• Sonuç bulunamadı

Çevre Sorunlarının Çözümünde Kullanılan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Çevre Sorunlarının Çözümünde Kullanılan"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Çevre Sorunlarının

Çözümünde Kullanılan

Yaklaşımlar

(2)

1-Egosantrik Yaklaşım

Doğa insan içindir.

Doğa sınırsızdır.

İnsan en önemli canlıdır.

Var olan herşey insan içindir.

1970’li yıllara kadar.

(3)

2. ANTROOSANTRİK YAKLAŞIM:

İnsan merkezde ancak doğa üstündeki faaliyetlere müdahale edilecek.

İnsan geleceği için doğa önemli anlayışı hakim

(4)

3. EKOSANTRİK YAKLAŞIM:

Ekolojik temelli

Doğaya saygılı,

(5)

Çevre Sorunları ve Kirlilik

Çevre sorunu,

yapay çevrenin………. doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileri

Çevre sorunları,

hava, toprak ve su üzerinde olabilir. Çünkü bunlar alıcı ortam.

Kirlenme……….Bozulma

(6)

Su kirlenmesi,

Hava kalitesinde bozulma,

Toprak kirliliği,

Bitki örtüsünün tahribi,

Hayvan nesli zararlanmalrı,

Kültürel çevrenin zararlanmaları,

Gürültü,

Radyoaktif kirlenme

Küresel boyutta kirlenme

Çevre Sorunlarının Nedenleri

*Sanayileşme

*Nüfus Artışı

*Teknoloji

(7)

Çevre Sorunlarının Nedenleri

*Sanayileşme

*Nüfus Artışı

*Teknoloji

(8)

Çevre sorunlarının azaltılması-önlenmesi

Bilinç,

Takip,

Kontrol,

(9)

Yaralanılan Kaynaklar:

Güneş, F. (1993). Yaban Hayatının Korunması. Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Semineri (22-26 Mayıs 1993) Kitabı, 97-1 Gürer, N. (2003). Kırsal Geleneksel Konut Dokusunun Turizm Balgamında Değerlendirilmesi,

Cumalıkızık Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Karafaki, F. Ç. ve Yazgan, M. E. (2012). “Kırsal Turizme Kavramsal Yaklaşım, Kırsal Turizmin Önemi ve Etkileri”. International Journal of Social and Economic Sciences, 55-58.

Demirtaş, N. (2011). Turizm ve Çevre, ANKARA ÜNiVERSiTESi UZAKTAN EğiTiM YAYINLARI, Yayın No: 91 ISBN: 978-975-482-944-0, Ankara Üniversitesi. Soykan, F. (2003). “Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi”, Ege Coğrafya Dergisi,

12, 1-11.

Soykan, F. (2000). “Kırsal Turizm ve Avrupa’da Kazanılan Deneyim”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11, 28

Şerefoğlu, C. (2009). Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü-2007-2013 Yılları Arasında Ülkemizde Uygulanacak Olan Ipard Kırsal Kalkınma Programındaki Yeri,

Önemi ve Beklenen Gelişmeler. (Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi). Ankara: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.

Tülek ve Atik. (2013). Doğa Korumada Ekolojik Ağlar; Habitat Bağlantıları ve Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Örneğinde İncelenmesi, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 6 (1): 01-06.

Referanslar

Benzer Belgeler

Madde 5 – Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı sınırları içinde kalan yerlerdeki gerçek ve tüzelkişilere ait taşınmaz mallar

Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Semineri (22-26 Mayıs 1993) Kitabı, 97-1 Gürer, N.. Kırsal Geleneksel

Trionychidae familyası içerisinde az bilinen türlerden biri olan Fırat yumuşak kabuklu kaplumbağası, bugün bile dağılım sahası olarak bilinen Fırat ve Dicle

Kurul, 'sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parklar ı, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, yaban hayatı koruma ve yaban hayatı

508 Bu amaca yönelik olarak bu çalışmada, Türkiye’deki tarımda teknoloji ve makine kullanımına ilişkin olarak tarımsal üretimlerde kullanılan ve birim

Mevcut çalışma ile yumurtacı tavuk rasyonlarına 45, 90, 135 mg kg -1 düzeylerinde ilave edilen hünnap (Zizyphus jujuba) yaprak ekstraktının ince

Farklı gübre kaynaklarının uygulaması sonucunda en düşük değerin kontrol parsellerinde, en yüksek bin tane ağırlığını ise yıllara göre değişmekle

Kuşburnu bitkisinde çoğaltılmasında oksin ve mikoriza uygulamalarının kök yumağı eni, kök boyu, ana kök sayısı ve köklenme oranı üzerine olan etkileri, Ortalama ±