İLGİLİ KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 43-53)

KOMİSYON RAPORLARI

İLGİLİ KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Dosyasında yapılan incelemede; İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilat teklifine ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, görüşlerinin yer aldığı görülmüştür.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 29.05.2012 gün ve 562566-1987/104554 sayılı görüş yazısında;

“Söz konusu ilave plan notu teklifi ile ilçe genelinde yapı alanlarındaki yapı yoğunlukları ile Yerleşik Meskun Alanlardaki emsal değerlerinin artacağı ve beraberinde bölgesel ulaşım sistemi üzerine ilave yük geleceği tespit edilmiş olup, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilave plan notu teklifi bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır.”denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 13.04.2012 gün ve 758-71056 sayılı görüş yazısında;

“İlgi yazı ekinde verilen plan notu ilavesi, planlama ve uygulama aşamalarında yapılması gereken jeolojik-jeoteknik ve zemin etüt çalışmaları ile ilgili hususları belirleyen yürürlükteki mevcut yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Buna göre;

l)Plan notunun uygulanacağı alanda öncelikle, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölç. "Yerleşime Uygunluk Haritalarında "UA ve ÖA" lejantlı sınırlar içerisinde kalıyor olması ve bu çalışma doğrultusunda gözden geçirilerek gerekmesi halinde revizyonların yapılması,

2)Plan notlarına ait paftada yer alan hükümlere "Mikrobölgeleme Çalışmaları, İstanbul İmar Yönetmeliği ve 18.08.2005 tarihli genelgede belirtilen etüt raporu esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır" notunun konması,

3)Uygulamaya yönelik yapılacak olan zemin etüt çalışmaları doğrultusunda mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip gerekli teknik müdahalelerin yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen hususların gerek planlama ve gerekse uygulama aşamalarında göz önüne alınması şartıyla, ilgi yazı talebi 1/1000 Ölç. U.İ.Planı "Plan Notu" ilavesinin yapılması jeolojik olarak uygun görülmektedir.”denilmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

İlgi (a) yazı eki ilçe Meclis kararı ile uygun bulunarak, ilgi a) yazı ekinde tarafımıza iletilen;

Zeytinburnu, 06.12.2007 t.tli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan notu ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Teklifinin; 06.12.2007 t.tli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerine

hazırlandığı ve plan tasdik sınırı içinde “Yerleşik meskun saha olarak öngörülen konut alanlarında birden fazla yapı yapılabilen parsellerin yapı yapılmamış kısımlarına meri imar kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümleri uyarınca yapı yapılabilmesi için diğer yapıların meri imar kanunu, imar planı ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu aranmaz.”şeklinde plan notu ilavesi getirildiği görülmüştür.

Dosyasında yapılan incelemede, İlgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifine ilişkin;

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün olumsuz, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün şartlı görüş verdiği görülmüştür.

İlgi a) yazı eki, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notu ilavesi ile plan genelinde Yerleşik Meskun saha olarak belirlenen alanlardaki yapı ve kalıcı nüfus yoğunluğunun artacağı ancak plan genelinde bu şekilde yapılaşacak ne kadar parsel olduğu tespit edilemeyeceğinden yapı ve nüfus yoğunluğunun ne kadar etkileyeceğinin anlaşılamayacağı, buna bağlı olarak 1/5000 ölçekli planlarda belirlenen, emsal değerinin de etkileneceği, bununla birlikte yapılan düzenlemenin Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğinin 28.

Maddesinde belirtilen “İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde:

1- (Değişik:RG-2/9/1999-23804) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları EK-1 de belirtilen standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır ve/veya artırılır.”maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

İlgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli Nazım İmar plan tadilatı teklifi, İstanbul İmar Yönetmeliğinin 6.02 maddesinde belirtilen “Bir parselde, imar planı ve/veya yönetmelik hükümlerine uygun olmak ve aşağıda belirtilen şartları sağlamak şartıyla bir parselde birden fazla yapı yapılabilir.”maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

İlgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi, aynı parsel içerisinde yeni yapılaşacak olan binaların mevcutta yer alan meri imar kanunu, imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre yapılaşmamış binalara göre konumlandırılması niteliği taşıdığı ayrıca uygulama esnasında yeni yapılar için İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine tamamen uyulamayacağı görülmektedir. '' denilerek

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Zeytinburnu İlçesi, 06.12.2007 tt’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na plan notu ilavesine ilişkin teklif incelenmiş olup teklife konu plan notunun “Yerleşik meskun saha olarak öngörülen konut alanlarında üzerinde mevcut bina bulunan parsellerin boş olan kısımlarının meri plan hükümlerine göre yapı yapılabilecek büyüklüğe sahip olması halinde mevcut binaların niteliğine ve ruhsatlı olup olmadığına bakılmaksızın boş olan kısımlarına yapı ruhsatı düzenlenebilir.”

şeklinde yeniden düzenlenmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 13/08/2012 gün ve 2012/10398 sayılı yazısında;

İLGİ : a) 13.07.2012 gün ve 2012/1660672-1712572 sayılı Kadıköy Belediye Başkanlığının yazısı ve eki İlçe Meclis kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları,

b) 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 84 pafta, 3200 ada, 39,98,105,125 sayılı parsellerde 11.05.2006 onaylı Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planında yer alan 3 m'lik İmar yolunun; İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 02.06.2011 gün ve E:2009/1822- K:2011/902 nolu kararı ile iptal edilmesi ve Danıştay 6. Dairesinin 12.10.2011 gün ve E:2011/7511 nolu kararı ile kesinleşmesi üzerine; söz konusu parsellerde plan boşluğu oluştuğundan dolayı hazırlanan İlgi(a) yazı eki 07.06.2012 gün ve 2012/92 nolu Kadıköy Belediye Meclis kararınca uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi; İlgi(a) yazı ekinde tarafımıza iletilerek, 5216 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince konunun tetkiki istenmiştir.

MÜLKİYET

İlgi(a) yazı eki tapu örneğinden; 30.05.2008 edinim tarihli 399,44 m2 alanlı, 3200 ada, 98 parselin Teknik Yapı Teknik Yapılar San. Ve Tic. A.Ş. mülkiyetinde olduğu anlaşılmaktadır.

Tapu sorgulama programından elde edilen bilgilere göre,

Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 84 pafta, 3200 ada, 97 parsel, 486 m2 alanlı, 28.12.2010 edinim tarihli hisseli şahıs;

Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 84 pafta, 3200 ada, 39 parsel, 855 m2 alanlı, 18.02.2002 edinim tarihli hisseli şahıs;

Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 84 pafta, 3200 ada, 105 parsel, 538 m2 alanlı, 16.11.2011 edinim tarihli şahıs; maxTAKS:0.35 maxKAKS:2.07, Hmax:serbest yapılanma şartlarında Yüksek Yoğunluklu Konut Alanında kalmaktadır.

11.05.2006 onaylı 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planında; Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 84 pafta, 3200 ada, 97 parsel, Ayrık Nizam ön bahçe 5 m, arka ve yan bahçe mesafesi 4 m, H: serbest yapı düzeninde, maxTAKS:0.35 maxKAKS:2.07 yapı yoğunluğunda Konut alanında; 39, 98, 105,125 parseller kısmen Ayrık Nizam ön bahçe 5 m, arka ve yan bahçe mesafesi 4 m, H:serbest yapı düzeninde, maxTAKS:0.35 maxKAKS:2.07 yapı yoğunluğunda Konut alanında kısmen de yol alanında kalmakta iken; İlgi(a) yazı eki mahkeme kararlarına göre 39, 98, 105 ve 125 parseller arasında kalan ve 98 parsele mahreç verilmesine yönelik yaya yolu alanının İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 02.06.2011 gün ve E:2009/1822-K:2011/902 nolu kararı ve Danıştay 6. Dairesinin 12.10.2011 gün ve E:2011/7511 nolu kesinleşme kararı ile söz konusu yol alanı iptal edilmiştir.

İLCE MECLİS KARARI

İlgi(a) yazı eki Kadıköy Belediye Meclisinin 07.06.2012 tarih ve 2012/92 nolu kararında; Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 84 pafta, 3200 Ada, 39-98-105-125 Parsellerin, 09.03.2005 t.t.li 1/5000 ölçekli

Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Nazım İmar Planında maxTAKS:0.35, maxKAKS:2.07, Hmax:serbest yapılanma koşullarında Yüksek Yoğunluklu Konut Alanında kaldığı; 09.03.2005 tt.li 1/5000 ölçekli mer'i Nazım imar Planı doğrultusunda Başkanlığımızca hazırlanan 11.05.2006 tt.li 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planında; 3200 Ada, 39-98-105-125 Parsellerin, kısmen maxTAKS:0.35, maxKAKS:2.07, Hmax:serbest yapılanma şartlarında Yüksek Yoğunluklu Konut Alanında, kısmen de 3m.lik yolda kaldığı;, söz konusu 39-98-105 ve 125 Parsellerden geçen 3m.lik imar yolunun, 98 Parsele mahreç sağladığı; 105 Parsel maliki tarafından Belediyeleri aleyhine İstanbul 1.İdare Mahkemesinde "... 98 parsel için ihdas edilen imar yolunun iptal edilmesi için yaptığı 14.07.2009 tarihli başvurunun cevap verilmeyerek zimnen reddine ilişkin davalı idare işlemi ile dayanağı olan imar planı değişikliğinin iptali istemiyle ..." açılan davada; alınan 02.06.2011 gün ve E:2009/1822- K:2011/902 sayılı Mahkeme Kararı ile; "dava konusu işlemin iptaline ..." karar verilmiş olduğu, 12.10.2011 gün ve 2011/751 Esas nolu Danıştay Altıncı Dairesi Karan ile "... İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığından, bu konudaki istemin reddine" şeklinde karar alınarak İdare Mahkemesi kararının kesinlik kazandığı;

Buna göre; 11.05.2006 tt.li Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planında Suadiye Mah. 84 Pafta, 3200 Ada, 39-98-105-125 Parsellerde planlanan 3 m.lik imar yolunun iptal edildiği, söz konusu parsellerde plan boşluğu oluştuğu belirtilerek; mahkeme kararı ile iptal edilen 3 m'lik yolun tamamının iptal edilerek bu alanın mer'i plan şartları olan maxTAKS:0.35, maxKAKS:2.07, Hmax=serbest yapılanma koşullarında Yüksek Yoğunluklu Konut Alanına alındığı;

Ayrıca; 98 parsel maliki tarafından verilen 28.05.2012 gün ve 1712572 sayılı dilekçe ile bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde 97 parseldeki irtifak hakkının 3m genişliğinde imar yolu açılması ve mer'i plan koşullarının verilmesinin talep edildiği belirtilerek;

Komisyon görüşü bölümünde; Suadiye 84 pafta, 3200 ada 39-98-105-125 parsellerdeki teklif plan tadilatının aynen kabul edilmesi ve ayrıca 98 parsele mahreç sağlayan 97 parseldeki 3m.lik irtifak yolunun 3m. genişliğinde imar yolu olarak bilgi paftasındaki görüldüğü şekli ile kabul edilmesi ile 97 parsel için

"3m.lik imar yolundan 3m. çekilecektir." notunun eklenmesi ile tadilat teklifi tadilen komisyonca uygun görülmüştür.

İlgi(a) yazı eki İlçe Belediye Meclisinin 07.06.2012 gün ve 2012/92 nolu kararı ile de oybirliği şeklinde uygun bulunmuştur.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ İlgi(a) yazı eki;

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 09.12.2011 gün ve 4902407-4003-172955 sayılı yazısında; İstanbul 1, İdare Mahkemesinin kararı gereği Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 84 pafta, 3200 ada,, 39, 98, 105, 125 sayılı parsellerde planlanan 3 metrelik imar yolunun iptal edilerek, bulunduğu adanın yapılanma şartları olan KAKS:2.07 TAKS:0.35 H:serbest yapılanma şartlarında yüksek yoğunluklu konut alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan teklifinin, 98 parselin yola cephesinin bulunmaması sebebiyle mahreç sorununun çözümlenmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından Müdürlüklerince uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 18.10.2011 gün ve 1894-150200 sayılı yazısında; Söz konusu teklif planda işaretli alanın, Müdürlükleri tarafından hazırlattırılan ve 19.01.2010 tarihinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından onaylanan Anadolu Yakasına ait Mikro bölgeleme Projesi kapsamındaki, İmar Planlarına esas 1/2000 Ölçekli "Yerleşime Uygunluk Haritalarında

"Pendik Formasyonu'nun Kartal Üyesi'ni içeren Uygun Alanlar(UA)" lejantlı sınırlar içerisinde kalmakta olduğu belirtilerek; 'UA' lejantlı alanın, her ne kadar yapılaşma açısından mühendislik problemi içermeyen alan olsa da, uygulama, öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında farklı mühendislik davranışı gösteren litolojilerin, yapısal unsurların konumlan ve özellikleri ile diğer lokal olarak görülebilecek sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunularak uygulama projelerinin bu hususlar göz önüne alınarak hazırlanması ve alanda bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli teknik müdahalelerin yapılması şartıyla, 1/1000 ölçekli U.İ.Planı teklifinin jeolojik bakımdan uygun görüldüğü ifade edilmiştir.

İSKİ Genel Müdürlüğünün 10.11.2011 gün ve 463168 sayılı yazısında; İdarelerince yapılan inceleme neticesinde; 98 parselin düşük kotta kalması nedeniyle, parsele hizmet verecek olan atıksu ve yağmursuyu altyapı tesislerinin mansap noktasının topografya gereği Agâh Efendi Sokak tarafından yapılması gerektiğinin tespit edildiği; bu durumda; 98 parselde yapılacak imar uygulamasının ancak parselin komşu parseller ile tevhid edilmesi şartıyla uygun olacağının değerlendirildiği; 97 parselden kurulmuş olan irtifak hattının Hamiyet Sokağın yüksek kotta kalması sebebiyle atıksu ve yağmursuyu bağlantıları için uygun olmadığı gerekçesiyle, 98 parselde komşu parseller ile tevhid yapılamadan imar verilmesi altyapı tesisleri planlaması yönünden uygun görülmediği;

Yine İSKİ Genel Müdürlüğünün 23.02.2012 gün ve 97619 sayılı yazısında; İdarelerince yapılan nihai inceleme neticesinde, 3200 ada, 39,98,105,125 parsellerde planlanan ve mahkeme kararı ile iptal edilen 3 m'lik yol güzergahında ilgili parsel sahiplerince İdareleri lehine irtifak hakkı tesis edilerek tapuya tescil edilmeden bahse konu parsellere imar verilmesinin altyapı tesisleri planlanması yönünden uygun görülmediği ifade edilmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

İlgi(a) yazı ekinde tarafımıza iletilen Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 84 pafta, 3200 ada,39, 97, 98, 105, 125 parsellere ait İlgi(a) yazı eki 07.06.2012 gün ve 2012/92 nolu Kadıköy Belediyesi İlçe meclis kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi; G22a02d2c nolu plan paftası üzerine, Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 84 pafta, 3200 ada, 39, 97, 98, 105, 125 parseller onama sınırı içerisine alınarak, 39, 105 ve 125 parseller arasında yer alan ve 98 parsele mahreç sağlayan Yol donatısı kaldırılmış, kaldırılan yol alanı yerine Ayrık Nizam ön bahçe 5 m, arka ve yan bahçe mesafesi 4 m, H:serbest yapı düzeninde, maxTAKS:0.35 maxKAKS:2.07 yapı yoğunluğunda Konut alanı getirilmiş, 97 parselden 98 parsele mahreç verilmek üzere 3 m'lik yol önerilmiş; plan notları olarak ta;

1. Plan tasdik sınırı, Suadiye Mahallesi,84 pafta, 3200 ada, 39, 98, 105, 125 ve 97 parselleri kapsamaktadır.

2. Tasdik sınırı içindeki alan maxTAKS:0.35, maxKAKS:2.07 Hmax:serbest, ayrık nizam yapılanma şartlarında yüksek yoğunluklu konut alanıdır.

3. Açıklanmayan hususlarda mer'i 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Atra Bölgesi Uygulama imar planı lejantı ve notları ile İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir.

4. 97 parsel için 3 m'lik imar yolundan 3 m çekecektir.

Şeklinde plan notları önerilmiştir.

09.03.2005 onaylı 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Nazım İmar Planında; Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 84 pafta, 3200 ada, 39, 97, 98, 105, 125 parseller maxTAKS:0.35 maxKAKS:2.07, Hmax:serbest yapılanma şartlarında Yüksek Yoğunluklu Konut Alanında kalmaktadır.

11.05.2006 onaylı 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planında; Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 84 pafta, 3200 ada, 97 parsel, Ayrık Nizam ön bahçe 5 m, arka ve yan bahçe mesafesi 4 m, H:serbest yapı düzeninde, maxTAKS:0.35 maxKAKS:2.07 yapı yoğunluğunda Konut alanında; 39, 98, 105,125 parseller kısmen Ayrık Nizam ön bahçe 5 m, arka ve yan bahçe mesafesi 4 m, H:serbest yapı düzeninde, maxTAKS:0.35 maxKAKS:2.07 yapı yoğunluğunda Konut alanında kısmen de yol alanında kalmakta iken; İlgi(a) yazı eki mahkeme kararlarına göre 39, 98, 105 ve 125 parseller arasında kalan ve 98 parsele mahreç verilmesine yönelik yaya yolu alanının İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 02.06.2011 gün ve E:2009/1822-K:2011/902 nolu kararı ve Danıştay 6. Dairesinin 12.10.2011 gün ve E:2011/7511 nolu kesinleşme kararı ile söz konusu yol alanı iptal edilmiştir.

İlgi(a) teklife ilişkin alınan kurum görüşlerinden; Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün şartlı olumlu; İSKİ Genel Müdürlüğünün 98 parselde yapılacak imar uygulamasının ancak parselin komşu parseller ile tevhid edilmesi şartıyla uygun olacağı, 97 parselden kurulmuş olan irtifak hattının Hamiyet Sokağın yüksek kotta kalması sebebiyle atıksu ve yağmursuyu bağlantıları için uygun olmadığı gerekçesiyle, 98 parselde komşu parseller ile tevhid yapılmadan imar verilmesi yönünden olumsuz görüşü bulunmaktadır.

Ayrıca İlgi(a) yazı eklerinden, 98 parselin, 97 parselden 3 m'lik geçiş hakkının bulunduğu anlaşılmaktadır. İlgi(a) teklifin bu doğrultuda hazırlandığı görülmekle birlikte, İSKİ Genel Müdürlüğünün görüşünde 97 parselden önerilen yolun atıksu ve yağmursuyu bağlantıları için uygun olmadığı, komşu parseller ile tevhid edilmesinin gerektiği ifade edilmiş; parsel sahiplerince İdareleri lehine irtifak hakkı tesis edilerek tapuya tescil edilmeden bahse konu parsellere imar verilmesinin uygun görülmediği belirtilmiştir.

İlgi(a) yazı eki mahkeme kararları doğrultusunda Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde, Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 84 pafta, 3200 ada, 39, 98, 105, 125 parseller onama sınırı içerisine alınmış ve 98 parsele mahreç verilmesine yönelik yol alanı iptal edilerek, kaldırılan yol alanı ada ve çevre yapılanma şartlarında Ayrık Nizam ön bahçe 5 m, arka ve yan bahçe mesafesi 4 m, H: serbest yapı düzeninde, maxTAKS:0.35 maxKAKS:2.07 yapı yoğunluğunda Konut alanına alınmış olup; Kadıköy Belediye Meclisinin 07.06.2012 gün ve 2012/92 nolu kararı ile "Suadiye 84 pafta, 3200 ada 39-98-105-125 parsellerdeki teklif plan tadilatının aynen kabul edilmesi ve ayrıca 98 parsele mahreç sağlayan 97 parseldeki 3m.lik irtifak yolunun 3m. genişliğinde imar yolu olarak bilgi paftasındaki görüldüğü şekli ile kabul edilmesi ile 97 parsel için '3m.lik imar yolundan 3m.

çekilecektir.' notunun eklenmesi" şeklinde tadilen uygun görüldüğünden, 97 parsel de onama sınırı içerisine alınmış ve 98 parsele mahreç verilmek üzere 97 parselden 3 m'lik yol alanı önerilmiştir. Yine İlgi(a) yazı eki

meclis kararı ile eklenmesi istenilen '3m.lik imar yolundan 3m. çekilecektir.' Şeklindeki plan notunun teklif plan paftasına "97 parsel için 3 m'lik imar yolundan 3 m çekecektir " şeklinde ilave edildiği görülmüştür.

İlgi(a) yazı eki Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 84 pafta, 3200 ada, 39, 97, 98, 105,

125 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 1/5000 ölçekli mer'i Nazım İmar Planının etkilememekte olup; İlgi(a) teklifin mahkeme kararları doğrultusunda 98 parsele mahreç verilmesine yönelik olduğu .görülmektedir. " denilerek

İlgi(a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunan Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi 84 pafta, 3200 ada, 39, 97, 98, 105, 125 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklif paftaları ekte olup İlgi(b) Başkanlık Onayı ve Genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Kadıköy İlçesi, 84 pafta, 3200 ada, 39-98-105-125-97 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup meri 1/1000 ölçekli plan koşullarının korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İlgi: a) 22.06.2012 tarih, M.34.3.ÇAT.0.29.310.10/925-6237 sayılı Çatalca Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü yazısı ve ekleri.

b) 13.01.2012 tarih, B.16.0.KVM.4.34.00.09/22 sayılı İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısı.

c) 17.02.2012 tarih, B.16.0.KVM.0.11.01.00/16537839 sayılı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yazısı.

d) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 117 ada, 9 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda, Çatalca Belediye Başkanlığınca hazırlanan, 11.05.2012 tarih, 50 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama İmar plan tadilat teklifi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. maddesi gereği ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET

İlgi (a) yazı ekinde söz konusu parsellerin mülkiyet bilgisini içeren herhangi bir belge tarafımıza iletilmemiş oluıp, Tapu Sorgulama Programında yapılan incelemede; Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 117 ada, 10 parselin, 745 m2 yüzölçümünde şahıs adına kayıtlı olduğu, 01.03.1977 yılında edinildiği, 117 ada, 9 parselin 753 m2 yüzölçümünde şahıslar adına hisseli olarak kayıtlı olduğu, 07.05.2012 tarihinde intikal yoluyla edinildiği görülmüştür.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU

Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 117 ada, 10 parsel de bulunan bina, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.01.2010 tarihli kurum görüşü doğrultusunda tescillenmiş olup, 117 ada, 10 parsel ve 9 parsel, 25.02.2010 tt.li 1/5000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planında; kısmen 400 ki/haKonut Alanında, kısmen (K+T1) lejantıyla gösterilen “Konut + Ticaret Alanı”nda kalmaktadır.

1/5000 ölçekli plan notlarında; “Plan onama sınırları içinde kalan 2863 sayılı yasa kapsamına giren taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyan yapılar, varlıklar ve alanlar korunacak ve bu varlıklara ilişkin her türlü karar, uygulama ve proje şartları ilgili Koruma Bölge Kurulunca belirlenecektir.”

“Konut + Ticaret Alanlarında (K+T1) 550ki/ ha yoğunluklu Konut +Ticaret alanlarıdır. Bu alanlarda

“Konut + Ticaret Alanlarında (K+T1) 550ki/ ha yoğunluklu Konut +Ticaret alanlarıdır. Bu alanlarda

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 43-53)