KOMİSYON RAPORLARI

59  Download (0)

Tam metin

(1)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

224 Tarih:

13.09.2012 Dosya No:

2012/1405

KONUNUN ÖZÜ: Gaziosmanpaşa İlçesi, 1/1000 ölçekli Plan notu değişikliği teklifi hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 11/06/2012 gün ve 2012-8207 sayılı yazısında; “

İlgi :(a) 29.05.2012 tarih 8804 sayılı Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı'nın yazısı eki 05.04.2012 tarih 57 sayılı Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Kararı.

(b) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Onayı.

TALEP:

Gaziosmanpaşa İlçesinde ileride yaşanabilecek deprem riskine karşı güvenli konut stokunun arttırılması, ilçe içerisinde yaşayan nüfusun standartlarının yükseltilmesi ve planlama olgusu içerisinde kullanılabilirliği yüksek fiziksel mekanların oluşturulması adına 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu paftasına toplu uygulamaya yönelik olarak eklenmek üzere hazırlanan 1/1000 ölçekli plan notu tadilatı ilgi (a) yazı eki 05.04.2012 tarih 54 sayılı Gaziosmanpaşa Meclis Kararı uygun görülerek 5216 sayılı yasaya göre gereği için ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI:

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nin 05.04.2012 gün ve 57 sayılı kararında ;

“05.03.2012 onanlı TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Notu paftasına, toplu uygulamaya yönelik olarak hazırlanan plan notlarının eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu tadilatı teklifi incelenerek Komisyonumuzca uygun görülmüştür.”denilmektedir.

DEĞERLENDİRME –SONUÇ

Teklif plan notlarına ilişkin alınmış herhangi bir kurum görüşü bulunmamaktadır.

Söz konusu teklif, bölgedeki yapılaşmayı artırdığından dolayı, 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkileyici nitelik taşıdığından, teklif plan notlarına ilişkin ilgili kurum görüşleri ile beraber “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” hükümleri de dikkate alınarak 1/5000 ölçekli plan tadilatının hazırlanmasından sonra 1/1000 ölçekli plan teklifinin yapılması gerekmektedir.

5216 sayılı yasanın 14. Maddesindeki “Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” hükmünden dolayı karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmektedir. '' denilerek

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notu tadilat teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve14.maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Gaziosmanpaşa İlçesi, 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği teklifi incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli plan kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(2)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

225 Tarih:

13.09.2012 Dosya No:

2012/1484

KONUNUN ÖZÜ: Plan Değişikliği Teklifi Üsküdar, 147pafta, 842 ada, 66 parsel

KOMİSYON İNCELEMESİ: Boğaziçi İmar Müdürlüğünün 07/06/2012 gün ve 4539 sayılı yazısında;

İlgi : 06.06.2012 tarih ve 4539 sayılı ilgilisinin dilekçesi.

İlgi dilekçe ile, Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi, 147 pafta, 842 ada, 66 parsel sayılı yerin " Turizm Tesis Alanına " alınması talep edilerek söz konusu teklif tarafımıza iletilmiştir. Bahse konu plan değişikliği teklifine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

MER'İ PLANDAKİ DURUMU:

Söz konusu parsel, 22.07.1983 onanlı, 1/5000 ölçekli Boğaziçi Nazım Planında "Yeşil Alanda" kalmaktadır.

22.07.1983 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planının 13.06.2011 tarihli sayısallaştırılmış ve güncelleştirilmiş paftasında "Yeşil Alanda "kalmaktadır.

Plan lejantında bu alanlar için plan hükümleri:

5.5.1 .Yeşil Alanlar

Gezi alanları,Park,Çocuk Bahçesi, görsel nedenlerle ağaçlandırılarak korunacak alanlar ve manzara teraslarına ayrılan alanlardır.Bu kullanımlara ayrılan parsellerde korunması gerekli kültür varlığı uygulaması dışında hiçbir yapı yapılamaz.Bu parsellerde Plan Hükümleri bölümünün 1 .maddesinde belirtilen hükümlere uygun olan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli bina ve bina grupları lokanta, büfe, kulüp, müze, sanat galerisi, kütüphane, kamp yeri, seminer ve toplantı salonu gibi kamuya açık kullanım vermek koşuluyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın uygun bulması ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ve eki projeye göre mülkiyet sahiplerince restore edilerek veya ettirilerek kullanılır veya kullandırılır.

MEVCUT DURUM:

Halihazırda parsel üzerinde yapı yer almaktadır.

MÜLKİYET:

66 parsel sayılı taşınmaz 955 m2 büyüklüğünde olup, tamamı tek şahıs adına kayıtlıdır.

KONUNUN EVVELİYATI

24.05.2011 Tarih;4425 sayılı dilekçe gereği parselin Lokanta Alanına alınması yönündeki plan değişikliği teklifi 13.06.2011 gün;M.34.0.İBB.0.70.12-310.01.04-4425 sayılı yazımızla Başkanlık Makamına iletilmiştir.

10.08.2011 gün;1608 sayılı Meclis Kararı ile parselde 22.07.1983 onanlı planda yer alan yapılaşma fonksiyon sınır ve koşullarının korunmasına karar verilerek teklif uygun görülmemiştir.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI:

Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi, 147 pafta, 842 ada, 66 parsel 22.07.1983 onanlı Boğaziçi Nazım Planında "Yeşil Alandan''' çıkarılarak, "Turizm Tesis Alanına''' alınmıştır.

1/5000 plan notları;

• 842 ada,66 parsel Turizm Tesis Alanında kalmaktadır.

• 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz.

22.07.1983 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planının 13.06.2011 tarihli sayısallaştırılmış ve güncelleştirilmiş paftasında "Yeşil Alandan" çıkarılarak "Turizm Tesis Alanına" alınmıştır

1/1000 Plan notları;

• Plan tastik sınırı içindeki 842 ada,66 parsel Turizm Tesis Alanında kalmaktadır.

• Açıklanmayan hususlarda Mer'i Plan Şartları geçerlidir.

(3)

13.06.2011 tarih ve 2011/1 sayı ile onaylı Plan Lejantı ve Plan Hükümlerine göre Turizm Alanlarındaki Yapılanma Şartları Aşağıdaki gibidir;

"22.07.1983 onanlı imar planında ve bu plan notlarının yürürlüğe girdiği tarihten önce Turizm Tesisi Alam olarak ayrılan alanlarda max.KAKS 0.50 ile max. H:9.50 m. irtifa "avan proje " tekliflerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 'nın uygun bulması ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 'nun kararı ile uygulama yapılabilir. Mevcut imar planı kararları geçerlidir. Bu alanlarda asgari bahçemesafesi 10 m. 'dir. Ancak bahçe çekme mesafeleri uygulandığında müstakil inşaata müsait olmayan parsellerde yol tarafındaki bahçe mesafesi hariç diğer bahçe mesafeleri 5 m. 'ye kadar düşürülebilir. Bir parselde birden fazla yapı varsa yapılar arasındaki mesafenin tayininde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yetkilidir.

KAKS parsel alanının % 70 7 üzerinden hesaplanacaktır.

Mevcut ağaç dokusuna ve kültür ve tabiat varlıklarına zarar verilmeyecektir.

Bu alanlarda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun ilgili yönetmeliğindeki fonksiyonlar için bahçe mesafeleri içinde maksimum 2 adet bodrum kat kullanılabilir. Bu bodrum katların kulanım fonksiyonlarına göre yüksekliklerini belirlemede Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkilidir. Bunun dışında Kültür ve Tabiat Varlıklarına zarar vermeyecek şekilde diğer bodrum katlarda otopark yapılabilir.

İmar Planında turizm tesis alanında kalıp, aynı zamanda plan ile tevhit ve ifraz şartı getirilen bu alanlarda kalan diğer parsel veya parsellerin tek başına veya birlikte yapılanma koşullarını sağlaması şartı ile talep doğrultusunda tevhit ve ifraz şartı aranmaz.

Ayrıca, turizm tesis alanlarında komşu parsel niteliğinde hazineye ait mülkiyet bulunuyor ve bu mülkiyet irtifak hakkı tesis edilerek üst kullanım hakkı tapuya şerh edilmiş ise yapı kullanım alanı bütününde ifraz ve tevhit şartı aranmaksızın yapı ruhsatı düzenlenir. İmar planında turizm kullanım alanında kalan alanlarda "avan proje "ye göre uygulama yapılması şartı getirilen parsellerle yukarıda belirtilen hususlara uyulmak şartı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 'nın uygun bulması ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 'nun kararına göre uygulama yapılır. "

DEĞERLENDİRME:

22.07.1983 Onanlı Boğaziçi Nazım Plan Raporunda;

"7.25.Turizm-Konaklama Alanları başlığı altında "Genel boyutu ile Turizm-Konaklama kullanışı, Boğaziçi Bölgesinin en doğal, önemli ve tercihli kullanış kararlarından biridir.

Turizm ve Konaklamanın, günübirlik yemek-içmek-eğlenmek-dinlenmek ve konaklamak gibi iki farklı boyutunun da Boğaziçi'nde yer alması mümkündür" şeklindeki plan kararı detaylandırılmıştır.

2960 sayılı Boğaziçi Kanunun 3-h maddesinde;

"Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde turizm ve rekreasyon amacı ile ayrılan alanlara toplumun yararlanmasına ayrılan yapı yapılır ve bu husus tapu sicillerine işlenir. Toplumun yararlanmasına ayrılan bu yapılar amaç dışı kullanılamaz."

2960 sayılı Boğaziçi Kanunun 5.maddesinde;

"Boğaziçi Alanında orman sayılmayan kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel mülkiyete ait koru, koruya katılacak alan, çayır, mesire yeri, bostan ve benzeri alanlar yeşil alan sayılır ve bitki varlıkları geliştirilerek muhafaza edilir. Bu alanlardaki ağaç varlıklarının yok edilmesi veya tahrip edilmesi yasaktır."

denilmektedir.

Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi, 147 pafta, 842 ada, 66 parselin "Yeşil Alandan" çıkarılarak

"Turizm Tesis Alanına" alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin, yürürlükteki yasa, plan ve plan hükümlerine göre karar alınmak üzere 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun l0.maddesini değiştiren 3194 sayılı İmar Kanununun 48.maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

(4)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Üsküdar İlçesi, 147 pafta, 842 ada, 66 parsele ilişkin 1/5000- 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, parselin 20.01.1978 tarihinde edinildiği ve edinildiği tarihte imarlı olduğu görüldüğünden Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.

MUHALEFET ŞERHİ: Talep yeşil alanın kaldırılmasına yönelik olduğundan.

(5)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

226 Tarih:

13.09.2012 Dosya No:

2012/1561

KONUNUN ÖZÜ: Maltepe, E-5 Güneyi ve E-5 Kuzeyi U.İ.Planlarında plan notu değişikliğine ilişkin U.İ.P tadilatı teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 22/06/2012 gün ve 2012-7777 sayılı yazısında;

İLGİ: a) Maltepe Belediye Başkanlığının 21.05.2012 tarih ve 2012/G-73- (c-70) sayılı yazısı ve eki İlçe Belediye Meclisinin 09.05.2012 tarih ve 2012/70 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli U.İ.P.tadilat teklifi.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı ve E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planlarına plan notu ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan tadilat teklifinin Maltepe Belediye meclisinin 09.05.2012 tarih ve 2012/70 sayılı kararı ile tadilen uygun görüldüğü belirtilerek 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddelerine göre gereği istenmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlçe Plan ve Proje Müdürlüğünce Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı ve E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planlarının plan notlarının“Bina derinliklerinde Yönetmelik hükümleri geçerlidir” şeklindeki B.2 maddesinin iptal edilerek “Minimum bina derinliği 7 metredir. Arka bahçe mesafesinde İstanbul İmar yönetmeliği şartları geçerlidir. Bina derinliği 7 metreyi sağlamayan parsellerde minimum piyes ölçülerine göre uygulama yapılacaktır.” Plan notunun ilave edilmesi şeklinde teklif hazırlanarak 26.04.2012 tarih ve 2012-G-73 sayılı yazısı ile Belediye meclisine iletildiği görülmüştür.

a) İlçe İmar Komisyonu Görüşü: 08.05.2012 tarih ve 2012/22 sayılı İlçe İmar Komisyon Raporunda; “Plan Proje Müdürlüğünün plan notu değişikliği talebi ile ilgili Müdürlüğünden gelen plan notunun kabulüne, ilaveten Maltepe E-5 Kuzey Uygulama İmar planı ve Maltepe E-5 Güney Uygulama İmar planı notlarına “Arka bahçe mesafesi 4.00 m. Olup, 5 kattan sonra her kat için yan ve arka bahçe mesafesine 0,30 m. İlave edilecektir.” Şeklinde plan notunun eklenerek tadilen komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir.

b) İlçe Meclis kararı: 09.05.2012 tarih ve 2012/70 sayılı İlçe Meclis kararında; Plan ve Proje Müdürlüğünün Plan notu değişikliği ile ilgili teklifin İmar komisyonunun 22 nolu raporunun yan ve arka bahçe mesafesine 0,30 m olan kısmının 0,50 m. olarak” düzeltilerek tadilen kabulüne, Maltepe İlçe Belediye meclisinin 09.05.2012 tarihinde yaptığı 2012/MAYIS ayı toplantılarının 3.

Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.” Denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İlgi (a) yazı ekinde iletilen 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi ile 26.02.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar planının G22-a-03-d-3a rumuzlu plan notu paftası üzerinde Özel Hükümler bölümünün Bina derinliklerine ilişkin 2 nolu “Bina derinliklerinde Yönetmelik hükümleri geçerlidir maddesinin iptal edilerek “Minimum bina derinliği 7 metredir. Arka bahçe mesafesinde İstanbul İmar yönetmeliği şartları geçerlidir. Bina derinliği 7 metreyi sağlamayan parsellerde minimum piyes ölçülerine göre uygulama yapılacaktır.” Şeklinde plan notu eklendiği ayrıca İmar Komisyonunca ilave edilen ve 09.05.2012 tarih ve 2012/70 sayılı İlçe Meclis kararı ile de uygun görülen “ Arka Bahçe mesafesi 4.00 m.

olup, 5 kattan sonra her kat için yan ve arka bahçe mesafesine 0,50 metre ilave edilecektir.” Şeklindeki notun Yapılanma Şartlarına ilişkin 3 nolu plan notuna 3t maddesi olarak ilave edildiği,

15.02.2008 tasdik tarihli E-5 Kuzeyi Uygulama İmar planının G22-a-04-a-4b rumuzlu plan notu paftası üzerinde Özel Hükümler bölümünün Bina derinliklerine ilişkin B.2 nolu “Bina derinliklerinde Yönetmelik hükümleri geçerlidir maddesinin iptal edilerek “Minimum bina derinliği 7 metredir. Arka bahçe

(6)

mesafesinde İstanbul İmar yönetmeliği şartları geçerlidir. Bina derinliği 7 metreyi sağlamayan parsellerde minimum piyes ölçülerine göre uygulama yapılacaktır.” Şeklinde plan notu eklendiği ayrıca İmar Komisyonunca ilave edilen ve 09.05.2012 tarih ve 2012/70 sayılı İlçe Meclis kararı ile de uygun görülen “ Arka Bahçe mesafesi 4.00 m. olup, 5 kattan sonra her kat için yan ve arka bahçe mesafesine 0,50 metre ilave edilecektir.” Şeklindeki notun Yapılanma Şartlarına ilişkin B.3 nolu plan notuna B.3.18. maddesi olarak ilave edildiği görülmüştür.

İlgi (a) yazı eki Plan tadilat teklifinde yapılan incelemede; “Minimum bina derinliği 7 metredir. Arka bahçe mesafesinde İstanbul İmar yönetmeliği şartları geçerlidir. Bina derinliği 7 metreyi sağlamayan parsellerde minimum piyes ölçülerine göre uygulama yapılacaktır.” Şeklindeki Plan notunda “Arka bahçe mesafesinde İstanbul İmar yönetmeliği şartları geçerlidir” ifadesi ile “ Arka Bahçe mesafesi 4.00 m. olup, 5 kattan sonra her kat için yan ve arka bahçe mesafesine 0,50 metre ilave edilecektir.” Şeklindeki notun birbirleri ile çeliştiği uygulamada sorun oluşturacağı bu nedenle netleştirilmesi gerektiği görülmüştür.

26.02.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar planı ve 15.02.2008 tasdik tarihli E-5 Kuzeyi Uygulama İmar planında Bina derinlikleri ve arka bahçe mesafeleri konusunda plan notu gereği İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır. İstanbul İmar Yönetmeliğinin bazı hükümlerinin İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 28.12.2011 tarihli 2007/894 E. 2011/2089 K. Sayılı kararı ile iptal edildiği, iptal sonrası yapılan düzenleme ile Arka Bahçeler ile ilgili “(4.00 m.den az olmamak koşulu ile arka bahçe mesafesi H/3’dir” şeklindeki yönetmelik Hükmü “5 kata kadar (5 kat dahil) olan binalarda arka bahçe mesafeleri en az 5,00 m’dir. 5 kattan sonra en fazla her kat için bu bahçe mesafeleri 1,00 m arttırılır. Bina derinliğinin (7.00) m.’den az kalması halinde, bina derinliği en çok (7.00) m. olacak şekilde arka bahçe mesafesi (2.00) m’ye kadar azaltılabilir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

İlgi (a) yazı eki plan notu ilave edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi ile meri planlarda İstanbul İmar yönetmeliği hükümlerine göre uygulanması öngörülen bina derinliği ve bahçe mesafelerine ilişkin konuların yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu görülmüştür. " Denilerek

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi ekte olup;

yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Maltepe İlçesi, E-5 Güneyi ve E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planlarında plan notu değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, Maltepe Belediye Meclisi kararı ile yeniden düzenlenen bina derinlikleri ile ilgili plan notlarının sonuna

“Ancak arka bahçe mesafesi hiçbir durumda 2 m.den az olamaz.” İbaresinin eklenmesi, bunun dışında kalan konularda meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunmasıyla Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(7)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

227 Tarih:

13.09.2012 Dosya No:

2012/1597

KONUNUN ÖZÜ: Küçükçekmece, Sefaköy, 10 pafta, 7470-7473 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 06/07/2012 gün ve 2012-8384 sayılı yazısında; “

İLGİ: a) 31.05.2012 gün ve 2012-477-498056 sayılı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın yazısı ve eki 1/5000 ölçekli teklif plan paftaları.

b)25.01.2012 gün ve 2012-84-424072 sayılı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın yazısı ve eki 1/5000 ölçekli teklif plan paftaları.

c)20.02.2012 gün 2012/1406 sayılı Başkanlık katı yazımız.

d)10.04.2012 gün 689 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı.

e)25.04.2012 gün ve 2012-6056 sayılı yazımız.

f)06.01.2010 gün M.34.6.KÜÇ.0.37.02/11-216331 sayılı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'nın yazısı ve eki.

g)11 /01/2010gün ve 2010-295 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.

h)15.01.2010 gün, 310 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı.

ı)21.05.2010 gün M.34.6.KÜÇ.0.37.02/474-253572 sayılı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'nın yazısı ve eki.

i) 14.06.2010 gün 2010/8424-2947703 sayılı Başkanlık katı yazımız.

j) 13.08.2010 gün 1747 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı.

k)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 10 pafta 7470 ve 7473 sayılı parsellerinin Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış olduğundan bahisle, mağduriyetin giderilmesi için parsellerin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (d) kararı ile ilgi (b) yazı doğrultusunda konut alanına alınması hususunda gerekli işlemlerin yapılması talep edilmektedir.

MÜLKİYET

Dosyasında yapılan incelemede; Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 10 pafta 7470 parselin 259 m2 büyüklüğünde, şahıs mülkiyetinde olduğu ve 10.01.1977 tarihinde edinildiği görülmüştür.

Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 10 pafta 7473 parselin 232 m2 büyüklüğünde, şahıs mülkiyetinde olduğu ve 07.05.2010 tarihinde edinildiği görülmüştür.

MEVCUT DURUM

Hava fotoğraflarından; Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 10 pafta 7470 ve 7473 parsellerin boş olduğu görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUMU

Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 10 pafta 7470-7473 parseller 18.08.2004 onanlı 1/5000 ölçekli Küçükçekmece Sefaköy Nazım İmar Planında Konut Alanında kalmakta iken 28.03.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Küçükçekmece Sefaköy Tadilat Nazım İmar Planı ile Belediye Hizmet Alanına alınmıştır.

Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 10 pafta 7470 parsel 22.06.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Sefaköy Uygulama İmar Planında kısmen Konut Alanında kısmen Yol Güzergahında kalmakta iken, 22.08.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Sefaköy Tadilat Uygulama İmar Planı ile kısmen Belediye Hizmet Alanına kısmen Yol Güzergahına alınmıştır.

(8)

Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 10 pafta 7473 parsel 22.06.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Sefaköy Uygulama İmar Planında kısmen Konut Alanında kısmen Spor Alanı +Kentsel Hizmet Alanında kalmakta iken 22.08.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Sefaköy Tadilat Uygulama İmar Planı ile kısmen Belediye Hizmet Alanına kısmen Yol Güzergahına alınmıştır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Teklife ilişkin işlem dosyasında; ilgili kurum görüşlerinin sadece 7470 parsele ilişkin alındığı, 7473 parsele ilişkin kurum görüşünün bulunmadığı görülmüştür. 7470 parsele ait İSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün kurum görüşleri bulunmakta olup, bu görüşler aşağıda belirtildiği şekildedir;

İlgi b) yazı eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün, 26.12.2011 gün ve 2333-180597 sayılı 10 pafta 7470 parsele ilişkin görüş yazısında;

“Söz konusu alan, Müdürlüğümüz tarafından hazırlattırılan. Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce 24.12.2007 tarihinde onaylanan Mikrobölgeleme Projesi kapsamındaki, İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölç.

"Yerleşime Uygunluk Haritaları"nda 'Orta-Düşük Stabilite sorunu görülen Önlemli Alanlar(ÖA-2b) lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır.

'ÖA-2b' lejantlı alan; orta-düşük stabilite sorunlarının görülebileceği alanlardır. Bu alanlar yumuşak zeminli yamaçlardan oluşurlar, stabiliteyi olumsuz etkileyebilecek eğime sahiptirler, kayma yüzeyleri 3-1 Om. arası derinliklerdedir ve yer altı suyu problemi içerirler. Bu nedenle; uygulama öncesi yapılacak etütlerde stabilite sorunu ayrıntılı olarak araştırılmalı ve gerekli görülen yerlerde zemin hareketi incelenerek uygulanabilecek projeler hazırlanmalıdır.

Sonuç olarak, yukarda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 Ölç.N.İ.Planı ve 1/1000 Ölç.U.İ.Planı tadilatları jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İlgi b) yazı eki İSKİ Genel Müdürlüğü'nün, 11.01.2012 gün, M.34.0.İBB.5.01.03.09.02- 310.01.04.01- 7807 sayılı 10 pafta 7470 parsele ilişkin görüş yazısında;

“…İdaremize ait her türlü mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesisleri ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan. Belediyesince ya da halk tarafından yapılmış her türlü altyapı tesislerine zarar verilmemelidir. Ana isale hatlarımız ve kolektörlerimiz dışında, yeri değişmesi talep edilen içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi ve projeler hazırlanmadan önce İdaremizle mutabakat sağlanması gerekmektedir.” denilmektedir.

İlgi b) yazı eki Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün, 02.01.2012 gün, 2994-4256 sayılı 10 pafta 7470 parsele ilişkin kararında;

“KARAR : Küçükçekmece İlçesi, Tevfikbey Mahallesi, 10 pafta 7470 parselin “Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi; 18.08.2004 t.t'li 1/5000 ölçekli Sefaköy Revizyon Nazım İmar Planı kararlan doğrultusunda yeniden "Konut Alanı"na alınmasını içerdiği ve ulaşım sistemi üzerinde olumsuzluk yaratmayacağı belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.”

denilmektedir.

.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Küçükçekmece Belediye Başkanlığının ilgi (f) yazısı ile; 10 pafta, 7470 ve 7473 sayılı parsellerin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin tarafımıza iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi, ilgi (g) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuş olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin “Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy 10 pafta, 7470 ve 7473 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, kamu yararı niteliği taşıdığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklindeki ilgi (h) kararı ile aynen uygun görülerek, 1/5000 ölçekli planlar Büyükşehir Belediye Başkanınca 28.03.2010 tarihinde aynen onanmıştır.

Küçükçekmece Belediye Başkanlığının ilgi (ı) yazısı ile; 28.03.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı tadilatı doğrultusunda Sefaköy, 10 pafta, 7470 ve 7473 sayılı parsellerin Belediye Hizmet Alanı

(9)

olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat teklifi ilçe belediye meclisinin 07.05.2010 tarih ve 2010/71 sayılı kararı ile kabul edildiği belirtilerek 5216 sayılı yasanın 7.b ve 14.

maddelerine göre gereği talep edilmiştir. Tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, ilgi (i) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuş olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin

“Küçükçekmece ilçesi, Sefaköy 10 pafta 7470 ve 7473 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlandığından ve kamu yararı niteliği taşıdığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklindeki ilgi (j) kararı ile aynen uygun görülerek, 1/1000 ölçekli planlar Büyükşehir Belediye Başkanınca 22.08.2010 tarihinde aynen onanmıştır.

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (b) yazısı ile Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 10 pafta 7470 sayılı parselin Belediye Hizmet Alanına alınmasına ilişkin 22.08.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı doğrultusunda uygulama yapılıp yapılmadığı ve parselin yatırım programına alınıp alınmadığı hususlarında bilgi alınmak üzere konunun Küçükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne iletildiği, Sefaköy, 10 pafta 7470 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma işlemi yapılmadığı, kamulaştırılma yapılması için de Küçükçekmece Belediyesi’nce Encümen Kararı alınmadığı; Sefaköy, 10 pafta 7470 sayılı parselle ilgili olarak Müdürlüklerinin herhangi bir yatırımı bulunmadığı belirtilmiştir.

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (b) yazısı ve ekleri ile; Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 10 pafta 7470 sayılı parselin Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış olduğundan bahisle, mağduriyetin giderilmesi için parselin konut alanına alınması hususunda gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir.

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (b) yazı eki 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklif plan paftaları incelendiğinde; Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 10 pafta 7470 sayılı parselin Konut Alanına alındığı, plan notu olmadığı görülmüştür.Ayrıca söz konusu tadilat teklifi ile ilgili parsellerin dosyasında yapılan incelemede 7470 ve 7473 parsellerin 28.03.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli plan tadilatı ile konut alanından belediye hizmet alanına alınması sonrası, 7473 sayılı parselin 07.05.2010 tarihinde satış işlemi ile mülkiyetinin değiştiği bu sebeple ilçe belediyesince hazırlanan söz konusu tadilat teklifinde 7473 nolu parselin tasdik sınırı dışında tutulduğu görülmüştür.

Küçükçekmece Belediye Başkalığının ilgi (b) yazısı ve eki 10 pafta 7470 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi (c) Başkanlık Katı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuş olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin “Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 10 pafta, 7470 parsel sayılı yere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifi incelenmiş olup, 28.03.2010 t.t.li 1/5000 ölçekli planla BHA olarak düzenlenmiş olan 7473 parselle ilgili olarak ilçe belediyesinden görüş alınması ve 7473 parselin de teklife dahil edilerek meclis onayına sunulması için müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklindeki ilgi (d) kararı ile tarafımıza iletilmiş olup söz konusu meclis kararı ilgi ( e) yazımız ile Küçükçekmece Belediye’sine iletilmiştir. Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 10 pafta 7470 ve 7473 sayılı parsellerinin Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış olduğundan bahisle, mağduriyetin giderilmesi için parsellerin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (d) kararı ile ilgi (b) yazı doğrultusunda konut alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli teklif plan paftaları gereği için tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (a) yazı eki ile 10 pafta 7470 parsele ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünün şartlı olduğu görülmüş olup 10 pafta 7473 parsele ilişkin kurum görüşleri bulunmamaktadır. Teklif plan paftarında plan notları bulunmadığı görülmüş olup, ilgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli imar planı değişiklik teklifi ile 10 pafta 7470 ve 7473 sayılı parsellerin meri l/5000 ölçekli tadilat Nazım İmar Planındaki Belediye Hizmet Alanının Konut Alanına dönüştürüldüğü ve söz konusu teklifin Belediye Hizmet Alanı donatısını azaltıcı olmakla birlikte Belediye Hizmet Alanına ilişkin kamulaştırma ve yatırım programında bulunmayan söz konusu parsellerin 18.08.2004 onanlı bölge planı şartlarına dönülmesine yönelik hazırlandığı görülmüştür. " Denilerek

İlgi (a) yazı ve eki 1/5000 ölçekli plan paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (k) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

(10)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy 10 pafta, 7470- 7473 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, parsellerin 18.08.2004 t.t.li 1/5000 ölçekli planda konut alanında kaldığı halde Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın talebi ile kabul edilen 28.03.2010 t.t.li 1/5000 ölçekli planla BHA’ya alındığı ancak Küçükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından yeniden yapılan değerlendirmede parseller üzerinde herhangi bir hizmet birimi yapılmamasına karar verildiği görüldüğünden ayrıca 7473 nolu parselin eski malikinin plan değişikliği hususunda Bakırköy 17. Noterliği 09.04.2012 tarih 7115 sayılı muvafakatnamesi olduğu tespit edildiğinden Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(11)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

228 Tarih:

13.09.2012 Dosya No:

2012/1819

KONUNUN ÖZÜ: Şişli,Halaskargazi Mh. 63 pafta, 679 ada, 9..-..82 Parseller 1/5000 ölçekli NİP değişikliği teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 13/08/2012 gün ve2012- 10530 sayılı yazısında;

İLGİ: a) Pl.09.12.2010 gün 19190 sayılı dilekçe ve eki teklif dosyası.

b)12.03.2012 gün, 2012-2515 sayılı Başkanlık Katına yazımız.

c)16.03.2012 gün, 2012-636 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı.

d)02.04.2012 gün, 2012-5098 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yazımız.

e)Pl. 19.07.2012 gün, 2012-10530 sayılı dilekçe ve eki İstanbul II Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 28.06.2012 gün, B.16.0KVM.4.34.00.10/ 1308 sayılı yazısı ve eki 12.06.2012 gün, 511 sayılı Kurul Kararı.

f)Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Onayı.

TALEP

İlgi (a) dilekçe ile Şişli Halaskargazi Mahallesi, 63 pafta, 679 ada, 9-13-14-15-16-17-18-19-20- 23- 24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-81-82 parsellerde, "Orta Öğretim Tesisleri Alanı" ve kısmen "Dini Tesis Alanı" fonksiyonları korunarak, parsellerin kısmen "TT" simgeli "TAKSmax.=0,75 E=3 H=Serbest yapılanma şartlarında Turizm Tesis Alanı", kısmen ise "TK7" simgeli "Hmax.=27.50 metre irtifada "Ticaret + Konut Alanı"na alınmasına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin incelenerek Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir.

MÜLKİYET

Şişli Halaskargazi Mahallesi, 63 pafta, 679 ada, 9-13-14-15-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-28- 29- 30-31-32-33-34-35-81-82 parseller, Pangaltı Ermeni Katolik Mihitaryan Manastır ve Mektebi Vakfı adına kayıtlı olup, teklife konu toplam alan 15.409,08 m2'dir. (Edinim tarihi:05.10.2010 Tüzel kişilik unvan değişikliği)

PLANLARDAKİ DURUM

1/5000 ölçekli 29.12.2003 onanlı Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planında; 679 ada, 18-19-20-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-81 parseller ile 82 parselin bir bölümünün Kat Otoparkı ve Sosyal Tesis Alanı, 82 parselin bir bölümü mevcut lise, yine 82 parselin bir bölümü ile 13,14,15,16,17 parseller dini tesis alanı, 9 parsel ise TK4 sembollü Ticaret+Konut Alanı olarak belirlenmiştir. Ayrıca plan hükümlerinde 41. nolu plan notu olarak; "63 pafta, 679 ada 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 81 parsellerde ve 82 parselin bir bölümünde Süleyman Nazif Sokağı'nın yol kotunun altı kat otoparkı, yol kotu ve üzeri çocuk bahçesi ve sosyal tesisler sahasıdır. 63 pafta, 679 ada 82 parselin bir bölümü mevcut lise, yine 82 parselin bir bölümü ve 13, 14, 15, 16, 17, 79 parseller dini tesis alanıdır."

denilmektedir.

1/1000 ölçekli 24.06.2006 onanlı Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında; 14-15-16-17- 18-19-20-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-81 parsellerin bir bölümü 15 parselin tamamı yol alanında kalmakta olup, 19-20-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 parsellerin kalan kısımları ile 81 parsel ve 82 parselin bir bölümü Avan projeye göre uygulama yapılmak üzere yol kotunun altı Kat Otoparkı yol kotu ve üzeri Çocuk Bahçesi ve Sosyal Tesisler Sahasıdır. 13-14-16-17-18 parsellerin kalan kısımları ile 82 parselin bir bölümü Avan projeye göre uygulama yapılmak üzere Dini Tesis Alanı, 82 parselin diğer bölümü de Avan projeye göre uygulama yapılmak üzere Orta Öğretim Alanıdır. 9 parsel H: 18.50 m. irtifada Bitişik nizam Ticaret+Konut Alanıdır. Ayrıca Plan notlarının Özel hükümler başlığı altındaki 10 nolu plan notunda ise meri 1/5000 ölçekli plan notunun aynen aktarıldığı görülmektedir.

(12)

Teklife konu alanın Halaskargazi caddesine cepheli kısmında ise (13-14-15-16-17-18-19-20-23- 24- 25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 parseller) Taksim-4.Levent Metro hattından etkilendiği ve kısmen Metro İstasyon Binası ve Yapı Temeli Kısıtlama alanı içinde kaldığı görülmektedir.

Meri NİP Plan notlarının Genel Hükümler başlığı altındaki 28 nolu plan notunda ; "Planda gösterilen İstanbul-Taksim-4.Levent arası metro güzergahı alanında;

1- Yer alan parsellerde yapılacak uygulamalarda Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teknik İşler Müdürlüğü görüşü alınacaktır.

2- Metro inşaatı için parsel ilgilileri ile yapılan mevcut protokol gereği ve irtifaklandırılacak olan parsel kısımları dahil edilmek suretiyle bu parsellerde brüt parsel alanı üzerinden inşaat emsali uygulanacaktır.

3- metroya irtifak tesis edilecek alanın zemin üstü parsel sahiplerinin tasarrufunda kalacak ve bu alanlarda metro giriş-çıkışları ve bacaları dışında çarşı ve dükkan gibi tesisler yapılamaz. Ancak metronun zemin altındaki kısımları ve Büyükdere caddesinden cephe alan parsellerin zemin altından bağlantısının sağlanması yapılabilir.

4- metro güzergahı üzerinde yer alan "metro istasyon noktaları", "aktarma noktaları " vb: gibi alanlarda uygulama avan projeye göre yapılacaktır. Avan proje Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacaktır." hükümleri bulunmaktadır.

MEVCUT DURUM

Teklife konu alanın, Halaskargazi Caddesine cepheli kısmında 1-3 katlı ticari yapılar (81 parsel eski İnci Sineması), arka kısımda ise Süleyman Nazif Sokaktan cephe alan Pangaltı Özel Ermeni İlköğretim Okulu ve Lisesi ile Pangaltı Ermeni Katolik Kilisesi bulunmaktadır.

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ

-Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 20.12.2010 gün, 2338-148265 sayılı yazısında;

teklife konu alanın UA lejantlı Yerleşime uygun alanda kaldığı ve bu alanlara ilişkin raporda; yapı önlem katsayısı 1.0 ve 1.0 den büyük olan yapılar ve derin kazılı yapılar için hazırlanacak zemin etüt raporlarının jeoloji, sondaj, laboratuar ve jeofizik ölçüler doğrultusunda hazırlanması ve temellerin kayalar üzerine oturtulması gerektiğinin belirtildiği bildirilerek, belirtilen hususlar doğrultusunda hareket edilmesi koşuluyla 1/5000 ölçekli plan değişikliği yapılmasının jeolojik bakımdan uygun görüldüğü belirtilmektedir.

-Raylı Sistem Müdürlüğü'nün 03.12.2010 gün, 3896 sayılı yazısında; "Yapılan incelemede 63 Pafta, 679 Ada, 9-13-14-15-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-28-2-30-31-32-33-34-35-81-82 parsellerin bir kısmının Taksim-4.Levent Metro Koruma Bandı içerisinde kaldığı tespit edilmiştir. Bu durumda yapılacak olan plan teklifinin;

1)Uygulama Safhasında parsellerin metro koruma bandı içerisinde kalan (Ekte A ile gösterilen alan) kısmında yapılacak yapının ve yapıya ait kazı destekleme imalatların metro tünellerine olumsuz etkisinin olmadığının yetkin bir üniversiteye hazırlatılacak olan teknik raporla belirlenmesinin gerekeceği,

2)Metro Koruma Bandı içerisinde yapılacak yapıya ait avan proje, ruhsat, kazı destekleme ve uygulama projeleri safhalarında Müdürlüğümüz görüşünün alınmasının gerekeceği,

3)Parsellerin Metro Koruma Bandı dışında kalan (Ekte B ile gösterilen alan) kısmı üzerinde yapılacak olan yapının metro hattı acısından sakıncası bulunmamaktadır. Ancak uygulama aşamasında bu kısım üzerinde yapılacak olan yapıya ait kazı destekleme projesi ile ilgili Müdürlüğümüz görüşünün alınması gerekeceği,

4)Meri İmar Planlarında Taksim-4.Levent Metro hattı ile ilgili plan notlarına uyulmasının gerekeceği" belirterek, bu hususların göz önünde bulundurulması istenmektedir.

-Kamulaştırma Müdürlüğü'nün 07.12.2010 gün, TN.3599045-12068 sayılı yazısında; adı geçen taşınmazların ana arter üzerinde plan gereği kamuya terk edilmesi gereken alanlarının bulunduğu, ancak taşınmaz maliki tarafından söz konusu alanların terki için herhangi bir taahhütte bulunulmadığı bildirilmektedir.

-Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 09.11.2010 gün, TN. 3540864-3210 sayılı yazısı ve eki Plan Değişikliği İnceleme Komisyonunun 01.11.2010 tarih, UP2010-12/36 sayılı kararında; teklifteki fonksiyonların oluşturacağı otopark ihtiyacının yürürlükteki İstanbul Otopark Yönetmeliği gereğince kendi alanları içinde ayrı ayrı düzenlenerek karşılanması, araç giriş-çıkışına ilişkin Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) Kararı alınması, Yol Alanına gerekli terklerin bedelsiz yapılması, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım aşamasında Ulaşım Planlama Müdürlüğünden tekrar görüş alınması, hususlarının yerine getirilmesi koşulu ile teklifin bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunduğu, ancak,

"Turizm Tesis Alanı" fonksiyonunun yapılaşma şartları açısından bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

(13)

- İlgi(e) dilekçe eki İstanbul II Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 28.06.2012 gün, B.16.0KVM.4.34.00.10/1308 sayılı yazısı ve eki 12.06.2012 gün, 511 sayılı Kurul Kararında;

"İstanbul İli, Şişli İlçesi, Halaskargazi Mahallesi, 63 pafta, 679 ada, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 81 ve 82 parsellere ilişkin iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifi 2863 sayılı yasa açısından değerlendirildiğinde; sit alanı dışında yer alan, ancak planlama alanı dahilinde ve komşuluğunda korunması gerekli kültür varlığı yapılar bulunan parsellere ilişkin plan değişikliğindeki fonksiyon, sosyal donatı alanı dengesi, yoğunluk değerleri, plan notlarına ilişkin hususların plan bütünlüğü kapsamında ilgili kurum görüşleri ile birlikte onay kurumu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesince imar mevzuatı ve ilgili yönetmelikler dahilinde değerlendirilerek karar alınması gerektiğine;

Plan kararlarına göre öngörülecek yapılaşma değerleri maksimum değerleri maksimum değerler olup; nu alanda yapılacak yapıların yükseklik, siluet, blok şekli ve ebatları, taban oluşumu, emsali ve bahçe mesafeleri gibi yapılanmaya ilişkin hususların plan kapsamında ve komşuluğunda yer alan tescilli kültür varlığı yapılara etkisinin tespit edilebilmesi ile tescilli kültür varlığı yapıların algılanması, korunması ve çevresel uyumunun muhafazasının sağlanması için teklif plan notlarına, "plan kapsamında avan projelerinin İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamaz."

Plan notunun eklenmesine;

679 ada, 82 parsel bünyesinde yer alan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli kilise yapısı ve okul yapısı ile 679 ada, 9 parsel içerisinde yer alan tescilli yapıların teklif planda özgün fonksiyonuna uygun olarak korunduğunun görüldüğüne, bu tescilli yapıların özgün durumlarının tespit edilebilmesi için rölöve ve restitüsyon projelerinin Kurulumuza iletilmeden plan kapsamında avan projelerine göre uygulama yapılamayacağına;

Planlama alanı komşuluğunda yer alan, mülkiyeti Pangaltı Ermeni Katolik Mihitaryan Manastır ve Mektebi Vakfı adına kayıtlı, 679 ada, 1, 2, 4, 5, 58, 89, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ve 72 parsel sayılı yerde bulunan tescilli yapılara ilişkin rölöve ve restitüsyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine;

İlgilisince 01.06.2012 tarih ve 1800 sayılı dilekçe ile imar planı değişikliğindeki 3 numaralı plan notunun dilekçede belirtildiği şekilde değiştirilerek değerlendirilmesi talebinin karar ekinde İstanbul Büyükşehir Belediyesince değerlendirilmek üzere iletilmesine karar verildi." denilmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

İlgi(a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi(b) yazımızla;

"İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliğinin meri plan paftası üzerine hazırlandığı, ayrıca meri NİP Plan notlarındaki söz konusu parsellere ilişkin 41 nolu plan notunun iptal edildiği ve Plan notlan olarak;

1- "Tasdik sınırı İstanbul İli, Şişli İlçesi, Halaskargazi Mahallesi, 63 pafta, 679 ada, 9-13-14- 15-16- 17-18-19-20-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-81 ve 82 sayılı parsel sınırıdır.

2- Tasdik sınırı içindeki alan; "T.T" simgeli Turizm Tesis Alanı, "TK7" simgeli Ticaret+Konut Alanı, Dini Tesis Alanı, Ortaöğretim ve Yol Alanıdır.

3- 63 pafta 679 ada 20-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 ve 81 sayılı parseller ile 19 ve 82 sayılı parsellerin bir bölümü "T.T" simgeli Turizm Tesis Alanıdır. "T.T" simgeli Turizm Tesis Alanında; TAKS max:0.75, E:3, H:Serbesttir. Emsal hesabı; TK7 simgesi ile tanımlanan alan dışında, tasdik sınırı içinde kalan diğer parsellerin kadastral büyüklükleri (m2'leri) toplamı üzerinden yapılacaktır.

4- Tasdik sınırı içindeki "T.T" simgeli Turizm Tesis Alanında; otel, motel, apart konaklama tesisleri, günübirlik tesisler ile 1. Bodrum ve Zemin Katında ticari fonksiyonlar yer alabilir.

5- "T.T" simgeli Turizm Tesis Alanında blok şekil ve ebatları serbesttir. Bodrum Katlar (Tevhid, ifraz ve yola terk işlemleri sonucunda oluşacak) parsel tamamında yapılacak olup 1 .Bodrum Kat iskan edilebilir, Emsal hesabına dâhil değildir. Diğer Bodrum Katlarda, Otopark Yönetmeliği uyarınca ayrılması gereken otopark alanı ayrıldıktan sonra kalan alanda Ticari Kat Otoparkı yapılabilir, Emsal hesabına dahil edilmez. Bunların dışında kalan alan İdari ve Ortak Alan (sığınak, tesisat v.s gibi) olarak kullanılacaktır.

6- 63 pafta, 679 ada, 82 parselin bir bölümü Orta Öğretim Tesis Alanı, yine 82 parselin bir bölümü ile 679 ada, 9 parselin tamamı Dini Tesis Alanıdır.

7- 63 pafta 679 ada 13-14-16-17-18 sayılı parseller ile 19 sayılı parselin cüzi bir kısmı

"TK7" simgeli Ticaret+Konut alanıdır. "TK7" simgeli Ticaret+Konut Alanında çekme mesafesi aranmaz.

(14)

679 ada, 9 sayılı parsel Dini Tesis Alanıdır. Açıklanan hususlar dışında; "TK7" simgeli Ticaret+Konut Alanında ve 9 parsel sayılı Dini Tesis Alanında 24.06.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bu fonksiyonlar için getirilen yapılanma şartlan geçerli olup bu alanlardaki fonksiyon

ayırıcı çizgiler teklif plandaki şekliyle uygulanacaktır.

8- Uygulama; Teklif planın 6 nolu plan notunda belirtilen hususlar dışında, imar istikametleri ve fonksiyon ayırıcı çizgiler 24.06.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planından alınacak olup tasdik sınırı içindeki alanda İlçe Belediyesince onanacak Avan Projeye göre uygulama yapılacaktır.

9- Açıklanmayan hususlarda meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri ve İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.

10- Tasdik sınırı içindeki mevcut ve faal durumda olan Dini Tesis Alanındaki Pangaltı Ermeni Kilisesi ile Orta Öğretim Tesisleri Alanındaki Özel Pangaltı Ermeni Lisesi Azınlık Vakfı olması nedeni ile terk işlemi yapılmaksızın Pangaltı Ermeni Katolik Mihitaryan Manastır ve Mektebi Vakfı mülkiyetinde bırakılacaktır. Diğer donatı alanları bedelsiz terk edilip kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

11 - Uygulama aşamasında parsel bazında yapılacak ayrıntılı Zemin Etüd Raporunda belirtilen öneri ve önlemlere uyulacaktır.

12-İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından uygun görüş alınmak kaydıyla "T.T" simgeli Turizm Tesis Alanının Bodrum Katlarının Metro Durağı ile entegrasyonu yapılabilir.

13 - Uygulama aşamasında İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş alınacaktır.

14- Bu Plan, Plan Notları ve Raporu ile birlikte bir bütündür." hükümlerinin önerildiği görülmektedir.

Kurum görüşleri değerlendirildiğinde;

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün görüşünün olumlu olduğu, Kamulaştırma Müdürlüğünce, sözkonusu parsellerden yola terkin edilecek alanlarla ilgili herhangi bir taahhüt bulunmadığının bildirildiği görülmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün ise 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım aşamasında Müdürlüklerinden tekrar görüş alınması koşulu ile teklifin bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmakla birlikte, "Turizm Tesis Alanı" fonksiyonunun yapılaşma şartları açısından (bölge planı kapsamında değerlendirilmesi yönünde) olumsuz görüşü bulunduğu görülmektedir.

Ayrıca, teklife konu parsellerin bir kısmı Taksim-4.Levent Metro Koruma Bandı içerisinde kaldığından Raylı Sistem Müdürlüğü'nün, bu kısımda yapılacak yapının ve yapıya ait kazı destekleme imalatların metro tünellerine olumsuz etkisinin olmadığının yetkin bir üniversiteye hazırlatılacak olan teknik raporla belirlenmesinin gerektiği yönünde koşullu görüşü bulunmaktadır.

Ancak teklif ile 1/5000 ölçekli plan üzerinden avan projeye göre uygulama yapılacak Turizm Tesis Alanında öngörülen yapılaşma şartların (emsal harici olarak parsel tamamında yapılacak bodrum katlar ve ticari otopark vs.) metro hattına etkileri yönünden değerlendirilip, değerlendirilmediği anlaşılamamaktadır.

Planlama işlem dosyasında yapılan incelemede;

Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tescil taraması ile gösterilmemekle birlikte, teklife konu alan içindeki 82 sayılı parselde bulunan Okul ve Kilise yapılarının tescilli eski eser niteliğinde olduğu, yine teklife konu alan komşuluğundaki (59-....- 72 parsellerdeki) Vakfın akarı olan yapıların da tescilli eski eser niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır.

İlgi (a) yazı eki teklif ve eki plan açıklama raporunda sözkonusu eski eser yapılar ile öneri Turizm Tesis Alanında öngörülen yapılaşmanın (parsel tamamında yapılan ve iskan edilen bodrum katlar, ticari otopark vs.) getireceği etkilere dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle teklife ilişkin olarak ilgili Koruma Kurulundan ön görüş alınması gerekmektedir.

Fonksiyon yönünden yapılan incelemede;

İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ile;

• Meri NİP'te "Kat Otoparkı ve Sosyal Tesis Alanı" olarak ayrılmış bulunan yaklaşık 8000 m2' lik alanın, E:3.00 H=Serbest yapılanma şartları ile Turizm Tesis Alanına alındığı,

• Meri NİP'te 18.50 m. irtifak Ticaret+ Konut Alanı olarak ayrılmış bulunan 9 sayılı parselin (478 m2) Dini Tesis Alanına,

• Meri NİP'te Dini Tesis Alanı olarak ayrılmış bulunan yaklaşık 840 m2'lik kısmın ise H:27.50 m. irtifak Ticaret+ Konut Alanına alındığı görülmekte olup,

Buna göre yaklaşık 8400 m2'lik bir alanın, sosyal donatı alanından çıkarılarak, Turizm fonksiyonuna alındığı ve kaldırılan donatı alanına karşılık yeni sosyal donatı ayrılmadığı görülmektedir. Ancak, Plan

(15)

Yapım Yönetmeliğine göre; İmar Planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılamaz. Zorunlu hallerde, bir tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması gerekmektedir.

Yapılanma koşulları yönünden yapılan incelemede;

• Plan notlarında Turizm Tesis Alanında emsal hesabının (TK7 simgesi ile tanımlanan alan hariç olmak üzere) tasdik sınırı içinde kalan diğer parsellerin kadastral büyüklükleri toplamı üzerinden yapılacağı, TAKSmax. 0.75 olarak uygulanacağı,

• Turizm Tesis Alanında; bodrum katların parsel tamamında yapılacağı, 1. bodrum katın iskan edileceği, fakat emsale dahil edilmeyeceği ve diğer bodrum katlarda Otopark Yönetmeliği uyarınca ayrılması gereken otopark alanı ayrıldıktan sonra kalan alanda ticari otopark yapılabileceği ve emsal hesabına dahil edilmeyeceği,

• Ayrıca uygulamanın meri UİP'ten istikamet alınarak, İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacağı hususu ifade edilmiştir.

Öneri plan notlarına göre Turizm Tesis Alanında yapılacak yapının emsal hesabına, Dini Tesis Alanı ve Ortaöğretim Tesis Alanı da katıldığı ve buna göre yaklaşık 14.500 m2 alan üzerinden, sadece zemin üstünde 43.500 m2 inşaat alam yaratıldığı, TAKS oranının 0.75'e kadar çıkarıldığı, aynı zamanda H: serbest uygulaması ile bu alanda yüksek yapı niteliğinde bir kitle oluşacağı ve Turizm Tesis Alanında emsalin gerçekte zemin üstünde 5.40'a ulaşacağı, emsal hesabı dışında bırakılan bodrum katlar ve ticari otopark alanı ile birlikte bu emsalin daha da artacağı, ayrıca halen üzerinde mevcut yapılar bulunan Dini Tesis Alanı ve Ortaöğretim Tesis Alanının imar hakkının iki kere kullanılmış olacağı, teklife konu alanın bir kısmının Taksim-4.Levent Metro Koruma Bandı içerisinde, yapı temeli kısıtlama alanı içinde kalmasına rağmen, bodrum katlardaki yapılaşmanın parsel tamamında yapılması öngörülerek, metro hattının dikkate alınmadığı görülmektedir.

Meri NİP plan notlarında; "Planlama alanında emsal değeri 2 ve 2'nin üzerinde olan yerlerde avan proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak ve silueti olumsuz etkileyecek gelişmelere izin verilmeyecektir." hükmü bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul İmar Yönetmeliğine göre, yüksek yapı niteliğindeki projelerin, avan proje onayının Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde olduğu görülmektedir.

Meri NİP'te bodrum katlara ilişkin olarak ise, İstanbul İmar Yönetmeliğine atıf yapılmakta olup, buna göre 2 bodrum katın iskân edilebileceği ancak bu alanların emsal hesabına dâhil edilmesi gerektiği görülmektedir. Yine İstanbul Otopark Yönetmeliğine göre ticaret amaçlı otoparkların da emsal hesabına dâhil edilmesi gerekmekte olup, İstanbul Otopark Yönetmeliğinin 4.09 maddesinde; "İmar planları veya Belediye Meclisi kararıyla bu Yönetmelik hükümlerine aykırı kararlar getirilemez." hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda, ilgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifine ilişkin olarak ilgili Koruma Kurulundan ön görüş alınması gerektiği görülmekte olup, teklifin, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ile Raylı Sistem Müdürlüğü görüşlerine ve Plan Yapım Yönetmeliğine, Otopark Yönetmeliğine, plan hiyerarşisine aykırı, ayrıcalıklı yapılaşma koşulları ile Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı, plan bütünlüğünü bozucu emsal teşkil edici ve Sosyal Donatı alanını azaltıcı nitelikte olduğu görülmektedir." denilerek Büyükşehir Belediyesi'ne iletilmiş olup; Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi(c) kararı ile "ilgili Koruma Kurulundan görüş alındıktan sonra değerlendirilmesi gerektiğinden" denilerek müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi(c) kararı doğrultusunda ilgi(a) dilekçe ve eki 1/5000 ölçekli NİP değişikliği teklifi 2863 sayılı yasa ve ilgili mevzuat kapsamında incelenerek, konuya ilişkin görüşün tarafımıza iletilmesi hususunda ilgi(d) yazımızla İstanbul II Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilmiştir.

İlgi(d) yazımıza cevaben, ilgi(e) dilekçe eki İstanbul II Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 28.06.2012 gün, B.16.0KVM.4.34.00.10/1308 sayılı yazısı ve eki 12.06.2012 gün, 511 sayılı Kurul Kararında;

"İstanbul İli, Şişli İlçesi, Halaskargazi Mahallesi, 63 pafta, 679 ada, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 81 ve 82 parsellere ilişkin iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifi 2863 sayılı yasa açısından değerlendirildiğinde; sit alanı dışında yer alan, ancak planlama alanı dahilinde ve komşuluğunda korunması gerekli kültür varlığı yapılar bulunan parsellere ilişkin plan değişikliğindeki fonksiyon, sosyal donatı alanı dengesi, yoğunluk değerleri, plan notlarına ilişkin hususların plan bütünlüğü kapsamında ilgili kurum görüşleri ile birlikte onay kurumu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesince imar mevzuatı ve ilgili yönetmelikler dahilinde değerlendirilerek karar alınması gerektiğine;

Plan kararlarına göre öngörülecek yapılaşma değerleri maksimum değerleri maksimum değerler olup; nu alanda yapılacak yapıların yükseklik, siluet, blok şekli ve ebatları, taban oluşumu, emsali ve bahçe

(16)

mesafeleri gibi yapılanmaya ilişkin hususların plan kapsamında ve komşuluğunda yer alan tescilli kültür varlığı yapılara etkisinin tespit edilebilmesi ile tescilli kültür varlığı yapıların algılanması, korunması ve çevresel uyumunun muhafazasının sağlanması için teklif plan notlarına, "plan kapsamında. avan projelerinin İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamaz."

Plan notunun eklenmesine;

679 ada, 82 parsel bünyesinde yer alan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli kilise yapısı ve okul yapısı ile 679 ada, 9 parsel içerisinde yer alan tescilli yapıların teklif planda özgün fonksiyonuna uygun olarak korunduğunun görüldüğüne, bu tescilli yapıların özgün durumlarının tespit edilebilmesi için rölöve ve restitüsyon projelerinin Kurulumuza iletilmeden plan kapsamında avan projelerine göre uygulama yapılamayacağına;

Planlama alanı komşuluğunda yer alan, mülkiyeti Pangaltı Ermeni Katolik Mihitaryan Manastır ve Mektebi Vakfı adına kayıtlı, 679 ada, 1, 2, 4, 5, 58, 89, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ve 72 parsel sayılı yerde bulunan tescilli yapılara ilişkin rölöve ve restitüsyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine;

İlgilisince 01.06.2012 tarih ve 1800 sayılı dilekçe ile imar planı değişikliğindeki 3 numaralı plan notunun dilekçede belirtildiği şekilde değiştirilerek değerlendirilmesi talebinin karar ekinde İstanbul Büyükşehir Belediyesince değerlendirilmek üzere iletilmesine karar verildi." denilmektedir.

12.06.2012 gün, 511 sayılı Kurul Kararında bahsi geçen ve ilgi(e) dilekçe ekinde tarafımıza iletilen 01.06.2012 tarih ve 1800 sayılı dilekçede ise söz konusu projede Turizm Tesis Alanında özgün bir proje oluşturulabilmesi adına h.serbest tanımının oluşturulduğu, proje aşamasında belediyesince ve koruma bölge kurulunca bölge koşulları dikkate alınarak kat yüksekliğinin belirlenmesinin düşünüldüğü, ancak; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin öncelikle koruma bölge kurulunca değerlendirilmesi kararının oluşması nedeniyle bu aşamada koruma bölge kurulunun hassasiyetleri göz önüne alınarak bina yüksekliğinin h:serbestten farklı bir şekilde önerilmesi gerektiği kanaatine ulaşıldığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde maddi hata yapılarak, ticaret alanı dışındaki kadastral parsellerin toplamı üzerinden turizm alanında emsal hesabı yapılacağının ifade edildiği, bunun da yanlış olduğu görüldüğü belirtilerek teklif plan notlarından 3 nolu plan notunun;

"3- 63 pafta 679 ada 20-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 ve 81 sayılı parsellerle 19 ve 82 sayılı parsellerin bir bölümü "T.T" simgeli Turizm Tesis Alanıdır. "T.T" simgeli Turizm Tesis Alanında;

TAKS max:0.75, E:3, Halaskargazi Caddesinden cephe alan blokta cadde siluet bütünlüğünü devam ettirmek adına h: 27.50m. , Turizm Tesis Alanı oluşacak parselin diğer bölümlerinde yapılacak bloklarda ise plan kapsamındaki emsal değerini aşmamak şartıyla hmax. avan proje aşamasında ilgili koruma bölge kurulu kararı doğrultusunda belirlenecektir. Emsal hesabı nazım imar planı değişikliğinde Turizm Tesisi Alanı olarak belirlenen alan sınırı içerisinde kalan kadastral parsel büyüklükleri (m2) toplamı üzerinden yapılacaktır."

şeklindeki değişiklik önerisi Koruma Bölge Kuruluna iletilen dilekçede belirtilmiştir. Ancak ilgi(a) dilekçe ekinde tarafımıza iletilen teklif plan paftalarında ilgili plan notuna ilişkin herhangi bir plan notu değişikliği yapılmamış olup; yukarıda bahsedilen fonksiyon ve yapılaşma koşulları yönünden yapılan değerlendirmeler doğrultusunda ilgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ile Raylı Sistem Müdürlüğü görüşlerine ve Plan Yapım Yönetmeliğine, Otopark Yönetmeliğine, plan hiyerarşisine aykırı, ayrıcalıklı yapılaşma koşulları ile Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı, plan bütünlüğünü bozucu emsal teşkil edici ve Sosyal Donatı alanını azaltıcı, ayrıca bulunduğu konum itibariyle silueti etkileyici nitelikte olduğu görülmektedir. " denilerek

İlgi (a) dilekçe ve eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgi(e) dilekçe eki Kurul Kararı örneği yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin ilgi (f) Başkanlık Onayı ve Genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

(17)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şişli ilçesi, Halaskargazi Mahallesi, 63 pafta, 679 ada, 9,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,81 ve 82 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 3 nolu plan notunun "63 pafta,679 ada, 20-23-24-25-26- 27-28- 29-30-31-32-33-34-35 ve 81 sayılı parseller ile 19 ve 82 sayılı parsellerin bir bölümü TT simgeli turizm tesis alanıdır. Turizm tesis alanında zemin katta ve 1.normal katta max TAKS:0.75, diğer normal katlarda maxTAKS:0.50 KAKS: 3.0 hmax:27.50m. olup emsal hesabı turizm tesis alanı sınırları içerisinde kalan parsellerin kadastral alanı üzerinden yapılacaktır. " şeklinde, 4 nolu plan notunun "TT simgeli turizm tesis alanında otel,motel, apart konaklama tesisleri,konut,günübirlik tesis alanları yapılabilir. Bu alanda 1.bodrum kat, zemin kat ve 1.normal katta ticari fonksiyonlar yer alabilir." şeklinde,5 nolu plan notunun

"Turizm tesis alanında TAKS'ı aşmamak koşulu ile blok boyut ve ebatları serbesttir. Otopark ihtiyacının bina bünyesinde karşılanması kaydıyla 1.bodrum kat iskan edilebilir, emsale dahil değildir. İskan edilen 1.bodrum katta TAKS değeri aşılamaz. Turizm tesis alanının Otopark Yönetmeliği'ne göre hesaplanacak otopark ihtiyacının bina bünyesinde karşılanması kaydıyla diğer bodrum katlarda ticari kat otoparkı yapılabilir, emsale dahil değildir." şeklinde, 8 nolu plan notunun ise "1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın onaylanmasından sonra avan proje onayı ilçe belediyesi ve koruma kurulunca yapılacaktır." şeklinde yeniden düzenlenmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :