alma gibi iĢlemlerin yürütüldüğü bir servis odası bulunmaktadır. (Resim 1)

ĠletiĢim

GümüĢhane Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü

BağlarbaĢı Mahallesi K. Karabekir Cd. No:109 PK: 29100 GümüĢhane Tel: 0456 233 75 36 Faks: 0456 233 75 36

E-posta: fbe@gumushane.edu.tr

(8)

1.1-Lisansüstü Eğitim-Öğretim Alanları (Varsa Derslikler) 2010

Eğitim Alanı

Kapasitesi 0–50

Kapasitesi 51–75

Kapasitesi 76–100

Kapasitesi 101–150

Kapasitesi 151–250

Kapasitesi 251–Üzeri

Anfi --- --- --- --- --- ---

Sınıf --- 13 --- --- --- ---

Bilgisayar

Laboratuar --- 1 --- --- --- ---

Diğer

Laboratuar --- --- --- --- --- ---

Toplam --- 14 --- --- --- ---

2011 Eğitim Alanı

Kapasitesi 0–50

Kapasitesi 51–75

Kapasitesi 76–100

Kapasitesi 101–150

Kapasitesi 151–250

Kapasitesi 251–Üzeri

Anfi --- --- --- --- --- ---

Sınıf --- 13 --- --- --- ---

Bilgisayar

Laboratuar --- 2 --- --- --- ---

Diğer

Laboratuar --- 1 --- --- --- ---

Toplam --- 17 --- --- --- ---

1.2- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sosyal Alanları

1.2.1. Kantinler ve Kafeteryalar

Kantin Sayısı: 1 Adet Kantin Alanı: 250 m2 Kafeterya Sayısı: --- Kafeterya Alanı: ---

1.2.2. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Toplantı – Konferans Salonları

2010 Kapasitesi 0–50

Kapasitesi 51–75

Kapasitesi 76–100

Kapasitesi 101–150

Kapasitesi 151–250

Kapasitesi 251–Üzeri Toplantı

Salonu --- 1 --- --- --- ---

(9)

2011 Kapasitesi 0–50

Kapasitesi 51–75

Kapasitesi 76–100

Kapasitesi 101–150

Kapasitesi 151–250

Kapasitesi 251–Üzeri Toplantı

Salonu --- 1 --- --- --- ---

Konferans

Salonu --- --- --- 1 --- ---

TOPLAM --- 1 --- 1 --- ---

1.2.3. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Öğrenci Kulüpleri 2010 ve 2011

Öğrenci Kulüpleri Sayısı: --- Öğrenci Kulüpleri Alanı: ---

1.3- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Hizmet Alanları 1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları

2010 Yılı Sayısı

(Adet)

Alanı (m2)

Kullanan Sayısı (KiĢi)

ÇalıĢma Odası 40 15 ve 32

(m2) 48

Toplam 40 770 (m2) 48

2011 Yılı Sayısı

(Adet)

Alanı (m2)

Kullanan Sayısı (KiĢi)

ÇalıĢma Odası 35 10 (m2) 35

Toplam 35 350 (m2) 35

1.3.2. Ġdari Personel Hizmet Alanları

2010 Yılı Sayısı (Adet)

Alanı

(m2) Kullanan Sayısı

Servis 1 10 (m2) 1

ÇalıĢma Odası 3 20 (m2) 4

Toplam 4 70 (m2) 5

(10)

2011 Yılı Sayısı (Adet)

Alanı

(m2) Kullanan Sayısı

Servis 1 10 (m2) 1

ÇalıĢma Odası 2 20 (m2) 4

Toplam 3 70 (m2) 5

1.4- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ambar Alanları 2010

Ambar Sayısı: --- Ambar Alanı: ---

2011

Ambar Sayısı: --- Ambar Alanı: ---

1.5- Lisansüstü Eğitim-Öğretim ArĢiv Alanları 2010

ArĢiv Sayısı: 1 Adet

ArĢiv Alanı: 30 m2

2011

ArĢiv Sayısı: 1 Adet

ArĢiv Alanı: 30 m2

1.6- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Atölyeleri 2010

Atölye Sayısı: --- Atölye Alanı: ---

2011

Atölye Sayısı: --- Atölye Alanı: ---

(11)

2- Örgüt Yapısı (TeĢkilat ġeması)

Enstitü yönetimi, müdür, müdür yardımcıları (2 KiĢi) ve enstitü sekreterinden oluĢmaktadır.

Ayrıca idari ve mali konulara iliĢkin kararların alındığı Enstitü Yönetim Kurulu ile eğitim - öğretim ile ilgili kararların alındığı Enstitü Kurulu idari mekanizma içinde yer almaktadır.

(ġekil 1)

ENSTĠTÜ MÜDÜRÜ

ENSTĠTÜ YÖNETĠM

KURULU

MÜDÜR YARDIMCISI Eğitim - Öğretim

ĠĢleri

ENSTĠTÜ SEKRETERĠ

Ġdari ĠĢler

ENSTĠTÜ KURULU

FBE SERVĠS MEMURU Öğrenci ĠĢleri Personel, Muhasebe,

Satınalma, MÜDÜR

YARDIMCISI Eğitim - Öğretim

ĠĢleri

ANABĠLĠM DALI BAġKANLIKLARI

(12)

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Enstitü bünyesinde öğrenci otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Öğrenci baĢvuruları, ders kayıtları ve not görüntüleme, çeĢitli belgelerin verilmesi gibi iĢlemler otomasyon sistemi üzerinden yapılmaktadır. Enstitümüz bünyesinde bilgisayar laboratuarı ve uygulama atölyesi bulunmamaktadır. Ancak Buna iliĢkin çalıĢmalar Enstitümüzün anabilim dallarının bulunduğu mühendislik fakültesinin bilgisayar laboratuarları ve uygulama atölyesinde yapılmaktadır.

Enstitümüzün bilgi iĢlem altyapısı ve servis bakım hizmetleri Üniversitemizin Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı tarafından sağlanmaktadır.

Enstitümüzde hizmet binasında hâlihazırda kullanılmakta olan bilgisayar, yazıcı, telefon, faks gibi demirbaĢ varlıklara iliĢkin tablo aĢağıdadır.

2010 MALZEMENĠN ADI ÂDETĠ MARKASI

1 Masaüstü Bilgisayar 3 EXPER

2 Dizüstü Bil.-Notebook 1 EXPER

3 Yazıcı 2 LEXMARK

4 1 SHARP

5 Telefon 4 KAREL

2011 MALZEMENĠN ADI ÂDETĠ MARKASI

1 Masaüstü Bilgisayar 3 EXPER

2 Dizüstü Bil.-Notebook 1 EXPER

3 Yazıcı 2 LEXMARK

4 1 SHARP

5 Telefon 4 KAREL

3.1- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yazılımları

Enstitümüzde ihtiyaçlara uygun ve geliĢmelere göre güncellenebilen otomasyon sistemi 2010 yılında hizmete girmiĢtir.

3.2- Lisansüstü Eğitim-Öğretimde Kullanılan Bilgisayarlar 2010

Masa üstü bilgisayar Sayısı: 3 Adet TaĢınabilir bilgisayar Sayısı: 1 Adet

2011

Masa üstü bilgisayar Sayısı: 3 Adet TaĢınabilir bilgisayar Sayısı: 1 Adet

(13)

3.3- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Kütüphane Kaynakları 2010

2011 Anabilim Dalı

BaĢkanlığının Adı

Kitap

Periyodik Yayın

Elektronik

Yayın Diğerleri Toplam Jeoloji ABD

401 5 3 2 411

ĠnĢaat ABD

334 4 - - 338

Makine ABD

102 2 2 - 106

Harita ABD - - - -

FBE Toplam 837 11 5 2 855

3.4- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi (2010) Eğitim Amaçlı

(Adet)

AraĢtırma Amaçlı (Adet)

Projeksiyon 4 ---

Slayt makinesi --- ---

Tepegöz --- ---

Episkop --- ---

Barkot Okuyucu --- ---

Baskı makinesi 1 1

Fotokopi makinesi 1 ---

Faks 1 ---

Fotoğraf makinesi --- ---

Kameralar --- ---

Televizyonlar --- ---

Tarayıcılar --- ---

Müzik Setleri --- ---

Mikroskoplar --- 2

DVD ler --- ---

Anabilim Dalı

BaĢkanlığının Adı Kitap Periyodik

Yayın Elektronik

Yayın Diğerleri Toplam

Jeoloji ABD 520 5 3 2 530

ĠnĢaat ABD 334 4 - - 338

Makine ABD 102 - 4 - 106

FBE Toplam 956 9 7 2 974

(14)

Cinsi (2011) Eğitim Amaçlı (Adet)

AraĢtırma Amaçlı (Adet)

Projeksiyon 4 ---

Slayt makinesi --- ---

Tepegöz --- ---

Episkop --- ---

Barkot Okuyucu --- ---

Baskı makinesi 1 1

Fotokopi makinesi 1 ---

Faks 1 ---

Fotoğraf makinesi --- ---

Kameralar --- ---

Televizyonlar --- ---

Tarayıcılar --- ---

Müzik Setleri --- ---

Mikroskoplar --- 2

DVD ler --- ---

Toplam 7 3

4- Ġnsan Kaynakları

Enstitümüzün kadrolu öğretim üyesi bulunmamaktadır. Eğitim ve öğretim anabilim dallarının öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Enstitümüzde lisansüstü eğitim yapmak üzere görevlendirilen öğretim üyeleri anabilim dallarına bağlı olarak çalıĢmaktadır. Enstitümüzde toplam 24 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bu öğretim üyelerinden 10’u yüksek lisans dersi açmıĢ olup kayıtlı 43 öğrencimiz mevcuttur.

4.1- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Akademik Personeli

Unvanlar Ġtibari Ġle Akademik Personel Sayısı

UNVAN 2010 Mali Yılı

Profesör ---

Doçent 4

Yardımcı Doçent 26

Öğretim Görevlisi ---

Okutman ---

AraĢtırma Görevlisi ---

Uzman ---

Çevirici ---

(15)

Unvanlar Ġtibari Ġle Akademik Personel Sayısı

UNVAN 2011 Mali Yılı

Profesör ---

Doçent 4

Yardımcı Doçent 31

Öğretim Görevlisi ---

Okutman ---

AraĢtırma Görevlisi ---

Uzman ---

Çevirici ---

Eğitim-Öğretim Planlamacısı ---

TOPLAM 35

4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları 2010

Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm KiĢi Sayısı

Profesör --- --- ---

Doçent --- --- ---

Yrd. Doçent --- --- ---

Öğretim Görevlisi --- --- ---

Okutman --- --- ---

Çevirici --- --- ---

Eğitim-Öğretim Planlamacısı --- --- ---

AraĢtırma Görevlisi --- --- ---

Uzman --- --- ---

Toplam --- --- ---

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları 2011

Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm KiĢi Sayısı

Profesör --- --- ---

(16)

Doçent --- --- ---

Yrd. Doçent --- --- ---

Öğretim Görevlisi --- --- ---

Okutman --- --- ---

Çevirici --- --- ---

Eğitim-Öğretim Planlamacısı --- --- ---

AraĢtırma Görevlisi --- --- ---

Uzman --- --- ---

Toplam --- --- ---

4.3- Fen Bilimleri Enstitüsü‟nde Görevlendirilen ABD‟ larına Bağlı Akademik Personel Fen Bilimleri Enstitüsü‟nde Görevlendirilen (Ders Veren)

Anabilim Dalına Bağlı Akademik Personel 2010

Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Enstitü KiĢi Sayısı

Profesör --- --- ---

Doçent 4 FBE 4

Yrd. Doçent 26 FBE 26

Öğretim Görevlisi --- --- ---

Okutman --- --- ---

Çevirici --- --- ---

Eğitim Öğretim

Planlamacısı --- --- ---

AraĢtırma Görevlisi --- --- ---

Uzman --- --- ---

Toplam 30 --- 30

Fen Bilimleri Enstitüsü‟nde Görevlendirilen (Ders Veren) Anabilim Dalına Bağlı Akademik Personel 2011

Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Enstitü KiĢi Sayısı

Profesör --- --- ---

Doçent 4 FBE 4

Yrd. Doçent 31 FBE 31

Öğretim Görevlisi --- --- ---

Okutman --- --- ---

Çevirici --- --- ---

Eğitim Öğretim

Planlamacısı --- --- ---

AraĢtırma Görevlisi --- --- ---

Uzman --- --- ---

Toplam 35 --- 35

(17)

BaĢka Üniversitelerden Gelip GÜ FBE‟ de Ders Veren Akademik Personel 2010

Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite KiĢi Sayısı

Profesör --- --- ---

Doçent --- --- ---

Yrd. Doçent --- --- ---

Öğretim Görevlisi --- --- ---

Okutman --- --- ---

Çevirici --- --- ---

Eğitim Öğretim Planlamacısı --- --- ---

AraĢtırma Görevlisi --- --- ---

Uzman --- --- ---

Toplam --- --- ---

BaĢka Üniversitelerden Gelip GÜ FBE‟ de Ders Veren Akademik Personel 2011

Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite KiĢi Sayısı

Profesör --- --- ---

Doçent --- --- ---

Yrd. Doçent --- --- ---

Öğretim Görevlisi --- --- ---

Okutman --- --- ---

Çevirici --- --- ---

Eğitim Öğretim Planlamacısı --- --- ---

AraĢtırma Görevlisi --- --- ---

Uzman --- --- ---

Toplam --- --- ---

4.5- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Veren SözleĢmeli Akademik Personel 2010

SözleĢmeli Akademik Personel Unvanı Sayı

Profesör ---

Doçent ---

Yrd. Doçent ---

Öğretim Görevlisi ---

Uzman ---

Okutman ---

Sanatçı Öğrt. Elm. ---

Sahne Uygulatıcısı ---

Toplam ---

2011

SözleĢmeli Akademik Personel Unvanı Sayı

Profesör ---

Doçent ---

Yrd. Doçent ---

Öğretim Görevlisi ---

(18)

Okutman ---

Sanatçı Öğrt. Elm. ---

Sahne Uygulatıcısı ---

Toplam ---

4.6- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Veren Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı

Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı (2010)

21–25 YaĢ 26–30 YaĢ 31–35 YaĢ 36–40 YaĢ 41–50 YaĢ 51- Üzeri KiĢi

Sayısı --- 10 15 24 11 2

Yüzde --- % 16,12 % 24,2 % 38,7 % 17,8 % 3,2

Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı (2011)

21–25 YaĢ 26–30 YaĢ 31–35 YaĢ 36–40 YaĢ 41–50 YaĢ 51- Üzeri KiĢi

Sayısı --- 2 11 15 6 1

Yüzde --- % 5,7 % 31,5 % 42,9 % 17,1 % 2,8

4.7-Ġdari Personel

Enstitümüzde 2011 yılında genel idari hizmetler sınıfına dâhil idari hizmet veren 2 personelimiz mevcuttur.

YILLAR GĠH SHS THS AHS DHS YHS TOPLAM

2010 4 --- --- --- --- --- 4

YILLAR GĠH SHS THS AHS DHS YHS TOPLAM

2011 2 --- --- --- --- --- 2

4.8- Ġdari Personelin Eğitim Durumu

Ġdari Personelin Eğitim Durumu (2010)

Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora

KiĢi Sayısı --- --- 1 3 ---

Yüzde --- --- % 25 % 75 ---

Ġdari Personelin Eğitim Durumu (2011)

(19)

4.9-Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin Hizmet Süresi (2010)

1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl 16 – 20 Yıl 21 – Üzeri

KiĢi Sayısı 2 1 1 --- --- ---

Yüzde % 50 % 25 % 25 --- --- ---

Ġdari Personelin Hizmet Süresi (2011)

1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl 16 – 20 Yıl 21 – Üzeri

KiĢi Sayısı 1 --- --- 1 --- ---

Yüzde % 50 --- --- % 50 --- ---

4.10-Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı

Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı (2010)

21–25 YaĢ 26–30 YaĢ 31–35 YaĢ 36–40 YaĢ 41–50 YaĢ 51- Üzeri

KiĢi Sayısı --- 1 3 --- --- ---

Yüzde --- % 25 % 75 --- --- ---

Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı (2011)

21–25 YaĢ 26–30 YaĢ 31–35 YaĢ 36–40 YaĢ 41–50 YaĢ 51- Üzeri

KiĢi Sayısı --- --- 2 --- --- ---

Yüzde --- --- % 100 --- --- ---

4.11-ĠĢçiler

ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) (2010)

Dolu BoĢ Toplam

Sürekli ĠĢçiler --- --- ---

Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) --- --- ---

Vizesiz iĢçiler (3 Aylık) --- --- ---

Toplam --- --- ---

ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) (2011)

Dolu BoĢ Toplam

Sürekli ĠĢçiler --- --- ---

Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) --- --- ---

Vizesiz iĢçiler (3 Aylık) --- --- ---

Toplam --- --- ---

(20)

4.12-Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süreleri Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süresi (2010)

1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl 16 – 20 Yıl 21 – Üzeri

KiĢi Sayısı --- --- --- --- --- ---

Yüzde --- --- --- --- --- ---

Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süresi (2011)

1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl 16 – 20 Yıl 21 – Üzeri

KiĢi Sayısı --- --- --- --- --- ---

Yüzde --- --- --- --- --- ---

4.13-Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı

Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı (2010)

21–25 YaĢ 26–30 YaĢ 31–35 YaĢ 36–40 YaĢ 41–50 YaĢ 51- Üzeri KiĢi

Sayısı --- --- --- --- --- ---

Yüzde --- --- --- --- --- ---

Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı (2011)

21–25 YaĢ 26–30 YaĢ 31–35 YaĢ 36–40 YaĢ 41–50 YaĢ 51- Üzeri KiĢi

Sayısı --- --- --- --- --- ---

Yüzde --- --- --- --- --- ---

5- Sunulan Hizmetler

Mühendislik Fakültesinin inĢaat, jeoloji, makine, Harita anabilim dallarında lisansüstü eğitim programları açılması için yapılan baĢvurular YÖK tarafından kabul edilmiĢ olup 2009–2010 eğitim öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında inĢaat ve jeoloji Anabilim Dallarına, 2010–2011 eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılında ise makine Anabilim Dalına, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında ise Harita Mühendisliği Anabilim Dalına yüksek lisans öğrencisi alınmıĢtır.

(21)

Eğitim Hizmetleri

5.1- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Alan Öğrenci Sayıları

Cinsiyetlerine Göre Öğrenci Sayıları (2010)

Yüksek Lisans Doktora Toplam

Genel Toplam

Birimin Adı E K Toplam E K Toplam E K

Fen Bilimleri

Enstitüsü 34 13 47 --- --- --- 34 13 47

Cinsiyetlerine Göre Öğrenci Sayıları (2011)

Yüksek Lisans Doktora Toplam

Genel Toplam

Birimin Adı E K Toplam E K Toplam E K

Fen Bilimleri

Enstitüsü 79 19 98 --- --- --- 79 19 98

5.2-Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Göre Öğrenci Sayıları 2010

2011

BÖLÜM / PROGRAM ADI ÖBÖ ÖEÖ 2BÖ 2EÖ LBÖ LEÖ DBÖ DEÖ TÖS Müh. Fakültesi ĠnĢaat ABD

Yüksek Lisans --- --- --- --- 6 34 --- --- 40

Müh. Fakültesi Jeoloji ABD

Yüksek Lisans --- --- --- --- 9 18 --- --- 27

Müh. Fakültesi Makine ABD

Yüksek Lisans --- --- --- --- --- 5 --- --- 5

Müh. Fakültesi Harita ABD

Yüksek Lisans 4 22 --- --- 26

BÖLÜM / PROGRAM ADI ÖBÖ ÖEÖ 2BÖ 2EÖ LBÖ LEÖ DBÖ DEÖ TÖS Müh. Fakültesi ĠnĢaat ABD Yüksek

Lisans --- --- --- --- 7 20 --- --- 27

Müh. Fakültesi Jeoloji ABD

Yüksek Lisans --- --- --- --- 6 12 --- --- 18

Müh. Fakültesi Makine ABD

Yüksek Lisans --- --- --- --- --- 2 --- --- 2

TOPLAM --- --- --- --- 13 34 --- --- 47

(22)

KISALTMALAR

ÖBÖ Örgün Bayan Öğrenci Sayısı 2BÖ 2.Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı ÖEÖ Örgün Erkek Öğrenci Sayısı 2EÖ 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı LBÖ Y.Lisans Bayan Öğrenci DBÖ Doktora Bayan Öğrenci Sayısı LEÖ Y.Lisans Erkek Öğrenci DEÖ Doktora Erkek Öğrenci Sayısı TÖS: Toplam Öğrenci Sayısı

5.3- 2011 Yılı Lisansüstü Eğitim Alan Öğrenci BaĢarı Durumu

Diğer Hizmetler

5.4- Hizmet, Bilim-Sanat, TeĢvik ve Grup BaĢarı Ödülleri Sayısı

Ödül Türü 2010

Bilim Ödülü ---

Bilimde Hizmet Ödülü ---

Bilimde TeĢvik Ödülü 2 Adet TUBĠTAK TeĢvik Ödülü

Sanat Ödülü ---

Sanatta Hizmet Ödülü ---

Sanatta TeĢvik Ödülü ---

AraĢtırma BaĢarı Ödülü (Grup) ---

2010 Yılı

Öğrenci BaĢarı Durumu Toplam Öğrenci

Sayısı BaĢarılı Öğrenci

Sayısı BaĢarı Yüzdesi

Yüksek Lisans 47 39 % 90,6

ĠnĢaat ABD 27 19 % 86,6

Jeoloji ABD 18 18 % 100

Makine ABD 2 2 % 100

Doktora --- --- ---

2011 Yılı

Öğrenci BaĢarı Durumu

Toplam Öğrenci Sayısı

BaĢarılı Öğrenci

Sayısı BaĢarı Yüzdesi

Yüksek Lisans 98 56 % 58

ĠnĢaat ABD 40 24 % 61

Jeoloji ABD 27 14 % 53

Makine ABD 5 3 % 56

Harita ABD 25 15 % 60

(23)

Ödül Türü 2011

Bilim Ödülü ---

Bilimde Hizmet Ödülü ---

Bilimde TeĢvik Ödülü ---

Sanat Ödülü ---

Sanatta Hizmet Ödülü ---

Sanatta TeĢvik Ödülü ---

AraĢtırma BaĢarı Ödülü (Grup) ---

Toplam ---

5.5- Lisansüstü Eğitimde Tamamlanan Tezler

2010 Yılında Tamamlanan Tez Sayısı (Varsa) FEN BĠLĠMLERĠ

ENSTĠTÜSÜ

Y.LĠSANS DOKTORA

Müh. Fakültesi ĠnĢaat ABD

Yüksek Lisans --- ---

Müh. Fakültesi Jeoloji ABD

Yüksek Lisans --- ---

Müh. Fakültesi Makine ABD

Yüksek Lisans --- ---

TOPLAM

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezinin Adı (Varsa) 2010

1 ---

2 ---

Tamamlanan Doktora Lisans Tezinin Adı (Varsa) 2010

1 ---

2 ---

2011 Yılında Tamamlanan Tez Sayısı (Varsa) FEN BĠLĠMLERĠ

ENSTĠTÜSÜ

Y.LĠSANS DOKTORA

Müh. Fakültesi ĠnĢaat ABD

Yüksek Lisans 3 ---

Müh. Fakültesi Jeoloji ABD

Yüksek Lisans 3 ---

Müh. Fakültesi Makine ABD

Yüksek Lisans --- ---

TOPLAM 6 ---

(24)

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezinin Adı (Varsa) 2011

1 GümüĢhane Yöresi Kalker Örneğinin Ġnce ÖğütülmüĢ Agrega olarak Beton BileĢiminde Kullanılabilirliği, Taze Betonun Kıvamına ve Beton Basınç Dayanımına Etkisi

2 Enerji ÇeĢitliliği ve GümüĢhane Ġli Su Potansiyelinin Hidroelektrik Enerji Üretimi Yönünden Ġncelenmesi

3 Eski GümüĢhane Yöresinin Jeolojisi ve ġenköy Formasyonu (Erken-Orta Jura) Ġçerisindeki KumtaĢlarının Petrografik ve Jeokimyasal Ġncelemesi

4 Trabzon Yöresindeki Geç Kretase Kalsitürbiditlerinin Sedimantolojik ve Paleontolojik Ġncelemesi (KD Türkiye)

5 Ġkizdere Plütonu'nun (KD-Türkiye) U-Pb Jeokronolojisi, Petrolojisi ve Jeodinamik Önemi

6 Asfalt KarıĢımlarda Marshall YaklaĢımı ile Tekerlek Ġzi Değerlendirmesi

Tamamlanan Doktora Lisans Tezinin Adı (Varsa) 2011

1 ---

2 ---

6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi

Enstitü Kurulunda eğitim ve öğretimle ilgili alınan kararlar, Enstitü Yönetim Kurulunda ise alınan kararlar mali ve idari iĢlemlere iliĢkin Enstitü Müdürü, Müdür adına Enstitü Müdür Yardımcıları ve Enstitü Sekreteri tarafından uygulanmakta ve iç kontrol de aynı mekanizma ile sağlanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Ġç Kontrol Sistemi” baĢlıklı beĢinci kısmının 55–67 maddeleri arasındaki baĢlıklar itibariyle, iç kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve iĢleyiĢi, ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması, iç denetim, iç denetçinin görevleri, iç denetçilerin nitelikleri ve atanması, iç denetim koordinasyon kurulu ve iç denetim koordinasyon kurulunun görevleri gibi hususlara yer verilmiĢtir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun değiĢik 55’inci maddesi, iç kontrolü; “…idarenin amaçlarına, belirlenmiĢ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluĢturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü…” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Buna göre mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine iliĢkin standartlar ve yöntemlerin Maliye Bakanlığınca,

(25)

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluĢturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliĢtirilmesi amacıyla standartlar ve gerekli genel Ģartlar belirlenmiĢtir. Kamu Ġç Kontrol Standartları uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletiĢim ile izleme bileĢenleri esas alınarak tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte belirlenmiĢtir. Tebliğde, kamu idarelerinin gerek görmeleri halinde, idare ayrıntılı iç kontrol standartları da belirleyebilecekleri öngörülmüĢtür.

Ġç kontrol sisteminin oluĢturulmasında; görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, riskli alanların belirlenmesi, önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi, bilginin kaydedilmesi, tasnifi, ulaĢılabilirliği, sistem ve faaliyetin izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında yapılan çalıĢmalara yer verilecektir. 5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, kamu idaresinde iç kontrol sisteminin oluĢturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliĢtirilmesi çalıĢmaları ilgili kamu idaresinin yönetim sorumluluğu kapsamındadır.

Bu bağlamda katılımcılık ve ortak akıl esas alınarak Üniversitemizin “Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı” oluĢturulmuĢ olup harcama birimlerimizin bu eylem planı çerçevesinde iç kontrol sistemine iliĢkin çalıĢmaları devam etmektedir.

II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri

Birim yönetiminin kurumun genel amaçlarına paralel olarak yaptığı planlamalara göre 2011 yılı içerisinde üniversitemizin stratejik planlama çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Enstitümüzün yükümlü olduğu ana faaliyetlerini baĢarılı bir Ģekilde yerine getirebilmesi için planlama döneminin baĢında kısa ve uzun vadeli amaç ve hedefleri belirlenecektir. Ancak enstitü yönetimimizce daha öncesinde yapılan ön hazırlık çalıĢmalarında oluĢturulan taslak misyon ve vizyon bildirimlerimiz doğrultusunda belirlenen amaç ve hedefler Ģunlardır.

Birimin Amaç Ve Hedefleri:

Amaç I.

Eğitim-Öğretim Kalitesinin Artırılması Hedefler

 Lisansüstü eğitim programlarının eğitim amaçlarının ve çıktılarının belirlenmesi,

 Ders içeriklerinin program çıktılarına göre düzenlenmesi,

 Ders önerisi, tez önerisi hazırlama formlarının oluĢturulması,

 Ġzleme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması,

 Tez çalıĢmalarına verilecek proje desteğinin artırılmasını sağlamak,

 Öğretim üyesi ve öğrenci değiĢim programlarına yönelik düzenlemelerin yapılması.

Amaç II. Öncelikli Alanlarda Yeni Lisansüstü ve Doktora Programların Açılması Hedefler

 Ġhtiyaça yönelik lisansüstü eğitim programları açmak ve etkin hale getirmek,

 Disiplinlerarası lisansüstü eğitim programları açmak ve etkin hale getirmek,

 Lisansüstü eğitim programlarının kamu ve özel sektör tarafından tanınmasını sağlamak, tanıtımını yapmak,

 Lisansüstü eğitim programlarda enstitü kadrolarının oluĢturulması ve zenginleĢtirilmesi,

 Doktora eğitim programları açmak ve etkin hale getirmek,

 Doktora çalıĢmalarının düzenlenmesi ve yayına dönüĢtürülmesini sağlamak,

(26)

Amaç III. Otomasyon Sisteminin GeliĢtirilmesi ve Güncellenmesi Hedefler

 Otomasyon sisteminde performans göstergelerinin oluĢumunu yapacak ve raporlayacak sistem oluĢturulması ve otomasyon programı için gerekli personelin istihdam edilmesi, Amaç IV. Fiziki Mekânların ĠyileĢtirilmesi

Hedefler

 Eğitim-Öğretimin yürütülebileceği seminer salonu, derslik, bilgisayar laboratuarı gibi altyapının oluĢturulmasına yönelik çalıĢmalar,

B- Temel Politikalar ve Öncelikler Politikalar

Mühendislik alanında nitelikli araĢtırmacılar ve bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiĢtirilmesi için gereken eğitim programlarının sürekli geliĢtirilmesini, değerlendirilmesini, etkin olarak yürütülmesini sağlamak, Tüm programlarda eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, Uluslararası geliĢmeleri ve toplumsal gereksinimleri göz önüne alarak yeni programların açılmasını teĢvik etmek ve organizasyonunu sağlamak.

Öncelikler

Üstün nitelikli ve aldığı eğitimin mesleğini ve yaĢam kalitesini geliĢtireceğine inanan öğrenciler tarafından tercih edilebilmesini sağlamak, Mezunlarının aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olmasını sağlamak, Yürüttüğü eğitim programlarıyla nitelikli bilim insanı yetiĢtirmek, Ulusal ve uluslararası düzeydeki araĢtırmalarını artırarak sürdüren saygın bir kurum olmak.

III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Enstitümüzün öğrenci harçları dıĢında bir geliri olmayıp, giderleri katma bütçeden karĢılanmaktadır. Bütçe uygulamaları ve temel mali tablolara iliĢkin açıklamalar hakkındaki veriler aĢağıdaki Tablo’da belirtilmiĢtir.

2010 YILI HAZĠNE YARDIMI HAZĠNE

YARDIMI

Bütçe

Ödeneği Serbest Ödenek (b)

GerçekleĢme Durumu%

(a*100)/b

Kesin Harcama(a)

Kalan

Ödenek Açıklama 01- Personel

Giderleri 75.100,00 75.100,00 % 99,7 74.884,27 215,73 ---

(27)

Devlet Primi Giderleri 03- Mal ve

Hizmet Alım Giderleri

7.700,00 7.700,00 % 54,7 4.216,21 3.483,79 ---

05- Cari

Transferler --- --- --- --- --- ---

06- Sermaye

Giderleri --- --- --- --- --- ---

Toplam 90.800,00 90.800,00 % 83,6 86.821,03 3.978,97 --- 2011 YILI HAZĠNE YARDIMI

HAZĠNE YARDIMI

Bütçe Ödeneği

Serbest Ödenek (b)

GerçekleĢme Durumu%

(a*100)/b

Kesin Harcama(a)

Kalan

Ödenek Açıklama 01- Personel

Giderleri 195.800,00 195.800,00 % 97,1 190.213,32 5.586,68 --- 02- Sosyal

Güvenlik Kurumu

Devlet Primi Giderleri

23.400,00 23.400,00 % 64,5 15.109,84 8.290,16 ---

03- Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

9.000 9.000 % 57,5 3.820.48 5.179,52 ---

05- Cari

Transferler --- --- --- --- --- ---

06- Sermaye

Giderleri --- --- --- --- --- ---

Toplam 229.200,00 229.200,00 % 73,03 209.143,64 190.56,36 --- 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar

Enstitümüzde 2011 mali yılında iç ve dıĢ mali denetim yapılmadı. Bu nedenle oluĢabilecek raporlarda yer alan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karĢı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak iĢlemlere bu baĢlık altında yer verilememiĢtir. DıĢ denetim SayıĢtay tarafından gerçekleĢtirilmektedir. SayıĢtay tarafından yapılacak harcama sonrası dıĢ denetimin amacı; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve iĢlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının raporlanmasını kapsamaktadır.

(28)

B- Performans Bilgileri

Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Performans bilgileri baĢlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleĢme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara iliĢkin değerlendirmelere yer verilir. Ancak Kamu Ġdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2. Maddesindeki hükme göre üniversitemizin performans programı henüz hazırlanmadığı için bu bölüme iliĢkin bilgilere yer verilmemiĢtir.)

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Enstitümüzün amaçlarını gerçekleĢtirmek için 2011 yılı içerisinde yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgiler yer verilmiĢtir. Bu kapsamda faaliyetlerin tanımı, hangi amaçla yürütüldüğü ve yıl içerisinde yapılanlar ve gelecek dönemlerde yapılması düĢünülenlere iliĢkin bilgiler tablolar halinde aĢağıda gösterilmiĢtir.

Bilimsel Toplantılarla Ġlgili Faaliyetler

1.1-FBE‟ de Görevli Öğretim Üyeleri Tarafından Düzenlenen Ulusal / Uluslararası Bilimsel Toplantılar

2010

FAALĠYET TÜRÜ FAALĠYETĠN ADI SAYISI

Sempozyum ve Kongre --- ---

Konferans --- ---

Panel --- ---

Seminer --- ---

Açık Oturum --- ---

SöyleĢi --- ---

Tiyatro --- ---

Konser --- ---

Sergi --- ---

Turnuva --- ---

Teknik Gezi --- ---

Eğitim Semineri --- ---

Toplam --- ---

2011

FAALĠYET TÜRÜ FAALĠYETĠN ADI SAYISI

Sempozyum ve Kongre --- ---

Konferans --- ---

Panel --- ---

Seminer --- ---

Açık Oturum --- ---

SöyleĢi --- ---

(29)

Teknik Gezi --- ---

Eğitim Semineri --- ---

Toplam --- ---

1.2-Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılan FBE‟ de Görevli Öğretim Üyesi Sayısı

2010

FAALĠYET TÜRÜ Akademik Personel Ġdari Personel TOPLAM

Sempozyum ve Kongre 17 --- 17

Konferans ---

Panel --- --- ---

Seminer --- --- ---

Açık Oturum --- --- ---

SöyleĢi --- --- ---

Tiyatro --- --- ---

Konser --- --- ---

Sergi --- --- ---

Turnuva --- --- ---

Teknik Gezi --- --- ---

Eğitim Semineri --- --- ---

Genel Toplam 17 --- 17

2011

FAALĠYET TÜRÜ Akademik Personel Ġdari Personel TOPLAM

Sempozyum ve Kongre 23 --- 23

Konferans --- --- ---

Panel --- --- ---

Seminer --- --- ---

Açık Oturum --- --- ---

SöyleĢi --- --- ---

Tiyatro --- --- ---

Konser --- --- ---

Sergi --- --- ---

Turnuva --- --- ---

Teknik Gezi --- --- ---

Eğitim Semineri --- --- ---

Genel Toplam 23 --- 23

(30)

1.3-Yüksek Lisans Öğrencileri Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılar (Varsa) FAALĠYET TÜRÜ (2010 ve

2011) FAALĠYETĠN ADI TOPLANTI

SAYISI

KATILAN ÖĞRENCĠ SAYISI

Sempozyum ve Kongre --- --- ---

Konferans --- --- ---

Panel --- --- ---

Seminer --- --- ---

Açık Oturum --- --- ---

SöyleĢi --- --- ---

Tiyatro --- --- ---

Konser --- --- ---

Sergi --- --- ---

Turnuva --- --- ---

Teknik Gezi --- --- ---

Eğitim Semineri --- --- ---

TOPLAM --- --- ---

Yayınlarla Ġlgili Faaliyetler

1.4a–Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayın Sayıları

2010 YILI YAYIN TÜRÜ

FBE

SCI Diğer Uluslararası Yayın (Makale) Sayısı Kitap Uluslararası Bildiri (Türkiye’de ki dâhil) Ulusal Makale Ulusal Bildiri

2010 Yılı Dahil Toplam Yayın

Sayısı 148 --- --- 293 129 298

2011 YILI YAYIN TÜRÜ

SCI Diğer Uluslararası Yayın (Makale) Sayısı Kitap Uluslararası Bildiri (Türkiye’de ki dâhil) Ulusal Makale Ulusal Bildiri

2011 Yılı Toplam Yayın Sayısı 177 20 5 312 136 321

(31)

1.5- Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı (Varsa) 2010 Editörlük/Hakemlik

Yapan Öğretim Üyesi Sayısı

Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı

Dergi Hakemliği Yapan Öğretim

Üyesi Sayısı

Hakemliği Yapılan Dergi

Sayısı

11 --- 5 13

Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı (Varsa) 2011 Editörlük/Hakemlik

Yapan Öğretim Üyesi Sayısı

Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı

Dergi Hakemliği Yapan Öğretim

Üyesi Sayısı

Hakemliği Yapılan Dergi

Sayısı

1.6- 2011 Yılına Ait Atıf Ġndekslerde Yer Alan Fen Bilimleri Enstitüsü Adresli Yayınlar

2010 Yılına Ait Atıf Ġndekslerde Yer Alan Fen Bilimleri Enstitüsü Adresli Yayınlar (FBE‟ de Görevli Öğretim Üyelerine Ait Yayına Âdeti)

Ġndekslenen Tüm Dokümanlar Makaleler

--- --- ---

2011 Yılına Ait Atıf Ġndekslerde Yer Alan Fen Bilimleri Enstitüsü Adresli Yayınlar (FBE‟ de Görevli Öğretim Üyelerine Ait Yayına Âdeti)

Ġndekslenen Tüm Dokümanlar Makaleler

--- --- ---

1.7- WOS'da Ġndekslenen

FBE‟ de Görevli Öğretim Üyelerinin Yayın Sayılarının Ġndekslere Göre Dağılımı (GÜ Mühendislik Fakültesi ĠnĢaat/Jeoloji/Makine/Harita ABD)

2010

SCI SSCI A&HCI TOPLAM

29 --- --- 29

2011

SCI SSCI A&HCI TOPLAM

23 --- --- 23

(32)

1.8- Üniversiteler Arasında Yapılan Ġkili AnlaĢmalar 2010

ÜNĠVERSĠTE ADI ÜLKESĠ ANLAġMANIN ĠÇERĠĞĠ ANLAġMA

SAYISI

--- --- --- ---

2011

ÜNĠVERSĠTE ADI ÜLKESĠ ANLAġMANIN ĠÇERĠĞĠ ANLAġMA

SAYISI

--- --- --- ---

Projelerle Ġlgili Faaliyetler

1.9- Yüksek Lisans Öğrencileri /Öğretim Üyeleri Proje Sayıları (Varsa)

PROJE SAYILARI PROJE

BAġLAMA

2010 Yılında Yürütülen

(A)

2010 Yılından 2011 „e Devreden

(B)

2011 Yılında Yeni Açılan

(A+B) 2011Yılında Yürütülen Proje Sayısı

2011 Yılında Kapanan Proje Sayısı TÜBĠTAK

PROJE PAZARI ÖĞRENCĠ PROJELERĠ

--- --- --- --- ---

TÜBĠTAK

PROJESĠ 7 7 2 9 1

ARAġTIRMA

PROJESĠ --- --- --- --- ---

DPT PROJESĠ --- --- 1 1 ---

TEZ PROJESĠ --- --- --- --- ---

SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) PROJESĠ

--- --- --- --- ---

DĠĞER( Uluslar

arası) 1 1

TOPLAM 7 7 4 11 1

(33)

1.10- Alınan Patent Sayısı (Varsa) 2010

Alınan Patent Sayısı:

(Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili de Dâhil) 2011 Alınan Patent Sayısı:

(Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili de Dâhil) 2- Performans Sonuçları Tablosu

(Birim, performans programında yer alan performans tablosuna gerçekleĢme bilgilerini de ekleyerek yer verecektir. Ancak Kamu Ġdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2. Maddesindeki hükme göre üniversitemizin performans programı henüz hazırlanmadığı için bu bölüme iliĢkin bilgilere yer verilmemiĢtir.)

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(Birimin performans ve gösterge hedeflerinin gerçekleĢme durumunu, sapmaları, nedenlerini, geçmiĢ yıllar değerleri ile ve varsa benzer idare performans sonuçlarına yer verilir. Ancak Kamu Ġdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2.

Maddesindeki hükme göre üniversitemizin performans programı henüz hazırlanmadığı için bu bölüme iliĢkin bilgilere yer verilmemiĢtir.)

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

(Performans göstergelerine iliĢkin değerlendirmeler, veri toplanması, iĢlenmesi ve kalitesine iliĢkin değerlendirmeler, veri elde edilmeyen durumlar ve nedenleri ile performans bilgi sisteminin geliĢtirilmesine yönelik birim tarafından yürütülen çalıĢmalara yer verilir Ancak Kamu Ġdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2.

Maddesindeki hükme göre üniversitemizin performans programı henüz hazırlanmadığı için bu bölüme iliĢkin bilgilere yer verilmemiĢtir.)

IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

A- Üstünlükler

Bu bölümde enstitümüzün tespit edilen güçlü yönlerine ve fırsatlarına yer verilmiĢtir Birimin güçlü yanları

 Ders müfredatının dinamik olması,

 AraĢtırma desteğinin ve online kütüphane olanaklarının yeterli olması,

 Öğrenciye sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılmasına çalıĢılması,

 Yeni kurulmuĢ bir üniversite olmanın verdiği heyecan ve baĢarılı olma gayreti,

 Üniversitemizin kamuoyundaki olumlu imajı,

 Üniversite üst yönetiminin teĢvik ve desteği,

 Etik değerleri benimsemiĢ enstitü yönetimine karĢı duyulan güven,

 Nitelikli, dinamik, özverili ve uzman öğretim elemanlarının olması,

 Personelin eğitim, kurs, kongre vb. etkinliklere katılımının teĢvik edilmesi,

(34)

 Nitelikli, dinamik, özverili ve uzman, idari personelin olması,

 Ġdari personele yönelik ek mesai ödemesi,

B- Zayıflıklar

Bu bölümde enstitümüzün tespit edilen zayıf yönlerine ve karĢılaĢılması muhtemel tehditlere yer verilmiĢtir.

Birimin zayıf yanları

 Anabilim dallarında yeterli sayıda profesör ve doçent öğretim üyesinin olmaması,

 Fiziki mekânın iyileĢtirilmesine ihtiyaç olması ve idari personel yetersizliği,

C- Değerlendirme

Bu bölümde enstitümüzün planladığı değiĢiklik önerilerine, karĢılaĢabileceği risklere ve bunlara karĢı alınması gereken tedbirlere iliĢkin değerlendirmelere yer verilmiĢtir. Fen Bilimleri Enstitüsü olarak üstünlüklerin akılcı, doğru, etkili ve insan odaklı olarak kullanılarak zayıf yönleri iyileĢtirmek ve dıĢ çevredeki fırsatları çok iyi değerlendirip tehditlere karĢı da gerekli önlemleri almak hedeflenmektedir. Bu sayede yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim hizmetlerin daha kaliteli olacağı ve hizmet verimliliğini artıracağı öngörülmektedir.

.

Sonuç olarak; Enstitümüzde yürütülmekte olan lisansüstü eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik kısa vadeli hedeflerimiz içinde yer alan program eğitim amaçları ve çıktılarının belirlenmesi, öğrenim çıktıların oluĢturulması kısa sürede tamamlanacaktır. Yüksek lisans öğrencileri için danıĢman atama kriterlerinin belirlenmesi, tezlerin kalitesinin artmasıyla birlikte yayın sayısını da artıracaktır. Enstitümüz anabilim dallarında öğretim elemanlarının nitelikli ve yeterli sayıda olması, ders müfredatının dinamik olması, tez çalıĢmalarının projelerle desteklenme olanağı, öğrencilere sunulan hizmetlerin düzenli hale getirilmesi kısa vadeli hedeflerimizin gerçekleĢmesini sağlayacaktır.

V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER

Amaç ve hedeflere ulaĢabilmek için alınması gereken öneri ve tedbirler aĢağıda sıralanmıĢtır.

 Anabilim dallarında lisansüstü eğitim kapsamında gerçekleĢtirilecek hedefler için ise yeterli sayıda profesör ve doçent öğretim üyesi ihtiyacı bulunmaktadır.

 Açılacak yeni lisansüstü eğitim programlarında ve disiplinlerarası eğitim alanlarında uzmanlaĢmıĢ öğretim üyelerine ihtiyaç vardır.,

 Kısa ve uzun vadeli hedeflere ulaĢmak için fiziki mekânın iyileĢtirilmesi ve idari personel eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. (En az 4 idari personele ve 1 temizlik personeline ihtiyaç vardır.

 Enstitünün mali kaynaklarının bütçe imkânları dâhilinde artırılmasına ihtiyaç vardır.

(35)

EKLER:

EK 1: Birim Üst Yönetici Ġç Kontrol Güvence Beyanı

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiĢ kaynakların, planlanmıĢ amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliĢkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara ve

“benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almıĢ olduğum bilgilere”

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

GümüĢhane / 14.02.2012

Doç. Dr. Temel BAYRAK Enstitü Müdürü

(36)

EKLER:

EK 1: Birim Üst Yönetici Ġç Kontrol Güvence Beyanı

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiĢ kaynakların, planlanmıĢ amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliĢkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara ve

“benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almıĢ olduğum bilgilere”

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

GümüĢhane / 14.02.2012

Yrd. Doç. Dr. Hakan BOLAT Enstitü Müdürü V.

(37)

EKLER:

EK 1: Birim Üst Yönetici Ġç Kontrol Güvence Beyanı

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiĢ kaynakların, planlanmıĢ amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliĢkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara ve

“benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almıĢ olduğum bilgilere”

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

GümüĢhane / 14.02.2012

Yrd.Doç. Dr. Serhat DAĞ Enstitü Müdürü V.

(38)

EKLER:

EK 1: Birim Üst Yönetici Ġç Kontrol Güvence Beyanı

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiĢ kaynakların, planlanmıĢ amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliĢkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara ve

“benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almıĢ olduğum bilgilere”

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

GümüĢhane / 14.02.2012

Doç. Dr. Orhan KÜÇÜK Enstitü Müdürü V.

Figure

Updating...

References

Related subjects :