• Sonuç bulunamadı

Sertel'in dönüşü

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sertel'in dönüşü"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

-rr-cıs&şg

S E R IE L ’ İN DÖNÜŞÜ

Z

ekeriya Sert e l’İn yurda dö­ nüşü en Konunda gerçekleşe­ bilecek, Uluslararası Basın Kuruluşlarının Cumhurbaşkanı sayın Korutürk katında girişim ­ leri ve ülkemizin sağduyulu çev­ relerinin etkileri sayesinde bu sonuca ulaşılabilmiştir. Uzun yıllardan heri yabancı ülkelerde yurt özlemi çeken Sertel'iıı Tür­ kiye’ye dönüş olanaklarına ka­ vuşması, insanı hem üzücü, hem sevlndlvici düşüncelere sürükle­ mektedir.

Nasıl sürüklemesin ki! Tasa dışı bir eylemle 1945'de gazetesi yıkılan Zekeriya Sertel, Cumhu­ riyet devletinin kuruluşunda ö- nemli resmi görevlerde bulun- muş bir insandır; fikirleri bakı­ mından da Batıda liberal çizgi­ ye ters düş-m bir yazardır. Şim­ diye değin yasadışı bir tek İşle­ mi ve eylemi yoktur. Ama çok partili düzene geçerken yaşadı­ ğımız çalkantılı dönemde alnı­ na yapıştırılan bir yafta, Cum­ huriyet devletinin tüm yasala­

rından daha ağır basmış, kanun­ lar çiğnenmiş, Zekerlya Sertel’e sınırlar kapalı tutulmuştur. U- zun yıllar geçerli kalan bu ya­ sak, uygulayıcılarla yasalar ara­ sındaki İlişkileri gözönüne ser­ mek bakımından çarpıcıdır. Ço­ ğu az gelişmiş ülkede görüldüğü gibi, siyasal iktidar ve bürokra­ tik çevreler, Türkiye'de hukukun üstünlüğü kuralını içleriue sin- direbilmiş değildirler. Zekeriya ★ ★ ★ (Devamı Sa. 9, Sü. b da)

(2)

OLAYLARIN

ARPINDAKİ:

< B i . Ş İ . l ' d » >

Sertel olayı bıı konuda izlenen pek çok örnekten sadece birisi­ dir.

Bazı etkili çevrelerin sakınca­ lı saydığı aydın, sanatçı, bilim a- danıı ve yazarlara reva görülen tutum ve davranışlar, ülkemiz a- dına utandırıcı durumlar yaratı­ yor. Sakıncalı görülen kişiler­ den kimine yurt dışına çıkma izni verilmez; kimine de yurt İçine girme İzni . Kim hu İşlem­ leri kotarıp saptar? Ve bu İşlem­ lerin mantığı nedir? 15u sorulara yanıt verebilecek kimse de yok­ tur.

Ancak şu noktayı iyice aydın­ latmakta yarar vardır: Bir dev­ lette gereği yadsmanıayacak olan bazı gizli örgütlerin, istihbarat çerçevesi içinde kalınası; sorum­ lu yürütme vc yargılama organ­ larını aşacak girişimlere geçme­ mesi gerekir. Sorumsuz organ­ lar güç ve etkinlik kazandıkça: devletin düzeni bozulur, yıpra­ nır: İçte ve dışta ülkemizin say­ gınlığını yaralayacak olaylar ar­

tar.

■Şimdi sayın Zekerlya Sertel, Türkiye’ye girebilecektir. Kıdem ­ li gazeteci ve yazarın yurduna dönmesiyle Cumhuriyet devleti­ nin batmayacağı ve tersine sav- gınlık kazanacağı da

Referanslar

Benzer Belgeler

Kısa vadede, az gelişmiş bölgelerde yoğunlaşma göstermez ve bu bölgelerde bulunan çağrı merkezleri için gerekli olan hizmetler, İstanbul’dan sunulmaya de- vam eder

Nitekim bu bağlamda İstanbul Sanayi Odası 'nın (İSO) Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik bölgesel potansiyel araştırma girişimleri, sözkonusu

Sembol ve politika arasında ilişki kuran araştırmacılar aynı zamanda kültür ve sembol ara- sındaki ilişkiyi de önemser, çünkü siyasal ve sosyal sistemlerin

Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, 25.b., Bilgi Yayınevi, Ankara 2010, s. Ahmet Mumcu), İnkılap Kitabevi, İstanbul 2002.. “Siyasal İktidar” Konusu için

a) Kapsam: Siyasal iktidar, diğer iktidarlardan kapsam bakımından farklıdır. Her şeyden önce, alan bakımından onlara göre çok daha geniş bir alanı kaplar. Bu alan

Allen’in ifade ettiği gibi, onun Atina’nın cezalandırma pratikleri hakkındaki hikayesi, sadece demokratik Atina toplumunun ideolojik desteğine ve işletim karakterine

Yine benzer şekilde habeas corpus gibi pek çok hukukî mekanizmalara, yasaların üstünlüğünün garantisi olarak ihtiyaç duyulur.. Hukukun üstünlüğünün

Gerçekten de toplum ile siyasal iktidar arasındaki örgütler bütünü olarak sivil toplumun en temel işlevi siyasal iktidarın toplum tarafından etkin kontrolünü yani