• Sonuç bulunamadı

İsmail Hakkı Bey 1869-1927:besteci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İsmail Hakkı Bey 1869-1927:besteci"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İS M A İL H A K K İ B E Y 1869-1927 B e s te c i

Muallim İsmail Hakkı bey adı İle anılır. Pek çok eser vermiştir. Ama 2000’e yakın eserinden elimi­ ze ancak 500 kadan kaldı, iki ope­ reti var: «Bülbül» ve «Kaşıkçılar» Cumhuriyet devrinde İstanbul ope­

retim kurdu. İstanbul Konserva­

tuarı Türk müziği bölümünün ba­ şında bulundu. Çok değişik esen ler besteledi. Onun gerçek değerini belli eden eserleri, saz eserleri ve

semaileridir. t

T-İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Regression coefficients (b(subscript ZX)) for total cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol, uric acid, and albumin were significantly different

Sırası geldikçe her za­ man söylediğim gibi yine tekrar ederim, bayramlarda kalfalara verilen hediye kumaşları onlar kendi zevklerine göre kesip biçer ve diker

Tüm değişkenler için uzun dönemli eş bütünleşme tespit etmekle birlikte nedenselliğin yönünü sadece M 2 Y ‘nin milli hasılaya oranı ilişkisinde finanstan

Başka b ir rivayete göre, Arap ordu­ sunda bulunan Eba Eyüp, savaş sıra­ sında ishale tutulm uş, hastalığı gittik­ çe şiddetlenm işti... büyük adam , ordu

Klâsik Türk şiirinin en büyük kaside şairlerinden biri kabul edilen Nef’i’nin, İbrahim Hakkı Bey’in şairliği ve şiir dünyası üzerinde uzun soluklu bir

Bu sürede ti­ yatro meslek okulunun açılm ası­ na öncülük etmiş, Devlet Tiyatrosu ve Operası’nm kurulup gelişmesi­ ne katkıda bulunmuş, ilk kez bir tiyatro

Hatta, Mülkiyeliler Bir­ liği İstanbul Şubesi ve Mülkiyeliler Vakh’nca 30 Kasım-1 Aralık 1990 günlerinde İstanbul’da zünel- nenen “Yönetimin

Bu bölümde; orman bölge müdürlüğü, işletme müdürlüğü ve planlama biriminin isimleri; amenajman planına ait genel bilgiler; aynı yaşlı işletmeler için