Återkoppling av regiondirektörens uppdrag från regionstyrelsen för att uppnå budgeterat resultat

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen [Mötesdatum] Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-176 0.9

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Ingegerd Morian Andersson

Återkoppling av regiondirektörens uppdrag från regionstyrelsen för att uppnå budgeterat resultat

Dnr 1189-2017

Förslag till beslut

1 Regionstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Med anledning av resultatet i delårsrapporten gav landstingsstyrelsen den 2 juni 2016 i uppdrag till regiondirektören att jobba vidare med åtgärder inom vissa områden för att uppnå det budgeterade resultatet. Uppdragen kommer att rapporteras löpande vid varje regionstyrelse. Endast åtgärder och resultat som är nya sedan förgående styrelsemöte redovisas. Aktuella åtgärder och pågående arbete samt resultat rapporteras i bifogad bilaga.

Ärendet

Följande uppdrag ska redovisas:

 Minska användning av inhyrd personal och övertid

 Minska sjukskrivningar

 Öka produktivitet bland annat genom strukturerad produktions- och ka- pacitetsplanering, kompetensväxling, översyn tidsanvändning i vården med mera.

 Översyn av vårdtiderna främst i Kalix och Kiruna

 Minska beläggningen på vårdplatserna avseende utskrivningsklara pati- enter

 Distansvård

 Läkemedel

Bilagor:

Regiondirektörens uppdrag från regionstyrelsen för att uppnå budgeterat resultat

Protokollsutdrag skickas till:

Regiondirektör Verksamhetsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :