• Sonuç bulunamadı

1- GRAM NEGATİF ÇOMAKLAR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1- GRAM NEGATİF ÇOMAKLAR"

Copied!
118
0
0

Tam metin

(1)
(2)

1-

GRAM NEGATİF ÇOMAKLAR

Non fermentatif Gram negatif çomaklar

Pseudomonas Alcaligenes

Flavobacterium

Aerop Gram negatif çomaklar Brucella

Bordetella Francisella

Sert vücutlu sarmal hareketli olanlar

Campylobacter Helicobacter Spirillum

Fakültatif anaerop gram negatif çomaklar

Pasteurella Haemophilus Legionella

Calymmatobacterium Cardiobacterium

Gardnerella Streptobacillus

Anaerop Gram negatif çomaklar

Bacteroides Fusobacterium Leptotrichia Weillonella

(3)

suda

Enterobakteriler bitkilerde toprakta insan

hayvan

(4)

Enterobakterilerin Özellikleri

*Gram negatif çomak şeklinde olmalı,

*Sporsuz olmalı,

*Peritrik kirpiklerle hareketli olmalı veya hareketsiz olmalı

*Temel besiyerinde üremeli(pepton+et özeti+NaCl),

*MacConkey agarda iyi üremeli,

*Fakültatif anaerop olmalı,

*Glikozdan asit ve gaz oluşturmalı,

*Katalaz pozitif olmalı,

*Oksidaz negatif olmalı,

*Nitratı nitrite dönüştürmeli,

*(G+C) oranı %39-59 olmalıdır.

(5)

Gram Negatif Enterik Bakterilerin Hızlı Tanım Özellikleri

LAKTOZ Hızlı fermente

edenler

Yavaş fermente edenler

Fermente etmeyenler

Escherichia coli:

besiyerinde metalik parlaklık,hareketli.

Enterobacter aerogenes:

kabarık koloniler,metalik parlaklık yok,hareketli.

Klebsiella pmeumoniae:

Mukoid kolonili,hareketsiz.

Edwardsiella, Serratia,

Citrobacter, Arizona, Providencia, Erwinia

Shigella sp.:hareketsiz, dekstrozdan gaz oluşturmaz.

Salmonella sp.:

hareketli,

dekstrozdan asit ve genellikle gaz

oluşturur.

(6)

Virulans faktörleri

1.Adezinler

2.Endotoksinler 3.Enterotoksin

4.Shigatoksin ve shigatoksin benzeri toksinler 5.Hemolizinler

6.Sideroforlarla demir kazanımı

7.Kapsül

(7)

Dirençlilik

* sporsuzdurlar.

* fenol türevleri, formaldehit, glutaraldehit,

halojenli bileşikler enterobakterilere bakterisit etkilidir.

* suların klorlanması önemlidir.

* kuruluğa duyarlıdırlar.

(8)

Plazmidler

* R plazmidleri bulunur.

* Ayrıca enterotoksin,hemolizin v.d. virulans faktörleri de plazmidlerde bulunur.

Fajları

* Salmonella typhimurium’un >200

* S.enteriditis’in >30 fazla faj tipi

bulunmaktadır.

(9)

Bakteriyosinler

* Kolisin Escherichia coli

* Marsessin Serratia marcescens

* Piyosin Pseudomonas aeruginosa

(10)

Enterobakterilerin yaptığı hastalıklar

a-Diyare etkeni olan başlıca enterobakteriler

• Çeşitli E.coli serotipleri • Shigella türleri

• Salmonella serotipleri • Yersinia enterocolitica

b- Özel infeksiyonlara neden olan türler

• Salmonella typhi • Yersinia pestis

c-Hastane infeksiyonu olan enterobakteriler

• Escherichia coli • Enterobacter türleri

• Klebsiella pneumoniae • Proteus mirabilis

• Citrobacter türleri • Serratia marcescens

(11)

A- Escherichia coli

a) Antijen yapısı

O (somatik) antijeni 164 tip

H (kirpik) antijeni 57 tip

K (kapsül) antijeni 90 tip

(12)

b) Virulans faktörleri

1. K 1 kapsülü (suşların %80’inde vardır.

N. meningitidis grup B polisakkarit kapsülü ile aynıdır.

2. Tip I (MS-mannoz duyarlı) fimbriya

E. coli’nin mukozalara(barsak, ağız, vajina) tutunmasını sağlar.

3. Tip II (MR-mannoz dirençli) fimbriya

S fimbriya : Bakteriyemi yapan E. coli suşlarında bulunur.

P fimbriya : Üropatojen E. coli suşlarında bulunur.

X faktör : E. coli’nin üropatojenitesinde önemli rolü vardır.

(13)

4. Enterotoksinler

LT(ısıya duyarlı) ve ST(ısıya dirençli) ETEC ekzotoksinleri

Kolonizasyon Faktör Antijeni(CFA) vardır.

5. Verotoksinler

sitotoksik etkilidirler.

(14)

E.coli’nin yaptığı hastalıklar

1. İdrar yolu infeksiyonları

2. E.coli’ye bağlı ishalli infeksiyonlar

3. Sepsis

4. Menenjit

EPEC (Enteropatojen E.coli)

EIEC (Enteroinvaziv E.coli)

EHEC (Enterohemorajik E.coli) E. coli O157: H7

ETEC (Enterotoksijen E.coli)

EAEC (Enteroagregatif E.coli)

(15)

Tedavi

ampisilin

sefalosporinler karbenisilin

tetrasiklinler

aminoglikozitler etkilidir.

(16)

B- Klebsiella-Enterobacter-Serratia-Proteus- Morganella-Providencia ve Citrobacter

Klebsiella K.pneumoniae : Normal kişilerin solunum yolunda(%5) ve barsakta bulunur.Pnömoni etkenidir.

K.oxytoca : Hastane infeksiyonu etkenidir. Üst solunum etkenidir.

K.ozaenae : Mukoza zarlarında(burun) kokulu,atrofiye hastalık yapar.

K.rhinoscleromatis: Burun ve farinkste hastalık etkeni.

Enterobacter E.aerogenes : Kapsüllü .Üriner sistem infeksiyonu ve sepsis.

Serratia S.marcescens : Hosptalize kişilerde potansiyel patojen bir bakteri.

Pnömoni,bakteriyemi,endokardite neden olur.

Aminoglikozitlere ve penisilinlere dirençlidir.

3.kuşak sefalosporinlere duyarlıdır.

Proteus P.mirabilis: İdrar yolu infeksiyonlarına neden olur.

P.vulgaris ve M.morganii: Hastane infeksiyonu. Aminoglikozitler etkilidir.

Providencia İdrar yolu infeksiyonuna neden olur. Antimikrobiklere dirençlidirler.

Citrobacter İdrar yolu infeksiyonuna ve sepsise neden olur.

(17)

B-Shigella

* Gram negatif çomak şeklinde,eski kültürlerde kokobasil şeklindedir.

* Fakültatif anaerop,aerop koşullarda da üreyebilir.

* Katı besiyerinde ~ 24 saatte 2mm koloniler oluşturur.

* Tüm shigellalar glikozu fermente eder(Sh.sonnei hariç)

* Laktozu fermente etmezler.

* Karbonhidratları asit oluşturarak fermente ederler.

(18)

Türler Grup ve tip Mannitol Ornitin

dekarboksilaz

S. dysenteriae A _ _

S. flexneri B + _

S. boydii C + _

S. sonnei D + _

(19)

* Şigellalar doğada başlıca insanların kalın barsağında bulunur.

* Basilli dizanteriye neden olurlar.

* Sindirim sisteminde kalırlar.

* Kan dolaşımına geçmeleri çok nadirdir.

* Enfektif dozu 10

3

bakteridir.

*

(20)

* Başlıca patolojik etki kalın barsak

mukozasındaki epitel hücrelerine girmedir (fagositozla).

* Kalın barsak ile ince barsağın son bölümünün çeperinde iltihap, ilerlemiş olgularda nekrozlar, yüzeyel yaralar ,kanama ve yara bölgesinde

yalancı zar meydana gelir.

* Bu zar fibrin,akyuvar, yaralanmış hücreler,

nekroz olmuş mukoza ve bakteriden oluşmuştur.

* Bu olaylarda eriyip parçalanan şigellalardan açığa

çıkan toksinin etkili olduğu sanılmaktadır.

(21)

Toksinleri:

a-Endotoksin:

* Şigellaların parçalanması ile açığa çıkar.LPS yapıdadır.

b- Shigella dysenteriae tip 1 ekzotoksini

* ısıya duyarlı ; barsak ve MSS etkilidir.

* Ekzotoksin protein yapıdadır ve antijeniktir.

* Enterotoksindir, ishale neden olur.

* Ekzotoksin insanda şeker ve amino asit emilimini inhibe eder.

* S.flexneri veya S.sonnei enfeksiyonu geçiren

kişilerde S.flexneri ekzotoksinini nötralize eden antitoksinler oluşur.

(22)

* Kuluçka süresi 1-2 gün

* karın ağrısı,kramplar,ishal ve ateş ile hastalık başlar.

* dışkı suludur kan ve müküslüdür.

* genellikle hastalık birkaç gün içinde kendiliğinden geçer.

* küçük çocuklar bazen dehidratasyon ile asidoza girer.

* infeksiyon geçiren kişiler kısa süre taşıyıcı olabilirler.

* antikor oluşur ancak bu antikorlar kişiyi yeni bir

hastalıktan korumaz.

(23)

Tanı

* Dışkı incelenir.

* Seçtirici besiyerlerine ekim (EMB ,MacConkey)

* Biyokimyasal özellikleri incelenir.

* Serolojik testler tanıda kullanılmaz.

Tedavi

* siprofloksasin, ampisilin, doksisiklin,

trimetoprim-sulfametoksazol kullanılır.

(24)

Korunma ve kontrol

* gıdalar,dışkı,parmaklar,sinekler aracılığı ile insana bulaşır.

1- Enfekte kişilerin izolasyonu,

2- Tedaviye yeterli süre ve dozda devam

edilmesi(portörlüğün oluşmasını engellemek için),

3- Gıdaların (süt,su vd) temizliği,

4- Kanalizasyon sisteminin olması,

5- Sineklerle savaş.

(25)

C-SALMONELLA

Hareketli, laktozu fermente etmez,

2200’den fazla serotipi bulunmaktadır.

Kauffmann-White şemasına göre 40 grup

(26)

Uzunlukları değişebilen, sporsuz çomaklar

Peritrik kirpikli, hareketlidir.

Kültür:

Adi besiyerlerinde ürer.

pH: 6-8, 15-41°C

Laktoz, sakkoroz ve salisini fermente etmez.

Glikoz, maltoz, mannit ve dekstrinden asit ve gaz oluştururlar.

Fakültatif anaeropturlar.

(27)

Nemli kültürlerde, suda aylarca, lağım suyu, çamur ve gübrede haftalarca canlı kalabilir.

Konservelerde 2-3 ay canlı kalabilir.

Buyyon kültürlerde 56 C’de 1 saat, pastörizasyon ve klorlama ile ölür.

Sülfonamid ve penisiline dirençlidirler.

Klortetrasikline duyarlıdırlar.

Boyalara diğer Enterobacteriacea üyelerinden daha

dirençlidirler

(28)

Antijen yapısı

1- Kirpik antijenleri(H):

60 °C’nin üzerinde, alkolle ve asitle inaktive edilir.

Serolojik deneyler için formalin ile elde edilebilir.

İki fazlıdır.

Bunlara karşı oluşan antikorlar IgG tipindedir.

(29)

2- Somatik antijenler(O):

Hareketli / hareketsiz bakterilerin vücut yüzeyinde

100 °C’ye, alkole ve sulu asitlere dayanıklı

Isı yada alkolle muamele ile hazırlanır

Bunlara karşı oluşan antikorlar IgM tipinde

3- Vi antijeni

Vücudun en dış katında bulunur.

60 °C’de 1 saat, asitler ve fenolle tahrip edilir.

Virulans ile ilgilidir.

Saptanması portörlükte önemlidir.

(30)

4- Mukoit antijen

Mükoit koloni oluşturan S. paratyphi B suşlarında

Polisakkarit yapıdadır.

100 °C’de 2.5 saatte harap olur.

5- Fimbriya antijeni

Tip 1 fimbriyalarında (pilus) bulunur.

Formole dayanıklı,

Isıya dayanıksızdır.

(31)

Salmonella’ların antijen yapıları

Serogrup Serotip O antijeni H antijeni Antijen yapısı

1. faz 2.faz

A S. paratyphii A 1, 2, 12 a 1, 5 1, 2,12: a: 1, 5

B S. paratyphii B 1, 4, 5,12 b 1, 2 1, 4, 5, 12: b: 1, 2 B S. typhimurium 1, 4, 5, 12 i 1, 2 1, 4, 5, 12: i: 1, 2

C1 S. choleraesuis 6, 7 c 1, 5 6, 7 : c: 1, 5

C2 S. newport 6, 8 e, h 1, 2 6, 8 : e, h: 1, 2

D1 S. typhi 9, 12, Vi d - 9, 12, Vi: d: -

D1 S. enteritidis 1, 9, 12 g,m 1, 7 1, 9, 12 : g, m: 1, 7

E1 S. anatum 3, 10 e, h 1, 6 3, 10 : e, h: 1, 6

E2 S. newington 3, 15 e, h 1, 6 3, 15 : e, h: 1, 6

E3 S. minneapolis 3, 15, 34 e, h 1, 6 3, 15, 34 : e, h: 1, 6

(32)

Enterik ateş Septisemi Enterokolit

Kuluçka süresi 7-20 gün değişken 8-48 saat

Başlaması sinsi ani ani

Ateş yüksek yüksek düşük

Hastalığın süresi birkaç hafta değişken 2-5 gün Gastrointestinal(GI)

belirtiler

karın ağrısı, kanlı ishal

yok bulantı, kusma, başlangıçta ishal Kan kültürü 1.-2. haftada

pozitif

yüksek ateş süresince pozitif

negatif Dışkı kültürü 2. haftadan

itibaren pozitif, hastalığın başında

negatif

bazen pozitif başlamasından hemen sonra

pozitif

(33)

Tanı

Kültür için: kan, dışkı...

Değişik besiyerlerinde kültür: EMB, MacConkey

Selektif besiyerlerinde kültür: SS agar, Hektoen enterik agar, Dezoksikolat sitratlı agar

Çoğaltma besiyeri: Mueller-Kaufmann, Selenitli buyyon, Tetratiyonatlı buyyon

Biyokimyasal testler

Serotip tayini

Bağışıklık

S. typhi ve S. paratyphi ile oluşur, ancak enfeksiyon tekrarlandığında hafif seyreder.

Tedavi

Özgül antiserumu yoktur.

Kloramfenikol, tetrasiklin, ampisilin, 3. kuşak sefalosporinler etkilidir.

(34)

İnfeksiyon Kaynakları

Su

Süt ve diğer süt ürünleri (dondurma, peynir ,krema)

Kabuklu deniz hayvanları

Kurumuş veya dondurulmuş yumurtalar

Et ve et ürünleri

Hayvansal boyalar

Ev hayvanları

(35)

Korunma ve Kontrol

Besin maddelerinin ve suların kirlenmesi önlenmelidir.

Portörler besin ile ilgili işlerde çalışmamalıdır.

Portörlere sağlık kontrolü uygulanmalıdır.

Aseton ile öldürülmüş S. typhi süspansiyonu ile

hazırlanmış aşı enfeksiyona karşı kısmi direnç sağlar.

Avirulan canlı S. typhi ile önemli korunma sağlanır.

Tifo geçirenlerin %3 ‘ü taşıyıcı olabilir.

(36)

Pseudomonas Grubu

* Gram negatif, hareketli, aerop çomaklardır.

* Bazıları suda çözünen pigmentler oluştururlar.

* Pseudomonaslar toprak,su,bitkiler ve hayvanlarda yaygın olarak bulunurlar.

* P. aeruginosa insanların normal barsak florasında ve deride az sayıda bulunur ve bu grubun en önemli patojenidir.

* Pseudomonas grubu bakteriler rRNA/DNA homolojisine ve kültür özelliklerine göre

sınıflandırılırlar.

(37)

İnsanda hastalık yapan Pseudomonas’ların sınıflandırılması

rRNA homolog grup ve altgrup Cins ve türler I. Fluoresan grup

Non fluoresan grup

Pseudomonas aeruginosa P. fluorescens

P. putida P. stutzeri P. mendocina

II. Burkholderia pseudomallei

B. mallei B. cepacia

Ralstonia pickettii

III. Comamonas türleri

Acidovorax türleri

IV. Brevundimonas türleri

V. Stenotrophomonas maltophilia

(38)

Pseudomonas

Hareketli, bazen suda çözünen pigmentler oluşturur

P. aeruginosa sıklıkla insan barsak florasında ve derisinde az sayıda bulunur.

rRNA/DNA homoloji ve ortak kültür özellikleri esas

alınarak gruplandırılmıştır.

(39)

Pseudomonas aeruginosa:

 Doğada yaygındır.

 Sağlıklı kişilerde kolonize olabilir.

 İmmun sistemi normal olmayanlarda hastalık yapar.

 Hareketlidir.

 Tek, çift, bazen kısa zincir şeklindedir.

(40)

Kültür özellikleri

Zorunlu aeroptur.

Çoğu besiyerinde ürer.

Tatlı / üzüme benzer koku bir kokusu vardır.

Hemolitiktir.

Floresan veren koloniler (piyoverdin).

Piyosiyanin pigmenti (sadece P. aeruginosa’da).

Kırmızı piyorubin ya da siyah piyomelanin.

Kolonileri mukoittir.

(41)

Üreme özellikleri

37-42ºC ürer.

Oksidaz pozitiftir.

Karbonhidratları fermente etmez.

Antijen yapısı ve toksinleri

Piluslar konak hücreye bağlanma

Kistik fibrozlu hasta kültürlerinde: mukoit koloni (polisakkarit kapsül)

Lipopolisakkarit: endotoksik özellik ve piyosin (bakteriyosin) duyarlılığı

Klinik izolatlar: elastaz, proteaz, ısıya duyarlı fosfolipaz C, ısıya dayanıklı glikolipit içerebilirler.

Ekzotoksin A: dokuda nekroz yapar, antijeniktir.

(42)

Virulans faktörleri

Piluslar

Kapsül

Lipopolisakkarit (LPS)

Enzimler

* Elastaz

* Proteaz

Hemolizinler

* Fosfolipaz C

* Glikolipit

Ekzotoksin A

(43)

Patojenite

Yaralarda mavi-yeşil irin,

Menenjit,

İdrar yolu enfeksiyonu,

Solunum yolu enfeksiyonu,

Dış kulak iltihabı.

Tedavi

Çoğul antibiyotik direnci vardır.

Polimiksinler

Karbenisilin

Tikarsilin

Gentamisin

Yeni aminoglikozitler

Kinolonlar etkilidir.

(44)

Burkholderia pseudomallei (melioidoz)

•Toprak,taze su,pirinç tarlaları ve sebzelerden izole edilmiş doğal bir saprofittir.

* İnfeksiyon derideki çatlaklardan veya ağız yolundan veya solunum yolundan bulaşır.

*Tedavi edilmezse mortalitesi yüksektir.

*Tetrasiklinlere,sulfonamitlere,kloramfenikole, 3.kuşak sefalosporinlere,imipeneme

duyarlıdır.

B.mallei * At,katır ve eşeklerde ruam hastalığına yol açar.

Önce akciğerleri daha sonra derialtı,lenfleri tutar.

* İnsana bulaşan bir hastalıktır.

B.cepacia * Su,toprak,bitkiler,hayvanlar ve çürümüş sebzelerde üreyebilen bir bakteridir.

* Kistik fibrozlu hastalar bu bakteriye duyarlıdır.

Stenotrophomonas maltophilia * Antimikrobik tedavi alan veya bağışıklık sistemi baskılanmış olan kişilerde hastane kaynaklı infeksiyonlarda önemli olan bir bakteridir.

(45)

Acinetobacter

* Toprak, su, bazen deri ve mukozadan, hastane ortamından üretilebilirler.

* Acinetobacter türleri genellikle kommensaldirler.

* A. baumannii aletle ilişkili infeksiyonlarda, kan, deri, plevra sıvısı ve idrardan izole edilir.

* Antibiyotiklere dirençli bir bakteridir.

* Genellikle gentamisine, amikasine veya tobramisine ve yeni penisilin veya sefalosporinlere duyarlıdır.

(46)

Alcaligenes

Genelde saprofit bir bakteridir.

Post operatif septisemi, üriner bölge enfeksiyonu yapabilir.

Tedavide;

* Tetrasiklin

* Kloramfenikol etkilidir.

Acetobacter

* Etanolden asetik asit üretme de kullanılır.

* Pastör’ün klasik “Sirke basili” dir.

* Tıbbi önemi yok, ancak ekonomik değeri olan bir bakteridir.

(47)

Brucella bakterileri

İlk izolasyon: Bruce (1887) tarafından yapılmıştır.

Malta humması hastalığı B. melitensis

İneklerde B. abortus

Domuzlarda B. suis

İnsan ve hayvanlarda zorunlu parazittir.

(48)

Üreme Tercih ettiği

konak

Tiyonin (1/25.000)

Bazik fuksin

(1/50.000) H2S yapımı

CO2 gereksinimi

B. abortus Sığır - + ++ +

B. melitensis At, keçi - + - -

B. suis Domuz + - + -

B. canis Köpek + - - -

(49)

Direnç:

* Pastörizasyonla kolay ölür.

* 4ºC’de sütte 10 gün; ette birkaç hafta;

peynirde birkaç ay canlı kalır.

* Penisiline dirençlidir.

* Tetrasiklin, streptomisine duyarlıdır.

(50)

Patogenez ve klinik bulgular

En sık mide-barsak yolu ile bulaşır.

Lenf kanalları lenf bezleri kan dolaşımı

parankimatöz organlar (

lenf dokusu, karaciğer, dalak, kemik

iliği

) abseler

Kuluçka süresi 1-6 hafta

Halsizlik, ateş, ağrı, terleme

Ateş öğleden sonra artar, gece düşer.

Lenf bezleri, dalak büyür.

(51)

Tanı

Kültür için kan, lenf bezi, kemik iliğinden biyopsi

% 1 sitratlı TSB, % 10 CO2

Aglütinasyon testi için serum alınır.

Wright testi

Enfeksiyondan sonra antikor oluşur

Tedavide:

tetrasiklin(doksisiklin) +streptomisin 2-3 hafta tetrasiklin(doksisiklin) +rifampin 6 hafta

(52)

Korunma ve kontrol

Brucella enfeksiyonu aslında hayvan enfeksiyonudur.

Hayvanlar arasında dışkı, idrar, süt ve enfekte dokularla bulaşma olur.

İnsanlarda enfeksiyon pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri ile oluşur.

Sığırlardaki enfeksiyonun ortadan kaldırılması için sürülerin canlı aşı ile aşılanması ve izolasyonu

Kontrol için:

* Hayvan enfeksiyonlarının temizlenmesi,

* Süt ve süt ürünlerinin pastörizasyonu,

* Mesleki teması azaltmaktır.

(53)

HAEMOPHILUS TÜRLERİ

Bu grupta küçük, Gram negatif, pleomorfizm gösteren, kan ile zenginleştirilmiş besiyerlerinde üreyebilen

bakteriler bulunmakta.

H. influenzae insan için önemli bir patojendir.

H. ducreyi cinsel yolla bulaşan bir bakteri dir(yumuşak şankr) .

Diğer hemofiller mukoza membranlarının normal

florasında bulunur

(54)

H. influenzae

İnsanların ÜSY mukozasında bulunur.

Çocuklarda ve yetişkinlerde solunum yolu

enfeksiyonu ayrıca çocuklarda menenjit etkenidir.

Küçük kokobasil, zenginleştirilmiş besiyerinde 6-8 saatlik kültüründe kokobasil, eski kültürlerde uzun çomaklardır.

Kapsülüne göre tiplendirme yapılmaktadır.

Kültür:

Kanlı beyin kalp infüzyon besiyeri kullanılır, küçük, konveks koloniler oluşturur.

Çikolata jelozunda da ürer.

Besiyerine Iso vital X ilavesi üremeyi arttırır.

(55)

Kültür özellikleri

Çok küçük,

Hareketsiz,

Sporsuz,

Aeroptur.

Optimum üreme 37ºC ,pH 6.8-7.2’dir.

Hücre içinde ürer.

İlk izolasyon serumlu, karaciğer ekstreli, tavşan kanlı besiyerinde, % 10 CO2 ortamda gerçekleşir.

**Üremek için kanda bulunan, hemoglobine bağlı ve ısıya dayanıklı X faktörü (Protoporfirin IX) ile ısıya dayanıksız V faktörünün (Nikotinamid

adenin dinükleotid NAD) bulunması gerekir

(56)

Haemophilus’ların üreme özellikleri

türler

faktörler hemoliz

X V

H. influenzae

+ + -

H. parainfluenzae

- + -

H. ducreyi

+ - -

H. haemolyticus

+ + +

H. parahemolyticus

- + +

H. aprophilus

- - -

H. paraprophilus

- + -

H.paraphrohaemolyticus

- + +

H.segnis

- + -

(57)

Varyasyon

Kapsülünden dolayı morfolojik varyasyonlar gösterir

Kapsülsüz varyant suşlarınını kolonileri farklıdır Transformasyon

Ampisiline ve kloramfenikole dirençli,

transmissible plazmidler üzerinde bulunan genlerle kontrol edilmektedir

Antijenik yapı

Kapsüllü suşların polisakkarit yapıdaki kapsül maddesine göre altı (a-f) tipi bulunmaktadır

b tipi kapsül antijeni poliribozribitol fosfat (PRP) yapıdadır

ÜSY normal florasında bulunan suşların çoğu kapsüllü değildir

Somatik antijeni dış membran proteininden ibarettir

(58)

Patogenez

Ekzotoksin oluşturmaz.

Kapsül kendisine karşı oluşan özgül antikorların varlığında antifagositiktir.

Yayılma eğiliminde olan solunum sistemi enfeksiyonlarına (sinüzit, laringotrakeitis, epiglottis, otitis) ve küçük

çocuklarda menenjite neden olur

Klinik belirtiler:

H. influenzae tip b, solunum yolundan organizmaya girerek enfeksiyon oluşturur.

H. influenzae tip b ve pnömokok bakteriyel otitis media ve akut sinüzite neden olan iki önemli bakterilerdir.

Bazen nadiren septik artrite de neden olurlar.

(59)

Tanı

Örnek: boğaz salgısı, cerahat, BOS

Direkt tanı: IF tekniği ile.

Kültür: Iso Vitale X ile zenginleştirilmiş çikolata jeloz besiyerine ekim yapılır.

H. influenzae X ve V faktörü gereksinimlerine

ve hemoliz özelliğine göre diğer hemofillerden

ayırt edilir.

(60)

Tedavi

Tedavi edilmeyen olgularda ölüm (% 90).

Suşların % 25’i beta-laktamaz oluşturur.

Kloramfenikol ve yeni sefalosporinlere duyarlıdır.

Sefotaksime çok duyarlıdır.

Korunma

Aşı (Haemophilus b konjuge) Hib aşısı.

Profilaktik olarak rifampin önerilir (4 yaş altı,

immün sistemi yetersiz çocuklara).

(61)

BORDETELLA

Bordetella pertussis ilk kez 1906’da Gengou

B. parapertusis: akut solunum yolu enfeksiyonu yapar.

B. bronchisepticum: daha çok köpeklerin solunum yolu

Küçük oval çomak şeklinde, hareketsizdirler.

(62)

* Zenginleştirilmiş besiyerinde ürer.

* Kapsüllüdür.

* Boğmaca sonrası bağışıklık oluşur.

* Antibiyotiklere duyarlıdır.

* DTB(difteri-tetanoz-boğmaca) karma aşı

* Hastalık bulaşıcıdır. (%30-90)

* Olguların çoğu 5 yaşaltı çocuklardır.

* Ölümlerin çoğu ilk yaşta olur.

* Profilaktik olarak eritromisin 5 gün verilir

(63)

Francisella tularensis

Hayvan rezervuarında yaygın bulunur.

İnsana bulaşma: artropotların ısırması.

infekte hayvan dokusu ile direkt temas.

aerosollerin solunması.

kontamine gıda ve

suların alınması.

(64)

* Tularemi çok bulaşıcıdır.

* Potansiyel bir biyoterörizm etkenidir.

* Streptomisin veya gentamisin etkilidir. (10 gün)

* Beta-laktam grubu antibiyotiklere dirençlidir.

(65)

Vibrio cholerae

Vibrionaceae

Virgül gibi kıvrılmış bakteriler

Kolera hastalığı etkeni

Burma, Çin, Hindistan, Nepal, Bangladeş, Pakistan…sorun

1960’dan sonra Afrika ve Orta Doğu’da

(66)

Tıbbi açıdan önemli olan Vibriyolar

V. cholerae serogrup O1 ve O 139 Epidemik ve endemik kolera

V. cholerae serogrup non-O1 Kolera benzeri ishal, barsak dışı enfeksiyon

V. parahaemolyticus Gastroenterit, barsak dışı enfeksiyon

Diğer (V. mimucus, V. vilnificus,

V.hollisae, V. fluvialis, V. damsela, V.

alginolyticus, V. metschnikovii)

Kulak, yara, yumuşak doku, barsak dışı enfeksiyonlar

(67)

Morfoloji ve tanı

İlk izolasyonda hafif kıvrık, bir tek kirpiği ile hareketli.

Kültür özellikleri

Katı besiyerinde küçük,

konveks, yuvarlak, opak, ışığı geçiren koloniler.

37 ºC’de üreme, pH 8.5-9.5

TCBS (thiosulfate-citrate-bile- sucrose) besiyerinde sarı

koloniler.

Doğrudan kültürü TCBS’de yapılır.

Zenginleştirilmiş kültürü için alkelen peptonlu su kullanılır.

(68)

Üreme özellikleri

Sakkaroz ve mannozu fermente eder, oksidaz pozitiftir.

O/129 2,4-diamino-6,7-diisopropilpteridin fosfat bileşiğine duyarlıdır, Aeromonaslar ise dirençli.

Yüksek tuz konsantrasyonunda ürer (%6 NaCl), Aeromonaslar üremez.

(69)

Antijenik yapı

Çoğu ısıya duyarlı tek bir H antijene sahip

O LPS’sine göre 100’den fazla antijenik tipi vardır

O1 grup V. cholerae suşları klasik koleraya neden olurken,

non-O1 suşları ise kolera benzeri hastalığa neden olur.

O antijenlerine karşı oluşan antikorlar laboratuvar hayvanlarını enfeksiyona karşı korur.

V. cholerae serogrup O1 antijenine göre Ogawa ve Inaba serotipleri belirlenmiştir.

V. cholerae’nın iki biyotipi: klasik ve El Tor

El Tor biyotipi hemolizin oluşturma, V-P deneyi pozitif, polimiksin B’ye dirençlidir.

(70)

V. cholerae enterotoksini

Isıya duyarlı, molekül ağırlığı 84.000 dir.

A (iki peptidli) ve B (beş peptitli ve mukozal reseptör olarak işlev görür)’den oluşmuştur

Subünit B Sübunit A’nın hücre içine girişini sağlar

Subünit A hücre zarına girer ve adenilsiklaz aktivitesini ve cAMP konsantrasyonunu arttırır.

Sonuçta hızlı bir elektrolit sekresyonu olur ve yoğun ishal görülür.

Burada NaCl sekresyonu artar,

Na+ ve Cl absorbsiyonu inhibe olur

dehidratasyon asidoz şok ÖLÜM

(71)

Patojenliği

Sadece insan patojen

Bir kişinin hasta olabilmesi alınan suda >10

10

;

besinlerde 10

2

-10

4

V. cholerae’nin sindirim yolu ile alınması gerekli

Kolera vücutta yayılmaz, kana geçmez

Klinik belirtileri

1-4 günlük kuluçka süresi

İshal, kusma, karın ağrısı, kramp

Dışkı pirinç tanesi görünümünde

Tedavi edilmeyen olgularda ölüm oranı % 25-30

(72)

Tanı

Örnek: Dışkı

Dışkı karanlık sahada aydınlatma mikroskobu veya kontrast faz mikroskobu ile inceleme (hareket)

Kültür:

Peptonlu jelozda, kanlı jelozda, pH 9’da veya TCBS agarda hızlı ürer, 18 saat sonra tipik koloni

Zenginleştirmek için 1 damla dışkı torokolat besiyerine ekilir, 6- saat sonra preparat hazırlanır ve subkültür

yapılabilir.

Özgül testler:

Anti-O grup 1 veya 139 antiserumu ile lam aglütinasyon testi ve biyokimyasal testler

(73)

Bağışıklık

Midenin asitliği koleradan korur.

Bağışıklık oluşuyor fakat derecesi ve süresi bilinmiyor.

Enfeksiyondan sonra oluşan IgA birkaç ay bağışıklık sağlar

Serumda ≥1/20 düzeyindeki antikorlar

kolonizasyondan ve hastalıktan korunmayı sağlar

Tedavi

Elektrolit replasman tedavisi,

Pek çok antimikrobiyal etkili (tetrasiklin)

(74)

Epidemiyoloji, korunma ve kontrol

İnsandan insana bulaşır, ayrıca kontamine su ve gıdalarla

bulaşır

Kolera aşısı (WHO: 6 ay

geçerli)

(75)

Campylobacter

Eskiden Vibriolarla aynı grupta idi.

Çeşitli hayvanlar için patojen, sepsise, düşüğe veya enterite neden olur

C. jejuni insanlarda ishala

neden olur.

(76)

Tıbbi açıdan önemli olan Campylobacter türleri

Türler Rezervuar İnsanda yaptığı başlıca hastalık C. jejuni Kuşlar ve diğer

hayvanlar

İshal

C. fetus subs. fetus Sığır ve at Zayıf ve immün sistemi

baskılanmış hastalarda septisemi

C. coli Domuzlar İshal

C. laridis Kuşlar ve diğer hayvanlar

İshal

C.cineadi ve C. fennelliae Eşcinsel erkeklerde enfeksiyonlar

(77)

Campylobacter jejuni

İnsan için patojen, enterit ve sistemik enfeksiyonlara sebep olur.

Salmonella ve Shigella gibi ishallere neden olur.

ABD’de yılda 2 000 000 olgu.

Morfoloji:

Gram negatif, çomak, vücudu virgül gibi, tek kirpiği

vardır ve hareketlidir.

(78)

Kültür

Selektif besiyerinde %5 O2 ve % 10 CO2, anaerop.

Petriler 42-43 ºC’de.

36-37 ºC’de de ürer (42-43 ºC diğer dışkıdan gelen bakterilerin üremesini inhibe eder).

Vankomisin, polimiksin B ve trimetoprimli Skirrow besiyerinde ürer.

Sefolotin ilave edilmiş Campy BAP besiyerinde de ürer.

Üreme özellikleri

İnkübasyon koşulları ve selektif besiyerleri önemlidir.

Oksidaz negatif, katalaz pozitiftir.

Gram boyamada tipik morfoloji gösterirler.

(79)

Antijenik yapısı ve toksinleri

Endotoksik aktivitede LPS e sahiptir.

Sitopatik ekstraselüler toksinlere ve enterotoksinlere sahiptir.

Ancak insandaki hastalıklarda toksinlerin rolü bilinmemektedir.

Patogenez ve patoloji

Enfeksiyon ağız yolundan veya anal-genital-oral seksle geçer.

C. jejuni mide özsuyuna duyarlı ve enfeksiyon için 104 tane bakterinin sindirim yolundan girmesi gereklidir.

İnce barsağın epitel hücrelerinde çoğalır, enflamasyon sırasında dışkıda eritrositler ve lökositler bulunur.

Kan hücreleri zarar görür ve sonuçta enterik ateş ortaya çıkar.

(80)

Laboratuvar Tanı Testleri

A- Örnekler: Dışkı B- Preparasyon:

Gram ile boyama, karanlık sahada aydınlatma veya kontrast faz mikroskobunda inceleme, hareketli bakteriler görülür.

C- Kültür:

Selektif besiyerleri

(81)

Epidemiyoloji ve kontrol

Campylobacter enteriti özellikle Shigella dizanterisine benzer.

Enfeksiyon kaynağı enfekte hayvanlarla veya insanlarla ve diğer çıkartılarla temas etmiş gıdalarla veya oral-anal seksle bulaşır.

Pastörize edilmemiş süt.

Portörlerin rolü tam olarak bilinmemektedir.

(82)

Campylobacter fetus

* Potansiyel patojen, ince, küçük, kıvrık

* İmmun sistemi baskılanmış kişilerde sistemik enfeksiyon,

* İshal

* Bakteriyemi

* S yüzey proteini vardır (N. meninigitidis ve S. pneumoniae benzeri)

* Tedavide: ampisilin, tetrasiklin etkilidir.

(83)

Helicobacter pylori

Daha önce Campylobacter olarak bilinirdi.

Hareketli, üreaz pozitiftir.

Yetişkinlerde hastalık yapar (gastrit).

Optimal pH 7’de ürer.

Üreaz enzimi vardır.

(84)

Mukozada enflamasyona neden olur.

Toksinleri ve LPS ile mukoza

hücrelerinde hasara neden olmaktadır.

Ayrıca oluşturduğu amonyak ile de hücrelerde hasar meydana getirir.

IgM antikorları oluşur.

Giemsa ile boyanır, inkübasyon süresi 2-7 gün

Süratli test: üreaz aktivitesinin saptanması ile yapılır.

(85)

Tedavi:

 Üçlü kombinasyon kullanılır:

 Metronidazol + bizmut subsalisilat veya bizmut

subsitrat + amoksisilin veya tetrasiklin (14 gün)

(86)

YERSINIA (PASTEURELLA)

Y. pestis,

Y. enterocolitica,

Y.pseudotuberculosis

(87)

Yersinia pestis

Veba etkenidir.

14. yy’da Avrupa ve Ön Asya’da yaklaşık 25 milyon insan bu hastalıktan ölmüştür.

Roma İmparatorluğunun nüfusunun yarısı yine vebadan ölmüştür.

Vebanın günümüze kadar üç pandemisi olmuştur.

Üçüncü ve son pandemi 1894 yılında Burma’ da

başlamış, Çin,Hong Kong ve Kuzey Amerika’ya yayılmıştır.

Etkeni ilk kez izole eden Yersin isimli araştırıcı olduğundan, Yersinia adı verilmiştir.

Ülkemizde:

1919 yılında Mısır’dan gelen gemilerle hastalık Selimiye Kışlasında görülmüştür.(20 kişi)

Hala sporadik olgular.

(88)

Epidemiyoloji

* Veba kemiriciler arasında görülen bir hastalıktır.

* 200 < fazla hayvan türünün Y.pestis taşıyabileceği gösterilmiştir.

* En önemli rezervuarı sıçanlar ve tarla fareleridir.

* Vebanın insana bulaşmasından sorumlu olan fare ve sıçanlardır.

* Fare piresi ( Xenopsilla cheopis) ile

insana bulaşır(ısırma veya dışkılarının deri üzerine bırakılması ile)

* Enfeksiyon zinciri kemirici-pire-insan’dır.

* İnsandan insana geçiş insan piresi (Pulex irritans) ile olur.

* İnsandan insana geçiş damlacık enfeksiyonu ( veba pnömonisi) ile de bulaşır.

Veba

Xenopsilla cheopis

(Fare piresi)

İnsan

Pulex irritans

(İnsan piresi)

İnsan

(89)

Morfoloji ve Kültür özellikleri

Kısa, oval, şişkin, hareketsiz.

Kutupsal boyanırlar, çengelli iğneye benzer,

Kapsül veya zarf,

Hareketsiz,

Fakültatif anaerop,

Pekçok antijen ve toksin oluşturu.

Adi besiyerlerinde ürer (+ doku sıvısı, kan ile daha iyi üreme),

İlk izolasyon için kanlı agar en uygun besiyeri,

Embriyonlu yumurtanın sarı kesesinde iyi ürer.

28-30º C’de, pH 7.2-7.4

Kanlı agarda hemoliz yapmaz, yuvarlak, transparan koloni.

(90)
(91)

* Bu hücreler parçalanınca basiller serbest kalır.

* Lenf dokusunda hemorajik nekrozlar görülür.

* Lenf nodüllerinden zaman,zaman kana geçerek bakteriyemi ile diğer organlara yayılabilirler

(menenjit, pnömoni gibi)

* Yaygın damar içi pıhtılaşmaları, kanamalar görülebilir.

(92)
(93)

Klinik belirtiler

* Vebanın insanda görülen üç klinik şekli vardır:

1- Hıyarcık vebası(bubon)

* Olguların %75 inde görülür.

* 2-10 günlük kuluçka dönemi

* Ani başlayan ateş,üşüme,halsizlik.

* Belirtilerin başlamasından 1-2 gün sonra pirenin ısırdığı yerde eritem.

* buradan lenf yolu ile lenf bezlerine gider, lenf bezleri şişer.

* Bu şişlikler kasıktan başka, koltuk altı ve servikal lenf bezlerinde de oluşur.

* 1-10 cm büyüklüğüne ulaşır, irinleşir.

(94)

2-Akciğer vebası

* Bubon vebası esnasında kana karışan basillerin akciğerlere geçmesi ileoluşur.

* Nadiren damlacık enfeksiyonu ile bulaşır.

* Ateş, öksürük, göğüs ağrısı görülür.

* Balgam kanlı ve pürülandır, bol miktarda basil içerir.

3-Veba sepsisi

* Veba mikrobunun kanda aşırı çoğalması ile oluşur.

* Bazen bubonlar ortaya çıkmadan görülür.

* Çoğu kez bubon vebasından veya veba pnömonisinden sonra ortaya çıkar.

(95)

Tanı

* Özgül tanı için:

balgam, bubon cerahatinden Gram, Giemsa preparatı.

* Erken tanıda FA (Floresan antikor testi kullanılır.

(96)

Laboratuvar tanısı:

Kültür

Direkt muayene

Deney hayvanına şırınga

Serolojik testler

Muayene maddesi olarak:

Hıyarcık vebasında eksüda

Veba septiseminde kan

Veba pnömonisinde balgam

Kültür ve serolojik test için kan Tedavi:

Tedavi edilen olgularda ölüm oranı % 50’dir.

Veba pnömonisi % 100 ölümcüldür.

Hastalığın başlangıcında streptomisin, tetrasiklin

(97)

Tedavi

* Tedavi edilmeyen olgularda ölüm oranı %50’ dir.

* Uygun erken tedavi ile ölüm oranı %10’ dur.

* Pnömoni veya septisemi olgularında bulgular ortaya çıktıktan sonra 18 saat içerisinde tedaviye

başlanmadığı takdirde ölüm oranı %100 e yakındır.

* Seçilecek tek ilaç streptomisindir.

(98)

Korunma ve kontrol

* bildirimi zorunlu bir hastalıktır.

* Öksürüğü ve pnömoni bulguları olan kişiler antibiyotik tedavisi başladıktan 48 saat sonra veya balgam kültürü negatif oluncaya kadar izole durumda olmalıdır.

* Şüpheli temas durumunda kemoprofilaksi uygulanır.( tetrasiklin)

*Aktif bağışıklama:

• canlı aşı (avirulan suştan hazırlanmıştır)

• ölü aşı( ısı veya formalinle öldürülmüş virulan suş ile hazırlanan)

* Kemiriciler ve pireler ile mücadele önemlidir.

* Risk altında olanlar için ölü aşı bulunmaktadır.

(99)

2- Gram Negatif Koklar

(100)

NEISSERIACEAE

Neisseria,

Kingella

Eikenella,

Simonsiella,

Alysiella

cinslerini ve isimlendirilmemiş bir çok türü içermektedir.

* Bu familyadaki bakterilerin tümü hareketsiz, Gram negatiftir.

* Bazı neisserialar insanın normal mikrobiyotasında bulunur.

(101)

Neisseria meningitidis

 Epidemik menenjit etkenidir.

 Bu tip salgın ilk defa Cenevre’de (1805)

 1887’de Weichselbaum BOS’dan

izole etmiştir.

(102)

Morfoloji ve boyanma özellikleri

0.6-0.8 µm büyüklüğünde,

Kahve çekirdeği görünümünde,

Hareketsiz, sporsuz, Gram negatif,

İlk elde edildiklerinde kapsüllüdürler.

(103)

Üreme, biyokimyasal ve dirençlilik özellikleri

Besiyerine serum, kan, haben sıvısı … ilavesi

Kanlı jeloz ve çikolata agarda iyi ürer.

25-40°C civarında ürer, optimal 37°C’de pH 7.3-7.6

Kenarları düz, nemli, kabarık, mavimsi-gri koloni

Aerop

% 5 CO2

İlk izolasyonda M, eski kültürlerde R tipi koloni

Dayanıksız

Antiseptiklere, çeşitli antibiyotiklere duyarlı, B ve C grubundakiler daha dirençli

Streptomisine karşı kolay direnç kazanır.

(104)

Bakteri Üreme Şekerlere etki Pigment jeloz 22°C glikoz maltoz sukroz

N. gonorrhoeae - - A - - - Üretrit,

konjonktivit sepsis

N. meningitidis - - A A - - Sepsis, menenjit

N. flavescens + + - - - Altın sarısı ÜSY

N. subflava +,d d A A d Yeşilimsi-sarı ÜSY

(105)

Antijen yapıları

Antijen yapıları homojen değil.

Hapten yapıda, polisakkarit kapsül maddesine göre 13 serogrup

A, B, C, Y ve W-135 en önemlileri

Meningokok antijenleri aktif hastalıkta kanda veya BOS’da bulunur.

(106)

Meningokokların yaptığı enfeksiyonlar

Meningokoklara duyarlı tek canlı insandır.

Akut nazofarenjit (nazofarinks mukozasında)

Meningokoksemi-sepsis (kanda, çeşitli organlarda)

Epidemik menenjit (MSS’de menenjlerde

)

(107)

Patojenliği

 Meningokoklara duyarlı tek canlı insandır.

Nazofarinks giriş yoludur.

Orada epitel hücrelerine pilusları ile tutunur.

Meningokok nazofarinksten kan dolaşımına ulaşabilir, bakteremiye yol açar.

Menenjit,meningoensefalitin en yaygın komplikasyonudur.

Yoğun başağrısı, kusma, ense sertliği gelişir, birkaç saat içinde koma gelişir.

(108)

Meningokok infeksiyonlarının tanısı

Muayene maddesi :

* Boğaz salgısı, menenjitte BOS, septisemilerde kan

İzolasyon:

* Kanlı jeloz, kaynamış kanlı jeloza (çikolata agara) ekim

* % 5 CO2

(109)

Meningokok infeksiyonlarının tanı ve tedavisi

Erken tanı önemlidir.

Tedavinin gecikmesi ölümle sonuçlanabilir.

Penisilin G etkilidir.

Penisilin allerjisi olanlarda :

* kloramfenikol

* 3. Kuşak sefalosporinler (sefotaksim, seftriakson) kullanılır.

(110)

Epidemiyoloji ve Korunma

 Tek konak insan

 İnsanların %2-10’unun nazofarinksinde bulunur.

Taşıyıcıların rifampin veya minosiklinle tedavisi etkili olmaktadır.

Aşı: Kapsül polisakkaritinden hazırlanmıştır.

(A, C, Y ve W 135)

 Salgınlar ortaya çıkabilir.

(111)

Neisseria gonorrhoeae

Bel soğukluğu (gonore) hastalığı etkenidir.

1879’da Albert Neisser bulmuştur.

İlk kültürü Löffler,

Saf kültürü Ernest Bumm tarafından yapılmıştır.

(112)

Morfoloji ve boyanma özellikleri

Bakterilerin birbirine bakan yüzleri iç bükey, böbrek yada kahve çekirdeği görünümünde

0.6-1 µm, diplokok,

Sporsuz, hareketsiz,

Gram negatiftir.

(113)

Üreme, biyokimyasal ve direnç özellikleri

Basit besiyerinde üreyemezler.

Besiyerine + insan veya at

serumu, haben sıvısı, kan, sistin, B vitamini eklenmelidir.

Kaynamış kanlı jeloz ve çikolata jelozda iyi ürerler.

Aerop, %10 CO2, 37°C pH 7.4- 7.6

Kuruluğa, ısıya duyarlı,

Glikoza etkili, maltoza etkisizdir.

Katalaz pozitif,

Oksidaz pozitiftir.

(114)

N. gonorrhoeae’nın heterojen antijen tipi

Antijen Tip / sayısı

Pili(fimbriya) Yüzlerce

Por (protein I) Por A (18 subtip), PorB (28 subtip)

Opa (protein II) Pek çok

Rmp (protein III) Bir

LOS (lipooligosakkarit) Sekiz veya daha fazla

Fbp (demir bağlayan protein) Bir

Lip(H8) Bir

IgA1 proteaz İki

(115)

Gonokokların yaptığı hastalıklar

A- Genital organ enfeksiyonları Bel soğukluğu (gonore):

* Erkeklerde genellikle sarı,kremsi bir akıntı ve ağrılı işeme ile seyreden üretrit şeklindedir.

* Kadınlarda mükopürülan akıntı olur.

üretrit, bartolinit,salpenjit, servisit şeklinde seyreder.

* Kronik gonore çoğunlukla asemptomatiktir.

(116)

B- Genital organlar dışında yerleşmeler

* Konjonktivit: konjonktivaya yerleşir

* N. gonorrhoeae oro-farinjiti

* Sepsis, artrit, endokardit,

(117)

N. gonorrhoeae infeksiyonlarının tedavisi

Penisilinlere karşı direnç

Penisilin G(yüksek konsantrasyon)

Seftriakson,

Doksisiklin,

Eritromisin

Yeni doğanlar için:

Oftalmik merhem %0,5 eritromisin +%1 tetrasiklin

(118)

Epidemiyoloji ve korunma

Bağışıklık ya çok az ya da hiç yoktur.

Gonore dünyada yaygındır.

Korunmada kişilerin eğitimi önemlidir.

Yeni doğanda göze % 0.05 eritromisin pomad yada

%1’lik tetrasiklin merhemi

Referanslar

Benzer Belgeler

Yapılan literatür araştırmasında Bacillus türlerinin çeşitli gıda örneklerinden izolasyonuna dair çalışmalara sıklıkla rastlanmış ancak çiğ süt, peynir ve

Çalışmada Temmuz 2014-Temmuz 2018 tarihleri arasında hastanemiz Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na yoğun bakımda yatan hastalardan gönderilen idrar kültürlerinden izole

Hastane infeksiyonu etkeni olarak çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları, ANKEM Derg

Bu çalışmada, hastanemize başvuran olgularda çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonlarında sık izole edilen mikroor- ganizmalar ve antibiyotiklere direnç

25 yafl›nda erkek hasta flüpheli cinsel temas sonras› bafllayan ak›nt› nedeniyle baflvurdu Gram: Lökosit ve Gram (-) diplokok Metilen: Hücreiçi diplokoklar

Çalışma- mızda kan kültürlerinden izole edilmiş olan gram negatif basillerin çok önemli bir kısmının yoğun bakım servislerinden geldiği tesbit edilmiş olup

Sonuç olarak bulgulanmız gram negatifbakterile- rin yenidoğan sepsisinde sık kullanılan antibiyotikler olan ampicilin/sulbactam, cefotaksim ve aminogliko- zid

baumannii suş- larının yüksek karbapenem direnç oranı (≥ % 89) dikkat çekici bulunmuş, doripenem, imipenem ve meropenem için MIK 50 MİK 90 değerleri benzer olup

Ço­ ğu az gelişmiş ülkede görüldüğü gibi, siyasal iktidar ve bürokra­ tik çevreler, Türkiye'de hukukun üstünlüğü kuralını içleriue sin- direbilmiş

KAVUKLULAR: Agâh efen­ di, Usturacı İbrahim efendi, Kör imam, Kambur Rıza efendi, Misk yağcı Hakkı efendi, Sepetçi Ali Rıza efen­ di, Aktar Şükrü efendi,

Objective: In this retrospective study, we aimed to determine the distribution according to the species of Gram-negative bacteria in isolates obtained from urine

Çalışmamızda ise 278 klinik örneğin 28 (%10)’inde, anaerop gram- negatif basil (14’ü B.fragilis grup, 9’u Prevotella spp., 5’i Fusobacterium spp.) izole edilmiş ve

Tüm bunların sonu- cunda kaçınılmaz olarak çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri ve çocuk emeğinin sömürüsü, azgelişmiş kapitalist coğrafyalarda yoğunlaşır..

Bu kapsamda araştırmanın amacı da, küresel pazarda önemli bir yere sahip olarak dünyanın en büyük hızlı tüketim ürünleri işletmelerinden biri olan Unilever’in,

aşamada %58 (29 kişi) oranında doğru şıkkı işaretlediğinden kavramsal bilgiye sahip olanların çoğu uygulamada yeterli seviyededirler denilebilir.1.soru için

Farklı zamanlarda alınan su örneklerinin Salmonella typhimurium TA 98 ve TA 100 suşları ile yapılan plak inkorporasyon testi sonuçlarının karşılaştırılması

There are no data in the literature related to the change in urinary calcium excretion after parathyroidectomy and its possible role in affecting renal function deterioration

için uğraşan pek çok özel ve devlet destekli kültür – sanat kurumunun İstanbul’da konumlandığını görülmektedir. Bu yüzden müzeler de kendilerini bir

Sonuç olarak, kekliklerin bağırsak bölümlerinde ghre- lin, leptin ve obestatinin farklı yoğunluklarda ancak ghreli- nin düz kas hücrelerinde, obestatinin sadece

Sonuç olarak postmenopozal osteoporotik hastalarda risedronat ve stronsiyum ranelatın 3 yıllık kullanımı sonucunda lomber omurga ve proksimal kalça KMY’de başlangıca göre

[r]

Erkek osteoporozu özellikle son y›llarda klinik t›pta önem- li bir sorun olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.Amac›m›z çeflitli nedenlerle Fizik Tedavi ve

Zamanla ışınlama sıcaklığını aşamalı olarak arttırdığımızda 95 °C civarındaki düşük sıcaklık pikinin kısa sürede sönümlendiği, ayrıca 200 o C