Inkallande av ersättare Dnr 49-2018

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

BESLUT

Regionstyrelsen 3 oktober Sida 1 (1)

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN

ARBGRP477-148015901-129, 0.1

§ 186

Inkallande av ersättare

Dnr 49-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att, vid förhinder för ordinarie ledamot i regionstyrelsen och patientnämnden samt övriga organ som reg- ionen utser ledamöter i, inkallas:

1. I första hand den personliga ersättaren om sådan utsetts (ledamot och personlig ersättare har samma ordningsnummer i valförteckningen).

2. I andra hand ännu ej inkallad ersättare från samma parti, i den ordning partiets ersättare står upptagna i valförteckningen.

3. I tredje hand ännu ej inkallad ersättare från samma kartell i den ordning kartellens ersättare står upptagna i valförteckningen.

4. I fjärde hand ännu ej inkallad ersättare, i den ordning ersättarna står upp- tagna i valförteckningen.

Ärendet

Enligt kommunallagen 6 kap. 16-17 §§ väljs ledamöter och ersättare i en nämnd till det antal som fullmäktige bestämmer. Om valet inte sker proport- ionellt ska fullmäktige bestämma i vilken ordning de ska tjänstgöra. Full- mäktige har att besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :