Strategi för inköp i Region Norrbotten 2017-2020

Tam metin

(1)

Styrande dokument Måldokument | Strategi

Sida 1 (2)

GÄLLER FÖR VERKSAMHET NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

DOKUMENT-ID DIVSE-4-4737

VERSION 0.26 GODKÄNT DATUM

[Godkänt datum]

ANSVARIG

VERONIKA SUNDSTRÖM

UPPRÄTTAD AV LINDA WÅGSTRÖM

Strategi för inköp i Region Norrbotten 2017-2020

Bakgrund

För att bidra till en ekonomi i balans och skapa god ekonomisk hushållning i verksamheterna krävs effektiva och hållbara inköp där kvalitet och kostnader värderas i ett sammanhang.

Region Norrbotten använder årligen omkring 3,5 miljarder kronor till inköp av varor, tjänster och byggentreprenader.

Det finns en stor potential att påverka inköpskostnaderna genom:

 Konkurrensutsätta och teckna avtal motsvarande verksamheternas behov.

 Att följa de avtal som har tecknats.

 Att ha god kontroll och uppföljning av de avtal som har tecknats.

Inköpsstrategin utgör underlag för organisationens och divisionernas förbätt- ringsarbete och prioriteringar.

Lagrum och styrande förutsättningar

Inköp inom offentliga verksamheter styrs av olika EU-direktiv och lagstift- ningar, vilket styr och påverkar Region Norrbotten samt kräver att organisat- ionens inköp kontinuerligt anpassas och utvecklas.

Lagrum

 EU-direktiv om offentlig upphandling

 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

 Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

(under förslag finns även Lag om upphandling av koncessioner (LUK) ) Styrande förutsättningar

De styrande förutsättningar som gäller för inköp i Region Norrbotten är:

 All anskaffning ska utgå från verksamheternas behov och i varje upp- handling ska den totala kostnaden beaktas.

 Samordning av behov ska eftersträvas i syfte att erhålla såväl kvalitets- mässiga som ekonomiska fördelar samt åstadkomma effektiv hantering av resurserna.

 I så hög grad som möjligt ska ramavtal för hela Region Norrbotten upp- handlas.

 Region Norrbotten ska samverka med andra kommuner, landsting och regioner när detta är ändamålsenligt och leder till ökad samhällsnytta el- ler nytta för patienten/brukaren.

 Region Norrbotten ska verka för att möjliggöra för små och medelstora leverantörer att konkurrera om avtalen när det är kvalitetsmässigt och ekonomiskt lämpligt.

 Målsättningen för organisationens inköpsarbete ska vara att uppnå en balans mellan de tre aspekterna för hållbar utveckling – social, miljö- mässig och ekonomisk hållbarhet.

(2)

Sida 2 (2)

GÄLLER FÖR VERKSAMHET NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

DOKUMENT-ID DIVSE-4-4737

VERSION 0.26 GODKÄNT DATUM

[Godkänt datum]

ANSVARIG

VERONIKA SUNDSTRÖM

UPPRÄTTAD AV LINDA WÅGSTRÖM

Syfte

Inköpsstrategin ska säkerställa att Region Norrbottens inköp sker på ett pro- fessionellt och affärsmässigt sätt. Arbetet ska utgå ifrån principerna om rätts- säkerhet, transparens och evidens.

Mål

Region Norrbottens inköp ska skapa värde för verksamheterna, bidra till en ekonomi i balans och en hållbar utveckling.

Framgångsfaktorer

 Ökad medvetenhet om inköp och dess påverkan på verksamheterna (indikator antalet informationsinsatser och genomförda divisions- dialoger).

 Kontroll och uppföljning av Region Norrbottens avtal (indikator prisut- veckling).

 Ökad konkurrensutsättning (indikator täckningsgrad).

 Ökad användning av upphandlade avtal (indikator leverantörstrohet).

Prioriterade åtgärder

För att uppnå målet för organisationen inköp har nedan områden identifierats med stor potential till förbättring.

 Utveckla planering och prioritering av inköpsbehov.

 Utveckla uppföljningen av avtal och inköpskostnader.

 Göra det enkelt för verksamheten att köpa rätt.

 Förbättra arbetssätt och metoder för ökad täckningsgrad (upphandlade avtal).

 Ökad samverkan med andra kommuner, landsting och regioner samt deltagande i nationella nätverk.

Uppföljning

Uppföljning av inköpsstrategin sker i årsredovisningen och Region Norrbot- tens ordinarie uppföljning.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :