• Sonuç bulunamadı

Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Semineri (22-26 Mayıs 1993) Kitabı, 97-1 Gürer, N

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Semineri (22-26 Mayıs 1993) Kitabı, 97-1 Gürer, N"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

EKO-TURİZM

(2)

Yaralanılan Kaynaklar:

Güneş, F. (1993). Yaban Hayatının Korunması. Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Semineri (22-26 Mayıs 1993) Kitabı, 97-1 Gürer, N. (2003). Kırsal Geleneksel Konut Dokusunun Turizm Balgamında Değerlendirilmesi,

Cumalıkızık Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara:

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Karafaki, F. Ç. ve Yazgan, M. E. (2012). “Kırsal Turizme Kavramsal Yaklaşım, Kırsal Turizmin Önemi ve Etkileri”. International Journal of Social and Economic Sciences, 55-58.

Demirtaş, N. (2011). Turizm ve Çevre, ANKARA ÜNiVERSiTESi UZAKTAN EğiTiM YAYINLARI, Yayın No: 91 ISBN: 978-975-482-944-0, Ankara Üniversitesi.

Soykan, F. (2003). “Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi”, Ege Coğrafya Dergisi, 12, 1-11.

Soykan, F. (2000). “Kırsal Turizm ve Avrupa’da Kazanılan Deneyim”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11, 28

Şerefoğlu, C. (2009). Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü-2007-2013 Yılları Arasında Ülkemizde Uygulanacak Olan Ipard Kırsal Kalkınma Programındaki Yeri,

Önemi ve Beklenen Gelişmeler. (Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi). Ankara:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.

Tülek ve Atik. (2013). Doğa Korumada Ekolojik Ağlar; Habitat Bağlantıları ve Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Örneğinde İncelenmesi, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 6 (1): 01- 06.

(3)

TURİZM VE ÇEVRE

Çevre;

Çevre genel olarak bir organizmanın veya organizmalar topluluğunun hayatı üzerinde etkili olan faktörlerin tolamıdır.

Bu faktörler;

fiziksel, Kimyasal,

biyolojik faktörlerdir.

“ Toplulukların ve organizmaların uzun ve kısa dönemli faaliyetlerini, yaşam ve gelişmelerini doğrudan ya da dolayısıyla etkileyen biyotik (canlı), abiyotik (cansız)ve kültürel faktör ve koşulların toplamıdır’’.

(4)

Çevre tanımı farklı bilim disiplinlerinde ve farklı meslek gruplarında farklı anlamlar içebilir;

Örneğin;

Teknik Bilimcilere Göre Çevre

*Fiziksel çevre ve kaynaklar

*İnsan çevresi

*Sürekli kaynaklar

*Yenilebilen kaynaklar

*Yenilenemez kaynaklardan oluşmaktadır.

*güneş *bitkiler *fosil yakıtlar*rüzgar *hayvanlar *mineraller *temiz su *yeraltı suları *toprak en önemli çevre faktörleridir.

(5)

Oysa ki sosyal bilimcilere göre çevre tanımlanırken özellikle;

*insan faktörüne,

*duygusal,

*düşünsel çevreye ve bunların biraz önce sıralanan çevre faktörleriyle ilişkilerine özellikle önem göstermektedir.

(6)

ÇEVRE

Doğal çevre ve yapay çevre olarak ikiye ayrılmaktadır.

Doğal Çevre: Oluşması için herhangi bir çaba gerektirmeyen, kendiliğinden doğada var olan çevre,

*Hava

*Su

*Toprak

Yapay Çevre: Kendiliğinden var olmayan, insan emeği gerektiren faaliyetler sonucu oluşan çevre olarak tanımlanabilir.

*Yollar

*Köprüler

*Kültürel yapılar

(7)

EKOLOJİ

Çevrebiliminin ana kavramı olan “ekoloji” ilk kez alman bilim adamı zoolog Ernst Haeckel tarafından kullanılmıştır.

Haeckel (1894) ekoloji kavramını kısaca canlı organizmanın çevresiyle olan ilişkisi olarak tanımlanmıştır (Demirtaş, 2011).

Çevre ………Canlı organizma

(8)

Ekoloji, organizmaların yaşandıkları çevreyi aralarındaki karşılıklı ilişkiyi inceleyen bir bilim dalıdır.

Son dönemde yapılan araştırmalar ekoloji biliminin ne denli önemli olduğunu ortaya koymuş Sürdürülebilir çevre,

Sürdürülebilir ekonomi,

Sürdürülebilir kaynak gibi kavramalar üzerindeki etkisini sık sık vurgulamaktadır.

(9)

Özellikle gelişmiş ülkelerde sivil toplum örgütleri, medya ve çevre gönüllüleri ekoloji üzerine sıklıkla dikkat çekmektedir. Kamuoyunun dikkatini ekoloji ve çevre kavramlarına çekmeyi başarmıştır.

(10)

Yaralanılan Kaynaklar:

Güneş, F. (1993). Yaban Hayatının Korunması. Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Semineri (22-26 Mayıs 1993) Kitabı, 97-1 Gürer, N. (2003). Kırsal Geleneksel Konut Dokusunun Turizm Balgamında Değerlendirilmesi,

Cumalıkızık Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara:

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Karafaki, F. Ç. ve Yazgan, M. E. (2012). “Kırsal Turizme Kavramsal Yaklaşım, Kırsal Turizmin Önemi ve Etkileri”. International Journal of Social and Economic Sciences, 55-58.

Demirtaş, N. (2011). Turizm ve Çevre, ANKARA ÜNiVERSiTESi UZAKTAN EğiTiM YAYINLARI, Yayın No: 91 ISBN: 978-975-482-944-0, Ankara Üniversitesi.

Soykan, F. (2003). “Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi”, Ege Coğrafya Dergisi, 12, 1-11.

Soykan, F. (2000). “Kırsal Turizm ve Avrupa’da Kazanılan Deneyim”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11, 28

Şerefoğlu, C. (2009). Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü-2007-2013 Yılları Arasında Ülkemizde Uygulanacak Olan Ipard Kırsal Kalkınma Programındaki Yeri,

Önemi ve Beklenen Gelişmeler. (Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi). Ankara:

Referanslar

Benzer Belgeler

Buna göre, millî parklarla ilgili hazırlanan lisans üstü tezlerde en fazla doğal (%62,7) millî parkların çalışma konusu edildiği dikkat çekmektedir.. Buna karşın,

Yaban hayatının tanımı, yaban hayatı yönetimi, ekosistem ve kommuniteler, Hayvan davranışı ve yaban hayatı yönetimi, beslenme ve örtü; besin, sindirim sistemleri,

Trionychidae familyası içerisinde az bilinen türlerden biri olan Fırat yumuşak kabuklu kaplumbağası, bugün bile dağılım sahası olarak bilinen Fırat ve Dicle

508 Bu amaca yönelik olarak bu çalışmada, Türkiye’deki tarımda teknoloji ve makine kullanımına ilişkin olarak tarımsal üretimlerde kullanılan ve birim

Çalışma sahasında işletmelerin mevcut potansiyellerinin belirlenmesi amacıyla, işletme sahibine ait bilgiler (yaş, çocuk sayısı, mesleki faaliyet süresi), işletmenin

Mevcut çalışma ile yumurtacı tavuk rasyonlarına 45, 90, 135 mg kg -1 düzeylerinde ilave edilen hünnap (Zizyphus jujuba) yaprak ekstraktının ince

Farklı gübre kaynaklarının uygulaması sonucunda en düşük değerin kontrol parsellerinde, en yüksek bin tane ağırlığını ise yıllara göre değişmekle

Kuşburnu bitkisinde çoğaltılmasında oksin ve mikoriza uygulamalarının kök yumağı eni, kök boyu, ana kök sayısı ve köklenme oranı üzerine olan etkileri, Ortalama ±