• Sonuç bulunamadı

 Toplulaştırma Projesi Aşamaları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share " Toplulaştırma Projesi Aşamaları"

Copied!
11
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

Toplulaştırma Projesi Aşamaları

1- TOPLULAŞTIRMA ALANIN TESPİTİ 2- SABİT TESİSLERİN TESPİTİ

3- MÜLKİYET BİLGİLERİNİN OLUŞTURULMASI 4- HARİTA VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI 5- ARAZİ DERECELENDİRİLMESİ

6- YENİ PARSELASYON İÇİN BLOKLARIN OLUŞTURULMASI

7- ÇİFTÇİ TERCİHLERİNİN ALINMASI

8- PARSELASYONUN YAPILMASI VE İTİRAZLAR 9- YENİ PLANLANIN ARAZİYE APLIKASYONU 10-TESCİL VE YER TESLİMİ

(3)

1. Toplulaştırma Alanının

Tespiti ve Etüt Raporlarının

Hazırlanması:

- Uygulama alanı ilan edilmiş yerlerde havza, yerleşim yeri veya yerleşim yerinin bir kısmında yapılması düşünülen projeye göre toplulaştırma alanı tespit edilir.

- Toplulaştırmanın faydalarını anlatmak ve çiftçiden muvafakat alabilmek adına tamamlanmış toplulaştırma proje alanlarına geziler düzenleyerek bilgi verilebilir.

(4)

Proje sahasına arazi toplulaştırmalı tarla içi geliştirme hizmetlerinin uygulanması ile sağlayacağı faydalar, toplulaştırmayı zorunlu kılan nedenler uygulama ve işletme kolaylıkları, zaman, su kullanımı ve işgücünden yapılan tasarruflar projenin toplulaştırmalı ve toplulaştırmasız yapılmasındaki maliyet durumları, seçilen alternatiflerin nedenleri, özellikleri ve yatırım, tesis ve işletme masrafları hesaplanır. Projesiz ve projeli durumda yetiştirilen bitkilerin verimleri, üretim masrafları, pazar durumları ve fiyatları belirlenir, gerekli cetveller hazırlanır. Projenin ekonomik analizleri yapılarak, iç karlılık oranları hesaplanır ve fizibilite raporları hazırlanır.

(5)

Toplulaştırma İsteğinin Tespiti:

 Tüm parsellerin yoldan ve sudan faydalanacağı,

 Toplulaştırma çalışmalarının yapılması halinde sulama çalışmalarının başlayacağı,

 Ulaşım zamanı ve maliyetinin azalacağı,

 Ortak kullanım alanları için kesilen sulama sistemleri ve yol için kendisi tarafından işgal edileceği,

 Sınır itilaflarını ortadan kalkacağı,

 Müşterek mülkiyetli arazilerin müstakil hale geleceği ve getireceği faydaları,

 Arazi değişimlerinde kayıplarının olmayacağı,

 Araziler arasında çok farlılıklar olması halinde aynı yerleşim

yerinde bile alanın bölgelere ayrılarak kendi içinde

(6)

 Ön etüt çalışması yapılan ve gerekli onayı alan saha “arazi toplulaştırma” alanı olarak ilan edilir.

(7)

Tapu Siciline Şerh Verilmesi :

 Proje alanında bulunan parsellere ait listeler ilgili

tapu sicil müdürlüğüne şerh verilmesi için gönderilir. Şerh tarihinden sonra araziyi devralan veya üzerinde bir

hak iddia eden kimselerin eski malikin

yükümlülüklerini aynen kabul etmiş sayılacakları mahallinde alışılmış usullerle duyurulur.

(8)

Toplulaştırma alanı ilanı ile birlikte mahalline gidilerek, alanda bulunan sabit tesisler (ev, ahır, bağ, bahçe, ruhsatlı kuyu, Fabrika, benzinlik, dinlenme tesisi, park ve ayrıca ağaçlar vb.) tutanakla belirlenir. Toplulaştırma alanı ilanından sonra yapılan sabit tesislerin uygulamada dikkate alınmayacağı, mal sahiplerinin ileride herhangi bir zarar ziyan talebinde bulunamayacağı, bunların tazminata konu olamayacağı alışılmış usullerle duyurulur.

(9)

Her türlü kadastral pafta ile tapu sicil

bilgileri örneği Tapu Kadastro G. M. veya

mahalli teşkilatından, indeks paftaları İl Özel

İdareleri ya da ilgili yerlerden temin edilir.

Eski mülkiyet listesi (AT1), Soyadı sıralı liste

(AT2) oluşturulur.

3. Mülkiyet ve Harita Bilgilerinin

Temini:

(10)
(11)

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu hizmetler Arazi tesviyesi, Tarla içi drenajı, Tarla içi sulama sistemi, Tarla içi yolları, Yüzey tahliye kanalları, Toprak ıslahı, Toprak muhafaza tedbirleri

Araştırma materyalini, toplulaştırma uygulanan tarım alanlarının toplulaştırma öncesi ve sonrası mülkiyet durumu, tapu ve proje bilgileri ile üreticilerin

Bünye Sınıfı Puanı Orta bünyeli (tınlı) 90-100 İnce veya ağır bünyeli (killi) 80 Kaba veya hafif bünyeli (kumlu) 65-75. Çok kaba

derecelendirme işlemi sonrası belirlenen parsel endeksinin çarpılıp 100’e bölünmesiyle parsel değer sayısı (PDS) hesaplanır.  İşletme değer sayısı (İDS) : Malikin

 Pratik yol uzunluğu : Proje haritası üzerinde blok- parsel-sulama-topografya durumu dikkate alınarak oluşturulan yol ağının uzunluğudur. Teorik yol uzunluğundan daha

 eski mülkiyet haritası dikkate alınarak optimizasyon tekniklerine göre hangi işletmelerin hangi bloklara yerleştirileceği belirlenmekte ve bilgisayarda

Sayısı Parsel Eski Sayısı Parsel Yeni - Sayısı Parsel Eski % Oranı rma Toplulaştı ...

Bu sayıltıya göre, madde cevapları doğrultusunun ölçülen tutumla monotonik bir ilişki içinde olduğu ve ölçekten alınan toplam puan artışı ölçülen