Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2017-12- 19

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2017-12-19 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-293 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2017-12- 19

Dnr 4468-2017

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

I Regionstyrelsens plan framgår bland annat styrelsens uppdrag till regiondi- rektören. Styrelsen kan också ge regiondirektören uppdrag kopplade till sty- relsens behandling av olika ärenden. För att ge styrelsen en aktuell och lö- pande information om de åtgärder som vidtagits med anledning av olika uppdrag införs en återkommande punkt vid varje sammanträde med region- styrelsen, där aktuella uppdrag redovisas. Uppdragen och vidtagna åtgärder redovisas i en sammanställd bilaga. Där framgår även vart uppdragen kom- mer ifrån (styrelsesammanträde eller styrelseplanen).

Återrapporteringen delges styrelsen, som kan lägga informationen till hand- lingarna eller ge regiondirektören kompletterande uppdrag, alternativt efter- fråga ytterligare information vid behov.

Bilagor:

Bilaga över regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2017-12-19

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :